.
ESL 80: An Unhappy Worker


ESL 80: An Unhappy Worker


Download


She was a big, homely, overweight young woman, in her late 20s, maybe. No ring on her finger, so she was probably single. In fact, judging from her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. And unless she started dieting and exercising regularly, she would probably remain unattached.

Vivian asked her to make sure to remove the plastic tag from each article of clothing that Vivian was buying at Marshall's. The woman looked at Vivian but said nothing. Not "yes, ma'am," not "of course," not "no problem." She yanked each shirt off its hanger, removed each tag, and folded each shirt quickly but carelessly. Even though the building was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. Occasionally she wiped the sweat off with the back of her hand.

When she finished removing all the plastic tags and folding shirts into three piles, she rang up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. The clerk completed the transaction and gave Vivian the receipt to sign. Then she started to put all 19 shirts into one big bag. Vivian said no, please put them into three bags because that would be easier to carry back out to the car. The young woman made a sour face, as if she had been asked to lick the floor clean.

She almost threw each pile of shirts into three separate plastic bags. Vivian said thank you and picked up the bags. The young woman said nothing. Wordlessly she wiped the sweat off her forehead, pulled a shirt off the hanger for the next customer, and folded it.

290116 top -


*Vocabulary:

• air-conditioned:
• bead:
• clerk:
• complete:
• customer:
• demeanor:
• fold:
• forehead:
• hanger:
• lick:
• plastic:
• receipt:
• sour:
• sweat:
• tag:
• throw:
• transaction:
• unattached:
• yank:

====================

*Yes/No Questions:

• Was she a small and pretty woman?

• Did she have a ring on her finger?

• Was she probably single?

• Did she have an unfriendly demeanor?

• Did she have a boyfriend?

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag?

• Did the woman say anything?

• Did she yank each shirt off its hanger?

• Did she fold each shirt quickly?

• Did she fold each shirt carefully?

========================

*Fill in the blanks:

She was a big, homely, overweight young woman, _____ her late 20s, maybe. No ring on her _____ , so she was probably single. In fact, judging _____ her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. _____ unless she started dieting and exercising regularly, she _____ probably remain unattached.

Vivian asked her to make _____ to remove the plastic tag from each article _____ clothing that Vivian was buying at Marshall's. The _____ looked at Vivian but said nothing. Not "yes, _____ 'am," not "of course," not "no problem." She yanked _____ shirt off its hanger, removed each tag, and _____ each shirt quickly but carelessly. Even though the _____ was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. _____ she wiped the sweat off with the back _____ her hand.

When she finished removing all the _____ tags and folding shirts into three piles, she _____ up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. _____ clerk completed the transaction and gave Vivian the _____ to sign. Then she started to put all _____ shirts into one big bag. Vivian said no, _____ put them into three bags because that would _____ easier to carry back out to the car. _____ young woman made a sour face, as if _____ had been asked to lick the floor clean.

_____ almost threw each pile of shirts into three _____ plastic bags. Vivian said thank you and picked _____ the bags. The young woman said nothing. Wordlessly _____ wiped the sweat off her forehead, pulled a _____ off the hanger for the next customer, and _____ it.

==================

*Translate into Vietnamese:

………….

290117 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• air-conditioned: trang bị máy lạnh
• bead(n): giọt, hạt
• clerk(n): thư kí
• complete(a): hoàn toàn
• customer(n): khách hàng
• demeanor(n): cách xử sự, hành vi
• fold(v): gấp lại
• forehead(n): trán
• hanger(n): cái móc
• lick(v): liếm
• plastic(a): bằng nhựa
• receipt(n): biên lai
• sour(a): cáu kỉnh
• sweat(v): đổ mồ hôi
• tag(n): bảng
• throw(v): ném đi
• transaction(n): sự giao dịch
• unattached(a): không cuốn hút
• yank(v): giật mạnh lên

====================

*Yes/No Questions:

