.
ESL 156: Man Leaves $50K to Waitress (1)
1, 2 - bottom


ESL 156: Man Leaves $50K to Waitress (1)


Download


A waitress who worked in a truck stop restaurant received $50,000 in a will. The popular Do-Drop-In Truck Stop is on interstate 10 just west of El Paso, Texas. It's open 24/7, and it seats 80. Matthew had been a regular customer there for the last ten years. He was 70 when he started eating breakfast there. He drove a 1980 Cadillac that was missing three of its hubcaps. The car looked like it hadn't been washed since 1981.

Matthew was a skinny, bald guy. He wore glasses that sat crooked on his nose, and he was missing one of his front teeth. Every so often he joked about his missing tooth. "Ask me what happened to it," he would ask his waitress. She would ask. "I ran into a door," he would reply, and then laugh like it was the funniest joke in the world. Most waitresses thought he was a little weird. Each of them hoped he wouldn't sit in her section. He usually sat at a four-person booth all by himself. He often spilled food onto the table and seat. To make matters worse, he was a terrible tipper—one dollar was it, even though he usually had several free refills of black coffee.

"Oh, he's just a harmless, lonely old guy," said Amber. Matthew had taken a shine to Amber. After the first couple of months of eating at Do-Drop-In, he made it a point to sit in her section. He had other jokes which he shared with Amber, but they were as bad as his tooth joke. She laughed at them anyway.

339392 top -


*Vocabulary:

• anyway:
• bald:
• booth:
• Cadillac:
• crooked:
• hubcap:
• interstate:
• section:
• skinny:
• waitress:
• weird:

----------------------

*Yes/No Questions:

• Did the waitress work in a truck stop restaurant?

• Did she receive $50,000 in the mail?

• Is the truck stop at a busy intersection in El Paso?

• Does interstate 10 go through the state of Texas?

• Can 80 people sit down in the restaurant?

• Is the restaurant ever closed?

• Had Matthew been a regular customer?

• Was he 70 years old?

• Did he drive a Cadillac that had no hubcaps?

• Was his Cadillac a dirty-looking car?

---------------------

*Fill in blanks:

A waitress who worked in a truck stop _____ received $50,000 in a will. The popular Do-Drop-In _____ Stop is on interstate 10 just west of _____ Paso, Texas. It’s open 24/7, and it seats _____ . Matthew had been a regular customer there for _____ last ten years. He was 70 when he _____ eating breakfast there. He drove a 1980 Cadillac _____ was missing three of its hubcaps. The car _____ like it hadn’t been washed since 1981.

Matthew _____ a skinny, bald guy. He wore glasses that_____ crooked on his nose, and he was missing _____ of his front teeth. Every so often he _____ about his missing tooth. “Ask me what happened _____ it,” he would ask his waitress. She would _____ . “I ran into a door,” he would reply, _____ then laugh like it was the funniest joke _____ the world. Most waitresses thought he was a _____ weird. Each of them hoped he wouldn’t sit _____ her section. He usually sat at a four-person _____ all by himself. He often spilled food onto _____ table and seat. To make matters worse, he _____ a terrible tipper—one dollar was it, even though _____ usually had several free refills of black coffee.

“_____ , he’s just a harmless, lonely old guy,” said_____ . Matthew had taken a shine to Amber. After _____ first couple of months of eating at Do-Drop-In, _____ made it a point to sit in her _____ . He had other jokes which he shared with _____ , but they were as bad as his tooth _____ . She laughed at them anyway.

-------------------

*Translate into Vietnamese:

.............

