.
ESL 146: The Argument (1)


ESL 146: The Argument (1)Download


Lulu didn't want to go to the play. This Wednesday was going to be very busy. She had realty meetings and clients to drive around. Called "Narnia," the play was based on the novel by C.S. Lewis. It was a musical. "You know that I don't like musicals," she told Walt. "I can never understand what they're saying when they sing, and the music is not that good, either." He told her that there were a lot of great musicals, famous just for their music if nothing else. She asked when he was going to take her to one.

Well, he said, someone had told him that this play was the one. She still said that she'd rather not go. He argued that they only went to a play once every two months, so please be ready. He would pick her up the next day at 7 p.m.

Throughout the next day, he thought about the play—maybe Lulu was right. He called up a couple of friends to ask if they had seen the play, but they had not. At about 6 p.m., he had the bright idea to Google the play. Sure enough, he found a site that contained music samples from the play. He sampled about six tunes; they did nothing for him. Lulu was right, he thought, at least about this play. He was going to call Lulu, but just then his sister called him. They talked for at least half an hour.

329804 top -


*Vocabulary:

• argue:
• argument:
• client:
• contain:
• musical:
• realty:
• sample:
• tune:

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did Lulu want to go to the play?

• Was she going to be very busy?

• Did she have realty meetings and clients to drive around?

• Was "Narnia" based on a novel?

• Did she like musicals?

• Could she understand what they were saying?

• Did he tell her that there were a lot of great musicals?

• Did they go to a play twice every month?

• Would he pick her up at 7 p.m.?

• Had a couple of friends seen the play?

-------------------

*Fill in blanks:

Lulu didn’t want to go to the play. _____ Wednesday was going to be very busy. She _____ realty meetings and clients to drive around. Called “_____ ,” the play was based on the novel by _____ .S. Lewis. It was a musical. “You know that _____ don’t like musicals,” she told Walt. “I can _____ understand what they’re saying when they sing, and _____ music is not that good, either.” He told _____ that there were a lot of great musicals, _____ just for their music if nothing else. She _____ when he was going to take her to _____ .

Well, he said, someone had told him that _____ play was the one. She still said that _____ ’d rather not go. He argued that they only _____ to a play once every two months, so _____ be ready. He would pick her up the _____ day at 7 p.m.

Throughout the next day, _____ thought about the play—maybe Lulu was right. He _____ up a couple of friends to ask if _____ had seen the play, but they had not. _____ about 6 p.m., he had the bright idea _____ Google the play. Sure enough, he found a_____ that contained music samples from the play. He _____ about six tunes; they did nothing for him. _____ was right, he thought, at least about this _____ . He was going to call Lulu, but just _____ his sister called him. They talked for at_____ half an hour.

------------------

*Translate into Vietnamese:

............

329805 top -
Nộp bài ESL 146: The Argument (1)
*Vocabulary:

• argue: Tranh luận
• argument: Đổi số
• client: Khách hàng
• contain: Chứa
• musical: Âm nhạc
• realty: Bất động sản
• sample: Mẫu
• tune: Giai điệu

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did Lulu want to go to the play? No

• Was she going to be very busy? Yes

• Did she have realty meetings and clients to drive around? Yes

• Was "Narnia" based on a novel? Yes

• Did she like musicals? Yes

• Could she understand what they were saying? No

• Did he tell her that there were a lot of great musicals? Yes

• Did they go to a play twice every month? No

• Would he pick her up at 7 p.m.? Yes

• Had a couple of friends seen the play? No

-------------------

*Fill in blanks:

Lulu didn’t want to go to the play. _This_ Wednesday was going to be very busy. She _had_ realty meetings and clients to drive around. Called “_Narnia_ ,” the play was based on the novel by _C_ .S. Lewis. It was a musical. “You know that _I_ don’t like musicals,” she told Walt. “I can _never_ understand what they’re saying when they sing, and _the_ music is not that good, either.” He told _her_ that there were a lot of great musicals, _famous_ just for their music if nothing else. She _asked_ when he was going to take her to _one_ .

Well, he said, someone had told him that _this_ play was the one. She still said that _she_ ’d rather not go. He argued that they only _went_ to a play once every two months, so _please_ be ready. He would pick her up the _next_ day at 7 p.m.

