.
ESL 185: The Spitter


ESL 185: The Spitter


Download


Rudy and Brenda, walking on the sidewalk, were approaching the coffee shop. A young man was sitting at an outside table. There were four chairs at the table, but he was by himself.

Just before Rudy and Brenda got up to his table, the young man spit on the sidewalk. Rudy said to Brenda, "Watch out for the spit," and glared at the young man.

How dare he spit on the sidewalk just as Rudy and Brenda were approaching? But there was nothing Rudy could say in front of Brenda—she would get angry. She was always telling him to ignore jerks. So he ignored this jerk. They found a nearby table with only one chair. Rudy grabbed a chair from the young man's table, and he sat down.

Rudy went around the corner to buy a newspaper from the newsstand. When he returned, he noticed that the young man was gone. Rudy asked Brenda what she wanted to drink. She said she wasn't thirsty.

He walked inside to get himself a coffee. Surprised, he saw that the person behind the counter was the spitter from outside. "You work here?" Rudy asked.

"What does it look like?" the young man said.

"Where's your supervisor?" Rudy asked.

"He's on break," the young man said. He definitely had an attitude, Rudy thought. Rudy ordered an extra large orange juice and an extra large latte. A few minutes later, the young man placed them on the counter and said, "Eight dollars."

Rudy asked for a small cup of water with ice. When the young man turned around to put ice into a cup, Rudy knocked both of his extra large drinks over. The latte spilled onto the counter and then onto the floor behind the counter. The orange juice spilled into the tip basket, which was full of coins and bills. The young man turned around, looked at the mess, and glared at Rudy. Rudy said, "Forget the water," and walked out.

366004 top -


*Vocabulary:

• approach:
• attitude:
• counter:
• dare:
• definitely:
• extra:
• glare:
• grab:
• ignore:
• jerk:
• latte:
• mess:
• newsstand:
• sidewalk:
• spill:
• spit:
• supervisor:
• thirsty:

=====================

*Yes/No Questions:

• Was a young man sitting at a table by himself?

• Were there four chairs at the table?

• Did the young man spit on the table?

• Did Rudy tell Brenda to watch out for the spit?

• Did the young man glare at Rudy?

• Did she tell him to ignore jerks?

• Did they find a nearby table?

• Did Rudy ask the young man if he could borrow a chair?

• Did Rudy go around the corner to buy a magazine?

• When he returned, did he notice that the young man was still there?

====================

*Fill in blanks:

Rudy and Brenda were walking on the sidewalk, ____ the coffee shop. A young man was sitting ____ an outside table. There were four chairs at ____ table, but he was by himself.

Just before ____ and Brenda got up to his table, the man spit on the sidewalk. Rudy said to ____ , “Watch out for the spit,” and glared at ____ young man.

How dare he spit on the ____ just as Rudy and Brenda were approaching? But ____ was nothing Rudy could say in front of ____ —she would get angry. She was always telling him ____ ignore jerks. So he ignored this jerk. They ____ a nearby table with only one chair. Rudy ____ a chair from the young man’s table, and ____ sat down.

Rudy went around the corner to ____ a newspaper from the newsstand. When he returned, ____ noticed that the young man was gone. Rudy ____ Brenda what she wanted to drink. She said ____ wasn’t thirsty.

He walked inside to get himself ____ coffee. Surprised, he saw that the person behind ____ counter was the spitter from outside. “You work ____ ?” Rudy asked.

“What does it look like?” the ____ man said.

“Where’s your supervisor?” Rudy asked.

“He’s____ break,” the young man said. He definitely had ____ attitude, Rudy thought. Rudy ordered an extra large____ juice and an extra large latte. A few ____ later, the young man placed them on the ____ and said, “Eight dollars.”

Rudy asked for a ____ cup of water with ice. When the young ____ turned around to put ice into a cup, ____ knocked both of his extra large drinks over. ____ latte spilled onto the counter and then onto floor behind the counter. The orange juice spilled ____ the tip basket, which was full of coins ____ bills. The young man turned around, looked at ____ mess, and glared at Rudy. Rudy said, “Forget ____ water,” and walked out.