339395 top -

ESL 156: Man Leaves $50K to Waitress (1)
*Vocabulary:


• anyway: dù sao
• bald: hói
• booth: quầy
• Cadillac: xe Cadillac
• crooked: uốn cong
• hubcap: nắp trục
• interstate: liên bang
• section: ca
• skinny: ốm
• waitress: cô phục vụ bàn
• weird: lạ

----------------------

*Yes/No Questions:

• Did the waitress work in a truck stop restaurant? Yes

• Did she receive $50,000 in the mail? No

• Is the truck stop at a busy intersection in El Paso? No

• Does interstate 10 go through the state of Texas? No

• Can 80 people sit down in the restaurant? Yes

• Is the restaurant ever closed? No

• Had Matthew been a regular customer? Yes

• Was he 70 years old? Yes

• Did he drive a Cadillac that had no hubcaps? Yes

• Was his Cadillac a dirty-looking car? Yes

---------------------

*Fill in blanks:

A waitress who worked in a truck stop __rétaurant___ received $50,000 in a will. The popular Do-Drop-In __Truck___ Stop is on interstate 10 just west of _El____ Paso, Texas. It’s open 24/7, and it seats _80____ . Matthew had been a regular customer there for __the___ last ten years. He was 70 when he __started___ eating breakfast there. He drove a 1980 Cadillac __that___ was missing three of its hubcaps. The car __looked___ like it hadn’t been washed since 1981.

Matthew __was___ a skinny, bald guy. He wore glasses that___sat__ crooked on his nose, and he was missing _one____ of his front teeth. Every so often he ____joked___ about his missing tooth. “Ask me what happened _to____ it,” he would ask his waitress. She would _ask____ . “I ran into a door,” he would reply, _and____ then laugh like it was the funniest joke __in___ the world. Most waitresses thought he was a ____little___ weird. Each of them hoped he wouldn’t sit _in____ her section. He usually sat at a four-person ____booth___ all by himself. He often spilled food onto __the___ table and seat. To make matters worse, he __was___ a terrible tipper—one dollar was it, even though __he___ usually had several free refills of black coffee.

“_Oh____ , he’s just a harmless, lonely old guy,” said____Amber___ . Matthew had taken a shine to Amber. After __the___ first couple of months of eating at Do-Drop-In, ___he__ made it a point to sit in her __section____ . He had other jokes which he shared with __her___ , but they were as bad as his tooth __joke___ . She laughed at them anyway.

-------------------

*Translate into Vietnamese:

Người đàn ông để lại $50K cho cô phục vụ bàn (1)

Một cô phục vụ bàn làm việc ở một nhà hàng cho xe tải đã nhận được $50,000 trong một di chúc. Nhà hàng nổi tiếng- Hãy vào dừng nghỉ- nằm trên đường liên bang 10 phía tây của El Paso, Texas. Nhà hàng mở cửa 24/7, và có 80 chổ ngồi. Matthew là khách hàng thường xuyên ở đó trong mười năm cuối đời. Năm 70 tuổi ông bắt đầu ăn sáng ở đó. Ông lái chiếc Cadillac 1980 bị thiếu mất ba cái nắp đậy trục bánh xe. Chiếc xe giống như chưa từng được rửa từ 1981.

Matthew là một ông già ốm, và hói. Ông mang mắt kính uốn cong trên mũi, và sún một cái răng cửa. Ông thường đùa về cái răng mất của ông. "Hãy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra cho nó," ông hỏi cô phục vụ bàn. Cô hỏi. "Tôi đã chạy đụng nhằm vào cánh cửa," ông trả lời, và cười như đó là chuyện hài hước nhất trên thế giới. Hầu hết các cô phục vụ bàn nghĩ ông ta hơi lạ thường. Mọi người đều hy vọng ông không ngồi chổ họ phục vụ. Ông thường ngồi quầy cho bốn người nhưng chỉ có một mình ông. Ông thường phun thức ăn trên bàn và chổ ngồi. Tệ hơn, ông còn cho tiền tip tệ kinh khủng - một đô la, ngay cả ông thường châm thêm vài lần cà phê đen miễn phí.

"Oh, ông chỉ là một ông già vô hại, cô độc," Amber nói. Metthew liếc nhìn Amber. Sau hai tháng đầu ăn tại -Do-Drop-In, ông luôn ngồi tại quầy cô phục vụ. Ông có những câu chuyện đùa khác mà ông chia sẻ với Amber, nhưng chúng cũng tệ như chuyện cái răng gãy. Dù sao cô cũng cười với những mẫu chuyện đó.

