.
ESL 132: D.B. Cooper Lives On (2)


ESL 132: D.B. Cooper Lives On (2)Download


D.B. Cooper checked out the parachutes and the cash. He strapped on a back chute and then a front chute. He filled a third parachute bag with the money. He tied that bag securely to his front chute. The stewardess watched his every move. She was impressed with how "professional" he was.

When he finished, D.B. told the pilot to take off. D.B. said to fly south toward Mexico at 10,000 feet. Once the 727 was airborne, D.B. told the stewardess to go sit up front with the pilot. Sometime later, D.B. opened the rear door of the passenger plane and jumped out. It was dark, and it was cold.

Pilots in the two fighter jets that were following the 727 saw nothing. Nor did their radar detect a descending parachute. D.B. disappeared into the night, and almost 40 years later, D.B. is still a man who simply vanished into thin air.

In 1980, a kid found $6,000 of the marked bills on the bank of the Columbia River, near Portland, Oregon. Had D.B. landed in the river and drowned? Had his body and most of his money eventually drifted into the Pacific? Or, had D.B. left the money there as a ruse, to make the FBI think that he had died? The FBI is angry that D.B. Cooper got away. "If we find that dirtbag, he's going to prison for 30 years," said one agent recently.

322426 top -


*Vocabulary:

• airborne:
• descend:
• detect:
• drift:
• drown:
• eventually:
• impress:
• pilot:
• professional:
• radar:
• rear:
• securely:
• strap:
• thin:
• vanish:

---------------------

*Yes/No Questions:

• Did D.B. check out the parachutes?

• Did he strap on a back chute?

• Did he fill three parachute bags with the money?

• Did he tie the bag securely?

• Did the stewardess watch his every move?

• Was she unimpressed with his professionalism?

• Did D.B. tell the pilot to take off his shoes?

• Did he tell the pilot to fly north toward Canada?

• Did he tell the stewardess to go sit up front?

• Did he open the front door of the plane and jump out?

--------------------

*Fill in blanks:

D.B. Cooper checked out the parachutes and the ______ . He strapped on a back chute and then ______ front chute. He filled a third parachute bag ______ the money. He tied that bag securely to ______ front chute. The stewardess watched his every move. ______ was impressed with how “professional” he was.

When ______ finished, D.B. told the pilot to take off. ______ .B. said to fly south toward Mexico at 10,000 ______ . Once the 727 was airborne, D.B. told the ______ to go sit up front with the pilot. ______ later, D.B. opened the rear door of the ______ plane and jumped out. It was dark, and ______ was cold.

Pilots in the two fighter jets ______ were following the 727 saw nothing. Nor did ______ radar detect a descending parachute. D.B. disappeared into ______ night, and almost 40 years later, D.B. is ______ a man who simply vanished into thin air.

______ 1980, a kid found $6,000 of the marked ______ on the bank of the Columbia River, near ______ , Oregon. Had D.B. landed in the river and ______ ? Had his body and most of his money ______ drifted into the Pacific? Or, had D.B. left ______ money there as a ruse, to make the ______ think that he had died? The FBI is ______ that D.B. Cooper got away. “If we find dirtbag, he’s going to prison for 30 years,” ______ one agent recently.

--------------------

*Translate into Vietnamese:

................

322427 top -
Nộp bài ESL 132: D.B Cooper Lives On (2)
*Vocabulary:

• airborne: Máy bay
• descend: Xuống
• detect: Phát hiện
• drift: Sự trôi dạt
• drown: Bị chết đuối
• eventually: Cuối cùng
• impress: Gây ấn tượng
• pilot: Phi công
• professional: Chuyên nghiệp
• radar: Rađa
• rear: Phía sau
• securely: An toàn
• strap: Đai da
• thin: Mỏng
• vanish: Biến mất

---------------------
• Did D.B check out the parachutes? Yes

• Did he strap on a back chute? Yes

• Did he fill three parachute bags with the money? Yes

• Did he tie the bag securely? Yes

• Did the stewardess watch his every move? Yes

• Was she unimpressed with his professionalism? No

• Did D.B. tell the pilot to take off his shoes? No

• Did he tell the pilot to fly north toward Canada? Yes

• Did he tell the stewardess to go sit up front? Yes

• Did he open the front door of the plane and jump out? No

--------------------

*Fill in blanks:

D.B. Cooper checked out the parachutes and the _cash_ . He strapped on a back chute and then _a_ front chute. He filled a third parachute bag _with_ the money. He tied that bag securely to _his_ front chute. The stewardess watched his every move. __She_ was impressed with how “professional” he was.

When _he_ finished, D.B. told the pilot to take off. _D_ .B. said to fly south toward Mexico at 10,000 _feet_ . Once the 727 was airborne, D.B. told the __stewardess_ to go sit up front with the pilot. _Sometime_ later, D.B. opened the rear door of the _passenger_ plane and jumped out. It was dark, and _it_ was cold.

