.
ESL 197: Man Invents Toilet for Cars


ESL 197: Man Invents Toilet for Cars


Download


"People have been traveling by car for 100 years. My invention is long overdue. Who hasn't had an emergency while traveling? Sometimes you're miles from the nearest gas station or McDonald's. Everyone knows that when you gotta go, you gotta go," said Phil Bole.

Phil has invented a chemical toilet for vehicles. One size fits all (vehicles and people). It is made from recycled materials. It never smells bad, he claims. Between uses, it can be stored in the trunk. When the toilet is full, an adult or child can compress it into the size of a bowling ball. The waste matter in the toilet is continuously being absorbed by chemicals and bacteria. Eventually, all the waste matter turns into a pile of dry crumbs.The toilet can be dropped into any trash can at any time.

Phil tested his invention while on a two-week vacation with his wife and four young kids. He said that the kids loved it. His wife didn't.

"Nothing on Earth could make me use that disgusting thing!" she told him. He pleaded with her, saying that he had invented the toilet primarily for women and kids. He needed a woman's blessing so the toilet would sell. "No woman would ever use this thing!" she responded.

"My wife's sort of a prude," Phil said one day to Bret, his mechanic. After much thought, Phil finally figured out how to make his wife love his invention: he made a pink toilet covered with yellow flowers. "What more could a woman want?" he asked while showing it to Bret. Bret said it was a beautiful and a practical gift. And since his wife's birthday was the following week, Bret ordered a toilet. "Your wife will remember this birthday forever!" Phil promised Bret.

373596 top -


*Vocabulary:

• absorb:
• bacteria:
• blessing:
• bowling:
• chemical:
• claim:
• compress:
• continuously:
• crumbs:
• dry:
• eventually:
• invent:
• matter:
• mechanic:
• overdue:
• pile:
• plead:
• primarily:
• prude:
• recycle:
• respond:
• toilet:
• trunk:
• vacation:
• vehicle:
• waste:

=====================

*Yes/No Questions:

• Have people been traveling by car for 100 years?

• Is Phil's invention long overdue?

• Has he invented a chemical toilet?

• Is it made from new materials?

• Does the toilet ever smell bad?

• Can the toilet be stored in the glove compartment?

• Do chemicals and bacteria absorb the waste matter?

• Does the waste matter turn into a pile of crumbs?

• Did Phil test his invention in a laboratory?

• Does his wife like his invention?

=====================

*Fill in blanks:

“People have been traveling by car for 100 _____ . My invention is long overdue. Who hasn’t had _____ emergency while traveling? Sometimes you’re miles from the _____ gas station or McDonald’s. Everyone knows that when _____ gotta go, you gotta go,” said Phil Bole.

_____ has invented a chemical toilet for vehicles. One _____ fits all (vehicles and people). It is made recycled materials. It never smells bad, he claims. _____ uses, it can be stored in the trunk. _____ the toilet is full, an adult or child _____ compress it into the size of a bowling _____ . The waste matter in the toilet is continuously _____ absorbed by chemicals and bacteria. Eventually, all the _____ matter turns into a pile of dry crumbs.The _____ can be dropped into any trash can at _____ time.

Phil tested his invention while on a _____ -week vacation with his wife and four young kids. _____ said that the kids loved it. His wife _____ ’t.

“Nothing on Earth could make me use that _____ thing!” she told him. He pleaded with her, _____ that he had invented the toilet primarily for _____ and kids. He needed a woman’s blessing so _____ toilet would sell. “No woman would ever use _____ thing!” she responded.

“My wife’s sort of a _____ ,” Phil said one day to Bret, his mechanic. _____ much thought, Phil finally figured out how to _____ his wife love his invention: he made a _____ toilet covered with yellow flowers. “What more could _____ woman want?” he asked while showing it to _____ . Bret said it was a beautiful and a gift. And since his wife's birthday was the _____ week, Bret ordered a toilet. "Your wife will _____ this birthday forever!" Phil promised Bret.

