.
ESL 212: Book Him


ESL 212: Book Him


Download


A man accused of failing to return more than 700 children's books to five different libraries in the county was released from jail yesterday after a book publisher agreed to post his bond of $1,000. The publisher said, "There's a story here. This is a man who loves books. He just can't let go of them. He hasn't stolen a single book. So what's the crime? We think that Mr. Barush has a story to tell. We plan to publish his story."

When asked why he didn't return the books, Mr. Barush said, "Well, how could I? They became family to me. I was afraid to return them, because I knew that kids or dogs would get hold of these books and chew them up, throw them around, rip the pages, spill soda on them, get jam and jelly on them, and drown them in the toilet."

He continued, "Books are people, too! They talk to you, they take care of you, and they enrich you with wisdom and humor and love. A book is my guest in my home. How could I kick it out? I repaired torn pages. I dusted them with a soft clean cloth. I turned their pages so they could breathe and get some fresh air.

"Every week I reorganized them on their shelves so they could meet new friends. My books were HAPPY books. You could tell just by looking at them. Now they're all back in the library, on the lower shelves, on the floors, at the mercy of all those runny-nosed kids. I can hear them calling me! I need to rescue them. Excuse me. I have to go now."

388416 top -


*Vocabulary:

• accuse:
• breathe:
• chew:
• county:
• crime:
• drown:
• enrich:
• fresh:
• humor:
• jam:
• jelly:
• kid:
• publish:
• release:
• rescue:
• rip:
• tear:
• steal:
• toilet:
• wisdom:
• at the mercy of:
• get hold of:
• let go of:

==================

*Yes/No Questions:

• Was Mr. Barush accused of returning more than 700 children’s books?

• Did the books belong to five different libraries?

• Was Mr. Barush released from jail today?

• Was Mr. Barush’s bond $1,000?

• Did the publisher post the bond?

• Does the publisher plan to publish Mr. Barush’s story?

• Are books like family to Mr. Barush?

• Does Mr. Barush trust kids around books?

• Are books really people?

• Did Mr. Barush dust the books with soft clean clothes?

=================

*Fill in blanks:

A man accused of failing to return more ____ 700 children’s books to five different libraries in ____ county was released from jail yesterday after a ____ publisher agreed to post his bond of $1,000. ____ publisher said, “There’s a story here. This is ____ man who loves books. He just can’t let ____ of them. He hasn’t stolen a single book. ____ what’s the crime? We think that Mr. Barush____ a story to tell. We plan to publish ____ story.”

When asked why he didn’t return the____ , Mr. Barush said, “Well, how could I? They ____ family to me. I was afraid to return ____ , because I knew that kids or dogs would ____ hold of these books and chew them up, ____ them around, rip the pages, spill soda on ____ , get jam and jelly on them, and drown ____ in the toilet.”

He continued, “Books are people, ____ ! They talk to you, they take care of ____ , and they enrich you with wisdom and humor ____ love. A book is my guest in my ____ . How could I kick it out? I repaired____ pages. I dusted them with a soft clean ____ . I turned their pages so they could breathe ____ get some fresh air.

“Every week I reorganized ____ on their shelves so they could meet new ____ . My books were HAPPY books. You could tell ____ by looking at them. Now they’re all back ____ the library, on the lower shelves, on the ____ , at the mercy of all those runny-nosed kids. ____ can hear them calling me! I need to ____ them. Excuse me. I have to go now.”

================

*Translate into Vietnamese:

............

388419 top -

ESL 212: Book Him

*Vocabulary:


• accuse: buộc tội
• breathe: thở
• chew: nhai
• county: nước
• crime: tội ác
• drown: dìm chết
• enrich: làm giàu
• fresh: tươi
• humor: hài kịch
• jam: mứt
• jelly: kẹo dẻo
• kid: trẻ em
• publish: xuất bản
• release: phóng thích
• rescue: cứu sống
• rip: xé rách
• tear: nước mắt, xé
• steal: ăn cắp
• toilet: nhà vệ sinh
• wisdom: lời thì thầm, ước muốn
• at the mercy of: cảm ơn
• get hold of: nắm giữ
• let go of: bỏ ra

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was Mr. Barush accused of returning more than 700 children’s books? No

• Did the books belong to five different libraries? Yes

• Was Mr. Barush released from jail today? No

• Was Mr. Barush’s bond $1,000? Yes

• Did the publisher post the bond? Yes

• Does the publisher plan to publish Mr. Barush’s story?
Yes

• Are books like family to Mr. Barush? Yes

• Does Mr. Barush trust kids around books? No

• Are books really people? No

• Did Mr. Barush dust the books with soft clean clothes?
Yes
==========================================================

*Fill in blanks:

A man accused of failing to return more _than___ 700 children’s books to five different libraries in __the__ county was released from jail yesterday after a __book__ publisher agreed to post his bond of $1,000. _The___ publisher said, “There’s a story here. This is __a__ man who loves books. He just can’t let __go__ of them. He hasn’t stolen a single book. __So__ what’s the crime? We think that Mr. Barush__has__ a story to tell. We plan to publish __his__ story.”

