.
SONG: FeelingsFeelings
Nothing more than feelings,
Trying to forget my feelings of love

Teardrops,
Rolling down on my face
Trying to forget my feelings of love

Feelings,
For all my life I'll feel it
I’ll wish I've never met you, girl
You'll never come again

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling
Again in my heart

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my heart.

Feelings,
For all my life I'll feel it
I wish I've never met you, girl
You'll never come again

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my life.

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling
Again in my heart

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling

-------------------------------------------------------------------


Exercise
1. Nghe và nhái theo lời. Hiểu thoáng.
2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt những chữ chưa biết.


403162 top -
FEELINGS ( CẢM XÚC )

Feelings
Nothing more than feelings,
Trying to forget my feelings of love

( Không có gì nhiều hơn những cảm xúc,
Đang cố gắng để quên đi cảm xúc của tôi về tình yêu )


Teardrops,
Rolling down on my face
Trying to forget my feelings of love

(Giọt nước mắt,
Lăn dài trên khuôn mặt của tôi
Đang cố gắng để quên đi cảm xúc của tôi về tình yêu)

Feelings,
For all my life I'll feel it
I’ll wish I've never met you, girl
You'll never come again

( Đối với tất cả cuộc sống của tôi, tôi sẽ cảm thấy nó
Tôi sẽ ước mình chưa bao giờ gặp em , người con gái
Em sẽ không bao giờ trở lại.)

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my heart.

(Cảm giác như tôi đã không bao giờ bị mất em
Và cảm giác như tôi sẽ không bao giờ có em
Một lần nữa trong trái tim tôi.)

Feelings,
For all my life I'll feel it
I wish I've never met you, girl
You'll never come again

Đối với cả cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy nó
Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp em, người con gái
Em sẽ không bao giờ trở lại

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my life.

Cảm giác như tôi đã không bao giờ bị mất em
Và cảm giác như tôi sẽ không bao giờ có em
Một lần nữa trong cuộc sống của tôi.

422630 top -

HOC, HỌC NỮA, HỌC MÃI :

SONG: FEELINGS CẢM XÚC.

Vocabulary : Từ vựng

Feelings : Cảm xúc
Nothing : Không có gì
More :nhiều hơn
Trying: khó khăn
Forget : quên
Teardrops: giọt nước mắt
Rolling: lăn, sự lăn
Face: khuôn mặt, mặt
For : cho, thế cho
Never : không bao giờ
Met : với
Again : một lần nữa

Phần dịch thoáng:

Feelings :
Nothing more than feelings,
Trying to forget my feelings of love .

Cảm xúc
Không có gì khác hơn là cảm xúc,
Cố gắng quên đi cảm xúc của anh về tình yêu.

Teardrops,
Rolling down on my face
Trying to forget my feelings of love.

Những giọt nước mắt.
Rơi xuống trên khuôn mặt của anh.
Cố gắng quên đi cảm xúc của anh về tình yêu.

Feelings,
For all my life I'll feel it
I’ll wish I've never met you, girl
You'll never come again.

Cảm xúc.
Cho tất cả cuộc sống của anh , anh sẽ thoải mái vì nó.
Anh muốn rằng ,anh sẽ không bao giờ gặp em.em gái
Em sẽ không bao giờ trở lại.

Feeling,
Wo-o-o feeling.
Wo-o-o feeling.
Again in my heart.

Cảm xúc.
Wo-o-o tình cảm.
Wo-o-o tình cảm.
Một lần nữa trong trái tim anh.

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my heart. .

Tình cảm.
Cảm giác như anh đã không bao giờ mất em.
Và cảm giác như anh sẽ không bao giờ có em.
Một lần nữa trong trái tim anh.

Feelings,
For all my life I'll feel it
I wish I've never met you, girl
You'll never come again.

Cảm xúc.
Cho tất cả cuộc sống của anh , anh sẽ thoải mái vì nó.
Anh muốn rằng ,anh sẽ không bao giờ gặp em.em ơi
Em sẽ không bao giờ trở lại.

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my life. .

Tình cảm.
Cảm giác như anh đã không bao giờ mất em.
Và cảm giác như anh sẽ không bao giờ có em.
Một lần nữa trong cuộc sống của anh.