===================

*Translate into Vietnamese:

...........

366006 top -

ESL 185: The Spitter

*Vocabulary:


• approach: đến gần
• attitude: thái độ
• counter: quầy
• dare: dám
• definitely: xác định
• extra: ngoài
• glare: nhìn trừng trừng, chói loà
• grab: quơ lấy
• ignore: phớt lờ
• jerk: giật lên
• latte: sữa
• mess: một đống
• newsstand: quầy bán báo
• sidewalk: đường bộ bên hông
• spill: đổ ngã, tràn
• spit: phun
• supervisor: giám sát
• thirsty: khát nước

==========================================================

*Yes/No Questions:

• Was a young man sitting at a table by himself? Yes

• Were there four chairs at the table? Yes

• Did the young man spit on the table? No

• Did Rudy tell Brenda to watch out for the spit? Yes

• Did the young man glare at Rudy? No

• Did she tell him to ignore jerks? Yes

• Did they find a nearby table? Yes

• Did Rudy ask the young man if he could borrow a chair? No

• Did Rudy go around the corner to buy a magazine? Yes

• When he returned, did he notice that the young man was still there? No

===========================================================

*Fill in blanks:

Rudy and Brenda were walking on the sidewalk, __were approaching__ the coffee shop. A young man was sitting __at__ an outside table. There were four chairs at __the__ table, but he was by himself.

Just before __Rudy__ and Brenda got up to his table, the man spit on the sidewalk. Rudy said to __Brenda__ , “Watch out for the spit,” and glared at __the__ young man.

How dare he spit on the _sidewalk___ just as Rudy and Brenda were approaching? But __there__ was nothing Rudy could say in front of ____Brenda__ —she would get angry. She was always telling him _to___ ignore jerks. So he ignored this jerk. They ____found__ a nearby table with only one chair. Rudy ____grabbed__ a chair from the young man’s table, and __he__ sat down.

Rudy went around the corner to __buy__ a newspaper from the newsstand. When he returned, __he__ noticed that the young man was gone. Rudy _asked___ Brenda what she wanted to drink. She said __she__ wasn’t thirsty.

He walked inside to get himself __a__ coffee. Surprised, he saw that the person behind __the__ counter was the spitter from outside. “You work ____here__ ?” Rudy asked.

“What does it look like?” the ____young__ man said.

“Where’s your supervisor?” Rudy asked.

“He’s__on__ break,” the young man said. He definitely had __an__ attitude, Rudy thought. Rudy ordered an extra large____orange__ juice and an extra large latte. A few ____minutes__ later, the young man placed them on the ____counter__ and said, “Eight dollars.”

Rudy asked for a ____small__ cup of water with ice. When the young __man__ turned around to put ice into a cup, ______Rudy_ knocked both of his extra large drinks over. ___The_ latte spilled onto the counter and then onto floor behind the counter. The orange juice spilled __into__ the tip basket, which was full of coins __and__ bills. The young man turned around, looked at __the__ mess, and glared at Rudy. Rudy said, “Forget _the___ water,” and walked out.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Người khạc nhổ

Rudy và Brenda, đang đi trên lề, đến gần tiệm cà phê. Một người đàn ông trẻ ngồi ở bàn ngoài. Có bốn cái ghế ở bàn đó, nhưng hắn ngồi có một mình.

Chỉ trước khi Rudy và Brenda đến bàn, người đàn ông nhổ lên lề đường. Rudy nói với Brenda, "coi chừng chổ nhổ," và nhìn trừng trừng vào người đàn ông.

