.
ESL 174: The Haircut (1)


ESL 174: The Haircut (1)


DownloadIt was chilly outside. Natalie had asked Sonny to come pick her up. She wanted to give him his bimonthly haircut at his place. He said he'd be right over. She always cut his hair in the bathroom, so he closed the bathroom window completely. She didn't like drafts. He put on his jacket and ski cap, walked out to his car, and drove to her place.

Because she had just finished a difficult work project, Natalie was in a good mood. After they walked into Sonny's apartment, however, her mood seemed to change. Sonny pretended not to notice, but wondered what was going on. He took the chair, the scissors, and the hair clippers into the bathroom. She didn't help, as she usually did. He changed into a T-shirt and shorts and sat down on the chair. "I'm ready," he yelled out to her in the dining room. She didn't respond.

He walked out to the dining room. She was looking at ads in a magazine. "Didn't you hear me?" he asked. She gave him a look, and then told him that his apartment was as cold as the outdoors. Yikes, he thought. He apologized to Natalie, and turned on the central heat. But it was too late.

359879 top -


*Vocabulary:

• ads:
• bimonthly:
• central:
• chilly:
• clipper:
• draft:
• mood:
• pretend:
• scissors:
• ski:
• yikes:

=======================

*Yes/No Questions:

• Was it hot outside?

• Had Natalie asked Sonny to pick her up?

• Did she want to give him a haircut?

• Did he say he'd be over in about an hour?

• Did she always cut his hair in the living room?

• Did he close the bathroom window completely?

• Did he walk out to his car and drive to her place?

• Had she just finished a difficult work project?

• Was she in a bad mood?

• Did her mood seem to remain good after they walked into his apartment?

====================

*Fill in blanks:

It was chilly outside. Natalie had asked Sonny _____ come pick her up. She wanted to give _____ his bimonthly haircut at his place. He said _____ ’d be right over. She always cut his hair _____ the bathroom, so he closed the bathroom window _____ . She didn’t like drafts. He put on his _____ and ski cap, walked out to his car, _____ drove to her place.

Because she had just _____ a difficult work project, Natalie was in a _____ mood. After they walked into Sonny’s apartment, however, _____ mood seemed to change. Sonny pretended not to _____ , but wondered what was going on. He took _____ chair, the scissors, and the hair clippers into _____ bathroom. She didn’t help, as she usually did. _____ changed into a T-shirt and shorts and sat _____ on the chair. “I’m ready,” he yelled out _____ her in the dining room. She didn’t respond.

_____ walked out to the dining room. She was _____ at ads in a magazine. “Didn’t you hear _____ ?” he asked. She gave him a look, and _____ told him that his apartment was as cold _____ the outdoors. Yikes, he thought. He apologized to _____ , and turned on the central heat. But it _____ too late.

==================

*Translate into Vietnamese:

.........

359880 top -

ESL 174: The Haircut (1)

*Vocabulary:


• ads: quảng cáo
• bimonthly: hai tháng
• central: trung tâm
• chilly: lạnh
• clipper: dụng cụ cắt xén
• draft: bản thảo
• mood: trạng thái tinh thần
• pretend: giả vờ
• scissors: kéo
• ski: trượt tuyết
• yikes:

=======================

*Yes/No Questions:

• Was it hot outside? No

• Had Natalie asked Sonny to pick her up? Yes

• Did she want to give him a haircut? Yes

• Did he say he'd be over in about an hour? No

• Did she always cut his hair in the living room? No

• Did he close the bathroom window completely? Yes

• Did he walk out to his car and drive to her place? Yes

• Had she just finished a difficult work project? Yes

• Was she in a bad mood? No

• Did her mood seem to remain good after they walked into his apartment? No

====================

*Fill in blanks:

It was chilly outside. Natalie had asked Sonny __to___ come pick her up. She wanted to give ___him__ his bimonthly haircut at his place. He said __he___ ’d be right over. She always cut his hair __in___ the bathroom, so he closed the bathroom window __completely___ . She didn’t like drafts. He put on his _jacket____ and ski cap, walked out to his car, ___and__ drove to her place.

Because she had just __finished___ a difficult work project, Natalie was in a __good___ mood. After they walked into Sonny’s apartment, however, __her___ mood seemed to change. Sonny pretended not to ____notice___ , but wondered what was going on. He took __the___ chair, the scissors, and the hair clippers into __the___ bathroom. She didn’t help, as she usually did. _He____ changed into a T-shirt and shorts and sat __down___ on the chair. “I’m ready,” he yelled out __to___ her in the dining room. She didn’t respond.

__He___ walked out to the dining room. She was _looking____ at ads in a magazine. “Didn’t you hear __me___ ?” he asked. She gave him a look, and ___then__ told him that his apartment was as cold __as___ the outdoors. Yikes, he thought. He apologized to ____Natalie___ , and turned on the central heat. But it __was___ too late.

==================

*Translate into Vietnamese:

Cắt tóc (1)

Trời lạnh ở ngoài. Natalie đã bảo Sonny đến đón cô. Cô muốn đến chổ anh cắt mái tóc hai tháng của anh. Anh nói anh sẽ đến ngay. Cô luôn cắt tóc trong phòng tắm, nên anh đóng hoàn toàn cửa sổ phòng tắm. Cô không thích phác thảo. Anh mặc áo khoác và đội mũ trượt tuyết, đi bộ ra xe, và lái đến chổ cô.

