.
ESL 231: Gets Booked, Writes a Book


ESL 231: Gets Booked, Writes a Book


Download


A man convicted of writing bad checks to casinos has written a book that he predicts will become a national bestseller. Entitled A Casino Is Born Every Minute, the 250-page book details James Duncan's successful and unsuccessful attempts to beat casinos. Duncan is serving a five-year sentence for grand larceny in the Las Vegas city jail. He wrote 18 bogus checks, ranging in value from $3,000 to $10,000, at 17 different casinos. "My only mistake was cashing that last check at the same casino I had cashed the first check at," said Duncan. "They were waiting for me."

Duncan only has a few months left before he is released from the jail. During his incarceration, he used the library facilities and computers to write his book. He completed the book two months ago and is now shopping it around to various publishers.

Books about gambling and casinos are very popular. People like to read about gangsters, beautiful women, flashy cars, posh hotels, and the exciting possibilities of winning it all and losing it all. Duncan says he was the first card-counter in Las Vegas. He claims that he made almost $1 million at blackjack. Then, other card sharks started copying his technique.

"They abused the system," said Duncan. "They got greedy. If they'd been like me, and just won some here and there, different places, and different nights, the casinos wouldn't have gotten suspicious so fast." When the casinos realized what was going on, they started using two or more decks at the blackjack tables to thwart the counters. They escorted out anyone they suspected of counting cards.

418850 top -


*Vocabulary:

• abuse:
• attempt:
• beat:
• blackjack:
• casino:
• claim:
• convict:
• escort:
• greedy:
• incarceration:
• larceny:
• posh:
• predict:
• release:
• shark:
• suspect:
• suspicious:
• technique:
• thwart:

======================

*Yes/No Questions:

• Did Mr. Duncan write bad checks?

• Has Mr. Duncan written a national bestseller?

• Is Mr. Duncan's book 250 pages long?

• Does Mr. Duncan always beat the casinos?

• Is Mr. Duncan in jail?

• Was Mr. Duncan convicted of grand larceny?

• Is Mr. Duncan in a Las Vegas casino?

• Did Mr. Duncan write 18 bad checks?

• Did Mr. Duncan swindle 17 different casinos?

• Will Mr. Duncan be out of jail soon?

===================

*Fill in blanks:

A man convicted of writing bad checks to ____ has written a book that he predicts will ____ a national bestseller. Entitled A Casino Is Born____ ____ Minute, the 250-page book details James Duncan’s successful ____ unsuccessful attempts to beat casinos. Duncan is serving____ five-year sentence for grand larceny in the Las ____ city jail. He wrote 18 bogus checks, ranging ____ value from $3,000 to $10,000, at 17 different . “My only mistake was cashing that last check ____ the same casino I had cashed the first ____ at,” said Duncan. “They were waiting for me.”

____ only has a few months left before he ____ released from the jail. During his incarceration, he ____ the library facilities and computers to write his ____ . He completed the book two months ago and ____ now shopping it around to various publishers.

Books ____ gambling and casinos are very popular. People like ____ read about gangsters, beautiful women, flashy cars, posh ____ , and the exciting possibilities of winning it all ____ losing it all. Duncan says he was the ____ card-counter in Las Vegas. He claims that he ____ almost $1 million at blackjack. Then, other card ____ started copying his technique.

“They abused the system,” ____ Duncan. “They got greedy. If they’d been like ____ , and just won some here and there, different ____ , and different nights, the casinos wouldn’t have gotten ____ so fast.” When the casinos realized what was ____ on, they started using two or more decks ____ the blackjack tables to thwart the counters. They____ out anyone they suspected of counting cards.

====================

*Translate into Vietnamese:

..........

418851 top -

ESL 231: Gets Booked, Writes a Book

*Vocabulary:


• abuse:lạm dụng
• attempt: dự tính
• beat: đánh thắng
• blackjack: bài xì dách
• casino: sòng bài
• claim: tuyên bố
• convict: bị buộc tội
• escort: áp giải
• greedy: tham lam
• incarceration: bỏ tù
• larceny: ăn cắp
• posh: thượng lưu
• predict: dự đoán
• release: phóng thích
• shark: cá mập
• suspect: nghi ngờ
• suspicious: nghi ngờ
• technique: kỹ thuật
• thwart: quấy rối

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did Mr. Duncan write bad checks? Yes

• Has Mr. Duncan written a national bestseller? No

• Is Mr. Duncan's book 250 pages long? Yes

• Does Mr. Duncan always beat the casinos? No

• Is Mr. Duncan in jail? Yes

• Was Mr. Duncan convicted of grand larceny? Yes

• Is Mr. Duncan in a Las Vegas casino? No

• Did Mr. Duncan write 18 bad checks? Yes

• Did Mr. Duncan swindle 17 different casinos? Yes

• Will Mr. Duncan be out of jail soon? Yes

==========================================================

*Fill in blanks:

