.
ESL 157: Man Leaves $50K to Waitress (2)


ESL 157: Man Leaves $50K to Waitress (2)Download


Whenever the other waitresses saw Matthew pulling up in his old car, they would tell Amber that her "boyfriend" had arrived. They teased Amber about the day the elderly Matthew would propose to her.

"What are you going to tell him?" asked Chelsea. "If you say no, he might go home and drink himself to death. If you say yes, the shock might give him a heart attack." Amber put up with her coworkers' jokes.

Matthew continued to visit the Do-Drop-In regularly, but never proposed to Amber. The last time he ate breakfast there, he told her he was not feeling well. That's why he didn't finish the pancakes, he said. And he had only one refill of coffee. For the first time ever, he left Amber a two-dollar tip. She tried to return one dollar, figuring that he had made a mistake. He said no, she had earned that second dollar. She thanked him.

In his will, Matthew left a dollar each to the Republican and Democratic parties; the rest of his money, $50,000, he left to Amber. He noted in his will that Amber's friendly smile was the "syrup on my pancakes." Amber's coworkers were happy for her, at first.

But later, when she hadn't offered to share her money with them, some of them got angry. "You're supposed to share the tips," said Chelsea. "We've always pooled all the tips for each shift, and then distributed the total amount equally. This $50,000 was just an extra-large tip from a regular customer, and she should share it with the rest of the breakfast crew."

339401 top -


*Vocabulary:

• amount:
• Democratic:
• distribute:
• elderly:
• equally:
• extra:
• propose:
• regularly:
• Republican:
• shift:
• shock:
• syrup:
• tease:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Were Matthew and Amber dating?

• Was Amber in love with Matthew?

• Did Matthew propose marriage to Amber?

• Did her coworkers tease her about Matthew?

• Did Chelsea say that Matthew might have a heart attack?

• Did Amber put up with her coworkers' jokes?

• Did Matthew tell Amber that he wasn't feeling well?

• Did he finish the pancakes?

• Did he have two refills of coffee?

• Did he leave her a two-dollar tip?

-------------------

*Fill in blanks:

Whenever the other waitresses saw Matthew pulling up _____ his old car, they would tell Amber that _____ “boyfriend” had arrived. They teased Amber about the_____ the elderly Matthew would propose to her.

“What _____ you going to tell him?” asked Chelsea. “If _____ say no, he might go home and drink _____ to death. If you say yes, the shock _____ give him a heart attack.” Amber put up _____ her coworkers’ jokes.

Matthew continued to visit the_____ -Drop-In regularly, but never proposed to Amber. The last _____ he ate breakfast there, he told her he _____ not feeling well. That's why he didn't finish _____ pancakes, he said. And he had only one _____ of coffee. For the first time ever, he _____ Amber a two-dollar tip. She tried to return_____ dollar, figuring that he had made a mistake. _____ said no, she had earned that second dollar. _____ thanked him.

In his will, Matthew left a _____ each to the Republican and Democratic parties; the _____ of his money, $50,000, he left to Amber. _____ noted in his will that Amber’s friendly smile _____ the “syrup on my pancakes.” Amber’s coworkers were _____ for her, at first.

But later, when she _____ ’t offered to share her money with them, some _____ them got angry. “You’re supposed to share the _____ ,” said Chelsea. “We’ve always pooled all the tips _____ each shift, and then distributed the total amount _____ . This $50,000 was just an extra-large tip from _____ regular customer, and she should share it with _____ rest of the breakfast crew.”

---------------------

*Translate into Vietnamese:

.................

339403 top -

ESL 157: Man Leaves $50K to Waitress (2)
*Vocabulary:


• amount: lượng
• Democratic: Dân chủ
• distribute: phân bổ
• elderly: già
• equally: bằng nhau
• extra: thêm
• propose: đề nghị, cầu hôn
• regularly: thường xuyên
• Republican: Cộng Hoà
• shift: ca
• shock: sốc
• syrup: si rô
• tease: chọc ghẹo

----------------------

*Yes/No Questions:

• Were Matthew and Amber dating? No

• Was Amber in love with Matthew? No

• Did Matthew propose marriage to Amber? No

• Did her coworkers tease her about Matthew? Yes

• Did Chelsea say that Matthew might have a heart attack? Yes

• Did Amber put up with her coworkers' jokes? Yes

• Did Matthew tell Amber that he wasn't feeling well? Yes

• Did he finish the pancakes? No

• Did he have two refills of coffee? No

• Did he leave her a two-dollar tip? Yes

-------------------

*Fill in blanks:

Whenever the other waitresses saw Matthew pulling up _in____ his old car, they would tell Amber that ___her__ “boyfriend” had arrived. They teased Amber about the__day___ the elderly Matthew would propose to her.

