.
ESL 82: It’s a Small World


ESL 82: It’s a Small World


Download


Nicolas was sitting in the waiting room Monday morning. He had brought four magazines with him, in case the mechanics had to spend all day fixing his car. His portable Sony radio was on, and one earbud was stuck in his right ear. A customer came into the waiting room. Nicolas overheard the customer talking to Harold, the service representative. The customer was from Milford, the same little town that Nicolas was from. After the customer and Harold had finished talking, Harold went back outside.

Nicolas thought he would introduce himself. He said, "I heard that you are from Milford." The young man nodded. "Are you going to the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" the man asked. Wednesday was the fourth of July. Nicolas wondered if he was talking to someone who just happened to be visiting Earth on his way to Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" Nicolas asked. The man nodded. "How long have you lived there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"And you've never been to the Fourth of July parade?" Nicolas asked. The man shook his head. He seemed totally uninterested in continuing the conversation, although all he was doing was watching cars drive by on the nearby street.

Oh well, I tried to be neighborly, Nicolas thought, as he put the earbud back in his ear and opened one of his magazines.

290469 top -


*Vocabulary:

• earbud:
• mechanic:
• neighborly:
• parade:
• portable:
• representative:
• shake:
• stick:

=======================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room?

• Was it Monday morning?

• Had he brought four books with him?

• Had he brought something to read?

• Was he listening to his portable radio?

• Were earbuds in both of his ears?

• Did a customer come into the waiting room?

• Did Nicolas overhear the conversation?

• Was the service rep's name Howard?

• Was the customer from Pasadena?

=======================

*Fill in the blanks:

Nicolas was sitting in the waiting room Monday _____ . He had brought four magazines with him, in _____ the mechanics had to spend all day fixing _____ car. His portable Sony radio was on, and _____ earbud was stuck in his right ear. A _____ came into the waiting room. Nicolas overheard the _____ talking to Harold, the service representative. The customer _____ from Milford, the same little town that Nicolas _____ from. After the customer and Harold had finished _____ , Harold went back outside.

Nicolas thought he would _____ himself. He said, "I heard that you are _____ Milford." The young man nodded. "Are you going _____ the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" _____ man asked. Wednesday was the fourth of July. _____ wondered if he was talking to someone who _____ happened to be visiting Earth on his way _____ Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" _____ asked. The man nodded. "How long have you _____ there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"_____ you've never been to the Fourth of July _____ ?" Nicolas asked. The man shook his head. He _____ totally uninterested in continuing the conversation, although all _____ was doing was watching cars drive by on _____ nearby street.

Oh well, I tried to be _____ , Nicolas thought, as he put the earbud back _____ his ear and opened one of his magazines.

===================

*Translate into Vietnamese:

………….

290470 top -
Nộp bài ESL 82: It’s a Small World
*Vocabulary:

• ear: Tai
• mechanic: Thợ máy
• neighborly: Ở gần
• parade: Phô trương
• portable: Di động
• representative: Đại diện
• shake: Lắc
• stick: Dán

=======================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room? Yes

• Was it Monday morning? Yes

• Had he brought four books with him? No

• Had he brought something to read? No

• Was he listening to his portable radio? Yes

• Were earbuds in both of his ears? No

• Did a customer come into the waiting room? Yes

• Did Nicolas overhear the conversation? No

• Was the service rep's name Howard? No

• Was the customer from Pasadena? No

=======================

*Fill in the blanks:

Nicolas was sitting in the waiting room Monday _morning_ . He had brought four magazines with him, in _case_ the mechanics had to spend all day fixing _his_ car. His portable Sony radio was on, and _one_ earbud was stuck in his right ear. A _customer_ came into the waiting room. Nicolas overheard the _customter_ talking to Harold, the service representative. The customer _was_ from Milford, the same little town that Nicolas _was_ from. After the customer and Harold had finished _talking_ , Harold went back outside.