432817 top -
LESSON 156:

MAN LEAVES $50K TO WAITRESS (1)-
NGƯỜI ĐÀN ÔNG DI TẶNG 50.000 ĐÔ-LA CHO CÔ HẦU BÀN.(1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------

• anyway: dù thế nào đi nữa.
• bald: hói.
• booth: quán, rạp, lều.
• Cadillac:
• crooked: khoằm(mũi), cong, quanh co, vặn vẹo.
• hubcap: mâm bánh xe hơi.
• interstate: Xa lộ nối liền các TP đất liền của Hoa Kỳ.
• section: khu, khu vực.
• skinny: gầy nhom, gầy giơ xương.
• waitress: cô hầu bàn.
• weird: không bình thường, khác thường.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Did the waitress work in a truck stop restaurant?
-Yes, she did.

• Did she receive $50,000 in the mail?
- No, she didn't. She received $50,000 in a will.

• Is the truck stop at a busy intersection in El Paso?
- Yes, it is.

• Does interstate 10 go through the state of Texas?
-No, it doesn't. The interstate 10 just goes to the west of El Paso, Texas.

• Can 80 people sit down in the restaurant?
- Yes, they can.

• Is the restaurant ever closed?
- No, it isn't. It's open 24/7.

• Had Matthew been a regular customer?
- Yes, he had.

• Was he 70 years old?
- Yes, he was.

• Did he drive a Cadillac that had no hubcaps?
- Yes, he did.

• Was his Cadillac a dirty-looking car?
- Yes, it was.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
A waitress who worked in a truck stop restaurant received $50,000 in a will. The popular Do-Drop-In Truck Stop is on interstate 10 just west of El Paso, Texas. It’s open 24/7, and it seats 80 . Matthew had been a regular customer there for the last ten years. He was 70 when he start eating breakfast there. He drove a 1980 Cadillac that was missing three of its hubcaps. The car looked like it hadn’t been washed since 1981.

Matthew was a skinny, bald guy. He wore glasses that stand crooked on his nose, and he was missing one of his front teeth. Every so often he joked about his missing tooth. “Ask me what happened to it,” he would ask his waitress. She would ask . “I ran into a door,” he would reply, And then laugh like it was the funniest joke in the world. Most waitresses thought he was a littleweird. Each of them hoped he wouldn’t sit at her section. He usually sat at a four-person booth all by himself. He often spilled food onto the table and seat. To make matters worse, he was a terrible tipper—one dollar was it, even though he usually had several free refills of black coffee.

Oh , he’s just a harmless, lonely old guy,” said Amber . Matthew had taken a shine to Amber. After the first couple of months of eating at Do-Drop-In, he made it a point to sit in her section . He had other jokes which he shared with Amber , but they were as bad as his tooth joke . She laughed at them anyway.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Cô hầu bàn làm việc trong một nhà hàng của trạm dừng xe tải nhận được 50.000 đô la từ một di chúc. Trạm dừng Xe Tải nổi tiếng Hãy-Ghé-Vào ở trên xa lộ liên bang số 10 về phía tây của El Paso, Texas. Trạm mở cửa liên tục 24 giờ/ngày trong suốt cả tuần, và đủ chỗ ngồi cho 80 người. Matthew là một khách hàng quen thuộc tại đó trong 10 năm qua. Ông được 70 tuổi lúc ông bắt đầu ăn điểm tâm ở đó. Ông lái một chiếc Cadillac đời 1980 đã bị mất ba cái mâm bánh xe. Chiếc xe trông có vẻ chưa được rửa ráy kể từ năm 1981.