“What __are___ you going to tell him?” asked Chelsea. “If ___you__ say no, he might go home and drink __himself___ to death. If you say yes, the shock __might___ give him a heart attack.” Amber put up _with____ her coworkers’ jokes.

Matthew continued to visit the___Do__ -Drop-In regularly, but never proposed to Amber. The last __time___ he ate breakfast there, he told her he __was___ not feeling well. That's why he didn't finish __the___ pancakes, he said. And he had only one __refill___ of coffee. For the first time ever, he __left___ Amber a two-dollar tip. She tried to return___one__ dollar, figuring that he had made a mistake. ___He__ said no, she had earned that second dollar. ___She__ thanked him.

In his will, Matthew left a ___dollar__ each to the Republican and Democratic parties; the __rest___ of his money, $50,000, he left to Amber. __He___ noted in his will that Amber’s friendly smile __was___ the “syrup on my pancakes.” Amber’s coworkers were ____happy___ for her, at first.

But later, when she __hadn___ ’t offered to share her money with them, some __of___ them got angry. “You’re supposed to share the ___tips__ ,” said Chelsea. “We’ve always pooled all the tips __for___ each shift, and then distributed the total amount ______equally__ . This $50,000 was just an extra-large tip from _a____ regular customer, and she should share it with __the___ rest of the breakfast crew.”

---------------------

*Translate into Vietnamese:

Người đàn ông để lại $50K cho cô phục vụ bàn (2)

Khi những cô phục vụ bàn khác thấy Matthew ghé quán trong chiếc xe cũ của mình, họ thường bảo Amber là "bạn trai" của cô đã đến. Họ trêu chọc Amber về ngày ông già Matthew sẽ cầu hôn cô.

"Cô sẽ nói với ông ta thế nào?" Chelsea hỏi. "Nếu cô nói không, ông ta sẽ về nhà uống say đến chết. Nếu cô nói vâng, cú sốc sẽ làm ông ta bị lên cơn đau tim." Amber chịu đựng những trò đùa của bạn đồng nghiệp mình.

Matthew tiếp tục đến Do-Drop-In thường xuyên, nhưng chẳng bao giờ cầu hôn Amber. Lần cuối cùng ông ăn sáng tại đó, ông bảo cô rằng ông không được khoẻ. Bởi vậy ông không ăn hết phần bánh, ông nói. Và ông chỉ còn một ly cà phê. Lần đầu tiên, ông để cho Amber hai đô tiền tip. Cô cố gủi lại ông một đô, tưởng là ông nhầm. Ông nói không, cô xứng đáng được hưởng thêm đô la thứ hai. Cô cảm ơn ông.

Trong di chúc, Matthew để lại một đô la cho Đảng Công Hoà và Đảng Dân chủ; phần còn lại của $50,000 tiền của mình, ông để cho Amber. Ông viết trong di chúc rằng nụ cười thân thiện của Amber là "si rô trên bánh của tôi." Thoạt tiên, bạn đồng nghiệp của Amber hạnh phúc cho cô.

Nhưng sau đó, khi cô không chia sẻ tiền của cô với họ, vài người trong bọn họ giận dữ. "Chúng ta phải chia tiền tip," Chelsea nói. "Chúng ta luôn nhập chung tất cả tiền tip của mỗi ca, và chia đều. $50,000 này chỉ là một khối tiền tip lớn từ một khách hàng thường xuyên, và cô ấy phải chia với đội phục vụ còn lại."

433050 top -
LESSON 157:

MAN LEAVES $50K TO WAITRESS (2)-
NGƯỜI ĐÀN ÔNG DI TẶNG 50.000 ĐÔ-LA CHO CÔ HẦU BÀN.(2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• amount: tổng số, tổng giá trị, số lượng.
• Democratic: dân chủ, Đảng Dân Chủ.
• distribute: phân phối, phân phát.
• elderly: lớn tuổi, cao tuổi.
• equally: bằng nhau, đều nhau, như nhau.
• extra: thêm, cộng thêm, hơn thường lệ.
• propose: cầu hôn.
• regularly: thường xuyên.
• Republican: Đảng Cộng Hoà.
• shift: ca-kíp.
• shock: cú sốc, cú choáng.
• syrup: xi-rô.
• tease: chọc ghẹo, trêu chọc ,

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Were Matthew and Amber dating?
- No, they won't.

