.
ESL 143: Tiger Kills Two Men (2)


ESL 143: Tiger Kills Two Men (2)Download


Only minutes later, another zoo visitor happened by. Spotting the two dead men, he called 911. By the time police arrived, zoo officials were already scouring the area with their dart guns. They had told the police not to shoot the animal unless it was a life or death situation. Not only did Winnie belong to an endangered species, but she was also pregnant. Unfortunately, a police officer panicked when he saw the tiger only ten yards from him, and fired. It was a perfect shot.

The father of the two brothers immediately hired a lawyer. The zoo would probably have to offer him at least a million dollars just to avoid a jury trial. The local humane association also promised to sue the zoo for not building a higher wall, which would have kept the animal in its pit and thus saved its life. Zoo officials said that lawsuits might result in closing the zoo permanently. City residents were divided in their opinions about the event. "They both deserved to die," said one resident. "Boys shouldn't lose their lives just for acting like boys," said another.

329048 top -


*Vocabulary:

• dart:
• deserve:
• humane:
• jury:
• lawsuit:
• opinion:
• panicked:
• permanently:
• pregnant:
• scour:
• species:
• spot:
• sue:

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did the zoo visitor spot three dead men?

• Did he call 911?

• Were zoo officials scouring the area with machine guns?

• Was Winnie the tiger pregnant?

• Did a police officer panic?

• Did he shoot the tiger from 10 feet away?

• Did he kill the tiger with one shot?

• Did the father hire a lawyer?

• Did the zoo offer the father a million dollars?

• Did the humane association promise to build a higher wall?

----------------------

*Fill in blanks:

Only minutes later, another zoo visitor happened by. _____ the two dead men, he called 911. By _____ time police arrived, zoo officials were already scouring _____ area with their dart guns. They had told _____ police not to shoot the animal unless it _____ a life or death situation. Not only did _____ belong to an endangered species, but she was_____ pregnant. Unfortunately, a police officer panicked when he _____ the tiger only ten yards from him, and _____ . It was a perfect shot.

The father of _____ two brothers immediately hired a lawyer. The zoo probably have to offer him at least a _____ dollars just to avoid a jury trial. The _____ humane association also promised to sue the zoo _____ not building a higher wall, which would have _____ the animal in its pit and thus saved _____ life. Zoo officials said that lawsuits might result _____ closing the zoo permanently. City residents were divided _____ their opinions about the event. “They both deserved _____ die,” said one resident. “Boys shouldn’t lose their _____ just for acting like boys,” said another.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

............

329049 top -
Nộp bài ESL 143: Tiger Kills Two Men (2)
*Vocabulary:

• dart: Phi tiêu
• deserve: Xứng đáng
• humane: Nhân đạo
• jury: Ban giám khảo
• lawsuit: Vụ kiện
• opinion: Ý kiến
• panicked: Hoảng sợ
• permanently: Vĩnh viễn
• pregnant: Manh thai
• scour: Sự lau
• species: Loài
• spot: Tại chỗ
• sue:

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did the zoo visitor spot three dead men? No

• Did he call 911? Yes

• Were zoo officials scouring the area with machine guns? No

• Was Winnie the tiger pregnant? Yes

• Did a police officer panic? Yes

• Did he shoot the tiger from 10 feet away? No

• Did he kill the tiger with one shot? Yes

• Did the father hire a lawyer? Yes

• Did the zoo offer the father a million dollars? Yes

• Did the humane association promise to build a higher wall? No

----------------------

*Fill in blanks:

Only minutes later, another zoo visitor happened by. _Spotting_ the two dead men, he called 911. By _the_ time police arrived, zoo officials were already scouring _the_ area with their dart guns. They had told _the_ police not to shoot the animal unless it _was_ a life or death situation. Not only did _Winnie_ belong to an endangered species, but she was_also_ pregnant. Unfortunately, a police officer panicked when he _saw_ the tiger only ten yards from him, and _fired_ . It was a perfect shot.

