.
ESL 330: The Rude Clerk


ESL 330: The Rude Clerk


Download


Baxter had wandered around Blockbuster for almost 30 minutes after work. He was looking for a movie that seemed even slightly interesting. He had to rent a "new release" in order to get a free "favorite." Actually, he would rather just rent two favorites; he hadn't read one good thing about any of the new releases.

Finally, because a coworker had liked it, he selected a new release called "Cloverfield." It was a story about a giant monster that destroys Manhattan. The other DVD he selected was "South Park," a popular HBO comedy series about third-grade students in Colorado. He went to the front counter.

He said hello to the employee. She did not look at him; all she said was, "Card?" Baxter gave her his Blockbuster card. She scanned it. She broke open the two locked DVD cases and checked to make sure the DVDs were in them. She said, "$9.28." Baxter corrected her, "You mean $4.64." She repeated, gruffly, "$9.28." Boy, this is one rude woman, Baxter thought. He told her to check again; he was entitled to a free movie. She checked again, and said, "$4.64." Baxter handed her a five, noting that she did not bother to apologize for her mistake.

She handed him his change without a word. "What's your name?" Baxter asked. She told him. "What's your last name?" he asked. She placed the two DVDs and the receipt on the counter top, where she could see him printing her full name on a piece of paper. Without asking him if he wanted a plastic bag for the DVDs, she turned back to the register. He looked at her, took the DVDs, and walked out. Maybe her manners will improve after I call her supervisor, he thought.

453213 top -


*Vocabulary:

• apologize:
• Blockbuster:
• bother:
• comedy:
• destroy:
• entitle:
• manners:
• monster:
• receipt:
• register:
• release:
• scan:
• select:
• series:
• slightly:
• supervisor:

------------------

*Yes/No-Questions:

• Had he wandered around Blockbuster for almost 60 minutes before work?

• Was he looking for an uninteresting movie?

• Did he have to rent a "new release" in order to get a free "favorite"?

• Would he rather rent two new releases?

• Did he select a new release called "Cloverfield"?

• Was it a story about a giant wave that destroys New York City?

• Did the Blockbuster employee say hello?

• Did he think that she was a rude woman?

• Did he tell her he was entitled to a free movie?

• Did he ask her what her name was?

------------------

*Fill in blanks:

Baxter had wandered around Blockbuster for almost 30 ____ after work. He was looking for a movie ____ seemed even slightly interesting. He had to rent ____ “new release” in order to get a free “____ .” Actually, he would rather just rent two favorites; ____ hadn’t read one good thing about any of ____ new releases.

Finally, because a coworker had liked ____ , he selected a new release called “Cloverfield.” It ____ a story about a giant monster that destroys ____ . The other DVD he selected was “South Park,” ____ popular HBO comedy series about third-grade students in ____ . He went to the front counter.

He said ____ to the employee. She did not look at ____ ; all she said was, “Card?” Baxter gave her ____ Blockbuster card. She scanned it. She broke open ____ two locked DVD cases and checked to make ____ the DVDs were in them. She said, “$9.28.” ____ corrected her, “You mean $4.64.” She repeated, gruffly, “____ .28.” Boy, this is one rude woman, Baxter thought. ____ told her to check again; he was entitled ____ a free movie. She checked again, and said, “____ .64.” Baxter handed her a five, noting that she ____ not bother to apologize for her mistake.

She ____ him his change without a word. “What’s your ____ ?” Baxter asked. She told him. “What’s your last ____ ?” he asked. She placed the two DVDs and ____ receipt on the counter top, where she could____ him printing her full name on a piece ____ paper. Without asking him if he wanted a ____ bag for the DVDs, she turned back to____ register. He looked at her, took the DVDs, ____ walked out. Maybe her manners will improve after ____ call her supervisor, he thought.

-----------------

*Translate into Vietnamese:

................

453220 top -

ESL 330: The Rude Clerk

*Vocabulary:


• apologize: xin lỗi
• Blockbuster: bom tấn
• bother: làm phiền
• comedy: phim hài
• destroy: phá huỷ
• entitle: tựa đề
• manners: tính cách
• monster: quái vật
• receipt: hoá đơn
• register: đăng ký
• release: giải thoát
• scan: sao chụp
• select: chọn
• series: dãy số
• slightly: nhẹ
• supervisor: quản lý

=========================================================

*Yes/No-Questions:

• Had he wandered around Blockbuster for almost 60 minutes before work? No

• Was he looking for an uninteresting movie? No

• Did he have to rent a "new release" in order to get a free "favorite"? Yes

• Would he rather rent two new releases? No

• Did he select a new release called "Cloverfield"? Yes

• Was it a story about a giant wave that destroys New York City? No

• Did the Blockbuster employee say hello? No

• Did he think that she was a rude woman? Yes

• Did he tell her he was entitled to a free movie? Yes

• Did he ask her what her name was? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Baxter had wandered around Blockbuster for almost 30 __minutes__ after work. He was looking for a movie __that__ seemed even slightly interesting. He had to rent __a__ “new release” in order to get a free “__favourite__ .” Actually, he would rather just rent two favorites; __he__ hadn’t read one good thing about any of __the__ new releases.