• Was Amber in love with Matthew?
- Nom she wasn't.

• Did Matthew propose marriage to Amber?
- No, he didn't.

• Did her coworkers tease her about Matthew?
- Yes, they did.

• Did Chelsea say that Matthew might have a heart attack?
- Yes, she did.

• Did Amber put up with her coworkers' jokes?
- Yes, she did.

• Did Matthew tell Amber that he wasn't feeling well?
- Yes, she did

• Did he finish the pancakes?
- No, she didn't.

• Did he have two refills of coffee?
- No, he didn't.

• Did he leave her a two-dollar tip?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Whenever the other waitresses saw Matthew pulling up in his old car, they would tell Amber that her“boyfriend” had arrived. They teased Amber about the day the elderly Matthew would propose to her.

“What are you going to tell him?” asked Chelsea. “If you say no, he might go home and drink himself to death. If you say yes, the shock might give him a heart attack.” Amber put up with her coworkers’ jokes.

Matthew continued to visit the Do -Drop-In regularly, but never proposed to Amber. The last time he ate breakfast there, he told her he was not feeling well. That's why he didn't finish the pancakes, he said. And he had only one refill of coffee. For the first time ever, he left Amber a two-dollar tip. She tried to return one dollar, figuring that he had made a mistake. He said no, she had earned that second dollar. She thanked him.

In his will, Matthew left a dollar each to the Republican and Democratic parties; the rest of his money, $50,000, he left to Amber. He noted in his will that Amber’s friendly smile was the “syrup on my pancakes.” Amber’s coworkers were happy for her, at first.

But later, when she hadn’t offered to share her money with them, some of them got angry. “You’re supposed to share the money ,” said Chelsea. “We’ve always pooled all the tips for each shift, and then distributed the total amount equally . This $50,000 was just an extra-large tip from the regular customer, and she should share it with the rest of the breakfast crew.”

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Mỗi lần các cô hầu bàn khác thấy Matthew dừng chiếc xe cũ kỹ lại, bọn họ sẽ bảo với Amber là "bạn trai" của cô đã tới. Bọn họ trêu chọc Amber về một ngày mà cụ già Matthew sẽ cầu hôn với cô.

"Cậu sẽ nói gì với ông ấy?" Chelsea hỏi. "Nếu cậu từ chối , ông ấy có thể về nhà và uống rượu một mình cho đến chết. Nếu cậu đồng ý, một cú sốc có thể đem đến cho ông ấy một cơn đau tim." Amber chịu đựng những trò đùa của các cô bạn đồng nghiệp.

Matthew tiếp tục ghé thăm Hãy-Ghé-Vào một cách thường xuyên, nhưng không bao giờ cầu hôn với Amber. Lần cuối cùng ông dùng điểm tâm tại đó, ông bảo với Amber ông cảm thấy không được khoẻ. Đó là lý do tại sao ông không ăn hết được mấy cái bánh kếp, ông nói. Và ông chỉ châm thêm cà-phê có một lần. Lần đầu tiên, ông để lại cho Amber khoản tiền puốc-boa hai đô-la. Cô cố gắng trả lại một đô-la, cô đoán ông có sự nhầm lẫn. Ông nói không, cô xứng đáng có được tờ đô-la thứ hai đó. Cô cám ơn ông.

Trong di chúc của mình, Matthew để lại có mỗi một đô-la cho đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ;khoản tiền 50.000 đô-la còn lại, ông di tặng cho Amber. Trong di chúc ông chú thích rằng nụ cười thân thiện của Amber là "si-rô trong bánh kếp của tôi." Lúc đầu, các cô bạn đồng nghiệp rất mừng cho cô.

Nhưng sau đó, khi cô không đưa ra đề nghị chia sẻ số tiền với họ, vài người trong số họ nổi giận. "Cậu có bổn phận chia sẻ số tiền puốc-boa," Chelsea nói. "Chúng tôi luôn luôn góp chung tất cả tiền puốc-boa theo từng ca, sau đó phân phối tổng số tiền bằng nhau. Số tiền 50.000 đô-la chỉ là một món tiền puốc-boa sộp từ một khách hàng quen thuộc, và cô ấy nên chia lại cho những người còn lại của tổ phục vụ bữa điểm tâm."

460756 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.