The father of _the_ two brothers immediately hired a lawyer. The zoo probably have to offer him at least a _million_ dollars just to avoid a jury trial. The _local_ humane association also promised to sue the zoo _for_ not building a higher wall, which would have _kept_ the animal in its pit and thus saved _its_ life. Zoo officials said that lawsuits might result _in_ closing the zoo permanently. City residents were divided _in_ their opinions about the event. “They both deserved _to_ die,” said one resident. “Boys shouldn’t lose their _lives_ just for acting like boys,” said another.

354662 top -

Done

362739 top -

ESL 143: Tiger Kills Two Men (2)
*Vocabulary:


• dart: Phi tiêu
• deserve: Xứng đáng
• humane: Nhân đạo
• jury: Ban giám khảo
• lawsuit: Vụ kiện
• opinion: Ý kiến
• panicked: Hoảng sợ
• permanently: Vĩnh viễn
• pregnant: Manh thai
• scour: Sự lau
• species: Loài
• spot: Tại chỗ
• sue: kiện

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did the zoo visitor spot three dead men? No

• Did he call 911? Yes

• Were zoo officials scouring the area with machine guns? No

• Was Winnie the tiger pregnant? Yes

• Did a police officer panic? Yes

• Did he shoot the tiger from 10 feet away? No

• Did he kill the tiger with one shot? Yes

• Did the father hire a lawyer? Yes

• Did the zoo offer the father a million dollars? Yes

• Did the humane association promise to build a higher wall? No

----------------------

*Fill in blanks:

Only minutes later, another zoo visitor happened by. _Spotting_ the two dead men, he called 911. By _the_ time police arrived, zoo officials were already scouring _the_ area with their dart guns. They had told _the_ police not to shoot the animal unless it _was_ a life or death situation. Not only did _Winnie_ belong to an endangered species, but she was_also_ pregnant. Unfortunately, a police officer panicked when he _saw_ the tiger only ten yards from him, and _fired_ . It was a perfect shot.

The father of _the_ two brothers immediately hired a lawyer. The zoo probably have to offer him at least a _million_ dollars just to avoid a jury trial. The _local_ humane association also promised to sue the zoo _for_ not building a higher wall, which would have _kept_ the animal in its pit and thus saved _its_ life. Zoo officials said that lawsuits might result _in_ closing the zoo permanently. City residents were divided _in_ their opinions about the event. “They both deserved _to_ die,” said one resident. “Boys shouldn’t lose their _lives_ just for acting like boys,” said another.

==========================================================
Translate into Vietnamese

Cọp giết hai người đàn ông (2)

Chỉ một phút sau, một người đi chơi sở thú tình cờ đi ngang qua. Phát hiện hai người đàn ông chết, ông gọi 911. Lúc cảnh sát đến, nhân viên sở thú đã càn quét vùng với súng gây mê. Họ nói cảnh sát đừng bắn thú trừ phi bị đe doạ tính mạng. Không phải vì Winnie nằm trong loài bị tuyệt chủng, mà Winnie còn đang mang thai. Không may thay viên cảnh sát hoảng sợ khi thấy con cọp chỉ cách anh ta mười yard, và anh bắn. Đó là một phát súng hoàn hảo.

Cha của hai anh em lập tức thuê luật sư. Sở thú sẽ phải trả ông ít nhất một triệu đô để khỏi vào tù. Hiệp hội nhân đạo hứa rằng sẽ kiện sở thú đã không xây bức tường cao hơn, có thể giữ thú trong hố ngăn và bảo vệ cuộc sống của chúng. Nhân viên sở thú nói rằng vụ kiện có thể đóng cửa sở thú vĩnh viển. Cư dân thành phố chia làm hai ý kiến về sự kiện. "Họ đáng bị chết," một cư dân nói. "Những cậu bé mất mạng chỉ vì hành xử như những cậu bé," người khác lại nói.