• Was she a small and pretty woman?No

• Did she have a ring on her finger?No

• Was she probably single?Yes

• Did she have an unfriendly demeanor?Yes

• Did she have a boyfriend?No

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag?No

• Did the woman say anything?No

• Did she yank each shirt off its hanger?Yes

• Did she fold each shirt quickly?Yes

• Did she fold each shirt carefully?No

========================

*Fill in the blanks:

She was a big, homely, overweight young woman, __and___ her late 20s, maybe. No ring on her __fingers____ , so she was probably single. In fact, judging __from___ her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. __And___ unless she started dieting and exercising regularly, she ____would___ probably remain unattached.

Vivian asked her to make __sure___ to remove the plastic tag from each article ___of__ clothing that Vivian was buying at Marshall's. The ______woman__ looked at Vivian but said nothing. Not "yes, ___ma__ 'am," not "of course," not "no problem." She yanked ______each__ shirt off its hanger, removed each tag, and __folded____ each shirt quickly but carelessly. Even though the ____building___ was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. ____Occasionally___ she wiped the sweat off with the back __of___ her hand.

When she finished removing all the __plastic____ tags and folding shirts into three piles, she _rang____ up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. ___The__ clerk completed the transaction and gave Vivian the ____receipt___ to sign. Then she started to put all __19___ shirts into one big bag. Vivian said no, ___pleased__ put them into three bags because that would __be___ easier to carry back out to the car. __The___ young woman made a sour face, as if _she____ had been asked to lick the floor clean.

__She___ almost threw each pile of shirts into three ____separated___ plastic bags. Vivian said thank you and picked __up___ the bags. The young woman said nothing. Wordlessly __she___ wiped the sweat off her forehead, pulled a ____shirt___ off the hanger for the next customer, and ____folded___ it.

==================

*Translate into Vietnamese:

Một nữ nhân viên không vui

Cô ấy là một phụ nữ lớn, giản dị và thừa cân, có lẽ gần 30 tuổi rồi. Không có cái nhẫn nào trên tay, vì vậy cô ấy có lẽ còn độc thân. Thật sự, chỉ việc mang thái độ không thân thiện thôi thì có lẽ cô ấy không có bạn trai. Và trừ phi cô ấy quyết định ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên, cô ấy có lẽ vẫn không lôi cuốn.

Vivian yêu cầu cô ấy hãy chắc chắn rằng đã loại bỏ những cái bảng nhựa từ mỗi mẩu vải Vivian đang mua tại Marshall. Người phụ nữ nhìn Vivian nhưng không nói gì. Không nói "Vâng, thưa bà", không nói "dĩ nhiên rồi", không nói "không vấn đề gì". Cô ấy giật mạnh mỗi cái áo ra khỏi móc treo, lấy mỗi cái bảng ra, và gấp áo nhanh lẹ nhưng bất cẩn. Mặc dù tòa nhà được lắp máy điều hòa, trán của cô ta lấm tấm mồ hôi. Đôi khi cô lấy mu bàn tay gạt mồ hôi ra.

Khi cô ta hoàn thành việc lấy tất cả bảng nhựa ra và gấp những cái áo lại thành ba chồng, cô ta đặt bảng giá --
$530. 78. Vivian đưa tấm thẻ VISA. Người nhân viên hoàn tất việc giao dịch và dưa cho Vivian biên lai để kí vào. Rồi cô ta bắt đầu đặt tất cả 19 cái áo vào trong một cái bao to. Vivian nói không, hãy vui lòng đặt chúng vào trong ba cái túi bởi vì điều đó sẽ dễ dàng hơn để mang ra ngoài xe. Người phụ nữ làm bộ dạng gay gắt khi cô ta bị bắt phải lau sàn.

Cô ta gần như là quăng những cái đống áo vào trong ba cái bao nhựa. Vivian nói cám ơn và cầm lấy ba cái túi. Người phụ nữ trẻ nói không có gì. Không nói gì, cô ấy gạt mồ hôi, kéo một cái áo ra khỏi móc treo của khách hàng kế, rồi gấp nó.

