.
ESL 241: Bank Robbery


ESL 241: Bank Robbery


Download


It was 80 degrees in the shade. A man wearing a heavy army jacket, a pullover wool cap, and dark sunglasses walked into the First American Bank at the corner of Maple and Main streets in downtown Short Beach.

The man walked up to the teller and held up a hand grenade for all to see. He said, "Give me all your money, all the money in this bank, right now!"

Everyone in the lobby screamed and started running, even the security guard. Nervously, the young female teller handed the man three big bags loaded with cash. He walked out the door. A second later, one of the money bags exploded, covering him with red dye. He yelled in pain and surprise, and started pacing around in circles because he couldn't see where he was going.

He couldn't see, but he could hear. He heard the police siren get closer. Then he heard the police tell him to get down on his stomach on the sidewalk and put his hands behind his back. They handcuffed him and placed him in the back of the police car.

Seeing the hand grenade on the sidewalk, the police told everyone to get back. They sealed off the whole block and called the bomb squad. The bomb squad came and examined the hand grenade. Then they laughed. They told the police it was a fake. The hand grenade was actually a harmless dummy, something a 12-year-old might play with.

The police chuckled. The bank employees returned to work. The bank customers returned to their lines. The bank robber, hopefully, would never return.

428136 top -


*Vocabulary:

• chuckle:
• circle:
• dummy:
• examine:
• explode:
• fake:
• grenade:
• handcuff:
• lobby:
• nervously:
• robbery:
• shade:
• siren:
• squad:
• stomach:
• teller:
• seal_off:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was it a hot day?

• Is being in the shade cooler than being in the sun?

• Was the man dressed for hot weather?

• Is the First American Bank at an intersection?

• Is the First American Bank near a body of water?

• Did the man show everyone a hand grenade?

• Did the man demand money from the customers?

• Did the teller scream and start running?

• Did the man receive three bags of cash?

• Did the explosion ruin the man's hearing?

====================

*Fill in blanks:

It was 80 degrees in the shade. A ____ wearing a heavy army jacket, a pullover wool ____ , and dark sunglasses walked into the First American ____ at the corner of Maple and Main streets ____ downtown Short Beach.

The man walked up to ____ teller and held up a hand grenade for to see. He said, “Give me all your ____ , all the money in this bank, right now!”
____ in the lobby screamed and started running, even ____ security guard. Nervously, the young female teller handed ____ man three big bags loaded with cash. He ____ out the door. A second later, one of ____ money bags exploded, covering him with red dye. ____ yelled in pain and surprise, and started pacing____ in circles because he couldn't see where he ____ going.

He couldn’t see, but he could hear. ____ heard the police siren get closer. Then he____ the police tell him to get down on ____ stomach on the sidewalk and put his hands____ his back. They handcuffed him and placed him ____ the back of the police car.

Seeing the ____ grenade on the sidewalk, the police told everyone ____ get back. They sealed off the whole block ____ called the bomb squad. The bomb squad came ____ examined the hand grenade. Then they laughed. They ____ the police it was a fake. The hand ____ was actually a harmless dummy, something a 12-year-old ____ play with.

The police chuckled. The bank employees ____ to work. The bank customers returned to their ____ . The bank robber, hopefully, would never return.

====================

*Translate into Vietnamese:

.........

428139 top -

ESL 241: Bank Robbery

*Vocabulary:


• chuckle: cười thầm
• circle: vòng
• dummy: người đần độn, búp bê
• examine: thi
• explode: nổ
• fake: yếu ớt, nhạt, giả
• grenade: lựu đạn
• handcuff: khoá tay, xích tay
• lobby: đại sảnh
• nervously: lo lắng
• robbery: cướp
• shade: bóng tối
• siren: còi hụ
• squad: đội, tổ, nhóm
• stomach: bụng, bao tử
• teller: thủ quỹ ngân hàng
• seal_off: phong toả

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Was it a hot day? Yes

• Is being in the shade cooler than being in the sun? Yes

• Was the man dressed for hot weather? No

• Is the First American Bank at an intersection? No

• Is the First American Bank near a body of water? Yes

• Did the man show everyone a hand grenade? Yes

• Did the man demand money from the customers? No

• Did the teller scream and start running? No

• Did the man receive three bags of cash? Yes

• Did the explosion ruin the man's hearing? No

====================

*Fill in blanks:

It was 80 degrees in the shade. A __man__ wearing a heavy army jacket, a pullover wool __cap__ , and dark sunglasses walked into the First American _Bank___ at the corner of Maple and Main streets _in___ downtown Short Beach.

