.
ESL 235: Agencies Get Millions for Homeless


ESL 235: Agencies Get Millions for Homeless


Download


The Federal Department of Housing and Urban Development has awarded $5 million to three different local nonprofit organizations. The money will be distributed over a four-year period and is aimed at helping approximately 1,000 homeless people in the county of Arvada.

One agency, with headquarters in Woodbridge, is slated to receive $1.5 million. The agency director says that they will focus their resources on educating the homeless. "We will probably build another school-home with this money," he said. "A school-home is exactly what it sounds like. It is a school and a home. We have already built four school-homes throughout the county. We get the homeless off the street, and we educate them so they don't have to return to the street. We teach them how to be auto mechanics, plumbers, landscapers, painters, carpenters, bricklayers, electricians, and air-conditioning repairmen.

"You wouldn't believe the success that we have had. In fact, a couple of weeks ago, our office air-conditioning went out. My secretary called a repairman. The repairman was one of our first homeless students. He now owns his own air-conditioning business, plus two houses, two cars and a boat! He has a dozen employees. Holy cow! He's doing better than I am. He fixed our air-conditioning for free. I think I might sign up for the air-conditioning class myself."

421702 top -


*Vocabulary:

• agency:
• approximately:
• award:
• bricklayer:
• carpenter:
• distribute:
• electrician:
• employee:
• headquarters:
• landscaper:
• million:
• plumber:
• receive:
• secretary:
• slate:
• urban:
• Holy_cow!:

=======================

*Yes/No Questions:

• Is HUD a federal agency?

• Does HUD stand for Housing and Urban Developing?

• Have three organizations been awarded $5,000,000?

• Are the organizations in three different counties?

• Will each organization receive all its money immediately?

• Will the HUD money help everyone in the county of Arvada?

• Is Arvada a big country?

• Is Woodbridge a city in the county of Arvada?

• Will the Woodbridge director definitely use the money to build a school-home?

• Does a school-home educate homeless people?

======================

*Fill in blanks:

The Federal Department of Housing and Urban Development _____ awarded $5 million to three different local nonprofit_____ . The money will be distributed over a four-year _____ and is aimed at helping approximately 1,000 homeless _____ in the county of Arvada.

One agency, with _____ in Woodbridge, is slated to receive $1.5 million. _____ agency director says that they will focus their _____ on educating the homeless. “We will probably build _____ school-home with this money,” he said. “A school-home _____ exactly what it sounds like. It is a_____ and a home. We have already built four _____ -homes throughout the county. We get the homeless off _____ street, and we educate them so they don't _____ to return to the street. We teach them _____ to be auto mechanics, plumbers, landscapers, painters, carpenters, _____ , electricians, and air-conditioning repairmen.

“You wouldn't believe the _____ that we have had. In fact, a couple _____ weeks ago, our office air-conditioning went out. My _____ called a repairman. The repairman was one of _____ first homeless students. He now owns his own _____ -conditioning business, plus two houses, two cars and a _____ ! He has a dozen employees. Holy cow! He's _____ better than I am. He fixed our air-conditioning_____ free. I think I might sign up for_____ air-conditioning class myself.”

=====================

*Translate into Vietnamese:

.........

421705 top -

ESL 235: Agencies Get Millions for Homeless

*Vocabulary:


• agency: đại lý
• approximately: khoảng chừng
• award: thưởng
• bricklayer: thợ nề
• carpenter: thợ mộc
• distribute: phân phối
• electrician: thợ điện
• employee: nhân viên
• headquarters: cơ quan chủ quản
• landscaper: thợ xây
• million: triệu
• plumber: thợ máy nước, máy sưởi
• receive: nhận được
• secretary: thư ký
• slate: đá phiến, trả sau, danh sách
• urban: ngoại ô
• Holy_cow!:

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Is HUD a federal agency? No

• Does HUD stand for Housing and Urban Developing? Yes

• Have three organizations been awarded $5,000,000? Yes

• Are the organizations in three different counties? No

• Will each organization receive all its money immediately? No

• Will the HUD money help everyone in the county of Arvada? No

• Is Arvada a big country? No

• Is Woodbridge a city in the county of Arvada? Yes

• Will the Woodbridge director definitely use the money to build a school-home? Yes

• Does a school-home educate homeless people? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The Federal Department of Housing and Urban Development __has___ awarded $5 million to three different local nonprofit________organizations___ . The money will be distributed over a four-year ____period___ and is aimed at helping approximately 1,000 homeless ____people___ in the county of Arvada.