Nicolas thought he would _introduce_ himself. He said, "I heard that you are _form_ Milford." The young man nodded. "Are you going _to_ the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" _the_ man asked. Wednesday was the fourth of July. _Nicolas_ wondered if he was talking to someone who _just_ happened to be visiting Earth on his way _to_ Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" _Nicolas_ asked. The man nodded. "How long have you _lived_ there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"_And_ you've never been to the Fourth of July _parade_ ?" Nicolas asked. The man shook his head. He _seemed_ totally uninterested in continuing the conversation, although all _he_ was doing was watching cars drive by on _the_ nearby street.

Oh well, I tried to be _neighborly_ , Nicolas thought, as he put the earbud back _in_ his ear and opened one of his magazines.

293187 top -

Done

294598 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• earbud(n): tai nghe
• mechanic(n): thợ máy
• neighborly(a): thuận hòa với hàng xóm
• parade(n): cuộc diễu hành
• portable(a): có thể mang theo
• representative(n): người đại diện
• shake(v): lúc lắc
• stick(v): dính, đeo

=======================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room?Yes

• Was it Monday morning?Yes

• Had he brought four books with him?No

• Had he brought something to read?Yes

• Was he listening to his portable radio?Yes

• Were earbuds in both of his ears?No

• Did a customer come into the waiting room?Yes

• Did Nicolas overhear the conversation?Yes

• Was the service rep's name Howard?No

• Was the customer from Pasadena?No

=======================

*Fill in the blanks:

Nicolas was sitting in the waiting room Monday ____morning___ . He had brought four magazines with him, in ______case__ the mechanics had to spend all day fixing ___his__ car. His portable Sony radio was on, and ___one__ earbud was stuck in his right ear. A ____customer___ came into the waiting room. Nicolas overheard the ______customer__ talking to Harold, the service representative. The customer __was___ from Milford, the same little town that Nicolas ___was__ from. After the customer and Harold had finished ______talking__ , Harold went back outside.

Nicolas thought he would ____introduce___ himself. He said, "I heard that you are __from___ Milford." The young man nodded. "Are you going ___to__ the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" ___the__ man asked. Wednesday was the fourth of July. __Nicolas____ wondered if he was talking to someone who _just____ happened to be visiting Earth on his way _to____ Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" __Nicolas____ asked. The man nodded. "How long have you ____lived___ there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"___"___And__ you've never been to the Fourth of July ____parade___ ?" Nicolas asked. The man shook his head. He ______seemed__ totally uninterested in continuing the conversation, although all _he____ was doing was watching cars drive by on _the____ nearby street.

Oh well, I tried to be ____neighborly___ , Nicolas thought, as he put the earbud back ___in__ his ear and opened one of his magazines.

===================

*Translate into Vietnamese:

Đó là một thế giới nhỏ bé

Nicolas đang ngồi trong phòng chờ vào buổi sáng thứ hai. Anh ta mang theo bốn cuốn tạp chí trong trường hợp những thợ máy phải mất cả ngày để sửa xe của anh ta. Máy phát thanh bỏ túi Sony của anh ta đang mở, và một tai nghe đang đặt ở tai bên phải của anh ta. Một người khách bước vào phòng chờ. Nicolas nghe lỏm cuộc nói chuyện của khách và Harold, người tiếp tân. Người khách đến từ Milford, thành phố nhỏ bé cũng là nơi Nicolas ở. Sau khi người khách và Harold ngừng nói chuyện, Harold đi ra ngoài.

Nicolas nghĩ anh ta nên tự giới thiệu. Anh ta nói, "Tôi nghe nói anh đến từ Milford." Người đàn ông trẻ gật đầu. "Anh có đi diễu hành vào ngày thứ tư không?" Nicolas hỏi.

"Cuộc diễu hành nào?" người đàn ông hỏi. Thứ tư là ngày bốn tháng bảy. Nicolas thắc mắc liệu có phải anh ta đang nói chuyện với một người tình cờ đến Trái Đất trên con đường tới Sao Diêm Vương hay không.

