.
ESL 190: Boy Starts Huge Fire


ESL 190: Boy Starts Huge Fire


Download


A ten-year-old boy confessed to his parents that he was playing with matches on a windy day in October in southern California. The Santa Ana winds were howling that day, and his carelessness resulted in the Witch fire. That fire destroyed 18,000 acres of woodland and 12 homes. The total damage and the cost of firefighting efforts were estimated at $25 million. Ironically, his parents' house was untouched by the fire.

The authorities did not immediately announce what they would do to the boy or his parents. An official in the district attorney's office said that, probably, no criminal charges would be filed. But the parents would still be liable for civil charges. That is, victims could sue for their losses and rebuilding costs. Suing the middle-class family for millions would be the easy part, though; collecting the millions would be unlikely.

Homeowners disagreed on what should be done. "I don't have a house anymore," said John Ritter. "It will take at least two years to build a new house, and my insurance is only going to pay about half the cost of the new house. Ordinarily, I would say that the boy and his parents ought to be put in jail for at least 10 years. But because their house didn't burn down, I think the law should just allow me to trade property with them. They can have my burned-down house, and I can move into their house. That's fair enough for me."

"We all make mistakes, especially when we're young," said Michael Richards, another homeowner whose house burned down. "I remember setting my sister on fire when I was about 10. I didn't mean to do it, of course, and she jumped into the lake, so she was okay. But it could have been a terrible accident. I think the poor boy has learned a valuable lesson. People should forgive, rebuild, and get on with their lives."

367886 top -


*Vocabulary:

• acre:
• announce:
• attorney:
• authority:
• carelessness:
• charge:
• civil:
• collect:
• confess:
• criminal:
• damage:
• destroy:
• district:
• estimate:
• howl:
• insurance:
• ironically:
• liable:
• match:
• ordinarily:
• property:
• sue:
• trade:
• valuable:
• witch:

=====================

*Yes/No Questions:

• Did a boy confess that he was playing with matches?

• Was he playing with matches on a windy day?

• Did his carelessness result in a fire?

• Did that fire destroy 18,000 homes?

• Did his parents' house burn down?

• Did the authorities put the boy in jail?

• Would the parents be liable for civil charges?

• Would it be easy to collect millions from the parents?

• Did homeowners agree on what should be done?

• Did one homeowner say that everyone makes mistakes?

=====================

*Fill in blanks:

A ten-year-old boy confessed to his parents that ____ was playing with matches on a windy day ____ October in southern California. The Santa Ana winds ____ howling that day, and his carelessness resulted in ____ Witch fire. That fire destroyed 18,000 acres of ____ and 12 homes. The total damage and the ____ of firefighting efforts were estimated at $25 million. ____ , his parents’ house was untouched by the fire.

____ authorities did not immediately announce what they would ____ to the boy or his parents. An official ____ the district attorney’s office said that, probably, no ____ charges would be filed. But the parents would ____ be liable for civil charges. That is, victims ____ sue for their losses and rebuilding costs. Suing ____ middle-class family for millions would be the easy ____ , though; collecting the millions would be unlikely.

Homeowners ____ on what should be done. “I don’t have ____ house anymore,” said John Ritter. “It will take ____ least two years to build a new house, ____ my insurance is only going to pay about ____ the cost of the new house. Ordinarily, I ____ say that the boy and his parents ought ____ be put in jail for at least 10 ____ . But because their house didn’t burn down, I ____ the law should just allow me to trade ____ with them. They can have my burned-down house, ____ I can move into their house. That’s fair ____ for me.”

“We all make mistakes, especially when ____ ’re young,” said Michael Richards, another homeowner whose house ____ down. “I remember setting my sister on fire____ I was about 10. I didn’t mean to it, of course, and she jumped into the ____ , so she was okay. But it could have ____ a terrible accident. I think the poor boy ____ learned a valuable lesson. People should forgive, rebuild, ____ get on with their lives.”