Matthew là một ông lão gầy còm và hói sọi. Ông đeo cái kính nằm cong queo trên chiếc mũi, và ông bị khuyết mất một chiếc răng cửa. Thỉnh thoảng ông lại khôi hài về cái răng bị khuyết của mình. "Hãy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với nó," Ông yêu cầu các cô hầu bàn. Cô thường vẫn hỏi. "Tôi đụng phải cái cửa," Ông sẽ trả lời như thế, và rồi ông cười to như thể đó là câu chuyện khôi hài nhất trên thế giới. Phần lớn các cô hầu bàn đều nghĩ ông hơi kỳ lạ. Mỗi người trong bọn họ đều hy vọng ông sẽ không ngồi trong khu vực các cô phụ trách. Ông thường một mình ngồi ở quầy dành cho 4 người. Ông hay làm đổ thức ăn trên bàn và trên chỗ ngồi. Để làm cho mọi thứ tệ hại hơn, ông là một người cho tiền puốc-boa rất tệ-chỉ một đô-la, cho dù ông thường nhiều lần xin châm thêm cà phê đen miễn phí.

"Ồ, cụ ấy chỉ là một ông già cô độc, không làm hại đến ai cả mà," Amber nói. Matthew cảm thấy có thiện cảm với Amber. Sau hai tháng đầu tiên dùng bữa tại Hãy-Ghé-Vào, ông xem việc ngồi trong khu vực cô phục vụ là một vấn đề. Ông có nhiều chuyện tiếu lâm để kể với Amber, thế nhưng những câu chuyện đó cũng dở òm như câu chuyện tiếu lâm về cái răng của ông vậy. Dù gì đi chăng nữa cô cũng đã cười dòn vì các câu chuyện đó.

460578 top -


@HoangThiQuynhNhu

Ông Mathew này thường rót thêm cà phê vào ly nhiều lần sau khi uống hết chứ không phải là phiếu cà phê miễn phí chị ạ. Tương tự như tiệm ăn Fast food của McDonald's, sau khi đã mua phần ăn có soda thì chị muốn rót thêm các loại nước soda bao nhiêu cũng được.

Cà phê trong bài có thể là các bình cà phê miễn phí mà họ hay đặt tai các office hay như các dealer xe hơi chẳng hạn. ndh chưa vào những nơi này nên cũng không chắc lắm.

460855 top -
Hi, nguoidochanh,

Ở phần hai cũng có một câu dùng lại từ refill này:And he had only one refill of coffee. Và mình đã dịch: Và ông chỉ châm thêm cà-phê có một lần.

Như vậy, mình thấy phân tích của anh hoàn toàn hợp lý. Vì, đã vào nhà hàng để ăn và uống cà-phê, thì mấy phiếu cà-phê miễn phí dùng để làm gì mà không chịu xài nhỉ? ^_^

Thanks nguoidochanh rất nhiều.

460890 top -

Trong nhà hàng thường waitress/waiter đi vòng vòng trong khu vực mình phục vụ để rót thêm nước lạnh, coke hay cà phê... (soft drink) cho khách khi thâý ly của khách vơi hết. Tuy nhiên không phải nhà hàng nào cũng free refill on soft drink. Ở đây không có cái phiếu nào cả, ngươì phục vụ sẽ tự động rót thêm cà phê cho khách cho đến khi ông này từ chối, không uống nữa. Nghĩa là nhà hàng chỉ tính tiền giá 1 ly cà phê duy nhất còn các ly được rót thêm không tính tiền.

Cà phê trong bài có thể là các bình cà phê miễn phí mà họ hay đặt tai các office hay như các dealer xe hơi chẳng hạn. ndh chưa vào những nơi này nên cũng không chắc lắm.
Các bình cà phên này thì lại khác. Không tính tiền gì cả. Thông thường mình là khách hàng thì trong phòng chờ họ để bình cà phê, đường, sữa, ly giấy nho nhỏ để khách ngôì chờ vừa nhâm nhi cà phê vưà xem TV cho đỡ buồn chán. Và chắc chắn là nêú muốn uống thì mình phải tự làm (rót cà phê, cho đường sưã vào ly). Người Mỹ thường họ uống cà phê rất loãng, không đường, sữa. Giống như nước trà.