One agency, with ____headquarters___ in Woodbridge, is slated to receive $1.5 million. __The___ agency director says that they will focus their __resources___ on educating the homeless. “We will probably build ____another___ school-home with this money,” he said. “A school-home __is___ exactly what it sounds like. It is a____school___ and a home. We have already built four ____school___ -homes throughout the county. We get the homeless off __the___ street, and we educate them so they don't __have___ to return to the street. We teach them ___how__ to be auto mechanics, plumbers, landscapers, painters, carpenters, ______bricklayers__ , electricians, and air-conditioning repairmen.

“You wouldn't believe the ____success___ that we have had. In fact, a couple __of___ weeks ago, our office air-conditioning went out. My ____secretary___ called a repairman. The repairman was one of _our____ first homeless students. He now owns his own __air___ -conditioning business, plus two houses, two cars and a __boat___ ! He has a dozen employees. Holy cow! He's ____doing___ better than I am. He fixed our air-conditioning__for___ free. I think I might sign up for___the__ air-conditioning class myself.”

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đại lý nhận hàng triệu đô cho những người vô gia cư

Bộ Nhà cửa và Phát triển ngoại ô của bang đã thưởng $5 triệu cho ba cơ quan địa phương phi lợi nhuận. Tiền sẽ được phân bổ trong thời gian bốn năm và mục tiêu là giúp gần 1,000 người vô gia cư trong hạt Arvada.

Một đai lý, cơ quan chủ quản ở Woodbridge, trong danh sách được nhận $1,5 triệu. Giám đốc đại lý nói họ sẽ tập trung nguồn tiền để giáo dục những người vô gia cư. "Chúng tôi sẽ xây một ngôi trường-nhà với số tiền này," ông nói. "Một trường-nhà đúng nghĩa như tên gọi như vậy. Đó là một ngôi trường và nhà ở. Chúng tôi đã xây bốn ngôi trường-nhà khắp hạt. Chúng tôi nhận những người vô gia cư ở đường phố, và chúng tôi giáo dục họ để họ không trở lại đường phố. Chúng tôi dạy họ làm sao để trở thành thợ máy ô tô, thở sửa nước, máy sưởi, thợ xây, thợ sơn, thợ mộc, thợ nề, thợ điện, và thợ sửa máy điều hoà.

"Bạn không tin thành công mà chúng tôi đã có. Thực tế, hai tuần trước đây, máy điều hoà của văn phòng chúng tôi hỏng. Thư ký gọi người sửa. Người sửa là một trong những học sinh vô gia cư đầu tiên của chúng tôi. Anh ta giờ có kinh doanh máy điều hoà riêng, cộng hai căn nhà, hai chiếc xe hơi và một chiếc thuyền! Anh ta có 12 nhân viên. Anh ta làm còn tốt hơn tôi. Anh sửa máy điều hoà của chúng tôi miễn phí. Tôi nghĩ tôi phải tự ghi danh học lớp điều hoà."

437571 top -
LESSON 235:

AGENCIES GET MILLIONS FOR HOMELESS -
CÁC CƠ QUAN NHẬN HÀNG TRIỆU ĐÔ-LA CHO NHỮNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• agency: cơ quan, cục, sở.
• approximately: khoảng chừng, độ chừng.
• award: phần thưởng.
• bricklayer: thợ nề.
• carpenter: thợ mộc.
• distribute: phân phối, phân phát.
• electrician: thợ điện.
• employee: người lao động, ngươ2i làm công.
• headquarters: đặt trụ sở ở một nơi nào đó.
• landscaper: nghệ nhân làm vườn.
• million: triệu.
• plumber: thợ sửa ống nước.
• receive: nhận được.
• secretary: thư ký.
• slate: dự kiến.
• urban: thành thị, đô thị.
• Holy_cow!: biểu lộ sự ngạc nhiên hoặc bực bội.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Is HUD a federal agency?
- Yes, it is.