===================

*Translate into Vietnamese:

...........

367888 top -

ESL 190: Boy Starts Huge Fire

*Vocabulary:


• acre: mẫu
• announce: tuyên bố
• attorney: người được uỷ quyền, luật sư
• authority: có quyền
• carelessness: sự bất cẩn
• charge: tốn kém
• civil: công dân
• collect: thu
• confess: thú tội
• criminal: tội ác
• damage: phá hỏng
• destroy: huỷ
• district: quận
• estimate: đánh giá
• howl: tiếng la hét, khóc gào, tru
• insurance: bảo hiểm
• ironically: bằng sắt
• liable: chịu trách nhiệm
• match: vừa, trận đấu, diêm quẹt
• ordinarily: thông thường
• property: tài sản
• sue: kiện
• trade: thương mại
• valuable: giá trị
• witch: mụ phù thuỷ

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Did a boy confess that he was playing with matches? Yes

• Was he playing with matches on a windy day? Yes

• Did his carelessness result in a fire? Yes

• Did that fire destroy 18,000 homes? Yes

• Did his parents' house burn down? No

• Did the authorities put the boy in jail? No

• Would the parents be liable for civil charges? Yes

• Would it be easy to collect millions from the parents? No

• Did homeowners agree on what should be done? No

• Did one homeowner say that everyone makes mistakes? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

A ten-year-old boy confessed to his parents that __he__ was playing with matches on a windy day __in__ October in southern California. The Santa Ana winds _were___ howling that day, and his carelessness resulted in _the___ Witch fire. That fire destroyed 18,000 acres of _woodland___ and 12 homes. The total damage and the __cost__ of firefighting efforts were estimated at $25 million. __Ironically__ , his parents’ house was untouched by the fire.

__The__ authorities did not immediately announce what they would __do__ to the boy or his parents. An official __in__ the district attorney’s office said that, probably, no __criminal__ charges would be filed. But the parents would __still__ be liable for civil charges. That is, victims __could__ sue for their losses and rebuilding costs. Suing __the__ middle-class family for millions would be the easy __part__ , though; collecting the millions would be unlikely.

Homeowners __díagreed__ on what should be done. “I don’t have __a__ house anymore,” said John Ritter. “It will take ___at_ least two years to build a new house, __and__ my insurance is only going to pay about _half___ the cost of the new house. Ordinarily, I __would__ say that the boy and his parents ought __to__ be put in jail for at least 10 __years__ . But because their house didn’t burn down, I __think__ the law should just allow me to trade __property__ with them. They can have my burned-down house, _and___ I can move into their house. That’s fair __enough__ for me.”

“We all make mistakes, especially when __we__ ’re young,” said Michael Richards, another homeowner whose house _burned___ down. “I remember setting my sister on fire__when__ I was about 10. I didn’t mean to it, of course, and she jumped into the __lake__ , so she was okay. But it could have __been__ a terrible accident. I think the poor boy __has__ learned a valuable lesson. People should forgive, rebuild, __and__ get on with their lives.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Đứa bé trai gây hoả hoạn lớn

Một bé trai mười tuổi thú nhận với cha mẹ là đã nghịch diêm trong một ngày gió lớn vào tháng Mười ở Nam California. Gió Santa Ana gào thét vào ngày đó, và sự bất cẩn của em đã gây ra một trận hoả hoạn phù thuỷ. Ngọn lửa đã thiêu đốt 18,000 mẫu rừng và 12 căn nhà. Tổng thiệt hại và phí tổn chữa cháy ước tính $25 triệu. Vững chãi bằng kim loại, căn nhà của bố mẹ em đã không bén lửa.

