.
ESL 215: Theft Occurs Everywhere


ESL 215: Theft Occurs Everywhere


Download


An elderly woman told the police that, as she entered a restroom, she was jostled by a woman behind her. A few minutes later, as she was about to pay for a moustache remover at a nearby store, she discovered that her wallet was missing from her purse. Apparently the woman who had bumped into her had cleverly stolen her wallet. This type of theft is called pick-pocketing.

Perhaps an even more personal kind of theft is known as housebreaking, or burglary. After such an intrusion, the victims often report a feeling of violation. They seldom regain the comfort and security level they used to have in their home. They constantly feel like they are being watched; they feel that if they go out, the burglars will again come in. They feel uncomfortable when they are home, and they feel uncomfortable when they aren't home.

Burglars get lucky or make their own luck. Sometimes homeowners forget to lock all their windows or doors. Sometimes burglars will break a window, cut through a screen door, or force open a side door.

Thieves have no shame. They will steal from anyone that they think is vulnerable. Of course, that means the elderly are their frequent victims. Some thieves are very clever; some are very lucky. All of them make an honest person's life more difficult. It's too bad that all of them can't be caught and converted into honest people.

Imagine that: a world with no larceny, a world where you can park your bicycle unsecured on the sidewalk, or leave your purse unattended in your shopping cart. Is this only a dream? Some say that if you can dream about it, it can happen.

389810 top -


*Vocabulary:

• apparently:
• bump:
• burglary:
• cleverly:
• convert:
• frequently:
• intrusion:
• jostle:
• larceny:
• moustache:
• occur:
• theft:
• victim:
• violation:
• vulnerable:

====================

*Yes/No Questions:

• Did the elderly woman enter a restroom?

• Was she jostled by a man behind her?

• Was her wallet in her pocket?

• Was her wallet missing?

• Do burglary victims often feel violated?

• Will burglars break a window sometimes?

• Do thieves have any shame?

• Are elderly people frequently victims?

• Can all the thieves be caught?

• Is this a world with no larceny?

=====================

*Fill in blanks:

An elderly woman told the police that, as ____ entered a restroom, she was jostled by a ____ behind her. A few minutes later, as she ____ about to pay for a moustache remover at ____ nearby store, she discovered that her wallet was ____ from her purse. Apparently the woman who had ____ into her had cleverly stolen her wallet. This____ of theft is called pick-pocketing.

Perhaps an even ____ personal kind of theft is known as housebreaking, ____ burglary. After such an intrusion, the victims often____ a feeling of violation. They seldom regain the ____ and security level they used to have in ____ home. They constantly feel like they are being ____ ; they feel that if they go out, the____ will again come in. They feel uncomfortable when ____ are home, and they feel uncomfortable when they____ ’t home.
Burglars get lucky or make their own ____ . Sometimes homeowners forget to lock all their windows ____ doors. Sometimes burglars will break a window, cut ____ a screen door, or force open a side ____ .

Thieves have no shame. They will steal from ____ that they think is vulnerable. Of course, that ____ the elderly are their frequent victims. Some thieves ____ very clever; some are very lucky. All of ____ make an honest person’s life more difficult. It’s____ bad that all of them can’t be caught____ converted into honest people.

Imagine that: a world ____ no larceny, a world where you can park____ bicycle unsecured on the sidewalk, or leave your ____ unattended in your shopping cart. Is this only ____ dream? Some say that if you can dream ____ it, it can happen.

====================

*Translate into Vietnamese:

.............

389811 top -

ESL 215: Theft Occurs Everywhere

*Vocabulary:


• apparently: rõ ràng
• bump: sự va chạm mạnh
• burglary: nghề trộm đêm
• cleverly: thông minh
• convert: chuyển đổi
• frequently: thường thường
• intrusion: xâm phạm
• jostle: xô đẩy
• larceny: ăn cắp
• moustache: râu mép
• occur: xảy ra
• theft: trộm
• victim: nạn nhân
• violation: dữ dội
• vulnerable: dễ bị tổn thương

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did the elderly woman enter a restroom? Yes

• Was she jostled by a man behind her? No

• Was her wallet in her pocket? No

• Was her wallet missing? Yes

• Do burglary victims often feel violated? Yes

• Will burglars break a window sometimes? Yes

• Do thieves have any shame? No

• Are elderly people frequently victims? Yes

• Can all the thieves be caught? No

• Is this a world with no larceny? No

===========================================================

*Fill in blanks:

An elderly woman told the police that, as __she__ entered a restroom, she was jostled by a _man___ behind her. A few minutes later, as she __was__ about to pay for a moustache remover at __a__ nearby store, she discovered that her wallet was __missing__ from her purse. Apparently the woman who had ____bumped__ into her had cleverly stolen her wallet. This__type__ of theft is called pick-pocketing.