Vì cô vừa mới làm xong một dự án công việc khó, Natalie đang rất vui. Tuy nhiên, sau khi họ vào căn hộ của Sonny, dường như thái độ của cô thay đổi. Sonny làm bộ không để ý, nhưng cũng tự hỏi có việc gì xảy ra. Anh lấy ghế, kéo, và dụng cụ cắt xén tóc vào trong phòng tắm. Cô không giúp, như mọi thường cô hay giúp. Anh thay áo thun và quần sọt, và ngồi vào ghế. "Anh sẳn sàng rồi," anh nói lớn với cô đang ở phòng khách. Cô không trả lời.

Anh đi ra phòng khách. Cô đang xem quảng cáo trong tạp chí. " Em không nghe anh gọi sao?" anh hỏi. Cô nhìn anh, và bảo rằng căn hộ của anh lạnh như ở ngoài. Tệ quá, anh nghĩ. Anh xin lỗi Natalie, và bật lò sưởi trung tâm lên. Nhưng đã quá trễ.

433986 top -
LESSON 174:

THE HAIRCUT (1)- CẮT TÓC (1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• ads: quảng cáo.
• bimonthly: hai tháng một lần.
• central: chính, chủ yếu, trung tâm.
• chilly: lạnh lẽo, giá lạnh.
• clipper: máy xén tóc.
• draft: bản thảo, gió lùa, gió lò.
• mood: tâm trạng, tính khí, tâm tính.
• pretend: giả vờ, giả bộ.
• scissors: kéo.
• ski: trượt tuyết.
• yikes: A (biểu lộ sự kinh ngạc).

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was it hot outside?
- No, it wasn't. It was Chilly outside.

• Had Natalie asked Sonny to pick her up?
- Yes, he had.

• Did she want to give him a haircut?
- Yes, she did.

• Did he say he'd be over in about an hour?
- No, he didn't. He said he'd be right over.

• Did she always cut his hair in the living room?
- No, he didn't. She always cut his hair in the bathroom.

• Did he close the bathroom window completely?
- Yes, he did.

• Did he walk out to his car and drive to her place?
- Yes, he did.

• Had she just finished a difficult work project?
- Yes, she had.

• Was she in a bad mood?
- No, she wasn't. She was in a good mood.

• Did her mood seem to remain good after they walked into his apartment?
- No, it didn't. Her mood seem to change after they walked into his apartment.

===========================================================

*Fill in blanks:
-----------------------------------------------------------------
It was chilly outside. Natalie had asked Sonny come to pick her up. She wanted to give him his bimonthly haircut at his place. He said he’d be right over. She always cut his hair in the bathroom, so he closed the bathroom window completely. She didn’t like drafts. He put on his jacket and ski cap, walked out to his car, and drove to her place.

Because she had just finished a difficult work project, Natalie was in a good mood. After they walked into Sonny’s apartment, however, her mood seemed to change. Sonny pretended not to notice, but wondered what was going on. He took the chair, the scissors, and the hair clippers into the bathroom. She didn’t help, as she usually did. He changed into a T-shirt and shorts and sat down on the chair. “I’m ready,” he yelled out to her in the dining room. She didn’t respond.

He walked out to the dining room. She was looking at ads in a magazine. “Didn’t you hear me ?” he asked. She gave him a look, and she told him that his apartment was as cold as the outdoors. Yikes, he thought. He apologized to her , and turned on the central heat. But it was too late.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Ngoài trời lạnh buốt. Natalie kêu Sonny đến đón cô. Cô muốn đến nhà anh để cắt giúp mái tóc hai tháng cắt một lần của anh. Anh bảo anh sẽ đến ngay. Cô luôn luôn cắt tóc cho anh trong phòng tắm, vì vậy anh đóng cửa sổ thật chặt. Cô không thích gió lùa. Anh mặc áo khoác và đội nón trượt tuyết, đi ra xe, và lái đến nhà cô.

Do vừa mới hoàn thành một dự án công việc khó khăn, Natalie đang có tâm trạng phấn chấn. Tuy thế, sau khi cả hai đi vào căn hộ của Sonny, tâm trạng của cô có vẻ thay đổi. Sonny giả vờ không nhận ra điều đó, nhưng tự hỏi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh mang cái ghế đẩu, cái kéo và cái máy xén tóc vào phòng tắm. Cô không phụ một tay, như cô thường vẫn làm. Anh thay áo thun, quần soóc và ngồi xuống ghế. "Anh sẵn sàng rồi đây," anh kêu to khi cô đang ở trong phòng ăn. Cô không trả lời.

Anh đi ra phòng ăn. Cô đang nhìn chăm chú vào các mục quảng cáo trong tạp chí. "Em không nghe anh gọi à?" Anh hỏi. Cô nhìn anh và rồi nói rằng căn hộ của anh lạnh giống như ngoài trời vậy. Chết rồi, anh nhớ ra. Anh xin lỗi Natalie, và bật hệ thống sưởi ấm căn hộ lên. Nhưng tất cả đã quá trễ.

464549 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.