Chính quyền không tuyên bố ngay lập tức họ sẽ làm gì đứa bé trai và cha mẹ. Một luật sư nói rằng, có thể không sẽ có hồ sơ tội ác. Nhưng cha mẹ vẫn chịu trách nhiệm công dân. Đó là, những nạn nhân có thể kiện sự mất mát và phí tổn xây nhà lại. Kiện một gia đình giai cấp trung bình một số tiền triêu đô thì dễ, dù; việc thu hàng triệu đô thì không như vậy.

Chủ sở hữu nhà bất đồng ý kiến cho việc phải làm gì. "Tôi không có nhà nữa," John Ritter nói. "Sẽ mất hai năm để xây nhà mới, và bảo hiểm của tôi chỉ trả phân nửa nhà mới. Thông thường, tôi nói rằng đứa bé và cha mẹ của nó phải bị bỏ tù ít nhất 10 năm. Nhưng vì nhà họ không bị cháy, tôi nghĩ luật sẽ phải cho phép tôi trao đổi thương mại tài sản
với họ. Họ có thể có căn nhà cháy của tôi, và tôi có thể dời vào căn nhà của họ. Điều đó đủ công bằng cho tôi."

"Chúng ta đều làm lỗi, đặc biệt khi còn trẻ," Michael Richards một người sở hữu nhà bị cháy khác nói. "Tôi nhớ tôi làm chị tôi cháy khi tôi cỡ 10 tuổi. Tôi không cố ý, dĩ nhiên, và chị nhảy vào hồ, nên chị không sao. Nhưng đó có thể đã là một tai nạn khủng khiếp. Tôi nghĩ bé trai đã học được bài học giá trị. Người ta nên tha thứ, xây dựng lại và tiếp tục cuộc sống của họ."

434701 top -
LESSON 190:

BOY STARTS HUGE FIRE - CẬU BÉ GÂY RA MỘT TRẬN CHÁY LỚN.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• acre: mẫu Anh, cánh đồng cỏ.
• announce: loan báo, thông báo.
• attorney: Luật sư, người được uỷ quyền.
• authority: nhà cầm quyền, nhà chức trách.
• carelessness: bất cẩn, vô ý.
• charge: cáo buộc, sự buộc tội.
• civil: dân sự, thuộc hoặc liên quan đến thường dân..
• collect:thu gom , tập hợp, quyên góp.
• confess: thú tội, thú nhận.
• criminal: tội phạm, phạm tội.
• damage: tổn thất, hư hỏng.
• destroy: tàn phá.
• district: quện, huyện, khu vực, vùng.
• estimate: ước chừng, ước lượng.
• howl: tru lên, rít lên, hú lên.
• insurance: bảo hiểm.
• ironically: thật mỉa mai, thật trớ trêu.
• liable: có trách nhiệm về pháp lý, cáo buộc.
• match: diêm quẹt.
• ordinarily: nói chung, thông thường.
• property: tài sản, của cải.
• sue: kiện ai ra toà.
• trade: trao đổi, đổi chác, mậu dịch.
• valuable: giá trị.
• witch: phù thuỷ.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Did a boy confess that he was playing with matches?
- Yes, he did.

• Was he playing with matches on a windy day?
- Yes, he was.

• Did his carelessness result in a fire?
- Yes, it did.

• Did that fire destroy 18,000 homes?
- No, it didn't. That fire destroyed 12 homes.

• Did his parents' house burn down?
- No, it didn't.

• Did the authorities put the boy in jail?
- No, they didn't.

• Would the parents be liable for civil charges?
- Yes, they would.

• Would it be easy to collect millions from the parents?
- No, it wouldn't.

• Did homeowners agree on what should be done?
- No, they didn't.

• Did one homeowner say that everyone makes mistakes?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A ten-year-old boy confessed to his parents that he was playing with matches on a windy day in October in southern California. The Santa Ana winds were howling that day, and his carelessness resulted in the Witch fire. That fire destroyed 18,000 acres of woodland and 12 homes. The total damage and the cost of firefighting efforts were estimated at $25 million. Ironically , his parents’ house was untouched by the fire.