===================

*Translate into Vietnamese:

........

373598 top -

ESL 197: Man Invents Toilet for Cars

*Vocabulary:


• absorb: hút, thấm
• bacteria: vi khuẩn
• blessing: chúc phúc
• bowling: đánh bowling
• chemical: hoá chất
• claim: tuyên bố
• compress: nén
• continuously: liên tục
• crumbs: vụn, mẫu
• dry: khô
• eventually: dần dần
• invent: khám phá
• matter: vấn đề
• mechanic: cơ khí
• overdue: quá hạn
• pile: chất đống
• plead: bào chữa, biện hộ
• primarily: đầu tiên
• prude: tính cả thẹn
• recycle: tái sử dụng
• respond: trả lời
• toilet: phòng vệ sinh
• trunk: quần bơi, đuôi xe
• vacation: kỳ nghỉ
• vehicle: động cơ
• waste: chất thải

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Have people been traveling by car for 100 years? Yes

• Is Phil's invention long overdue? Yes

• Has he invented a chemical toilet? Yes

• Is it made from new materials? No

• Does the toilet ever smell bad? No

• Can the toilet be stored in the glove compartment? No

• Do chemicals and bacteria absorb the waste matter? Yes

• Does the waste matter turn into a pile of crumbs? Yes

• Did Phil test his invention in a laboratory? No

• Does his wife like his invention? No

==========================================================

*Fill in blanks:

“People have been traveling by car for 100 __years___ . My invention is long overdue. Who hasn’t had __an___ emergency while traveling? Sometimes you’re miles from the ___nearest__ gas station or McDonald’s. Everyone knows that when __you___ gotta go, you gotta go,” said Phil Bole.

__Phil___ has invented a chemical toilet for vehicles. One ___size__ fits all (vehicles and people). It is made recycled materials. It never smells bad, he claims. __Between___ uses, it can be stored in the trunk. __When___ the toilet is full, an adult or child __can___ compress it into the size of a bowling __ball___ . The waste matter in the toilet is continuously __being___ absorbed by chemicals and bacteria. Eventually, all the __waste___ matter turns into a pile of dry crumbs.The ___toilet__ can be dropped into any trash can at __any___ time.

Phil tested his invention while on a __two___ -week vacation with his wife and four young kids. __He___ said that the kids loved it. His wife ___didn__ ’t.

“Nothing on Earth could make me use that ___disgusting__ thing!” she told him. He pleaded with her, ____saying___ that he had invented the toilet primarily for ____women___ and kids. He needed a woman’s blessing so __the___ toilet would sell. “No woman would ever use ___this__ thing!” she responded.

“My wife’s sort of a ____prude___ ,” Phil said one day to Bret, his mechanic. ______After__ much thought, Phil finally figured out how to __make___ his wife love his invention: he made a __pink___ toilet covered with yellow flowers. “What more could _a____ woman want?” he asked while showing it to __Bret___ . Bret said it was a beautiful and a gift. And since his wife's birthday was the ____following___ week, Bret ordered a toilet. "Your wife will ____remember___ this birthday forever!" Phil promised Bret.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người đàn ông phát minh ra phòng vệ sinh cho xe hơi

"Người ta đã du lịch bằng xe hơi hàng trăm năm. Phát minh của tôi đã quá hạn lâu rồi. Ai mà chẳng từng bị khẩn cấp khi đang du lịch? Đôi khi bạn cách cả dặm đến nơi bơm xăng hay tiệm Mc Donald gần nhất. Ai cũng biết mình cần phải đi, cần phải đi," Phil Bole nói.