461073 top -


Thank cochin.

Cà phê miễn phí ở mấy dealer xe hơi thì ndh uống rồi. Đúng như cochin nói, dở lắm. ndh muốn nói là cà phê ở Do Drop in không biết thế nào vì ndh chưa bao giờ vào đó cả. Ah, còn loại cà phê trong hospital nữa. ndh hay dùng credit card nên đôi khi trong túi chẳng có đồng nào. Có lần sáng sớm xuống căn tin bệnh viện mua breakfast thì họ chỉ nhận cash, vậy là lò dò quay lên vào khu vực để thức ăn thức uống cho mọi người dùng và từ làm một ly cà phê và sandwitch miễn phí. Hóa ra cà phê free chẳng khác gì cà phê mất tiền dưới căn tin.

461124 top -

Cà phê miễn phí ở mấy dealer xe hơi thì ndh uống rồi. Đúng như cochin nói, dở lắm.
Hi hi, uống quen rồi thì thấy ngon ndh ơi. Mỗi lần đi chợ tụi này cũng hay uống cà phê free, nhưng là cà phê nóng. Chứ lạnh thì phải đặc như cà phê VN thì mới... phê.

Ở bệnh viện cũng loãng y như vậy. Chỉ có Starbucks Coffee thì cà phê đen đậm hơn, uống rất ngon, cochin thấy ngon hơn cà phê sưã nóng của VN nhiều. Hiện nay Starbucks Coffee có 2 loại cà phê nóng: một loại nhẹ (weak) loãng; một loại đậm (strong).

461129 top -


@cochin

Trong Costco có bán cà phê sữa Starbuck loại chai thủy tinh, $14/12 chai, mỗi chai uống hai lần mới hết, uống khá ngon và rất tiện lợi. Thỉnh thoảng bà xã ndh cũng hay uống lắm.

461142 top -

ImageLoại chai này hơi nhẹ. cochin uống rồi. cochin thích loại dưới này hơn.

Loại này đậm đà hơn nè ndh. Có bán trong các chợ, Walmart, các cây xăng... Khi đi chơi trên đường vắng mà thèm cà phê thì tụi này hay uống loại này hơn. ndh và bà xã thử loại này đi!
Image

461160 top -
Hi cochin, nguoidochanh,

Có lẽ người Việt mình uống cà phê phin quen rồi nên khi dùng loại cà phê Starbucks ở trong chai thuỷ tinh, mình thấy không được ngon lắm. Loại lon mình chưa thử qua nên chưa biết thế nào.

Riêng cà phê Starbucks loại nóng hổi, thơm lừng, phải sắp hàng mới đến lượt mình để lấy một ly, áp vào hai má lạnh ngắt và uống từng ngụm nhỏ thì thật ngon và thú vị.

Cochin làm mình nhớ cà phê Starbucks quá chừng!

461189 top -

@HoangThiQuynhNhu,
Có lẽ người Việt mình uống cà phê phin quen rồi nên khi dùng loại cà phê Starbucks ở trong chai thuỷ tinh, mình thấy không được ngon lắm.
Loại trong chai thuỷ tinh frappuccino coffee này nếu mua ở tiệm (pha bằng ly) cũng giống như vậy, chị phải nói họ add one or two shots (tuỳ thích uống đậm cỡ nào, cochin chỉ thêm 1 shot à) thì nó sẽ ngon lắm chị à.

Cái hình thứ II (starbucks doubleshot) đậm đà, hợp khẩu vị người VN. Khi nào qua Mỹ lại chị thử đi nha.

461272 top -


Thank cochin

Hình 1: Đúng là loại ndh đã mua và uống.

Hình 2: Để ndh mua uống thử loại này mới được. Thank again.

461327 top -

ndh chú ý loại này lon nhỏ hơn lon coke (chỉ có 200ml).

Đừng mua loại lon lớn (hình phía dưới) Doubleshot Energy + Cofee.
Image

461470 top -
ESL 156: Man Leaves $50K to Waitress (1)
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.