Perhaps an even __moẻ__ personal kind of theft is known as housebreaking, __or__ burglary. After such an intrusion, the victims often____report__ a feeling of violation. They seldom regain the ____comfort__ and security level they used to have in _their___ home. They constantly feel like they are being ____watched__ ; they feel that if they go out, the___burglars__ will again come in. They feel uncomfortable when __they__ are home, and they feel uncomfortable when they_aren___ ’t home.

Burglars get lucky or make their own __luck__ . Sometimes homeowners forget to lock all their windows __or__ doors. Sometimes burglars will break a window, cut ____through__ a screen door, or force open a side __door__ .

Thieves have no shame. They will steal from ____anyone__ that they think is vulnerable. Of course, that _means___ the elderly are their frequent victims. Some thieves _are___ very clever; some are very lucky. All of _them___ make an honest person’s life more difficult. It’s__too__ bad that all of them can’t be caught__and__ converted into honest people.

Imagine that: a world _with___ no larceny, a world where you can park__your__ bicycle unsecured on the sidewalk, or leave your ____purse__ unattended in your shopping cart. Is this only __a__ dream? Some say that if you can dream _about___ it, it can happen.

==========================================================

*Translate into Vietnamese:

Trộm cắp khắp nơi

Một người phụ nữ lớn tuổi bảo cảnh sát rằng, khi vào phòng vệ sinh, bà bị một phụ nữ xô phía sau. Vài phút sau, khi bà chuẩn bị trả tiền tẩy lông ở cửa hàng gần bên, bà phát hiện ra ví của bà bị mất khỏi túi xách. Chắc rằng người phụ nữ va chạm khi nãy đã trộm ví của bà. Loại trộm này gọi là móc túi.

Có thể có loại trộm tư nhân hơn là bẻ khoá nhà, hay trộm về đêm. Sau khi bị đột nhập, những nạn nhân thường báo cáo sự sợ hãi. Họ ít cảm thấy thoải mái lại và mức độ an toàn mà họ thường có lúc trước khi ở nhà. Họ thường cảm thấy bị theo dõi; họ thấy nếu đi ra ngoài, bọn trộm sẽ lại vào. Họ cảm thấy không thoải mái khi ở nhà, và cũng không thoải mái khi không ở nhà.

Bọn trộm đêm thường ăn may hoặc tạo sự may mắn cho chúng. Đôi khi chủ nhà quên khoá cửa sổ hay cửa nhà. Đôi khi bọn trộm bẻ khoá, cắt qua cửa, hay tông cửa hông.

Bọn trộm cắp không xấu hổ. Chúng trộm của bất kỳ ai dễ bị tổn thương. Dĩ nhiên, có nghĩa là người già là nạn nhân thường xuyên của chúng. Vài tên trộm rất thông minh; vài tên lại rất may mắn. Toàn bộ bọn chúng làm cho cuộc sống của những người chân thật trở nên khó khăn hơn. QUá t65 là bọn chúng không thể bị bắt hết và chuyển thành người chân thật.

Tưởng tượng rằng: một thế giới kông có trộm cắp, một thê giới bạn có thể để xe đạp trên lề đường, hay để ví tiền không lưu tâm trong xe đẩy hàng. Đó có phải là giấc mơ thôi không? Có người nói là bạn có thể mơ về điều đó, nó có thể xảy ra.

436035 top -
LESSON 215:

THEFT OCCURS EVERYWHERE -
TRỘM CẮP XẢY RA KHẮP MỌI NƠI.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• apparently: hình như.
• bump: va, đụng.
• burglary: sự ăn trộm, nạn ăn trộm.
• cleverly: khéo léo, sắc sảo, khôn ngoan, khôn khéo.
• convert: chuyển đổi.
• frequently: thường xuyên.
• intrusion: sự xâm ph5m, xâm nhập.
• jostle: chen lấn, xô đẩy.
• larceny: tội ăn cắp.
• moustache: ria.
• occur: xảy ra, xuất hiện.
• theft: sự ăn trộm, sự trộm cắp.
• victim: nạn nhân.
• violation: sự vi phạm, sự bị vi phạm.
• vulnerable: dễ bị tấn công.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did the elderly woman enter a restroom?
- Yes, she did.