Phil đã phát minh ra một phòng vệ sinh hoá chất cho xe. Một kích cỡ vừa cho tất cả (xe và người). Nó được làm bằng nguyên liệu tái sử dụng. Nó không bao giờ có mùi hôi, anh tuyên bố. Khi không dùng, nó có thể để ở đuôi xe. Khi toilet đầy, người lớn hay trẻ em có thể nén nó lại cỡ bằng quả bowling. Chất thải trong toilet sẽ tiếp tục bị hấp thu bởi hoá chất và vi khuẩn. Dần dần, toàn bộ chất thải sẽ trở thành một đống vụn khô. Toilet có thể bỏ ở thùng rác bất kỳ lúc nào.

Phil thử nghiệm phát minh khi đi nghỉ hai tuần với vợ và bốn đứa trẻ. Anh nói trẻ con thì thích. Vợ anh thì không.

"Không có gì trên trái đất có thể làm em dùng cái thứ kinh tởm đó!" cô bảo anh. Anh biện hộ với cô, nói rằng anh phát minh cái này cho phụ nữ và trẻ em. Anh cần một người phụ nữ chúc phúc để có thể bán được cái toilet. "Không có người phụ nữ nào sẽ dùng cái thứ này!" cô đáp.

"Vợ tôi là loại người hay cả thẹn," Phil nói với Bret, thợ cơ khí của anh vào một ngày kia. Sau khi nghĩ nhiều, Phil cuối cùng nghĩ ra cách làm vợ thích nghiên cứu của mình: anh làm một cái toilet màu hồng phủ bằng những hoa màu vàng. "Phụ nữ còn thích gì nữa?" Anh hỏi khi cho Bret xem. Bret nói nó đẹp và là món quà thực tế. Và vì sinh nhật vợ anh vào tuần tới, Bret đặt mua một cái. "Vợ anh sẽ nhớ ngày sinh nhật này mãi!" Phil hứa với Bret.

434936 top -
LESSON 197:

MAN INVENTS TOILET FOR CAR -
NGƯỜI PHÁT MINH RA NHÀ VỆ SINH CHO XE HƠI.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• absorb: hút, hấp thu.
• bacteria: vi khuẩn.
• blessing: chúc phúc, chúc may mắn, tôn sùng.
• bowling: bô-linh.
• chemical: hoá chất, chất hoá hoc.
• claim: tuyên bố.
• compress: ép, nén, đè.
• continuously: liên tục, liên tiếp.
• crumbs: mảnh vụn.
• dry: khô, khô cạn, khô ráo.
• eventually: rốt cuột, cuối cùng.
• invent: phát minh, sáng chế.
• matter: vấn đề, sự việc, chuyện, chất, vật chất.
• mechanic: thợ cơ khí.
• overdue: quá hạn, quá chậm.
• pile: chồng, đống.
• plead: giải thích, biện hộ, cãi, bào chữa.
• primarily: trước hết, đầu tiên.
• prude: người hay cả thẹn/mắc cở.
• recycle: tái chế, phục hồi, tái sinh.
• respond: trả lời, đáp lại.
• toilet: nhà vệ sinh.
• trunk: thùng xe, cốp xe.
• vacation: kỳ nghỉ.
• vehicle: xe cộ.
• waste: lãng phí, phí phạm, chất thải, đồ thải.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Have people been traveling by car for 100 years?
- Yes, they have.

• Is Phil's invention long overdue?
- Yes, it is.

• Has he invented a chemical toilet?
- Yes, he has.

• Is it made from new materials?
- No, it isn't. It is made from recycled materials.

• Does the toilet ever smell bad?
- No, it doesn't.

• Can the toilet be stored in the glove compartment?
- No, it can't. It can be stored in the trunk.

• Do chemicals and bacteria absorb the waste matter?
- Yes, they do.

• Does the waste matter turn into a pile of crumbs?
- Yes, it does. The waste matter turns into a pile of dry crumbs.

• Did Phil test his invention in a laboratory?
- No, he didn't.

• Does his wife like his invention?
- No, she doesn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
“People have been traveling by car for 100 years . My invention is long overdue. Who hasn’t had an emergency while traveling? Sometimes you’re miles from the nearest gas station or McDonald’s. Everyone knows that when you gotta go, you gotta go,” said Phil Bole.