"Không phải anh nói anh sống ở Milford sao?" Nicolas hỏi. Người đàn ông gật đầu. "Anh sống ở đó bao lâu rồi?" Nicolas hỏi. Năm năm, người đàn ông trả lời.

"Và anh chưa bao giờ nghe vể cuộc diễu hành ngày bốn tháng bảy?" Nicolas hỏi. Người đàn ông trả lời. Anh ta dường như hoàn toàn không thích cuộc hội thoại, mặc dù tất cả việc anh ta làm là nhìn những chiếc xe chạy tới chạy lui trên đường.

Được rồi, mình sẽ có gắng thân thiện với hàng xóm, Nicolas nghĩ, khi anh ta đặt tai nghe trở lại tai và mở một cuốn tạp chí của mình.

295172 top -

Done

295196 top -
*Vocabulary:

• earbud:
• mechanic:thợ máy, công nhân cơ khí
• neighborly (adj) ăn ở hòa thuận với hàng xóm
• parade: cuộc diễu hành
• portable (adj) di động,có thể mang theo,xách tay
• representative (n,adj) đại diện
• shake: lắc
• stick (n,v) que, dán, đính

=======================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room?no

• Was it Monday morning?yes

• Had he brought four books with him?no, 4 magazines

• Had he brought something to read?yes

• Was he listening to his portable radio?yes

• Were earbuds in both of his ears?no, just in his right ear

• Did a customer come into the waiting room?yes

• Did Nicolas overhear the conversation?yes

• Was the service rep's name Howard?no

• Was the customer from Pasadena?no

=======================

*Fill in the blanks:

Nicolas was sitting in the waiting room Monday ____morning___ . He had brought four magazines with him, in __case___ the mechanics had to spend all day fixing ___his__ car. His portable Sony radio was on, and __one___ earbud was stuck in his right ear. A ______custumer__ came into the waiting room. Nicolas overheard the __custumer___ talking to Harold, the service representative. The customer ___was__ from Milford, the same little town that Nicolas ______was__ from. After the customer and Harold had finished ______talking__ , Harold went back outside.

Nicolas thought he would ______introduce__ himself. He said, "I heard that you are ______from__ Milford." The young man nodded. "Are you going __to___ the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" ___the__ man asked. Wednesday was the fourth of July. ________Nicolas_ wondered if he was talking to someone who ______just__ happened to be visiting Earth on his way __to___ Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" ___Nicolas__ asked. The man nodded. "How long have you ______lived__ there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"___"___And__ you've never been to the Fourth of July _____ ?" Nicolas asked. The man shook his head. He _seemed____ totally uninterested in continuing the conversation, although all ___he__ was doing was watching cars drive by on __the___ nearby street.

Oh well, I tried to be ______neighborly__ , Nicolas thought, as he put the earbud back ___in__ his ear and opened one of his magazines.

347086 top -

Done

349371 top -

*Vocabulary:

• earbud(n): tai nghe
• mechanic(n): thợ máy
• neighborly(a): thuận hòa với hàng xóm
• parade(n): cuộc diễu hành
• portable(a): có thể mang theo
• representative(n): người đại diện
• shake(v): lúc lắc
• stick(v): dính, đeo

=======================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room?Yes

• Was it Monday morning?Yes

• Had he brought four books with him?No

• Had he brought something to read?Yes

• Was he listening to his portable radio?Yes

• Were earbuds in both of his ears?No

• Did a customer come into the waiting room?Yes

• Did Nicolas overhear the conversation?Yes

• Was the service rep's name Howard?No

• Was the customer from Pasadena?No

=======================

*Fill in the blanks:

Nicolas was sitting in the waiting room Monday ____morning___ . He had brought four magazines with him, in ______case__ the mechanics had to spend all day fixing ___his__ car. His portable Sony radio was on, and ___one__ earbud was stuck in his right ear. A ____customer___ came into the waiting room. Nicolas overheard the ______customer__ talking to Harold, the service representative. The customer __was___ from Milford, the same little town that Nicolas ___was__ from. After the customer and Harold had finished ______talking__ , Harold went back outside.

