.
ESL 243: Jimmy Fixes His Door


ESL 243: Jimmy Fixes His Door


Download


Jimmy lives on the second floor of a six-unit apartment building. His front door has two locks -- a security deadbolt, and a regular door handle lock. The front door also has a peephole -- a tiny piece of glass through which Jimmy can look out his door at about eye-level to "preview" who is knocking on his door or ringing his doorbell.

The peephole is a security device, but Jimmy never uses it. When someone knocks, he just opens the door. First of all, he lives in a safe neighborhood, so security is not really a problem. Second, people rarely knock on Jimmy's door, so he is always eager to greet a visitor.

Before you can knock on the front door, you have to push the button on the black screen door to open the screen door. The screen door has an inside lock on it, but the lock has not worked since the screen door was installed more than two years ago. This has bothered Jimmy from day one. Today, Jimmy finally decided to do something about the lock on the screen door. It was a nice, warm sunny day. Jimmy was in his shorts -- no flip-flops, no shirt.

The lock was part of the screen door pushbutton handle. The outside and inside handles were held together with just two screws. Jimmy got a flathead screwdriver and loosened both screws. He kept adjusting the screws, and pushing on the outside button. Eventually he adjusted the screws enough to where the lever stayed in the locked position when he pushed on the outside button. Finally, he had made the right adjustment.

But now he needed to put a spacer on the inside handle to maintain that adjustment. He found a piece of plastic that was just the right thickness. He inserted the plastic between the handle and the doorframe itself, and then he tightened the two screws. Bingo! It worked perfectly. He could push on the outside button with all his might, and the lever would remain locked. Jimmy grinned. The screen door finally worked properly!

Jimmy had fixed a two-year-old problem in less than an hour. He was ecstatic. He returned the screwdriver to the toolbox, thinking "I'm a genius."

429434 top -


*Vocabulary:

• adjust:
• bother:
• deadbolt:
• doorframe:
• eager:
• ecstatic:
• eventually:
• flathead:
• flip-flops:
• grin:
• handle:
• install:
• level:
• lever:
• might:
• peephole:
• preview:
• ring:
• screen:
• screwdriver:
• spacer:
• tighten:
• tiny:

======================

*Yes/No Questions:

• Does Jimmy live on the sixth floor?

• Does Jimmy live in a small apartment building?

• Are there two locks on Jimmy’s front door?

• Can Jimmy look through a peephole in his back door?

• Does Jimmy use the peephole regularly?

• Is there a lot of crime in Jimmy's neighborhood?

• Is the peephole about four feet above the floor?

• Does the screen door have its own lock?

• Was it a warm, overcast day?

• Did Jimmy fix the lock on the screen door?

=======================

*Fill in blanks:

Jimmy lives on the second floor of a _____ -unit apartment building. His front door has two locks -- _____ security deadbolt, and a regular door handle _____ . The front door also has a peephole -- _____ tiny piece of glass through which Jimmy can _____ out his door at about eye-level to "preview" _____ is knocking on his door or ringing his _____ .

The peephole is a security device, but Jimmy _____ uses it. When someone knocks, he just opens _____ door. First of all, he lives in a neighborhood, so security is not really a problem. _____ , people rarely knock on Jimmy's door, so he_____ always eager to greet a visitor.

Before you _____ knock on the front door, you have to _____ the button on the black screen door to _____ the screen door. The screen door has an _____ lock on it, but the lock has not _____ since the screen door was installed more than _____ years ago. This has bothered Jimmy from day _____ . Today, Jimmy finally decided to do something about_____ lock on the screen door. It was a _____ , warm sunny day. Jimmy was in his shorts -- _____ flip-flops, no shirt.

The lock was part _____ the screen door pushbutton handle. The outside and _____ handles were held together with just two screws. got a flathead screwdriver and loosened both screws. _____ kept adjusting the screws, and pushing on the_____ button. Eventually he adjusted the screws enough to _____ the lever stayed in the locked position when _____ pushed on the outside button. Finally, he had _____ the right adjustment.

But now he needed to _____ a spacer on the inside handle to maintain _____ adjustment. He found a piece of plastic that _____ just the right thickness. He inserted the plastic _____ the handle and the doorframe itself, and then _____ tightened the two screws. Bingo! It worked perfectly. _____ could push on the outside button with all_____ might, and the lever would remain locked. Jimmy _____ . The screen door finally worked properly!