291081 top -

Done

291569 top -
Nộp bài ESL 80: An Unhappy Worker

*Vocabulary:

• air-conditioned: Trang bị máy lạnh
• bead: Hạt
• clerk: Thư kí
• complete: Hoàn toàn
• customer: Khách hàng
• demeanor: Cách xử sự
• fold: Gấp lại
• forehead: Trán
• hanger: Cái móc
• lick: Liếm
• plastic: Bằng nhựa
• receipt: Biên lai
• sour: Cáu kỉnh
• sweat: Đổ mồ hôi
• tag: Bảng
• throw: Ném đi
• transaction: Sự giao dịch
• unattached: Không cuốn hút
• yank: Giật mạnh lên

====================

*Yes/No Questions:

• Was she a small and pretty woman? No

• Did she have a ring on her finger? No

• Was she probably single? Yes

• Did she have an unfriendly demeanor? Yes

• Did she have a boyfriend? No

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag? No

• Did the woman say anything? No

• Did she yank each shirt off its hanger? Yes

• Did she fold each shirt quickly? Yes

• Did she fold each shirt carefully? No

========================

*Fill in the blanks:

She was a big, homely, overweight young woman, _and_ her late 20s, maybe. No ring on her _fingers_ , so she was probably single. In fact, judging _from_ her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. _And_ unless she started dieting and exercising regularly, she _would_ probably remain unattached.

Vivian asked her to make _sure_ to remove the plastic tag from each article _of_ clothing that Vivian was buying at Marshall's. The _woman_ looked at Vivian but said nothing. Not "yes, _ma_ 'am," not "of course," not "no problem." She yanked _each_ shirt off its hanger, removed each tag, and _folded_ each shirt quickly but carelessly. Even though the _building_ was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. _Occasionally_ she wiped the sweat off with the back _of_ her hand.

When she finished removing all the _plastic_ tags and folding shirts into three piles, she _rang_ up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. _The_ clerk completed the transaction and gave Vivian the _receipt_ to sign. Then she started to put all _19_ shirts into one big bag. Vivian said no, _pleased_ put them into three bags because that would _be_ easier to carry back out to the car. _The_ young woman made a sour face, as if _she_ had been asked to lick the floor clean.

_She_ almost threw each pile of shirts into three _separated_ plastic bags. Vivian said thank you and picked _up_ the bags. The young woman said nothing. Wordlessly _she_ wiped the sweat off her forehead, pulled a _shirt_ off the hanger for the next customer, and _folded_ it.

292246 top -

Done

292808 top -
*Vocabulary:

• air-conditioned:
• bead: hạt, hột (trong 1 chuỗi)
• clerk: người bán hàng
• complete (adj) hoàn thành, hoàn toàn
• customer: khách hàng
• demeanor: hành vi, thái độ
• fold (v) gấp
• forehead:trán
• hanger: cái mốc
• lick (v) liếm, lướt qua
• plastic (adj) nhựa
• receipt: biên nhận
• sour (adj) chua
• sweat (off) mồ hôi, đổ mồ hôi
• tag: nhãn hàng
• throw:ném, vứt đi
• transaction: thương vụ
• unattached (adj) ko liên hệ, chưa đính hôn, ko bị ràng buộc
• yank (v) kéo, giật mạnh

====================

*Yes/No Questions:

• Was she a small and pretty woman?no

• Did she have a ring on her finger?no

• Was she probably single?yes

• Did she have an unfriendly demeanor?yes

• Did she have a boyfriend?no

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag?yes

• Did the woman say anything?no

• Did she yank each shirt off its hanger?yes

• Did she fold each shirt quickly?yes

• Did she fold each shirt carefully?no, carelessly

========================

*Fill in the blanks:

She was a big, homely, overweight young woman, __in___ her late 20s, maybe. No ring on her ____finger___ , so she was probably single. In fact, judging ______from__ her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. __And___ unless she started dieting and exercising regularly, she ______would__ probably remain unattached.