Nicolas thought he would ____introduce___ himself. He said, "I heard that you are __from___ Milford." The young man nodded. "Are you going ___to__ the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" ___the__ man asked. Wednesday was the fourth of July. __Nicolas____ wondered if he was talking to someone who _just____ happened to be visiting Earth on his way _to____ Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" __Nicolas____ asked. The man nodded. "How long have you ____lived___ there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"___"___And__ you've never been to the Fourth of July ____parade___ ?" Nicolas asked. The man shook his head. He ______seemed__ totally uninterested in continuing the conversation, although all _he____ was doing was watching cars drive by on _the____ nearby street.

Oh well, I tried to be ____neighborly___ , Nicolas thought, as he put the earbud back ___in__ his ear and opened one of his magazines.

===================

*Translate into Vietnamese:

Đó là một thế giới nhỏ bé

Nicolas đang ngồi trong phòng chờ vào buổi sáng thứ hai. Anh ta mang theo bốn cuốn tạp chí trong trường hợp những thợ máy phải mất cả ngày để sửa xe của anh ta. Máy phát thanh bỏ túi Sony của anh ta đang mở, và một tai nghe đang đặt ở tai bên phải của anh ta. Một người khách bước vào phòng chờ. Nicolas nghe lỏm cuộc nói chuyện của khách và Harold, người tiếp tân. Người khách đến từ Milford, thành phố nhỏ bé cũng là nơi Nicolas ở. Sau khi người khách và Harold ngừng nói chuyện, Harold đi ra ngoài.

Nicolas nghĩ anh ta nên tự giới thiệu. Anh ta nói, "Tôi nghe nói anh đến từ Milford." Người đàn ông trẻ gật đầu. "Anh có đi diễu hành vào ngày thứ tư không?" Nicolas hỏi.

"Cuộc diễu hành nào?" người đàn ông hỏi. Thứ tư là ngày bốn tháng bảy. Nicolas thắc mắc liệu có phải anh ta đang nói chuyện với một người tình cờ đến Trái Đất trên con đường tới Sao Diêm Vương hay không.

"Không phải anh nói anh sống ở Milford sao?" Nicolas hỏi. Người đàn ông gật đầu. "Anh sống ở đó bao lâu rồi?" Nicolas hỏi. Năm năm, người đàn ông trả lời.

"Và anh chưa bao giờ nghe vể cuộc diễu hành ngày bốn tháng bảy?" Nicolas hỏi. Người đàn ông trả lời. Anh ta dường như hoàn toàn không thích cuộc hội thoại, mặc dù tất cả việc anh ta làm là nhìn những chiếc xe chạy tới chạy lui trên đường.

Được rồi, mình đã có gắng thân thiện với hàng xóm, Nicolas nghĩ, khi anh ta đặt tai nghe trở lại tai và mở một cuốn tạp chí của mình.

419638 top -
LESSON 82:


IT'S A SMALL WORLD - THẾ GIỚI THẬT NHỎ BÉ

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• earbud: tai nghe.
• mechanic: thợ máy.
• neighborly: ăn ở thuận hoà với hàng xóm láng giềng.
• parade: diễu hành.
• portable: có thể mang theo, xách tay.
• representative: người đại diên.
• shake: làm rung, lúc lắc, lung lay.
• stick: dán, dính, đặt, để, cắm, cài.

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Was Nicolas waiting in the sitting room?
-No, he wasn't. Nicolas sitting in the waiting room.

• Was it Monday morning?
-Yes, it was.

• Had he brought four books with him?
-No, he hadn't. He had brought four magazines with him.

• Had he brought something to read?
- Yes, he had.

• Was he listening to his portable radio?
- Yes, he was.

• Were earbuds in both of his ears?
- No, they weren't.