Sao hắn dám nhổ lên đường đi khi Rudy và Brenda đang đến? Nhưng Rudy không thể nói trước mặt Brenda-cô sẽ giận dữ. Cô luôn nói anh phớt lờ những kẻ như vậy. Nên anh phớt lờ hắn. Họ tìm thấy một cái bàn gần đó chỉ có một cái ghế. Rudy vơ lấy cái ghế từ bàn của gã đàn ông trẻ, và anh ngồi xuống.

Rudy đi quanh góc mua báo ở quầy bán báo. Khi về, anh nhận thấy gã đàn ông trẻ đã đi. Rudy hỏi Brenda cô muốn uống gì. Cô nói cô không khát.

Anh đi vào trong để mua cà phê. Ngạc nhiên, anh thấy đằng sau quầy là gã đã nhổ nước bọt bên ngoài. "Anh làm ở đây?" Rudy hỏi.

"Trông giống như thế nào?" người đàn ông hỏi.

"Giám sát của anh đâu?" Rudy hỏi.

"Đang nghỉ," người đàn ông trẻ trả lời. Anh ta chắc chắn có một thái độ, Rudy nghĩ. Rudy gọi một ly nước ép cam lớn và một ly sữa tươi lớn. Vài phút sau, gã đàn ông đặt các thứ lên quầy và nói, "Tám đô la."

Rudy xin một ly nước nhỏ có đá. Khi người đàn ông quay đi lấy đá bỏ vào cốc, Rudy va phải hai ly nước lớn. Sữa tràn trên quầy và sàn phía sau quầy. Nước cam chảy vào giỏ đựng tiền tip, chứa đầy tiền xu và hoá đơn. Người đàn ông trẻ quay lại, nhìn đống lộn xộn, nhìn trừng trừng vào Rudy. Rudy nói, "Quên nước đi," và đi ra ngoài.

434263 top -
LESSON 185:

THE SPITTER
- NGƯỜI HAY KHẠC NHỔ

===========================================================

*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• approach: tới gần, đến gần.
• attitude: thái độ, quan điểm, tư thế, điệu bộ.
• counter: quầy hàng, quầy thu tiền.
• dare: dám, đủ can đảm để làm điều gì.
• definitely: chắc chắn, không nghi ngờ, chính xác.
• extra: thêm, cộng thêm,
• glare: nhìn trừng trừng, nhìn giận dữ.
• grab: chụp lấy.
• ignore: lờ đi, cố tình không chào hoặc không nhận ra ai.
• jerk: kẻ ngu ngốc/ngớ ngẩn.
• latte: cà phê sữa.
• mess: tình trạng hỗn độn/bừa bộn.
• newsstand: quầu bán báo.
• sidewalk: lề đường.
• spill: tràn ra, đổ ra.
• spit: khạc nhổ, nhổ nước bọt.
• supervisor: người giám sát, người quản lý, đốc công.
• thirsty: khát nước.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-------------------------------------------------------------------
• Was a young man sitting at a table by himself?
- Yes, he was.

• Were there four chairs at the table?
- Yes, there were.

• Did the young man spit on the table?
- No, he didn't. He spit on the sidewalk.

• Did Rudy tell Brenda to watch out for the spit?
- Yes, he did.

• Did the young man glare at Rudy?
- No, he didn't. Rudy glared at the young man.

• Did she tell him to ignore jerks?
- Yes, she did.

• Did they find a nearby table?
- Yes, they did.

• Did Rudy ask the young man if he could borrow a chair?
- No, he didn't

• Did Rudy go around the corner to buy a magazine?
- No, he didn't. He went around the corner to buy a newspaper.

• When he returned, did he notice that the young man was still there?
- No, he didn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------

Rudy and Brenda were walking on the sidewalk, approaching the coffee shop. A young man was sitting at an outside table. There were four chairs at the table, but he was by himself.

Just before Rudy and Brenda got up to his table, the man spit on the sidewalk. Rudy said to Brenda , “Watch out for the spit,” and glared at the young man.