Throughout the next day, _he_ thought about the play—maybe Lulu was right. He _called_ up a couple of friends to ask if _they_ had seen the play, but they had not. _At_ about 6 p.m., he had the bright idea _to_ Google the play. Sure enough, he found a_site_ that contained music samples from the play. He _sampled_ about six tunes; they did nothing for him. _Lulu_ was right, he thought, at least about this _play_ . He was going to call Lulu, but just _then_ his sister called him. They talked for at_least_ half an hour.

355195 top -

Done

362726 top -

ESL 146: The Argument (1)
*Vocabulary:


• argue: Tranh luận
• argument: Cuộc tranh luận
• client: Khách hàng
• contain: Chứa
• musical: Âm nhạc
• realty: Bất động sản
• sample: Mẫu
• tune: Giai điệu

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did Lulu want to go to the play? No

• Was she going to be very busy? Yes

• Did she have realty meetings and clients to drive around? Yes

• Was "Narnia" based on a novel? Yes

• Did she like musicals? Yes

• Could she understand what they were saying? No

• Did he tell her that there were a lot of great musicals? Yes

• Did they go to a play twice every month? No

• Would he pick her up at 7 p.m.? Yes

• Had a couple of friends seen the play? No

-------------------

*Fill in blanks:

Lulu didn’t want to go to the play. _This_ Wednesday was going to be very busy. She _had_ realty meetings and clients to drive around. Called “_Narnia_ ,” the play was based on the novel by _C_ .S. Lewis. It was a musical. “You know that _I_ don’t like musicals,” she told Walt. “I can _never_ understand what they’re saying when they sing, and _the_ music is not that good, either.” He told _her_ that there were a lot of great musicals, _famous_ just for their music if nothing else. She _asked_ when he was going to take her to _one_ .

Well, he said, someone had told him that _this_ play was the one. She still said that _she_ ’d rather not go. He argued that they only _went_ to a play once every two months, so _please_ be ready. He would pick her up the _next_ day at 7 p.m.

Throughout the next day, _he_ thought about the play—maybe Lulu was right. He _called_ up a couple of friends to ask if _they_ had seen the play, but they had not. _At_ about 6 p.m., he had the bright idea _to_ Google the play. Sure enough, he found a_site_ that contained music samples from the play. He _sampled_ about six tunes; they did nothing for him. _Lulu_ was right, he thought, at least about this _play_ . He was going to call Lulu, but just _then_ his sister called him. They talked for at_least_ half an hour.

==========================================================

Translate into Vietnamese:

Cuộc tranh luận (1)

Lulu không muốn đi chơi. Thứ tư này sẽ rất bận rộn. Cô có cuộc họp bất động sản và chở khách hàng đi. Được gọi là "Narnia," chơi nhạc mới dựa trên C.S. Lewis. Đó là âm nhạc. "Anh biết em không thích âm nhạc," cô bảo Walt. "Em không bao giờ hiểu họ muốn nói gì khi họ hát, và âm nhạc cũng không hay." Anh bảo cô rằng ở đó có rất nhiều nhạc hay, chỉ nổi tiếng về âm nhạc chứ không có gì khác. Cô hỏi chừng nào thì anh mới đưa cô đến một nơi như vậy.

À, anh nói, có người nói với anh là buổi diễn này là một trong số đó. Cô vẫn nói rằng cô không muốn đi. Anh tranh luận rằng họ chỉ đi xem diễn có một lần mỗi hai tháng, vậy nên hãy sẳn sàng. Anh sẽ đón cô lúc 7 giờ tối ngày tiếp theo.

Suốt ngày tiếp theo, anh nghĩ về buổi diễn-có thể Lulu đúng. Anh gọi vài người bạn hỏi xem họ có xem chưa, nhưng họ chưa xem. Khoảng 6 giờ, anh có sáng kiến tìm trên google về buổi diễn. Chắc chắn, anh tìm ra đoạn chứa nhạc thử cho buổi diễn. Có khoảng 6 giai điệu; họ không làm gì cho anh. Lulu đã đúng, anh nghĩ, ít nhất về buổi diễn. Anh định gọi Lulu, nhưng khi đó chị anh gọi. Họ nói chuyện với nhau suốt nửa giờ đồng hồ.