• Did a customer come into the waiting room?
- Yes, he did.

• Did Nicolas overhear the conversation?
- Yes, he did.

• Was the service rep's name Howard?
- No, he wasn't. His name was Harold.

• Was the customer from Pasadena?
- No, he wasn't. The customer was from Milford.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Nicolas was sitting in the waiting room Monday morning . He had brought four magazines with him, in case the mechanics had to spend all day fixing his car. His portable Sony radio was on, and one earbud was stuck in his right ear. A customer came into the waiting room. Nicolas overheard the customer talking to Harold, the service representative. The customer was from Milford, the same little town that Nicolas was from. After the customer and Harold had finished talking , Harold went back outside.

Nicolas thought he would introduce himself. He said, "I heard that you are from Milford." The young man nodded. "Are you going to the parade on Wednesday?" Nicolas asked.

"What parade?" the man asked. Wednesday was the fourth of July. He wondered if he was talking to someone who just happened to be visiting Earth on his way to Pluto.

"Didn't you say you live in Milford?" he asked. The man nodded. "How long have you lived there?" Nicolas asked. Five years, the man replied.

"Have you've never been to the Fourth of July parade ?" Nicolas asked. The man shook his head. He seemed totally uninterested in continuing the conversation, although all he was doing was watching cars drive by on the nearby street.

Oh well, I tried to be neighborly , Nicolas thought, as he put the earbud back in his ear and opened one of his magazines.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:

Nicolas đang ngồi ở phòng chờ vào sáng thứ hai. Anh mang theo bên mình bốn tờ tạp chí, phòng hờ mấy người thợ máy phải mất cả ngày để sửa chữa chiếc xe của anh. Cái ra-đi-ô xách tay đang mở, và một cái tai nghe được cắm vào tai phải của anh. Một khách hàng đi vào phòng chờ. Nicolas nghe lõm người khách đang nói chuyện với Harold, nhân viên tiếp tân. Người khách hàng đến từ Milford, cùng một thị trấn nhỏ là nơi ở của Nicolas. Sau khi người khách và Harold nói chuyện xong, Harold đi trở ra ngoài.

Nicolas nghĩ anh phải giới thiệu về mình. Anh nói, "Tôi nghe là anh tới từ Milford." Người đàn ông trẻ gật đầu. "Vậy anh có đến buổi diễu hành vào ngày thứ tư không?" Nicolas hỏi.

"Cuộc diễu hành nào?" Người đàn ông hỏi lại. Thứ tư là ngày bốn tháng Bảy. Nicolas lấy làm ngạc nhiên như thể anh đang nói chuyện với một người nào đó vừa mới xuất hiện ghé thăm Trái đất trên con đường đến Sao Diêm Vương của hắn vậy.

"Có phải anh đã nói anh sống ở Milford?" Nicolas hỏi. Người đàn ông gật đầu. "Anh sống ở đó được bao lâu?" Nicolas hỏi. Năm năm, người đàn ông trả lời.

"Và anh chưa bao giờ có mặt tại cuộc diễu hành ngày bốn tháng Bảy sao?" Nicolas hỏi. Người đàn ông lắc đầu. Dường như anh ta hoàn toàn không quan tâm gì đến diễn tiến của cuộc trò chuyện, cho dù tất cả những gì anh ta đang làm chỉ là nhìn những chiếc xe chạy ngang qua con đường gần đó.

À, được thôi. Tôi đang cố gắng thân thiện với hàng xóm thôi, Nicolas nghĩ thế, khi anh cắm cái tai nghe vào lỗ tai trở lại và lật mấy tờ tạp chí của mình.

444055 top -


@HoangThiQuynhNhu,

người đại diện dịch vụ có thể thay bằng nhân viên tiếp khách hàng, nghe nó đời thường hơn. Chị thấy có ổn không? :)

444387 top -
Tất nhiên là hay hơn rồi. ^_^

Thanks nguoidochanh.

444390 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.