The man walked up to __the__ teller and held up a hand grenade for to see. He said, “Give me all your __money__ , all the money in this bank, right now!”

__Everyone__ in the lobby screamed and started running, even _the___ security guard. Nervously, the young female teller handed __the__ man three big bags loaded with cash. He _walked___ out the door. A second later, one of __the__ money bags exploded, covering him with red dye. __He__ yelled in pain and surprise, and started pacing__around__ in circles because he couldn't see where he __was__ going.

He couldn’t see, but he could hear. _He___ heard the police siren get closer. Then he__heard__ the police tell him to get down on __his__ stomach on the sidewalk and put his hands____behind__ his back. They handcuffed him and placed him __in__ the back of the police car.

Seeing the __hand__ grenade on the sidewalk, the police told everyone __to__ get back. They sealed off the whole block __and__ called the bomb squad. The bomb squad came __and__ examined the hand grenade. Then they laughed. They __told__ the police it was a fake. The hand __grenade__ was actually a harmless dummy, something a 12-year-old __might__ play with.

The police chuckled. The bank employees __returned__ to work. The bank customers returned to their _lines___ . The bank robber, hopefully, would never return.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Cướp nhà băng

Khoảng 80 độ trong bóng râm. Một người đàn ông mặc áo khoác lớn của quân đội, loại len qua đầu, và mắt kính đen đi vào ngân hàng First American ở góc đường Maple và đường chính của thị trấn Short Beach.

Người đàn ông đi đến thủ quỹ của ngân hàng và cầm quả lựu đạn cầm tay cho mọi người đều thấy. Hắn nói, "Đưa tất cả tiền đây, tất cả tiền trong ngân hàng, ngay bây giờ!"

Mọi người trong sảnh la hét và chạy, ngay cả bảo vệ. Lo sợ, cô thủ quỹ trẻ đưa cho hắn ba bao tiền lớn. Hắn đi ra khỏi cửa. Một giây sau, một bao tiền nổ, màu đỏ bao lấy hắn. Hắn rú lên đau đớn và ngạc nhiên, và bắt đầu chạy vòng vì hắn không thấy được hắn đang chạy đi đâu.

Hắn không thấy, nhưng có thể nghe. Hắn nghe tiếng còi xe cảnh sát gần. Rồi hắn nghe tiếng cảnh sát bảo hắn nằm xuống lề đường và bỏ tay ra sau lưng. Họ còng tay hắn và đẩy hắn lên sau xe cảnh sát.

Thấy lựu đạn cầm tay trên lề đường, cảnh sát bảo mọi người lùi lại. Họ phong toả nguyên khu phố và gọi đội gỡ bom. Đội gỡ bom đến và xem xét quả lựu đạn. Rồi họ phá ra cười. Họ bảo cảnh sát đó là lựu đạn giả. Lựu đạn là một loại vô hại, thứ giành cho trẻ em 12 tuổi chơi.

Cảnh sát cười thầm. Nhân viên ngân hàng trở lại làm việc. Khách hàng của ngân hàng quay lại xếp hàng. Tên cướp nhà băng, hy vọng, không bao giờ quay lại.

438398 top -
LESSON 241:


BANK ROBBERY - MỘT VỤ CƯỚP NGÂN HÀNG

===========================================================

Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• chuckle: cười tủm tỉm, cưới thầm.
• circle: vòng tròn.
• dummy: vật giả, người nộm, ma-nơ-canh, bù nhìn.
• examine: kiểm tra, xem xét, khám bệnh.
• explode: nổ, nổ tung.
• fake: đồ giả mạo.
• grenade: lựu đạn.
• handcuff: cái còng tay.
• lobby: hành lang, tiền sảnh.
• nervously: hồi hộp, lo lắng.
• robbery: vụ ăn cướp, vụ ăn trộm.
• shade: bóng mát, bóng râm.
• siren: còi báo động.
• squad: tổ, nhóm, đội, kíp.
• stomach: bụng.
• teller: thu ngân.
• seal_off: cô lập, phong toả, niêm phong.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was it a hot day?
- Yes, it was.