Jimmy had _____ a two-year-old problem in less than an hour. _____ was ecstatic. He returned the screwdriver to the_____ , thinking “I'm a genius.”

=======================

*Translate into Vietnamese:

................

429438 top -

ESL 243: Jimmy Fixes His Door

*Vocabulary:


• adjust: điều chỉnh
• bother: bận tâm
• deadbolt:
• doorframe: khung cửa
• eager: thèm khát
• ecstatic:
• eventually: dần dần
• flathead: đầu dẹp
• flip-flops: dép tông
• grin: nhe răng cười
• handle: xử lý
• install: cài đặt
• level: mức độ
• lever: đòn bẩy
• might: có thể
• peephole: lổ nhỏ ở cửa
• preview: xem trước
• ring: vòng
• screen: màn hình
• screwdriver: tuốc nơ vít
• spacer:
• tighten: gắn chặt
• tiny: nhỏ

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Does Jimmy live on the sixth floor? No

• Does Jimmy live in a small apartment building? Yes

• Are there two locks on Jimmy’s front door? Yes

• Can Jimmy look through a peephole in his back door? No

• Does Jimmy use the peephole regularly? No

• Is there a lot of crime in Jimmy's neighborhood? No

• Is the peephole about four feet above the floor? Yes

• Does the screen door have its own lock? Yes

• Was it a warm, overcast day? Yes

• Did Jimmy fix the lock on the screen door? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

Jimmy lives on the second floor of a __six___ -unit apartment building. His front door has two locks -- __a___ security deadbolt, and a regular door handle __lock___ . The front door also has a peephole -- __a___ tiny piece of glass through which Jimmy can ____look___ out his door at about eye-level to "preview" __who___ is knocking on his door or ringing his ____doorbell___ .

The peephole is a security device, but Jimmy ____never___ uses it. When someone knocks, he just opens __the___ door. First of all, he lives in a neighborhood, so security is not really a problem. ____Second___ , people rarely knock on Jimmy's door, so he__is___ always eager to greet a visitor.

Before you __can___ knock on the front door, you have to __push___ the button on the black screen door to __open___ the screen door. The screen door has an ____inside___ lock on it, but the lock has not ____worked___ since the screen door was installed more than __two___ years ago. This has bothered Jimmy from day __one___ . Today, Jimmy finally decided to do something about___the__ lock on the screen door. It was a __nice___ , warm sunny day. Jimmy was in his shorts -- __no___ flip-flops, no shirt.

The lock was part __was___ the screen door pushbutton handle. The outside and ____inside___ handles were held together with just two screws. Jimmy got a flathead screwdriver and loosened both screws. _He____ kept adjusting the screws, and pushing on the___outside__ button. Eventually he adjusted the screws enough to __where___ the lever stayed in the locked position when __he___ pushed on the outside button. Finally, he had __made___ the right adjustment.

But now he needed to __put___ a spacer on the inside handle to maintain __that___ adjustment. He found a piece of plastic that __was___ just the right thickness. He inserted the plastic __between___ the handle and the doorframe itself, and then _he____ tightened the two screws. Bingo! It worked perfectly. __He___ could push on the outside button with all___his__ might, and the lever would remain locked. Jimmy ______grinned__ . The screen door finally worked properly!

Jimmy had ______fixed__ a two-year-old problem in less than an hour. __He___ was ecstatic. He returned the screwdriver to the____toolbox___ , thinking “I'm a genius.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Jimmy sửa cửa của anh ta

Jimmy sống ở tầng hai của một căn hộ chung cư sáu hộ. Cửa trước của anh có hai khoá -- một khoá an ninh chết, và một khoá cửa bằng tay thông thường. Cửa trước có một cái lổ -- một miếng kính nhỏ qua đó Jimmy có thể nhìn qua cửa ở tầm mắt để "xem trước" ai đang gõ cửa hay nhấn chuông.

Cái lổ nhỏ là một công cụ an ninh, nhưng Jimmy không bao giờ sùng nó. Khi có ai gõ cửa, anh chỉ mở cửa. Đầu tiên là anh sống chổ an toàn, nên an ninh không thật sự là vấn đề. Thứ hai, người ta ít gõ cửa Jimmy, nên anh ta luôn mong chào đón khách đến.