Finally, because a coworker had liked __it__ , he selected a new release called “Cloverfield.” It __was__ a story about a giant monster that destroys __Manhattan__ . The other DVD he selected was “South Park,” __a__ popular HBO comedy series about third-grade students in __Colorado__ . He went to the front counter.

He said __hello__ to the employee. She did not look at _him___ ; all she said was, “Card?” Baxter gave her __his__ Blockbuster card. She scanned it. She broke open __the__ two locked DVD cases and checked to make _sure___ the DVDs were in them. She said, “$9.28.” ____Baxter__ corrected her, “You mean $4.64.” She repeated, gruffly, “__9__ .28.” Boy, this is one rude woman, Baxter thought. _He___ told her to check again; he was entitled __to__ a free movie. She checked again, and said, “__4__ .64.” Baxter handed her a five, noting that she __did__ not bother to apologize for her mistake.

She ____handed__ him his change without a word. “What’s your _name___ ?” Baxter asked. She told him. “What’s your last _name___ ?” he asked. She placed the two DVDs and __the__ receipt on the counter top, where she could__see__ him printing her full name on a piece __of__ paper. Without asking him if he wanted a ____plastic__ bag for the DVDs, she turned back to__the__ register. He looked at her, took the DVDs, __and__ walked out. Maybe her manners will improve after _I___ call her supervisor, he thought.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cô thâu ngân thô lỗ

Baxter đi lòng vòng trong Blockbuster gần 30 phút sau giờ làm việc. Anh đang tìm phim xem hơi thú vị một chút. Anh đã thuê một phim mới "ra lò" để được một phim "ưa thích" miễn phí. Thật ra, anh chỉ cần thuê hai phim ưa thích; anh đã không thấy được phim nào hay trong số phim vừa sản xuất.

Cuối cùng, vì người đồng nghiệp thích phim đó, anh đã chọn phim mới ra tựa đề "cánh đồng hoa Colver". Đó là câu chuyện về một con quái vật khổng lồ phá huỷ Manhattan. Cái DVD khác mà anh chọn là "Công viên phía Nam," một loạt phim hài HBO nổi tiếng về học sinh lớp ba ở Colorado. Anh đến quầy tính tiền phía trước.

Anh chào cô nhân viên. Cô chẳng nhìn anh; chỉ nói, "Thẻ?" Baxter đưa cho cô thẻ phim bom tấn. Cô cà thẻ. Cô bẻ khoá mở hai DVD và kiểm tra để chắc chắn là DVDs ở trong đó. Cô nói, "9.28." Baxter sửa lại, "Ý cô nói $4.64." Cô ta lặp lại, gằn giọng, "$9.28." Này, đây là một phụ nữ thô lỗ, Baxter nghĩ. Anh bảo cô kiểm tra lại; anh được một phim miễn phí. Cô kiểm tra lại, và nói, "$4.64." Baxter đưa cô ta năm đô, thấy cô ta chẳng buồn xin lỗi vì nhầm.

Cô thối tiền lại mà chẳng nói lời nào. "Tên cô là gì?" BAxter hỏi. Cô trả lời. "Họ cô là gì?" Anh hỏi. Cô đặt hai dĩa DVD và hoá đơn lên quầy, nơi cô thấy anh viết họ tên cô trên một mảnh giấy. Không buồn hỏi xem anh có muốn bao đựng phim cho dĩa DVD, cô quay lại quầy đăng ký. Anh nhìn cô, lấy dĩa DVD, và đi ra ngoài. Có thể tính cách của cô ta sẽ cải thiện hơn sau khi mình gọi người quản lý, anh nghĩ.

453403 top -


@lanhuongbm

Baxter had wandered around Blockbuster for almost 30 minutes after work.
Baxter đi lòng vòng trong chổ bán phim bom tấn gần 30 phút sau giờ làm việc.

Blockbuster là tên một công ty chuyên cho thuê phim và videogame. Hiện nay công ty đã bị phá sản.

a popular HBO comedy series about third-grade students in Colorado.
một loạt phim hài HBO nổi tiếng về sinh viên hạng ba ở Colorado.

Học sinh lớp ba chứ sao lại là sinh viên hạng ba được lanhuongbm?

453569 top -

Ồ vậy hả, cám ơn anh nguoidochanh. Lanhuong đã sửa lại, hic hic, hỏng có biết.

453581 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.