A man convicted of writing bad checks to __casinos__ has written a book that he predicts will ____become__ a national bestseller. Entitled A Casino Is Born____Every__ ____ Minute, the 250-page book details James Duncan’s successful __and__ unsuccessful attempts to beat casinos. Duncan is serving__a__ five-year sentence for grand larceny in the Las ____ city jail. He wrote 18 bogus checks, ranging __in__ value from $3,000 to $10,000, at 17 different casinos. “My only mistake was cashing that last check __at__ the same casino I had cashed the first __check__ at,” said Duncan. “They were waiting for me.”

__Duncan__ only has a few months left before he __is__ released from the jail. During his incarceration, he _used___ the library facilities and computers to write his ____book__ . He completed the book two months ago and _is___ now shopping it around to various publishers.

Books ____about__ gambling and casinos are very popular. People like __to__ read about gangsters, beautiful women, flashy cars, posh __hotels___ , and the exciting possibilities of winning it all _and___ losing it all. Duncan says he was the ____first__ card-counter in Las Vegas. He claims that he __made__ almost $1 million at blackjack. Then, other card ____sharks__ started copying his technique.

“They abused the system,” ___said_ Duncan. “They got greedy. If they’d been like __me__ , and just won some here and there, different __places__ , and different nights, the casinos wouldn’t have gotten ____suspicous__ so fast.” When the casinos realized what was _going___ on, they started using two or more decks ___thwart_ the blackjack tables to thwart the counters. They__escorted__ out anyone they suspected of counting cards.

=========================================================

Translate into Vietnamese:

Vào tù, viết sách

Một người đàn ông bị buộc tội vì víết check xấu cho sòng bài đã viết một quyển sách mà ông ta dự đoán sẽ thành sách bán chạy nhất nước. Tựa đề Một Sòng bài được sinh ra mỗi phút, quyển sách dày 250 trang chi tiết về những thành công và không thành công của James Duncan về đánh bại sòng bài. Duncan đang chịu tù năm năm vì ăn cắp tại nhà tù Las Vegas. Ông viết 18 check khống, gía trị từ $3,000 đến $10,000, tại 17 sòng bài khác nhau. "Lỗi duy nhất của tôi là lấy tiền mặt check cuối cùng tại sòng bài mà tôi đã lấy tiền mặt ở check đầu tiên," Duncan nói. "Họ đang đợi tôi."

Duncan chỉ còn vài tháng trước khi được phóng thích khỏi tù. Trong thời gian ở tù, ông dùng thư viện và máy tính để viết sách. Ông hoàn tất quyển sách hai tháng trước và đang chào bán với nhiều nhà xuất bản.

Sách về chơi bài và sòng bài rất phổ biến. Người ta thích đọc về bọn giang hồ, đàn bà đẹp, những chiếc xe bóng lộn, khách sạn thượng lưu, và khả năng thắng và thua tất cả. Duncan nói rằng ông ta là người đếm bài đầu tiên ở Las Vegas. Ông tuyên bố ông thắng gần $1 triệu bài xì dách. Sau đó, những con cá mập bài bắt đầu sao chép kỹ thuật của ông ấy.

"Họ lạm dụng hệ thống," Duncan nói. "Họ tham lam. Họ giống tôi, và chỉ thắng một ít ở đây và kia, nhiều nơi, và nhiều đêm, các sòng bài không nghi ngờ nhanh như vậy." Khi sòng bài nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ dùng thêm hai người quan sát ở bàn chơi bài xì dách để quấy rầy những người đếm bài. Họ tống khứ ai mà họ nghi ngờ đếm bài.

437370 top -
LESSON 231:

GETS BOOKED, WRITES A BOOK -
NGỒI TÙ, VIẾT SÁCH.

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• abuse: lạm dụng.
• attempt: nỗ lực.
• beat: hạ gục, đánh bại.
• blackjack: xì-dách.
• casino: sòng bạc.
• claim: tuyên bố, quả quyết, khẳng định.
• convict: kết án, tuyên bố có tội.
• escort: hộ tống, tháp tùng, đưa ai đi.
• greedy: tham lam, ham muốn.
• incarceration: sự bỏ tù, sự tống giam..
• larceny: tội ăn cắp.
• posh: sang trọng, lịch sự.
• predict: dự đoán, tiên đoán.
• release: phóng thích, tha, thả.
• shark: tay cừ, tay chiến.
• suspect: nghi ngờ.
• suspicious: đáng ngờ, khả nghi.
• technique: kỹ thuật.
• thwart: cản trở, ngăn trở.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Did Mr. Duncan write bad checks?
- Yes, he did.