Phil has invented a chemical toilet for vehicles. One size fits all (vehicles and people). It is made from recycled materials. It never smells bad, he claims. After uses, it can be stored in the trunk. When the toilet is full, an adult or child can compress it into the size of a bowling ball. The waste matter in the toilet is continuously and absorbed by chemicals and bacteria. Eventually, all the waste matter turns into a pile of dry crumbs. The toilet can be dropped into any trashcan at any time.

Phil tested his invention while on a two -week vacation with his wife and four young kids. He said that the kids loved it. His wife didn't.

“Nothing on Earth could make me use that digusting thing!” she told him. He pleaded with her, saying that he had invented the toilet primarily for women and kids. He needed a woman’s blessing so the toilet would sell. “No woman would ever use this thing!” she responded.

“My wife’s sort of a prude,” Phil said one day to Bret, his mechanic. After much thought, Phil finally figured out how to make his wife love his invention: he made a pink toilet covered with yellow flowers. “What more could a woman want?” he asked while showing it to Bret. Bret said it was a beautiful and a practical gift. And since his wife's birthday was the following week, Bret ordered a toilet. "Your wife will remember this birthday forever!" Phil promised Bret.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
"Người ta từng đi du lịch bằng xe hơi cả 100 năm nay rồi. Phát minh của tôi lẽ ra phải có từ lâu mới phải. Ai mà không gặp tình trạng khẩn cấp trong lúc đang đi du lịch chứ? Đôi khi bạn còn cả dặm đường mới đến trạm xăng hoặc tiệm McDonald's gần nhất. Ai cũng đều biết rằng khi bạn cần đi, thì bạn phải đi thôi," Phil Bole nói.

Phil đã sáng chế ra một nhà xí hoá chất dùng cho các loại xe cộ. Chỉ có một cỡ phù hợp với tất cả (xe và người). Nó được làm từ các loại phế liệu. Nó không bao giờ bốc mùi hôi thối, anh khẳng định. Giữa các lần sử dụng, nó được cất giữ trong cốp xe. Khi nhà xí đầy, người lớn hoặc trẻ con đều có thể nén lại bằng cỡ một trái banh bô-ling. Các chất thải trong nhà xí tiếp tục bị hoá chất và vi khuẩn hấp thu. Cuối cùng, tất cả các loại chất thải chuyển thành một mớ mảnh vụn khô. Nhà xí có thể được đổ vào các loại thùng rác vào bầt cứ lúc nào.

Phil thử nghiệm sáng chế của anh trong kỳ nghỉ hai tuần cùng vợ và bốn đứa nhóc con. Anh nói mấy đưa nhỏ rất thích. Vợ anh thì không.

"Không có điều gì trên Trái đất này có thể khiến em sử dụng cái thứ ghê tởm đó!" Cô bảo với anh. Anh giải thích với cô, rằng anh sáng chế ra nhà xí chủ yếu cho phụ nữ và trẻ con. Anh cần giới phụ nữ tán thưởng để có thể bán được nhà xí đó. "Sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào dùng những thứ này cả!" Cô trả lời.

"Vợ tôi thuộc loại người nhạy cảm," một ngày nọ, Phil nói với Bret, người thợ máy của mình. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Phil đã tìm ra được cách làm cho vợ mình ưa thích nhà xí đó. Anh làm một nhà xí màu hồng được phủ bằng những bông hoa màu vàng. "Một người phụ nữ thì còn ao ước thứ gì nữa kia chứ?" anh hỏi lúc đưa cho Bret xem. Bret bảo đó là một món quà xinh xắn và thiết thực. Và bởi vì sinh nhật của vợ anh là tuần tiếp theo, Bret đặt một nhà xí. "Bà xã ông sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật lần này!" Phil đảm bảo với Bret.

469567 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.