When asked why he didn’t return the____books__ , Mr. Barush said, “Well, how could I? They ____became__ family to me. I was afraid to return __them__ , because I knew that kids or dogs would __ghet__ hold of these books and chew them up, ____throw__ them around, rip the pages, spill soda on __them__ , get jam and jelly on them, and drown _them___ in the toilet.”

He continued, “Books are people, __too__ ! They talk to you, they take care of __you__ , and they enrich you with wisdom and humor __and__ love. A book is my guest in my __home__ . How could I kick it out? I repaired____torn__ pages. I dusted them with a soft clean ____cloth__ . I turned their pages so they could breathe __and__ get some fresh air.

“Every week I reorganized __them__ on their shelves so they could meet new ____friends__ . My books were HAPPY books. You could tell __just__ by looking at them. Now they’re all back __in__ the library, on the lower shelves, on the _floors___ , at the mercy of all those runny-nosed kids. _I___ can hear them calling me! I need to __rescue___ them. Excuse me. I have to go now.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:


Sách là Anh ấy

Một người đàn ông bị buộc tội vì không trả lại hơn 700 sách trẻ em cho năm thư viện khác nhau trong nước đã được phóng thích khỏi nhà tù hôm qua sau khi một nhà xuất bản đồng ý thanh toán cho tù tội của ông ta với giá $1,000. Nhà xuất bản nói, "Có một câu chuyện ở đây. Đây là người đàn ông yêu sách. Ông ta chỉ không thể rời chúng ra. Ông ta không ăn cắp một quyển sách nào. Vậy tội ác ở đâu? Chúng tôi nghĩ rằng ông Barush có một câu chuyện để kể. Chúng tôi dự định sẽ xuất bản câu chuyện của ông ta."

Khi được hỏi tại sao ông ta không trả sách, ông Barush nói, "À, làm sao tôi có thể? Chúng trở nên thân thuộc với tôi. Tôi sợ trả lại chúng, vì tôi biết trẻ con và những con chó sẽ nắm giữ những cuốn sách này và nhai chúng, quăng chúng khắp nơi, xé trang, nhổ soda trên chúng, vấy mứt và kẹo dẻo trên chúng, và nhấn chìm chúng trong nhà vệ sinh."

Ông tiếp tục, "Sách là con người, cũng vậy! Chúng nói chuyện với bạn, chúng chăm sóc bạn, và làm giàu những ước muốn và làm vui và tình yêu. Quyển sách là khách quý trong nhà tôi. Làm sao tôi đuổi chúng đi? Tôi sửa những trang sách hỏng. Tôi lau bụi chúng bằng quần áo mềm sạch. Tôi lật sách nhẹ nhàng để chúng có thể thở và hưởng chúng gió trong sạch.

"Mỗi tuần tôi sắp xếp chúng lại trên kệ để chúng gặp bạn mới. Những cuốn sách của tôi là sách HẠNH PHÚc. Anh chỉ cần nhìn chúng là có thể nói. Giờ chúng đang quay lại thư viện, trên những kệ thấp, trên sàn nhà, ở chổ cám ơn của những đứa trẻ thò lò mũi. Tôi đang nghe chúng gọi tôi! Tôi phải cứu chúng. Xin lỗi. Tôi phải đi đây."

435992 top -
LESSON 212:

BOOK HIM
- GIAM HẮN.

===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• accuse: buộc tội, kết tội.
• breathe: thở, thở ra.
• chew: nhai, gặm, cắn.
• county: hạt, tỉnh.
• crime: tội, tội ác, sự vi phạm.
• drown: chết đuối, làm ngập nước, làm ướt đầm đìa.
• enrich: làm giàu, làm phong phú, cải thiện.
• fresh: tươi mới, trong lành.
• humor: sự hài hước, sự hóm hỉnh.
• jam: mứt.
• jelly: thạch, rau câu, kẹo dẻo.
• kid: đứa trẻ, đứa bé.
• publish: xuất bản.
• release: phóng thích, thả ra.
• rescue: giải cứu.
• rip: cắn xé.
• tear: xé, làm rách.
• steal: ăn cắp, lấy trộm.
• toilet: nhà vệ sinh.
• wisdom: sự khôn ngoan/thông thái/hiểu biết/uyên thâm.
• at the mercy of: phó mặc cho...
• get hold of: nắm được, có được.
• let go of: buông ra, thả ra, không nghĩ đến nữa.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Was Mr. Barush accused of returning more than 700 children’s books?
-Yes, he was.