The authorities did not immediately announce what they would do to the boy or his parents. An official in the district attorney’s office said that, probably, no criminal charges would be filed. But the parents would still be liable for civil charges. That is, victims could sue for their losses and rebuilding costs. Suing the middle-class family for millions would be the easy part , though; collecting the millions would be unlikely.

Homeowners disagreed on what should be done. “I don’t have a house anymore,” said John Ritter. “It will take at least two years to build a new house, but my insurance is only going to pay about haft the cost of the new house. Ordinarily, I would say that the boy and his parents ought to be put in jail for at least 10 years . But because their house didn’t burn down, I think the law should just allow me to trade property with them. They can have my burned-down house, and I can move into their house. That’s fair enough for me.”

“We all make mistakes, especially when we ’re young,” said Michael Richards, another homeowner whose house burned down. “I remember setting my sister on fire when I was about 10. I didn’t mean to it, of course, and she jumped into the lake , so she was okay. But it could have been a terrible accident. I think the poor boy has learned a valuable lesson. People should forgive, rebuild, and get on with their lives.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Một cậu bé mười tuổi ở miền Nam California thú nhận với cha mẹ là mình đã đùa nghịch với mấy que diêm trong một ngày Tháng Mười lộng gió. Cơn gió Santa Ana gào thét trong ngày hôm đó, và sự bất cẩn của cậu đã gây ra một trận hoả hoạn kinh hoàng. Trận cháy đã tàn phá 18.000 mẫu Anh đất rừng và 12 căn nhà. Tổng thiệt hại và chi phí của nỗ lực chữa cháy đã được ước tính là 25 triệu đô-la Mỹ. Trớ trêu thay, căn nhà của cha mẹ cậu vẫn còn nguyên vẹn trong trận hoả hoạn.

Nhà chức trách không lập tức loan báo họ sẽ làm gì đối với cậu bé và cha mẹ cậu. Một quan chức trong văn phòng luật sư của khu vực cho biết, có lẽ, không một cáo buộc hình sự nào được lập thành hồ sơ. Nhưng các bậc phụ huynh vẫn phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc dân sự. Có nghĩa là, các nạn nhân có thể kiện ra toà cho những tổn thất và chi phí tái thiết của mình. Kiện những gia đình trung lưu để có tiền triệu có lẽ là chuyện dễ, thế nhưng, quyên góp tiền triệu sẽ khó thực hiện được.

Chủ nhân các ngôi nhà bất đồng trong việc nên làm như thế nào. "Tôi không còn nhà ở," John Ritter nói, "Sẽ mất ít nhất hai năm để xây dựng một căn nhà mới, và bảo hiểm của tôi sẽ chỉ trả một nửa chi phí cho căn nhà mới thôi. Theo lệ thường, tôi sẽ nói là thằng nhỏ và cha mẹ nó phải ở tù ít nhất 10 năm. Nhưng do căn nhà của họ không bị cháy rụi, tôi nghĩ luật pháp nên cho phép tôi được trao đổi tài sản với họ. Họ có thể có căn nhà bị cháy rụi của tôi, và tôi có thể dọn sang căn nhà của họ. Như thế mới thật công bằng đối với tôi."

"Chúng ta đều gây ra lỗi lầm, đặc biệt lúc chúng ta còn trẻ," Michael Richards, chủ nhân một ngôi nhà bị cháy rụi khác, nói. "Tôi nhớ tôi đã đốt chị mình lúc tôi lên 10. Tôi không định làm như vậy, dĩ nhiên là thế rồi, và chị tôi nhảy xuống hồ, nên chị không sao cả. Nhưng chuyện đó đã có thể là một tai nạn khủng khiếp. Tôi nghĩ cậu bé tội nghiệp đã học được một bài học quý giá. Mọi người nên tha thứ, xây dựng lại và tiếp tục vui sống thôi."

467902 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.