Vivian asked her to make ___sure__ to remove the plastic tag from each article ___of__ clothing that Vivian was buying at Marshall's. The ______woman__ looked at Vivian but said nothing. Not "yes, ___ma__ 'am," not "of course," not "no problem." She yanked ______each__ shirt off its hanger, removed each tag, and ____folded___ each shirt quickly but carelessly. Even though the ____building___ was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. ____Occasionally___ she wiped the sweat off with the back ___of__ her hand.

When she finished removing all the ____plastic___ tags and folding shirts into three piles, she ___rang__ up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. __The___ clerk completed the transaction and gave Vivian the ____receipt___ to sign. Then she started to put all __the___ shirts into one big bag. Vivian said no, __please___ put them into three bags because that would __be___ easier to carry back out to the car. ___The__ young woman made a sour face, as if __she___ had been asked to lick the floor clean.

___She__ almost threw each pile of shirts into three __separate___ plastic bags. Vivian said thank you and picked ___up__ the bags. The young woman said nothing. Wordlessly ___she__ wiped the sweat off her forehead, pulled a __shirt___ off the hanger for the next customer, and ___folded__ it.

346365 top -

Done

349374 top -

*Vocabulary:

• air-conditioned: trang bị máy lạnh
• bead(n): giọt, hạt
• clerk(n): nhân viên thu ngân
• complete(a): hoàn toàn
• customer(n): khách hàng
• demeanor(n): cách xử sự, hành vi
• fold(v): gấp lại
• forehead(n): trán
• hanger(n): cái móc
• lick(v): liếm
• plastic(a): bằng nhựa
• receipt(n): biên lai
• sour(a): cáu kỉnh, chua chát
• sweat(v): đổ mồ hôi
• tag(n): bảng
• throw(v): ném đi
• transaction(n): sự giao dịch
• unattached(a): không cuốn hút
• yank(v): giật mạnh lên

====================

*Yes/No Questions:

• Was she a small and pretty woman?No

• Did she have a ring on her finger?No

• Was she probably single?Yes

• Did she have an unfriendly demeanor?Yes

• Did she have a boyfriend?No

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag?No

• Did the woman say anything?No

• Did she yank each shirt off its hanger?Yes

• Did she fold each shirt quickly?Yes

• Did she fold each shirt carefully?No

========================

*Fill in the blanks:

She was a big, homely, overweight young woman, __and___ her late 20s, maybe. No ring on her __fingers____ , so she was probably single. In fact, judging __from___ her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. __And___ unless she started dieting and exercising regularly, she ____would___ probably remain unattached.

Vivian asked her to make __sure___ to remove the plastic tag from each article ___of__ clothing that Vivian was buying at Marshall's. The ______woman__ looked at Vivian but said nothing. Not "yes, ___ma__ 'am," not "of course," not "no problem." She yanked ______each__ shirt off its hanger, removed each tag, and __folded____ each shirt quickly but carelessly. Even though the ____building___ was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. ____Occasionally___ she wiped the sweat off with the back __of___ her hand.

When she finished removing all the __plastic____ tags and folding shirts into three piles, she _rang____ up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. ___The__ clerk completed the transaction and gave Vivian the ____receipt___ to sign. Then she started to put all __19___ shirts into one big bag. Vivian said no, ___pleased__ put them into three bags because that would __be___ easier to carry back out to the car. __The___ young woman made a sour face, as if _she____ had been asked to lick the floor clean.

__She___ almost threw each pile of shirts into three ____separated___ plastic bags. Vivian said thank you and picked __up___ the bags. The young woman said nothing. Wordlessly __she___ wiped the sweat off her forehead, pulled a ____shirt___ off the hanger for the next customer, and ____folded___ it.