431851 top -
LESSON 143:

TIGER KILLS TWO MEN (2)
MỘT CON CỌP GIẾT CHẾT HAI NGƯỜI.(2)

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------

• dart: phi tiêu, ngọn lao, ngọn mác.
• deserve: xứng đáng, đáng, đáng được như thế.
• humane: nhân đạo.
• jury: bồi thẩm đoàn.
• lawsuit: vụ kiện.
• opinion: ý kiến, quan điểm.
• panicked: hoảng sợ, hốt hoảng.
• permanently: vĩnh viễn.
• pregnant: có thai, có bầu.
• scour: lùng sục, sục sạo.
• species: loài.
• spot: phát hiện.
• sue: kiện.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
• Did the zoo visitor spot three dead men?
-No, he didn't. The zoo visitor spot the two dead men.

• Did he call 911?
- Yes, he did.

• Were zoo officials scouring the area with machine guns?
-No, they weren't. They were scouring the area with dart guns.

• Was Winnie the tiger pregnant?
- Yes, she was.

• Did a police officer panic?
- Yes, he did.

• Did he shoot the tiger from 10 feet away?
- No, he didn't. He shot the tiger from 10 yards away.

• Did he kill the tiger with one shot?
- Yes, he did.

• Did the father hire a lawyer?
- Yes, he did.

• Did the zoo offer the father a million dollars?
- Yes, they did.

• Did the humane association promise to build a higher wall?
-No, it didn't. The humane association promised to sue the zoo for not building a higher wall.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------

Only minutes later, another zoo visitor happened by. Spotting the two dead men, he called 911. By the time police arrived, zoo officials were already scouring the area with their dart guns. They had told the police not to shoot the animal unless it was a life or death situation. Not only did Winnie belong to an endangered species, but she was also pregnant. Unfortunately, a police officer panicked when he saw the tiger only ten yards from him, and fired . It was a perfect shot.

The father of the two brothers immediately hired a lawyer. The zoo probably have to offer him at least a million dollars just to avoid a jury trial. The local humane association also promised to sue the zoo for not building a higher wall, which would have kept the animal in its pit and thus saved its life. Zoo officials said that lawsuits might result in closing the zoo permanently. City residents were divided in their opinions about the event. “They both deserved to die,” said one resident. “Boys shouldn’t lose their lives just for acting like boys,” said another.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Một phút sau đó, một người khách tham quan sở thú tình cờ đi ngang qua. Phát hiện có hai người đàn ông đã chết, ông ta gọi cho 911. Vào lúc cảnh sát đến, các nhân viên sở thú đang lùng sục trong vùng với súng phi tiêu. Họ đã báo cảnh sát đừng bắn con thú trừ phi đó là tình huống sống hoặc chết. Winnie không chỉ thuộc về một loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, nó cũng đang mang thai nữa. Thật đáng tiếc, một sĩ quan cảnh sát đã hoảng sợ khi trông thấy con cọp ở cách anh ta chỉ có mười yards, và anh ta đã bắn. Đó là một phát súng hoàn hảo.

Người cha của hai anh em đã thuê một luật sư ngay lập tức. Sở thú chắc chắn sẽ phải đưa cho ông ta ít nhất một triệu đô-la chỉ để tránh một cuộc xét xử. Các hiệp hội nhân đạo tại địa phương cũng hứa sẽ kiện sở thú vì đã không xây dựng một bức tường cao hơn, là thứ sẽ giữ các các con thú trong hốc của mình và như thế sẽ bảo vệ cuộc sống của chúng. Các nhân viên sở thú cho biết vụ kiện có thể dẫn đến việc sở thú sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Các cư dân thành phố đã bị chia rẽ trong các ý kiến ​​của họ về sự kiện này. "Cả hai đứa chúng nó đều đáng chết," một cư dân nói "Mấy cậu con trai không nên bỏ mạng chỉ vì cư xử giống như mấy thằng nhóc như vậy," một người khác nói thêm.

457811 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.