• Was she jostled by a man behind her?
-No, she wasn't. She was jostled by a woman behind her.

• Was her wallet in her pocket?
- No, it wasn't. It was in her purse.

• Was her wallet missing?
- Yes, it was.

• Do burglary victims often feel violated?
- Yes, they do.

• Will burglars break a window sometimes?
- Yes, they will.

• Do thieves have any shame?
- No, they don't.

• Are elderly people frequently victims?
- Yes, they are.

• Can all the thieves be caught?
- No, they can't.

• Is this a world with no larceny?
-No, it isn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
An elderly woman told the police that, as she entered a restroom, she was jostled by a woman behind her. A few minutes later, as she was about to pay for a moustache remover at a nearby store, she discovered that her wallet was missing from her purse. Apparently the woman who had bumped into her had cleverly stolen her wallet. This type of theft is called pick-pocketing.

Perhaps an even more personal kind of theft is known as housebreaking, or burglary. After such an intrusion, the victims often report a feeling of violation. They seldom regain the comfort and security level they used to have in their home. They constantly feel like they are being watched; they feel that if they go out, the burglar will again come in. They feel uncomfortable when they are home, and they feel uncomfortable when they aren’t home.

Burglars get lucky or make their own luck . Sometimes homeowners forget to lock all their windows and doors. Sometimes burglars will break a window, cut through a screen door, or force open a side door .

Thieves have no shame. They will steal from anyone that they think is vulnerable. Of course, that means the elderly are their frequent victims. Some thieves are very clever; some are very lucky. All of them make an honest person’s life more difficult. It’s too bad that all of them can’t be caught and converted into honest people.

Imagine that: a world with no larceny, a world where you can park your bicycle unsecured on the sidewalk, or leave your wallet unattended in your shopping cart. Is this only a dream? Some say that if you can dream about it, it can happen.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------
Một phụ nữ lớn tuổi thuật lại với cảnh sát rằng, vào lúc bà đi vào nhà vệ sinh, bà bị một phụ nữ ở phía sau xô đẩy. Một vài phút sau, khi bà chuẩn bị trả tiền tẩy lông ở một cửa tiệm gần đó, bà phát hiện ra cái ví của bà không còn trong túi xách. Hình như người phụ nữ đụng phải bà đã nhanh tay lấy cắp mất cái ví. Kiểu ăn trộm như thế này được gọi là móc túi.

Có lẽ còn có một loại trộm cắp cá nhân được biết hơn nữa như đột nhập vào nhà, hay là đạo chích. Sau một vụ đột nhập như thế, các nạn nhân thường báo cáo về cảm giác bị xâm phạm. Họ ít khi lấy lại được sự thoải mái và an toàn mà họ từng có trong căn nhà của mình. Họ thường xuyên cảm thấy giống như họ đang bị theo dõi; họ cảm thấy rằng nếu như họ ra ngoài, kẻ trộm sẽ vào nhà một lần nữa. Họ cảm thấy không thoải mái khi họ ở nhà, và họ cảm thấy không thoải mái khi họ không có ở nhà.

Bọn kẻ trộm gặp may hoặc tự tạo ra sự may mắn cho chúng. Đôi khi chủ nhà quên khoá cửa sổ và cửa ra vào. Đôi khi kẻ trộm đập vỡ cửa sổ, cắt ngang cửa lưới, hoặc cạy cửa ra vào bên hông.

Bọn kẻ cắp không có liêm sỉ. Chúng sẽ ăn cắp của bất kỳ ai mà chúng thấy dễ bị tấn công nhất. Tất nhiên, điều đó có nghĩa những người lớn tuổi là nạn nhân thường xuyên của chúng. Một số kẻ trộm rất tinh quái; một số lại rất may mắn. Tất cả bọn chúng làm cho cuộc sống của những con người lương thiện khó khăn hơn rất nhiều. Đáng tiếc là không thể bắt giữ tất cả bọn chúng và biến chúng trở thành những con người trung thực.

Hãy tưởng tượng rằng: một thế giới không có nạn trộm cắp, một thế giới mà bạn có thể để chiếc xe đạp không khoá của mình bên lề đường, hoặc để cái ví mà không cần dòm ngó trong chiếc xe đẩy hàng. Đây có phải là một giấc mơ không nhỉ? Ai đó nói rằng nếu bạn có thể mơ về điều đó, điều đó có thể xảy ra.

473409 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.