==================

*Translate into Vietnamese:

Một nữ nhân viên không vui

Cô ấy là một phụ nữ to lớn, giản dị và thừa cân, có lẽ gần 30 tuổi rồi. Không có cái nhẫn nào trên tay, vì vậy cô ấy có lẽ còn độc thân. Thật sự, chỉ việc mang thái độ không thân thiện thôi thì cũng có thể cô ấy không có bạn trai. Và trừ phi cô ấy quyết định ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên, cô ấy có lẽ vẫn không lôi cuốn.

Vivian yêu cầu cô ấy hãy chắc chắn rằng đã loại bỏ những cái bảng nhựa từ mỗi quần áo mà Vivian đang mua tại Marshall. Người phụ nữ nhìn Vivian nhưng không nói gì. Không nói "Vâng, thưa bà", không nói "dĩ nhiên rồi", không nói "không vấn đề gì". Cô ấy giật mạnh mỗi cái áo ra khỏi móc treo, lấy mỗi cái bảng ra, và gấp áo nhanh lẹ nhưng bất cẩn. Mặc dù tòa nhà được lắp máy điều hòa, trán của cô ta lấm tấm mồ hôi. Đôi khi cô lấy mu bàn tay gạt mồ hôi ra.

Khi cô ta hoàn thành việc lấy tất cả bảng nhựa ra và gấp những cái áo lại thành ba chồng, cô ta đặt bảng giá --
$530. 78. Vivian đưa tấm thẻ VISA. Người nhân viên hoàn tất việc giao dịch và dưa cho Vivian biên lai để kí vào. Rồi cô ta bắt đầu đặt tất cả 19 cái áo vào trong một cái bao to. Vivian nói không, hãy vui lòng đặt chúng vào trong ba cái túi bởi vì điều đó sẽ dễ dàng hơn để mang ra ngoài xe. Người phụ nữ làm bộ dạng gay gắt như cô ta bị bắt phải lau sàn.

Cô ta gần như là quăng những cái đống áo vào trong ba cái bao nhựa. Vivian nói cám ơn và cầm lấy ba cái túi. Người phụ nữ trẻ không nói gì. Vẫn không một lời, cô ấy gạt mồ hôi, kéo một cái áo ra khỏi móc treo của khách hàng kế, rồi gấp nó.

419593 top -
Tựa bài này nên dịch là Một nhân viên hãm tài.

419597 top -
LESSON 80:

AN UNHAPPY WORKER
- MỘT NHÂN VIÊN HÃM TÀI.

===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• air-conditioned: làm mát không khí.
• bead: giọt(mồ hôi).
• clerk: thư ký, người bán hàng.
• complete: hoàn thành, xong, đầy đủ.
• customer: khách hàng.
• demeanor: hành vi, cách sử sự, thái độ.
• fold: gấp lại, xếp lại.
• forehead: trán.
• hanger: cái mắc áo.
• lick: liếm.
• plastic: nhựa.
• receipt: ký nhận số tiền đã trả, biên nhận, biên lai.
• sour: chua, chanh chua, có thái độ gắt gỏng/khó chịu.
• sweat: mồ hôi.
• tag: nhãn hàng.
• throw: ném.
• transaction: sự giao dịch/mua bán, công việc mua bán.
• unattached: không có người yêu, không có chồng.
• yank: kéo mạnh, giật mạnh.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Was she a small and pretty woman?
- No, she wasn't. She was big and homely.

• Did she have a ring on her finger?
- No, she didn't.

• Was she probably single?
- Yes, she was.

• Did she have an unfriendly demeanor?
- Yes, she did.

• Did she have a boyfriend?
- No, she didn't.

• Did Vivian ask her to remove each plastic tag?
- No, she didn't. Vivian asked her to remove the plastic tag from each article of clothing that Vivian was buying at Marshall's

• Did the woman say anything?
- No, she didn't. She said nothing.