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling
Again in my heart.

Cảm xúc.
Wo-o-o tình cảm.
Wo-o-o tình cảm.
Một lần nữa trong trái tim anh.

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling.

Cảm xúc.
Wo-o-o tình cảm.
Wo-o-o tình cảm.


429866 top -
FEELINGS ( CẢM XÚC )

Feelings : Cảm xúc
Trying: khó khăn
Teardrops: giọt nước mắt
Rolling: lăn, chảy
Met : với
Again : một lần nữa


Cảm xúc,
Không có gì nhiều hơn những cảm xúc,
Anh đang cố gắng để quên đi cảm xúc về tình yêu

Giọt nước mắt,
Đang chảy dài trên gương mặt anh
Anh đang cố gắng để quên đi cảm xúc về tình yêu

Cảm xúc,
Trong suốt cả cuộc sống của anh, anh đã cảm nhận được nó
Anh sẽ ước mình chưa bao giờ gặp anh, người con gái
Em sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.

Cảm xúc,
Cảm xúc đang tràn về
Cảm xúc đang tràn về
Một lần nữa trong trái tim anh

Cảm xúc,
Trong suốt cả cuộc sống của anh, anh đã cảm nhận được nó
Anh sẽ ước mình chưa bao giờ gặp anh, người con gái
Em sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi.

Cảm xúc,
Cảm xúc như anh đã không bao giờ mất em
Và cảm xúc như anh sẽ không bao giờ có em
Một lần nữa trong cuộc sống anh.

Cảm xúc,
Cảm xúc đang tràn về
Cảm xúc đang tràn về
Một lần nữa trong trái tim anh

Cảm xúc,
Cảm xúc đang tràn về
Cảm xúc đang tràn về
Một lần nữa trong trái tim anh

555106 top -
Exercise

1. Nghe và nhái theo lời. Hiểu thoáng.

2. Tra ngữ vựng ra Tiếng Việt những chữ chưa biết.
- Feeling (n): cảm xúc, sức truyền cảm
- Tear-drop (n) : giọt nước mắt

SONG: Feelings - NHỮNG CẢM XUC...
Feelings
Nothing more than feelings,
Trying to forget my feelings of love

Những cảm xúc...
Không có gì hơn những cảm xúc
Cố gắng quên đi những cảm xúc của anh về tình yêu

Teardrops,
Rolling down on my face
Trying to forget my feelings of love

Những giọt nước mắt,
Rơi xuống khuôn mặt của anh
Cố gắng quên đi những cảm xúc của anh về tình yêu


Feelings,
For all my life I'll feel it
I’ll wish I've never met you, girl
You'll never come again

Những cãm xúc,
Cho tất cả cuộc sống của anh anh sẽ cảm xúc về nó
Anh mong rằng anh sẽ không bao giờ gặp em, người em gái
Em sẽ không bao giờ gặp lại

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling
Again in my heart

Cảm xúc,
Wo-o-o cảm xúc
Wo-o-o cảm xúc
Trở lại trong trái tim anh

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my heart.

Những cảm xúc,
Những cãm xúc giống như anh chưa bao giờ mất em
Và những cảm xúc giống như anh chưa bao giờ có em
Trở lại trong trái tim anh.

Feelings,
For all my life I'll feel it
I wish I've never met you, girl
You'll never come again

Những cảm xúc,
Cho tất cả cuộc sống của anh anh sẽ cảm xúc về nó
Anh mong rằng anh sẽ không bao giờ gặp em, người em gái
Em sẽ không bao giờ gặp lại

Feelings,
Feelings like I've never lost you
And feelings like I'll never have you
Again in my life.

Những cảm xúc,
Những cãm xúc giống như anh chưa bao giờ mất em
Và những cảm xúc giống như anh chưa bao giờ có em
Trở lại trong trái tim anh.

Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling
Again in my heart

Cảm xúc,
Wo-o-o cảm xúc
Wo-o-o cảm xúc
Trở lại trong trái tim anh


Feeling,
Wo-o-o feeling
Wo-o-o feeling

Cảm xúc,
Wo-o-o cảm xúc
Wo-o-o cảm xúc
-------------------------------------------------------------------

559601 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image