432537 top -
LESSON 146:

THE ARRGUMENT (1) - CÃI NHAU(1)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• argue: tranh luận, cãi nhau.
• argument: sự tranh luận, cuộc cãi nhau, lý lẽ, luận cứ.
• client: khách hàng.
• contain: chứa đựng, bao hàm, gồm có.
• musical: nhạc kịch hài, ca kịch hài.
• realty: bất động sản.
• sample: mẫu, lấy mẫu.
• tune: điệu, giai điệu.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Did Lulu want to go to the play?
- No, she didn't.

• Was she going to be very busy?
- Yes, she was.

• Did she have realty meetings and clients to drive around?
- Yes, she did.

• Was "Narnia" based on a novel?
- Yes, it was.

• Did she like musicals?
- No, she didn't.

• Could she understand what they were saying?
- No, she couldn't

• Did he tell her that there were a lot of great musicals?
- Yes, he did.

• Did they go to a play twice every month?
- No, they didn't.

• Would he pick her up at 7 p.m.?
- Yes, he would.

• Had a couple of friends seen the play?
- No, they hadn't.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
Lulu didn’t want to go to the play. This Wednesday was going to be very busy. She had realty meetings and clients to drive around. Called “Narnia ,” the play was based on the novel by C .S. Lewis. It was a musical. “You know that I don’t like musicals,” she told Walt. “I can never understand what they’re saying when they sing, and the music is not that good, either.” He told her that there were a lot of great musicals, famous just for their music if nothing else. She asked when he was going to take her to one .

Well, he said, someone had told him that this play was the one. She still said that she ’d rather not go. He argued that they only went to a play once every two months, so please be ready. He would pick her up the next day at 7 p.m.

Throughout the next day, he thought about the play—maybe Lulu was right. He called up a couple of friends to ask if they had seen the play, but they had not. At about 6 p.m., he had the bright idea to Google the play. Sure enough, he found a site that contained music samples from the play. He sampled about six tunes; they did nothing for him. Lulu was right, he thought, at least about this play . He was going to call Lulu, but just then his sister called him. They talked for at least half an hour.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

LuLu không muốn đi xem kịch. Thứ Tư này sẽ rất bận rộn. Cô có các cuộc họp về bất động sản và chở các khách hàng đi vòng vòng. Được gọi là "Narnia", vở kịch dựa theo cuốn tiểu thuyết của C.S. Lewis. Đó là một vở ca kịch hài. "Anh biết là em không thích ca kịch hài mà," cô bảo với Walt. "Em không bao giờ có thể hiểu được họ đang nói cái gì khi họ hát, và âm nhạc cũng không hay ho chút nào cả." Anh bảo với cô là có rất nhiều vở ca kịch hài tuyệt vời, nổi tiếng chỉ vì âm nhạc chứ không vì cái gì khác nữa. Cô hỏi anh khi nào anh sẽ dẫn cô đi xem một vở như thế.

Được rồi, anh nói, có ai đó đã nói với anh vở kịch này là một trong số đó. Cô vẫn nói cô không muốn đi chút nào. Anh biện bạch họ chỉ đi xem kịch hai tháng một lần, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm sau, anh sẽ đón cô vào lúc 7 giờ tối.

Suốt ngày hôm sau, anh nghĩ hoài về vở kịch-có lẽ LuLu đã đúng. Anh gọi cho một vài người bạn để hỏi xem họ xem vở kịch hay chưa, nhưng chưa có ai xem qua. Vào khoảng 6 giờ tối, anh có sáng kiến tìm thông tin trên mạng về vở kịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh tìm được một trang web có các bài nhạc mẫu của vở kịch. Anh lấy khoảng sáu giai điệu mẫu; những giai điệu này không ích gì cho anh cả. LuLu đã đúng, ít nhất là về vở kịch này. Anh sẽ gọi cho LuLu, nhưng vừa ngay lúc đó, chị anh đã gọi cho anh. Hai chị em trò chuyện ít nhất là nữa tiếng đồng hồ.

458361 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.