• Did she yank each shirt off its hanger?
- Yes, she did.

• Did she fold each shirt quickly?
- Yes, she did.

• Did she fold each shirt carefully?
- No, she didn't. She folded each shirt carelessly.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
She was a big, homely, overweight young woman, in her late 20s, maybe. No ring on her finger , so she was probably single. In fact, judging from her unfriendly demeanor, she probably had no boyfriend. And unless she started dieting and exercising regularly, she would probably remain unattached.

Vivian asked her to make sure to remove the plastic tag from each article of clothing that Vivian was buying at Marshall's. The woman looked at Vivian but said nothing. Not "yes, ma 'am," not "of course," not "no problem." She yanked each shirt off its hanger, removed each tag, and folded each shirt quickly but carelessly. Even though the building was air-conditioned, her forehead had beads of sweat. Osccationally she wiped the sweat off with the back of her hand.

When she finished removing all the plastic tags and folding shirts into three piles, she rang up the total--$530.78. Vivian presented her VISA card. The clerk completed the transaction and gave Vivian the receipt to sign. Then she started to put all 19 shirts into one big bag. Vivian said no, please put them into three bags because that would be easier to carry back out to the car. The young woman made a sour face, as if she had been asked to lick the floor clean.

She almost threw each pile of shirts into three separate plastic bags. Vivian said thank you and picked up the bags. The young woman said nothing. Wordlessly she wiped the sweat off her forehead, pulled a shirt off the hanger for the next customer, and folded it.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Cô ấy là một phụ nữ cao lớn, thô kệch và béo phì, có lẽ cô ở trong độ tuổi ngoài 20. Không có chiếc nhẫn nào trên ngón tay, vì thế chắc chắn cô còn độc thân. Trên thực tế, căn cứ vào thái độ kém thân thiện của cô, chắc chắn cô không có bạn trai. Và trừ phi cô bắt đầu ăn kiêng và tập thể dục thường xuyên, chắc chắn cô vẫn sẽ không có ai để ý.

Vivian hỏi cô để chắc chắn là nhãn hàng bằng nhựa trên từng món hàng Vivian mua ở Marshall đã tháo ra. Người phụ nữ nhìn Vivian chăm chú nhưng không nói tiếng nào. Không nói "Vâng, thưa bà" không nói "Dĩ nhiên rồi" hoặc "Không có vấn đề gì đâu." Cô ta giật mạnh từng chiếc sơ-mi ra khỏi từng cái mắc áo, tháo rời từng chiếc nhãn hàng, và gấp từng chiếc áo một cách nhanh chóng nhưng thật cẩu thả. Cho dù toà nhà được điều hoà không khí, trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng cô lại lấy mu bàn tay lau khô mồ hôi.

Khi làm xong việc tháo rời các nhãn hàng nhựa và gấp mấy chiếc áo sơ-mi thành ba chồng, cô tính tổng số tiền phải trả là 530.78 đô-la. Vivian đưa cho cô thẻ VISA. Nhân viên bán hàng hoàn tất việc giao dịch và đưa Vivian tờ biên nhận để ký tên vào. Sau đó cô ta bắt đầu bỏ tất cả 19 chiếc áo sơ-mi vào một cái túi lớn. Vivian bảo đừng làm thế, hãy bỏ chúng vào ba cái túi, bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc mang ra xe. Người phụ nữ trẻ tỏ ra cáu kỉnh, như thể cô bị yêu cầu liếm cái sàn nhà cho sạch vậy.

Cô ta gần như ném từng chồng áo sơ-mi vào trong ba cái túi riêng biệt. Vivian nói cám ơn và xách mấy chiếc túi lên. Người phụ nữ trẻ không nói gì. Không một lời, cô lau khô mồ hôi trên trán, kéo một chiếc áo sơ-mi ra khỏi mắc áo cho người khách hàng kế tiếp, và gấp nó lại.

442913 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.