Pilots in the two fighter jets _that_ were following the 727 saw nothing. Nor did _their_ radar detect a descending parachute. D.B. disappeared into _the_ night, and almost 40 years later, D.B. is _still_ a man who simply vanished into thin air.

_In_ 1980, a kid found $6,000 of the marked _bills_ on the bank of the Columbia River, near _Portland_ , Oregon. Had D.B. landed in the river and _drowned_ ? Had his body and most of his money _eventually_ drifted into the Pacific? Or, had D.B. left _the_ money there as a ruse, to make the _FBI_ think that he had died? The FBI is _angry_ that D.B. Cooper got away. “If we find dirtbag, he’s going to prison for 30 years,” _said_ one agent recently.

327452 top -

Done

327961 top -

ESL 132: D.B Cooper Lives On (2)
*Vocabulary:


• airborne: Máy bay
• descend: Xuống
• detect: Phát hiện
• drift: Sự trôi dạt
• drown: Bị chết đuối
• eventually: Cuối cùng
• impress: Gây ấn tượng
• pilot: Phi công
• professional: Chuyên nghiệp
• radar: Rađa
• rear: Phía sau
• securely: An toàn
• strap: Đai da
• thin: Mỏng
• vanish: Biến mất

---------------------
Yes/No questions:

• Did D.B check out the parachutes? Yes

• Did he strap on a back chute? Yes

• Did he fill three parachute bags with the money? Yes

• Did he tie the bag securely? Yes

• Did the stewardess watch his every move? Yes

• Was she unimpressed with his professionalism? No

• Did D.B. tell the pilot to take off his shoes? No

• Did he tell the pilot to fly north toward Canada? Yes

• Did he tell the stewardess to go sit up front? Yes

• Did he open the front door of the plane and jump out? No

--------------------

*Fill in blanks:

D.B. Cooper checked out the parachutes and the _cash_ . He strapped on a back chute and then _a_ front chute. He filled a third parachute bag _with_ the money. He tied that bag securely to _his_ front chute. The stewardess watched his every move. __She_ was impressed with how “professional” he was.

When _he_ finished, D.B. told the pilot to take off. _D_ .B. said to fly south toward Mexico at 10,000 _feet_ . Once the 727 was airborne, D.B. told the __stewardess_ to go sit up front with the pilot. _Sometime_ later, D.B. opened the rear door of the _passenger_ plane and jumped out. It was dark, and _it_ was cold.

Pilots in the two fighter jets _that_ were following the 727 saw nothing. Nor did _their_ radar detect a descending parachute. D.B. disappeared into _the_ night, and almost 40 years later, D.B. is _still_ a man who simply vanished into thin air.

_In_ 1980, a kid found $6,000 of the marked _bills_ on the bank of the Columbia River, near _Portland_ , Oregon. Had D.B. landed in the river and _drowned_ ? Had his body and most of his money _eventually_ drifted into the Pacific? Or, had D.B. left _the_ money there as a ruse, to make the _FBI_ think that he had died? The FBI is _angry_ that D.B. Cooper got away. “If we find dirtbag, he’s going to prison for 30 years,” _said_ one agent recently.
==========================================================
Translate into Vietnamese:

D.B. Cooper còn sống (2)

D.B. Cooper kiểm tra dù và tiền mặt. Hắn cột dây da trên phía sau và phía trước dù. Hắn tống đầy tiền vào cái túi dù thứ ba. Hắn cột túi cẩn thận vào dù trước của hắn. Cô tiếp viên quan sát mỗi cử động của hắn. Cô rất ấn tượng thấy hắn rất "chuyên nghiệp".

Khi hắn làm xong, D.B. bảo viên phi công cất cánh. D.B. nói bay về hướng nam Mexico ở độ cao 10,000 feet. Khi chiếc 727 trên không trung, D.B. bảo cô tiếp viên ngồi ghế trên với viên phi công. Một lát sau, D.B. mở cửa thoát hiểm của hành khách trên máy bay và nhảy ra. Trời tối, và lạnh.

Những viên phi công trên hai chiếc chiến đấu cơ theo sau chiếc 727 không thấy gì. Ra đa của họ cũng không phát hiện ta chiếc dù đáp xuống. D.B. biến mất trong bóng đêm, và gần 40 năm sau, D.B. vẫn là một người đàn ông đơn giản biến mất vào làn không khí mỏng.

Năm 1980, một đứa trẻ phát hiện $6,000 có số đánh dấu trong ngân hàng Columbia River, gần Portland, Oregon. Có phải D.B. đáp xuống sông và chìm: Có phải thân thể và hầu hết tiền đã trôi ra Đại Tây Dưởng Hay là, D.B. đã để tiền ở đó để FBI nghĩ rằng hắn đã chết? FBI giận dữ thấy D.B. Cooper thoát được. "Nếu chúng ta tìm thấy cái túi dơ bẩn đó, hắn sẽ ngồi tù 30 năm," một nhân viên gần đây nói.