How dare he spit on the sidewalk just as Rudy and Brenda were approaching? But there was nothing Rudy could say in front of Brenda —she would get angry. She was always telling him to ignore jerks. So he ignored this jerk. They found a nearby table with only one chair. Rudy grabbed a chair from the young man’s table, and he sat down.

Rudy went around the corner to buy a newspaper from the newsstand. When he returned, he noticed that the young man was gone. Rudy asked Brenda what she wanted to drink. She said she wasn’t thirsty.

He walked inside to get himself a coffee. Surprised, he saw that the person behind the counter was the spitter from outside. “You work here ?” Rudy asked.

“What does it look like?” the young man said.

“Where’s your supervisor?” Rudy asked.

“He’s on break,” the young man said. He definitely had an attitude, Rudy thought. Rudy ordered an extra large orange juice and an extra large latte. A few minutes later, the young man placed them on the counterand said, “Eight dollars.”

Rudy asked for a small cup of water with ice. When the young man turned around to put ice into a cup, he knocked both of his extra large drinks over. The latte spilled onto the counter and then onto thefloor behind the counter. The orange juice spilled into the tip basket, which was full of coins and bills. The young man turned around, looked at the mess, and glared at Rudy. Rudy said, “Forget the water,” and walked out.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Rudy và Brenda, đi dạo trên vỉa hè, đang đến gần quán cà-phê. Một chàng trai đang ngồi ở bàn phía ngoài. Có bốn chiếc ghế ở cái bàn, nhưng hắn ta ngồi có một mình.

Ngay trước lúc Rudy và Brenda tới chiếc bàn của hắn, chàng trai nhổ nước bọt xuống vỉa hè. Rudy bảo với Brenda, "Em coi chừng bãi nước bọt kìa," và nhìn chàng trai một cách giận dữ.

Sao hắn dám khạc nhổ trên vỉa hè ngay khi Rudy và Brenda đang tới gần chứ? Nhưng Rudy không thể nói điều gì trước mặt Brenda cả-cô sẽ bực mình lắm. Cô luôn luôn bảo anh nên phớt lờ những kẻ ngớ ngẩn. Vì thế anh cố tình không nhận thấy tên ngu ngốc đó. Họ tìm thấy một cái bàn với chỉ một chiếc ghế ở gần đó. Rudy chụp lấy một chiếc ghế ở bàn của chàng trai, và anh ngồi xuống.

Rudy đi vòng quanh góc phố để mua một tờ báo ở quầy bán báo. Khi anh quay trở lại, anh thấy chàng trai đã đi rồi. Rudy hỏi Brenda muốn uống thứ gì. Cô bảo cô không khát.

Anh đi vào phía trong để mua cho mình một ly cà-phê. Thật bất ngờ, anh trông thấy người đang ở phía sau quầy hàng chính là người khạc nhổ ở phía ngoài. "Cậu làm việc ở đây sao?" Rudy hỏi.

"Vậy trông giống thứ gì?" chàng trai hỏi.

"Ngươi quản lý của cậu đâu rồi?" Rudy hỏi.

"Ông ấy đang nghỉ giải lao," chàng trai nói. Rõ ràng hắn có thái độ mà, Rudy nghĩ. Anh gọi một ly nước cam và một ly cà-phê sữa cỡ đại. Một vài phút sau, chàng trai đặt mấy ly nước trên quầy hàng và nói, "Tám đô-la."

Rudy xin thêm một tách nước đá nhỏ. Khi chàng trai đi vòng lại để bỏ nước đá vào tách, Rudy hất ngã cả hai ly nước uống cỡ đại của mình. Cà-phê sữa chảy tràn trên quầy hàng và tiếp đó chảy lên trên nền nhà phía sau quầy. Nước trái cây chảy vào chiếc giỏ đựng tiền puốc-boa, đang đựng đầy những đồng tiền xu và hoá đơn. Chàng trai quay lại, nhìn vào mớ hỗn độn, và nhìn Rudy trừng trừng. Rudy nói "Quên chuyện nước non đi," và bước ra ngoài.

467126 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.