Trước khi gõ cửa, ban phải nhấn nút trên cửa lưới màu đen để mở cửa lưới. Cửa lưới có một cái khoá, nhưng không hoạt động từ khi cửa lưới được lắp đặt hai năm trước đây. Điều này quấy rầy Jimmy ngày một. Hôm nay, Jimmy cuối cùng quyết định làm gì đó về cái khoá trên cửa lưới. Đó là một ngày dễ chịu, ấm áp đầy nắng. Jimmy bận quần sọt -- không mang dép, không áo.

Cái khoá là một phần của cửa lưới có nút nhấn bằng tay. Ngoài và trong được nối với nhau bằng hai con ốc. Jimmy lấy cái vít dẹp và tháo hai ốc. Anh điều chỉnh ốc và nhấn nút bên ngoài. Dần dần anh điều chỉnh được ốc vừa đủ ở mức đòn bẩy của nằm giữa khoá ở vị trí khi anh nhấn nút bên ngoài. Cuối cùng, anh đã chỉnh được.

Nhưng giờ anh cần để một khoảng trống giữa cái cần để giữ sự điều chỉnh này. Anh tìm thấy một miếng nhựa vừa độ dầy. Anh nhét miếng nhựa giữa cần và khung cửa, và siết chặt hai ốc. Trúng rồi! Nó hoạt động hoàn hảo. Anh có thể nhấn trên nút bên ngoài với hết sức có thể, và đòn bẩy vẫn khoá. Jimmy nhe răng cười. Cái cửa lưới cuối cùng đã làm việc tốt.

Jimmy đã sửa một vấn đề hai năm trong dưới một giờ. Anh phấn khởi. Anh cất cái vít vào thùng đồ nghề, nghĩ rằng "Tôi là thiên tài."

438429 top -
LESSON 243:

JIMMY FIXES HIS DOOR - JIMMY SỬA CỬA.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• adjust: điều chỉnh.
• bother: điều bực mình/khó chịu/phiền muộn.
• deadbolt: khoá chốt (mở bằng cách vặn tay năm hoặc tra chìa khoá).
• doorframe: khung cửa.
• eager: hăng hái, nhiệt tình, nôn nóng.
• ecstatic: ngây ngất, ngất ngây, hạnh phúc.
• eventually: rốt cuộc, cuối cùng.
• flathead: đầu dẹt.
• flip-flops: dép tông, dép xỏ ngòn.
• grin: cười toe toét, toét miệng cười.
• handle: tay nắm.
• install: lắp đặt.
• level: mức độ, trình độ, vị trí.
• lever: đòn bẩy.
• might: có thể.
• peephole: lỗ nhìn trộm, lỗ nhỏ ở cửa để nhìn qua.
• preview: xem trước.
• ring: ấn chuông, rung chuông.
• screen: bình phong, cửa lưới, màn hình.
• screwdriver: tuốc-nơ-vít.
• spacer: miếng đệm, cái chêm.
• tighten: thắt chặt, siết chặt.
• tiny: nhỏ xíu, bé tý, tý hon.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Does Jimmy live on the sixth floor?
- No, he doesn't. Jimmy lives on the second floor.

• Does Jimmy live in a small apartment building?
- Yes, he does.

• Are there two locks on Jimmy’s front door?
- Yes, there are.

• Can Jimmy look through a peephole in his back door?
- No, he can't. Jimmy can look through a peephole in his front door.

• Does Jimmy use the peephole regularly?
- No, he doesn't. He never uses it.

• Is there a lot of crime in Jimmy's neighborhood?
- No, there isn't.

• Is the peephole about four feet above the floor?
-Yes, it is.

• Does the screen door have its own lock?
- Yes, it does.

• Was it a warm, overcast day?
- No, it wasn't. It was a nice, warm sunny day.

• Did Jimmy fix the lock on the screen door?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
Jimmy lives on the second floor of a six -unit apartment building. His front door has two locks -- a security deadbolt, and a regular door handle lock. The front door also has a peephole -- a tiny piece of glass through which Jimmy can look out his door at about eye-level to "preview" who is knocking on his door or ringing his doorbell .

The peephole is a security device, but Jimmy never uses it. When someone knocks, he just opens the door. First of all, he lives in a neighborhood, so security is not really a problem. Second, people rarely knock on Jimmy's door, so he is always eager to greet a visitor.