431180 top -
LESSON 132:

D.B. COOPER LIVES ON (2)-

===========================================================

*Vocabulary:

-----------------------------------------------------------------
• airborne: ở trên không, đã cất cánh, đã bay lên.
• descend: đi xuống, dốc xuống.
• detect: dò ra, phát hiện ra.
• drift: trôi giạt.
• drown: chết đuối.
• eventually: rốt cuộc, cuối cùng là.
• impress: gây ấn tượng, làm cảm động, làm cảm kích.
• pilot: phi công.
• professional: chuyên nghiệp
• radar: hệ thống ra-da.
• rear: phía sau.
• securely: chắc chắn, bảo đảm.
• strap: cột/buột/đeo bằng dây da.
• thin: mỏng, loãng (không khí).
• vanish: biến mất, mất tăm, tiêu tan.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------

• Did D.B. check out the parachutes?
- Yes, he did.

• Did he strap on a back chute?
- Yes, he did.

• Did he fill three parachute bags with the money?
- No, he didn't. He filled a third parachute bag with the money.

• Did he tie the bag securely?
- Yes, he did.

• Did the stewardess watch his every move?
- Yes, she did.

• Was she unimpressed with his professionalism?
- No, she wasn't. She was impressed with his professionalism.

• Did D.B. tell the pilot to take off his shoes?
- No, he didn't. D.B. told him to take off the plane.

• Did he tell the pilot to fly north toward Canada?
- No, he didn't. He told the pilot to fly south toward Mexico.

• Did he tell the stewardess to go sit up front?
- Yes, he did.

• Did he open the front door of the plane and jump out?
- No, he didn't. He opened the rear door of the passenger plane and jumped out.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
D.B. Cooper checked out the parachutes and the money . He strapped on a back chute and then a front chute. He filled a third parachute bag with the money. He tied that bag securely to his front chute. The stewardess watched his every move. She was impressed with how “professional” he was.

When he finished, D.B. told the pilot to take off. D. .B. said to fly south toward Mexico at 10,000 feet . Once the 727 was airborne, D.B. told the stewardess to go sit up front with the pilot. Sometime later, D.B. opened the rear door of the passenger plane and jumped out. It was dark, and it was cold.

Pilots in the two fighter jets that were following the 727 saw nothing. Nor did their radar detect a descending parachute. D.B. disappeared into the night, and almost 40 years later, D.B. is still a man who simply vanished into thin air.

In 1980, a kid found $6,000 of the marked bills on the bank of the Columbia River, near Portland , Oregon. Had D.B. landed in the river and drowned ? Had his body and most of his money evetually drifted into the Pacific? Or, had D.B. left the money there as a ruse, to make the FBI think that he had died? The FBI is angry that D.B. Cooper got away. “If we find dirtbag, he’s going to prison for 30 years,” said one agent recently.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

D.B. kiểm tra mấy cái dù và tiền mặt. Hắn buột dây một cái dù vào phía sau và tiếp tục buột một cái dù vào phía trước. Hắn dồn đầy tiền vào túi dù thứ ba. Hắn cột chặt túi tiền vào cái dù ở phía trước mình. Cô chiêu đãi viên quan sát từng động tác của hắn. Cô thật ấn tượng với vẻ "chuyên nghiệp" đó.

Khi đã xong xuôi, D.B. bảo viên phi công cho máy bay cất cánh. D.B. nói bay về hướng nam, phía Mexico, ở độ cao 10.000 feet. Khi chiếc 727 đã ở trên không trung, D.B. bảo cô chiêu đãi viên đi lên phía trước ngồi với viên phi công. Một lúc sau đó, D.B. mở cánh cửa sau của chiếc máy bay hành khách và nhảy ra ngoài. Trời tối đen và lạnh lẽo.

Những viên phi công trên hai chiếc máy bay chiến đấu bay theo chiếc 727 không trông thấy gì. Hệ thống ra-đa của họ cũng không phát hiện được một chiếc dù đang đáp xuống. D.B. đã biến mất trong đêm tối, và gần như trong 40 năm sau đó, D.B. vẫn chỉ là một người đàn ông đã tan biến vào không khí.

Vào năm 1980, một cậu bé đã tìm thấy 6.000 đô-la trong số những tờ tiền được đánh dấu trên bờ sông Columbia, gần Portland, Oregon. Có phải D.B. đã rớt xuống sông và chết đuối? Rốt cuộc thi thể của hắn và hầu hết số tiền đã bị trôi giạt ra biển Thái Bình Dương? Hay, có phải D.B. để lại số tiền ở đó như là một mưu mẹo, khiến cho Cục điều tra Liên bang nghĩ rằng hắn đã chết? FBI tức giận vì D.B. đã trốn thoát. "Nếu chúng tôi tìm thấy tên đê tiện đó, hắn sẽ ngồi tù trong 30 năm," một nhân viên mật vụ vừa cho biết.

455783 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.