• Did the books belong to five different libraries?
- Yes, they did.

• Was Mr. Barush released from jail today?
- Yes, he was.

• Was Mr. Barush’s bond $1,000?
- Yes, he was.

• Did the publisher post the bond?
- Yes, he did.

• Does the publisher plan to publish Mr. Barush’s story?
- Yes, he does.

• Are books like family to Mr. Barush?
- Yes, they are.

• Does Mr. Barush trust kids around books?
-No, he doesn't.

• Are books really people?
- No, they aren't.

• Did Mr. Barush dust the books with soft clean clothes?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
A man accused of failing to return more than 700 children’s books to five different libraries in the county was released from jail yesterday after a book publisher agreed to post his bond of $1,000. The publisher said, “There’s a story here. This is a man who loves books. He just can’t let go of them. He hasn’t stolen a single book. So what’s the crime? We think that Mr. Barush hasa story to tell. We plan to publish his story.”

When asked why he didn’t return the books, Mr. Barush said, “Well, how could I? They became family to me. I was afraid to return the , because I knew that kids or dogs would ghet hold of these books and chew them up, throw them around, rip the pages, spill soda on them, get jam and jelly on them, and drown them in the toilet.”

He continued, “Books are people, too! They talk to you, they take care of you, and they enrich you with wisdom and humor and love. A book is my guest in my home. How could I kick it out? I repaired torn pages. I dusted them with a soft clean cloth. I turned their pages so they could breathe and get some fresh air.

“Every week I reorganized the on their shelves so they could meet new friends . My books were HAPPY books. You could tell just by looking at them. Now they’re all back in the library, on the lower shelves, on the floors, at the mercy of all those runny-nosed kids. I can hear them calling me! I need to rescue them. Excuse me. I have to go now.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Một người đàn ông bị buộc tội do không trả lại hơn 700 cuốn sách của trẻ em cho năm thư viện khác nhau ở trong hạt đã được phóng thích khỏi nhà tù ngày hôm qua sau khi một người xuất bản sách báo đồng ý gởi 1.000 đô-la tiền trái phiếu của mình. Nhà xuất bản nói, "Có một câu chuyện ở đây. Đây là một người đàn ông rất yêu quý sách. Ông ta không thể không nghĩ đến sách được. Ông ta không ăn cắp chỉ mỗi một cuốn sách. Vì thế, phạm tội gì ở đây cơ chứ? Chúng tôi nghĩ rằng ông Barush có một câu chuyện để thuật lại. Chúng tôi dự tính xuất bản câu truyện của ông ấy.

Khi được hỏi vì sao ông không trả lại mấy cuốn sách, Ông Barush cho biết, "Vậy đấy, làm sao tôi có thể trả được? Chúng đã trở thành gia đình của tôi. Tôi sợ việc mang trả lại chúng, vì tôi biết mấy đứa trẻ con hoặc mấy con chó sẽ giữ được những cuốn sách này và sẽ phá hỏng chúng, quăng chúng bừa bãi, xé rách những trang sách, đánh đổ nước xô-đa, trét mứt và kẹo dẻo lên sách, và dìm chúng ướt đẫm trong bồn cầu.

Ông tiếp tục, "Sách cũng là con người! Chúng trò chuyện với bạn, chúng chăm sóc bạn, và chúng giúp bạn phong phú hơn với sự hiểu biết, sự hài hước và tình yêu thương. Một cuốn sách là một vị khách trong nhà của tôi. Làm sao tôi có thể đuổi chúng đi được chứ? Tôi sửa chữa những trang sách bị xé rách. Tôi quét bụi cho sách với một miếng vải sạch và mềm. Tôi lật từng trang sách sao cho chúng có thể thở và có được một ít không khí trong lành.

"Mỗi tuần tôi đều sắp xếp chúng lại trên giá sách sao cho chúng có thể gặp được những người bạn mới. Những cuốn sách của tôi là những cuốn sách HẠNH PHÚC. Bạn có thể nói điều đó chỉ khi nào bạn xem chúng. Bây giờ tất cả chúng đã trở lại thư viện, ở trên các kệ thấp hơn, ở trên sàn nhà, phó mặc cho lũ trẻ mũi dãi lòng thòng kia. Tôi có thể nghe chúng đang gọi tôi. Tôi cần phải giải cứu cho chúng. Thứ lỗi cho tôi. Tôi phải đi ngay bây giờ."

472767 top -
BOOK HIM - SÁCH ĐÃ TÓM ĐƯỢC ANH ẤY.

GIAM HẮN

Book: đông từ, có nghĩa "bắt nhốt trong khi chờ điều tra". Tạm giam. Chưa hẳn là có tội nhưng là tình nghi.

472777 top -
Thanks Admin.

472786 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.