• Does HUD stand for Housing and Urban Developing?
- Yes, it does.

• Have three organizations been awarded $5,000,000?
- Yes, they have.

• Are the organizations in three different counties?
- Yes, they are.

• Will each organization receive all its money immediately?
- No, they won't.

• Will the HUD money help everyone in the county of Arvada?
- No, they won't. The HUD money will help homeless people in the county of Arvada.

• Is Arvada a big country?
- No, it isn't.

• Is Woodbridge a city in the county of Arvada?
- Yes, it is.

• Will the Woodbridge director definitely use the money to build a school-home?
- Yes, he will.

• Does a school-home educate homeless people?
- Yes, it does.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The Federal Department of Housing and Urban Development has awarded $5 million to three different local nonprofit organization. The money will be distributed over a four-year period and is aimed at helping approximately 1,000 homeless people in the county of Arvada.

One agency, with headquarters in Woodbridge, is slated to receive $1.5 million. The agency director says that they will focus their resources on educating the homeless. “We will probably build another school-home with this money,” he said. “A school-home is exactly what it sounds like. It is a school and a home. We have already built four school -homes throughout the county. We get the homeless off the street, and we educate them so they don't have to return to the street. We teach them how to be auto mechanics, plumbers, landscapers, painters, carpenters, bricklayers, electricians, and air-conditioning repairmen.

“You wouldn't believe the access that we have had. In fact, a couple of weeks ago, our office air-conditioning went out. My secretary called a repairman. The repairman was one of our first homeless students. He now owns his own air -conditioning business, plus two houses, two cars and a boat! He has a dozen employees. Holy cow! He's doing better than I am. He fixed our air-conditioning for free. I think I might sign up for the air-conditioning class myself.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Cục Phát triển Gia cư và Đô thị Liên bang đã tặng thưởng năm triệu đô-la cho ba tổ chức phi lợi nhuận địa phương khác nhau. Số tiền được phân phối trong khoảng thời gian hơn bốn năm với mục đích giúp đỡ độ chừng 1.000 người vô gia cư ở hạt Arvada.

Một cơ quan, có trụ sở đặt tại Woodbridge, dự kiến nhận được 1,5 triệu đô-la. Giám đốc cơ quan cho biết họ sẽ tập trung nguồn lực trong việc rèn luyện kỹ năng cho những người vô gia cư. "Với số tiền này, có lẽ chúng tôi sẽ xây thêm một ngôi trường-nhà ở," ông nói. "Một ngôi trường-nhà ở đúng như với tên gọi của nó. Đó là một ngôi trường và là một gia đình. Chúng tôi đã xây bốn ngôi trường-nhà ở trên khắp hạt rồi. Chúng tôi đưa những người vô gia cư ra khỏi đường phố, và chúng tôi huấn luyện kỹ năng cho họ để họ không phải trở lại hè phố nữa. Chúng tôi dạy cho họ cách trở thành một người thợ cơ khí, thợ sửa ống nước, nghệ nhân làm vườn, thợ sơn, thợ mộc, thợ nề, thợ điện, và thợ sửa chữa máy lạnh.

"Bạn sẽ không thể tin vào những thành quả mà chúng tôi đạt được. Thực ra, cách đây hai tuần, máy lạnh trong văn phòng chúng tôi bị hư. Người thư ký gọi thợ sửa chữa. Người thợ sửa chữa là một trong những người học trò vô gia cư đầu tiên của chúng tôi. Hiện nay cậu ấy làm chủ một cửa hàng máy điều hoà không khí, cộng thêm hai căn nhà, hai chiếc xe hơi, và một chiếc thuyền. Cậu ấy có mười hai công nhân. Ôi, Trời đất ơi! cậu ấy thành công hơn cả tôi nữa. Cậu sửa chữa máy lạnh miễn phí. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đăng ký vào lớp học sửa chữa máy lạnh thôi."

478656 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.