• Has Mr. Duncan written a national bestseller?
- No, he hasn't.

• Is Mr. Duncan's book 250 pages long?
- Yes, it is.

• Does Mr. Duncan always beat the casinos?
- No, he doesn't.

• Is Mr. Duncan in jail?
- Yes, he is.

• Was Mr. Duncan convicted of grand larceny?
- Yes, he was.

• Is Mr. Duncan in a Las Vegas casino?
- No, he isn't.

• Did Mr. Duncan write 18 bad checks?
- Yes, he did.

• Did Mr. Duncan swindle 17 different casinos?
- Yes, he did.

• Will Mr. Duncan be out of jail soon?
- Yes, he will.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A man convicted of writing bad checks to casinos has written a book that he predicts will become a national bestseller. Entitled A Casino Is Born Every Minute, the 250-page book details James Duncan’s successful and unsuccessful attempts to beat casinos. Duncan is serving a five-year sentence for grand larceny in the Las Vegas city jail. He wrote 18 bogus checks, ranging in value from $3,000 to $10,000, at 17 different . “My only mistake was cashing that last check at the same casino I had cashed the first check at,” said Duncan. “They were waiting for me.”

Duncan only has a few months left before he is released from the jail. During his incarceration, he used the library facilities and computers to write his book. He completed the book two months ago and is now shopping it around to various publishers.

Books about gambling and casinos are very popular. People like to read about gangsters, beautiful women, flashy cars, posh hotels, and the exciting possibilities of winning it all and losing it all. Duncan says he was the first card-counter in Las Vegas. He claims that he made almost $1 million at blackjack. Then, other card sharks started copying his technique.

“They abused the system,” said Duncan. “They got greedy. If they’d been like me, and just won some here and there, different places, and different nights, the casinos wouldn’t have gotten suspicious so fast.” When the casinos realized what was going on, they started using two or more decks at the blackjack tables to thwart the counters. They escorted out anyone they suspected of counting cards.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Một người đàn ông bị kết án vì viết séc không có tiền bảo chứng cho các sòng bạc đã viết một cuốn sách mà ông ta dự đoán sẽ trở thành một mặt hàng bán chạy nhất cả nước. Được đặt tên là Sòng bạc được sinh ra từng phút, cuốn sách 250 trang trình bày chi tiết sự thành công và các nỗ lực bất thành của James Duncan trong việc đánh bại các sòng bạc. Duncan đang thụ án tù năm năm cho tội trộm cắp tại nhà tù của thành phố Las Vegas. Ông ta viết 18 tờ séc khống giới hạn trong giá trị từ 3.000 đô-la đến 10.000 đô-la, tại 17 sòng bạc. "Sơ suất duy nhất của tôi là dùng tờ séc cuối cùng để rút tiền mặt tại cùng một sòng bạc mà tôi đã dùng tờ séc đầu tiên để rút tiền," Duncan nói. "Họ đang chờ tôi."

Duncan chỉ còn vài tháng trước khi được phóng thích ra khỏi nhà tù. Trong thời gian giam cầm của mình, ông sử dụng các phương tiện trong thư viện và máy vi tính để viết sách. Ông hoàn thành cuốn sách cách đây hai tháng và hiện tại đang xem xét để tìm nơi tốt nhất với các nhà xuất bản khác nhau.

Sách viết về các trò cờ bạc và các sòng bạc rất được ưa thích. Người ta thích đọc về các tay găng-xtơ, những phụ nữ xinh đẹp, những chiếc xe hào nhoáng, những khách sạn sang trọng và triển vọng thú vị của việc chiến thắng tất cả và đánh mất tất cả. Duncan nói ông ta là người đếm bài đầu tiên ở Las Vegas. Ông khẳng định ông kiếm được gần một triệu đô-la ở trò xì-dách. Sau đó những con bạc chuyên nghiệp khác bắt đầu bắt chước kỹ thuật của ông.

"Họ đã lạm dụng phương pháp," Duncan cho biết. "Họ trở nên tham lam. Nếu họ muốn giống như tôi, và chỉ thắng một ít ở chỗ này và chỗ kia, những chỗ khác nhau, và những đêm khác nhau, các sòng bạc sẽ không nhanh chóng nghi ngờ." Khi các sòng bạc nhận thấy có điều gì đó đang xảy ra, họ sẽ dùng hai hay nhiều cỗ bài hơn tại các bàn chơi xì-dách để gây cản trở cho những người đếm bài. Họ sẽ áp tải ra ngoài bất cứ ai mà họ nghi ngờ đang đếm bài .

477496 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.