Before you can knock on the front door, you have to push the button on the black screen door to open the screen door. The screen door has an inside lock on it, but the lock has not worked since the screen door was installed more than two years ago. This has bothered Jimmy from day one. Today, Jimmy finally decided to do something about the lock on the screen door. It was a nice, warm sunny day. Jimmy was in his shorts -- no flip-flops, no shirt.

The lock was part of the screen door pushbutton handle. The outside and inside handles were held together with just two screws. Jimmy got a flathead screwdriver and loosened both screws. He kept adjusting the screws, and pushing on the outside button. Eventually he adjusted the screws enough to where the lever stayed in the locked position when he pushed on the outside button. Finally, he had made the right adjustment.

But now he needed to put a spacer on the inside handle to maintain that adjustment. He found a piece of plastic that which just the right thickness. He inserted the plastic between the handle and the doorframe itself, and then he tightened the two screws. Bingo! It worked perfectly. He could push on the outside button with all his might, and the lever would remain locked. Jimmy grinned. The screen door finally worked properly!

Jimmy had fixed a two-year-old problem in less than an hour. He was ecstatic. He returned the screwdriver to the toolbox, thinking “I'm a genius.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Jimmy ở trên tầng hai của một khu chung cư có sáu-căn hộ. Cửa chính nhà anh có hai ổ khoá -- một cái khoá chốt an toàn và một cái khoá tay nắm cửa bình thường. Cánh cửa chính cũng có một cái lỗ nhìn trộm -- một miếng thuỷ tinh bé tý mà qua đó Jimmy có thể nhìn ra ngoài cửa trong khoảng bằng tầm mắt để "xem trước" ai đang gõ cửa hoặc nhấn chuông nhà anh.

Cái lỗ nhỏ ở cửa để nhìn qua là một thiết bị an ninh, nhưng Jimmy không bao giờ dùng đến nó. Khi có một người nào đó gõ cửa, anh chỉ việc mở cửa thôi. Trước hết, anh sống ở khu dân cư an toàn, vì vậy an ninh thật sự không là vấn đề gì cả. Thứ hai, mọi người hiếm khi gõ cửa nhà anh, vì thế anh luôn luôn nhiệt tình chào đón khách đến chơi.

Trước khi bạn có thể gõ lên cửa chính, bạn phải nhấn vào cái nút trên cửa lưới màu đen để mở cửa lưới. Cửa lưới có một ổ khoá ở phía bên trong, nhưng cái khoá này không hoạt động kể tứ lúc nó được lắp đặt hơn hai năm trước đây. Điều này đã làm cho Jimmy bực mình ngay từ ngày đầu tiên. Hôm nay, cuối cùng thì Jimmy quyết định phải làm việc gì đó với ổ khoá trên cánh cửa lưới. Đó là một ngày đẹp trời, đầy nắng ấm. Jimmy mặc quần sóoc -- không dép tông, không áo sơ-mi.

Cái ổ khoá là một phần của nút nhấn tay nắm cửa lưới. Tay nắm phía trong và phía ngoài được giữ lại với nhau với chỉ hai con ốc. Jimmy lấy cái tuốc-nơ-vít đầu dẹt và nới hai con ốc ra. Anh tiếp tục chỉnh lại mấy con ốc, và nhấn lên cái nút ở phía ngoài. Cuối cùng anh điều chỉnh mấy con ốc vừa đủ ở chỗ đòn bẩy đỡ vị trí khoá lại lúc anh nhấn vào cái nút phía bên ngoài. Sau cùng, anh đã thực hiện việc điều chỉnh phù hợp.

Nhưng bây giờ anh cần đặt một miếng chêm trên tay nắm cửa phía trong để duy trì sự điều chỉnh đó. Anh tìm ra được một miếng nhựa có bề dày vừa đúng. Anh chèn miếng nhựa vào giữa tay nắm và khung cửa, và tiếp đó anh siết chặt hai con ốc. Chính xác! Nó hoạt động thật tốt. Anh có thể nhấn hết sức mình vào cái nút ở phía ngoài, và cái đòn bẩy vẫn tiếp tục bị khoá. Jimmy cười toe toét. Cánh cửa lưới cuối cùng đã hoạt động đâu ra đó!

Jimmy đã thu xếp một vấn đề tồn tại trong hai năm chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Anh rất phấn chấn. Anh đặt chiếc tuốc-nơ -vít vào trở lại thùng dụng cụ, và suy nghĩ "Mình là một thiên tài mà."

481407 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.