• Is being in the shade cooler than being in the sun?
- Yes, it is.

• Was the man dressed for hot weather?
- No, he wasn't.

• Is the First American Bank at an intersection?
- No, it isn't. It's at the corner of Maple and Main streets.

• Is the First American Bank near a body of water?
- No, it isn't.

• Did the man show everyone a hand grenade?
- Yes, he did.

• Did the man demand money from the customers?
- No he didn't. The man demanded money from the bank.

• Did the teller scream and start running?
- No, she didn't.

• Did the man receive three bags of cash?
- Yes, he did.

• Did the explosion ruin the man's hearing?
- No, it didn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
It was 80 degrees in the shade. A man wearing a heavy army jacket, a pullover wool cap, and dark sunglasses walked into the First American Bank at the corner of Maple and Main streets in downtown Short Beach.

The man walked up to the teller and held up a hand grenade for allto see. He said, “Give me all your money, all the money in this bank, right now!”

Everyone in the lobby screamed and started running, even the security guard. Nervously, the young female teller handed the man three big bags loaded with cash. He walked out the door. A second later, one of the money bags exploded, covering him with red dye. He yelled in pain and surprise, and started pacing around in circles because he couldn't see where he is going.

He couldn’t see, but he could hear. He heard the police siren get closer. Then he heard the police tell him to get down on his stomach on the sidewalk and put his hands behind his back. They handcuffed him and placed him in the back of the police car.

Seeing the hand grenade on the sidewalk, the police told everyone to get back. They sealed off the whole block and called the bomb squad. The bomb squad came and examined the hand grenade. Then they laughed. They told the police it was a fake. The hand grenade was actually a harmless dummy, something a 12-year-old might play with.

The police chuckled. The bank employees returned to work. The bank customers returned to their lines. The bank robber, hopefully, would never return.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Trời nóng khoảng 80 độ (27 độ C) trong bóng râm. Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác quân đội dày cộp, áo len chui đầu có mũ, và đeo kính mát sẫm màu đi vào Ngân hàng First American ở góc đường Maple và Main trong khu phố thương mại Short Beach.

Người đàn ông đi đến chỗ thâu ngân và đưa ra một quả lựu đạn cầm tay cho tất cả mọi người cùng thấy. Hắn nói, "Đưa tiền đây, tất cả tiền của ngân hàng, ngay lập tức!"

Tất cả mọi người trong khu tiền sảnh đều la hét và bắt đầu bỏ chạy, ngay cả các nhân viên bảo vệ. Lo lắng, cô thâu ngân trẻ tuổi đưa cho người đàn ông ba chiếc túi lớn chứa đầy tiền mặt. Hắn đi ra cửa. Một giây sau, một trong những chiếc túi tiền phát nổ, một màu đỏ bao trùm lấy hắn. Hắn kêu la trong đau đớn và kinh ngạc, và bắt đầu bước từng bước theo vòng tròn vì hắn không thể thấy được hắn đang đi đâu.

Hắn không thể thấy được, nhưng hắn có thể nghe được. Hắn nghe tiếng còi báo động trên xe cảnh sát tiến đến gần hơn. Rồi hắn nghe cảnh sát ra lệnh cho hắn nằm úp bụng xuống vỉa hè và bỏ hai tay ra sau lưng. Cảnh sát còng tay hắn lại và đưa hắn vào băng ghế sau của xe cảnh sát.

Trông thấy quả lựu đạn cầm tay trên vỉa hè, cảnh sát bảo mọi người lùi lại. Họ cô lập nguyên cả một khu phố và gọi cho đội phá bom. Đội phá bom tới và xem xét quả lựu đạn cầm tay. Rồi họ cười ngất. Họ bảo với cảnh sát đó là đồ giả. Quả lựu đạn cầm tay là một món đồ giả vô hại, là thứ để cho lứa tuổi 12 có thể chơi cùng.

Cảnh sát cười tủm tỉm. Các nhân viên ngân hàng quay trở lại làm việc. Khách hàng của ngân hàng xếp hàng trở lại. Kẻ cướp ngân hàng, hy vọng rằng, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

481153 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.