.
ESL 71: Shopping at the 99 Cents Store
1, 2 - bottom


ESL 71: Shopping at the 99 Cents Store


Download


Once a week, Neil went grocery shopping. He always made a list, but he always forgot to put one or more items on the list. This used to anger him, but now he just accepted it. You're not as sharp as you used to be, he told himself.

It was Friday—shopping day. He went to the 99¢ store. Sometimes they had a lot of fresh produce, sometimes they didn't. He got lucky. There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and squash. Also, packages of peaches, plums, and apples. He easily had enough produce to last all week, if it didn't rot first. The produce alone filled up four plastic bags. Four other bags contained other items that were on Neil's list.

He drove to Albertson's, which sold milk by the gallon and at cheaper prices than the 99¢ store. Interestingly, the price of milk had soared in the last month. He used to buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. Now he was paying $4.69. Yet, the news media was silent—the same news media that reports a 2-cent increase in gasoline prices or even a 1-cent decrease. That's all over the news. Milk, he thought, just isn't sexy enough.

He parked his car in the carport and opened the trunk. Somehow he managed, as usual, to put all 10 plastic bags into his hands and lug them upstairs. What a drag shopping is, he thought. And then he mentally slapped himself: if you think it's a drag now, wait till you can't drive. Wait till you can't even walk up the stairs unless you use a cane. How are you going to get your groceries then? The older you get, he told himself, the more you'd better appreciate the fact that you can still do all these boring chores and errands.

266000 top -


*Vocabulary:

• accept:
• anger:
• appreciate:
• broccoli:
• cane:
• carport:
• celery:
• chores:
• decrease:
• drag:
• eggplant:
• errand:
• gallon:
• gasoline:
• increase:
• lug:
• manage:
• media:
• mentally:
• package:
• peach:
• plastic:
• plum:
• produce:
• slap:
• soar:
• squash:
• trunk:

================

*Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week?

2.Did he always make a list?

3.Did he always remember to put all the items on the list?

4.Is he as sharp as he used to be?

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday?

6.Did they always have a lot of fresh produce?

7.Did he get lucky?

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store?

9.Were there packages of oranges and strawberries?

10.Did he have enough produce to last all week?

=================

*Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He ____ made a list, but he always forgot to ____ one or more items on the list. This ____ to anger him, but now he just accepted _____ . You're not as sharp as you used to _____ , he told himself.

It was Friday—shopping day. He _____ to the 99¢ store. Sometimes they had a _____ of fresh produce, sometimes they didn't. He got _____ . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and _____ . Also, packages of peaches, plums, and apples. He _____ had enough produce to last all week, if _____ didn't rot first. The produce alone filled up _____ plastic bags. Four other bags contained other items _____ were on Neil's list.

He drove to Albertson's, _____ sold milk by the gallon and at cheaper _____ than the 99¢ store. Interestingly, the price of _____ had soared in the last month. He used _____ buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. _____ he was paying $4.69. Yet, the news media _____ silent—the same news media that reports a 2-cent _____ in gasoline prices or even a 1-cent decrease. _____ 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the _____ and opened the trunk. Somehow he managed, as _____ , to put all 10 plastic bags into his _____ and lug them upstairs. What a drag shopping _____ , he thought. And then he mentally slapped himself: _____ you think it's a drag now, wait till _____ can't drive. Wait till you can't even walk _____ the stairs unless you use a cane. How _____ you going to get your groceries then? The _____ you get, he told himself, the more you'd _____ appreciate the fact that you can still do _____ these boring chores and errands.


===================

*Translate into Vietnamese:

………………

266001 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• accept(v): chấp nhận
• anger(v): chọc giận
• appreciate(v): hiểu rõ, cảm kích
• broccoli(n): cây bông cải xanh
• cane(n): cây batoong
• carport(n): bãi đậu xe
• celery(n): cần tay
• chores(n): việc vặt
• decrease(v): giảm
• drag(n): lề mề, kéo dài
• eggplant(n): cây cà, quả cà
• errand(n): việc lặt vặt
• gallon(n): ga-lông
• gasoline(n): xăng
• increase(v): tăng
• lug(v): kéo lê
• manage(v): quyết định
• media(n): phương tiện truyền thông
• mentally(adv): bằng niềm tin, tinh thần
• package(v): đóng gói
• peach(n): đào
• plastic(a): bằng mủ, nhựa
• plum(n): mận
• produce(n): sản phẩm
• slap(v): đánh cái bép
• soar(v): tăng lên
• squash(n): trái bí
• trunk(n): thùng xe

================

*Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week?No

2.Did he always make a list?Yes

3.Did he always remember to put all the items on the list?No

4.Is he as sharp as he used to be?No

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday?Yes

6.Did they always have a lot of fresh produce?No

7.Did he get lucky?Yes

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store?Yes

9.Were there packages of oranges and strawberries?No

10.Did he have enough produce to last all week?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He __only__ made a list, but he always forgot to __put__ one or more items on the list. This __used__ to anger him, but now he just accepted __it___ . You're not as sharp as you used to __be___ , he told himself.

It was Friday—shopping day. He __went___ to the 99¢ store. Sometimes they had a __lot___ of fresh produce, sometimes they didn't. He got ____lucky___ . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and ____squash___ . Also, packages of peaches, plums, and apples. He ____easily___ had enough produce to last all week, if __it___ didn't rot first. The produce alone filled up __four___ plastic bags. Four other bags contained other items __that___ were on Neil's list.

He drove to Albertson's, ____which___ sold milk by the gallon and at cheaper ____price___ than the 99¢ store. Interestingly, the price of ______milk__ had soared in the last month. He used __to___ buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. __Now___ he was paying $4.69. Yet, the news media __were___ silent—the same news media that reports a 2-cent ____increased___ in gasoline prices or even a 1-cent decrease. __That___ 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the __carport____ and opened the trunk. Somehow he managed, as ____usual___ , to put all 10 plastic bags into his __hand___ and lug them upstairs. What a drag shopping __is___ , he thought. And then he mentally slapped himself: __if___ you think it's a drag now, wait till ___you__ can't drive. Wait till you can't even walk __up___ the stairs unless you use a cane. How _can____ you going to get your groceries then? The ____older___ you get, he told himself, the more you'd ____better___ appreciate the fact that you can still do ___all__ these boring chores and errands.


===================

*Translate into Vietnamese:

Mua sắm tại cửa hàng 99 xu

Mỗi tuần một lần, Neil đi tới cửa hàng mua sắm. Anh ta luôn luôn làm một bảng danh sách, nhưng anh ta luôn luôn quên ít nhất một món hàng trong danh sách. Điều này thường làm bực mình anh ta, nhưng bây giờ anh ta đã chấp nhận nó. Bạn không mau mắn như bạn lúc xưa đâu, anh ta tự bảo.

Đó là ngày thứ sáu- ngày mua sắm. Anh ta đi tới cửa hàng 99 xu. Đôi khi họ có nhiều sản phẩm tươi sạch, đôi khi họ không có. Anh ta rất may mắn. Có những cây bông cải xanh, cần tay, trái cà, và bí rất sạch. Và những trái đào, mận và táo đóng gói nữa. Anh ta đã có đủ sản phẩm một cách dễ dàng để sử dụng một tuần, nếu mà nó không chảy rữa. Chỉ những trái cây thôi là đã đầy bốn bọc nhựa. Bốn bọc khác bao gồm những món hàng khác trong danh sách.

Anh ta lái xe tới cửa hàng Albertson, nơi bán sữa bằng đơn vị gallon và giá rẻ hơn cửa hàng 99 xu. Thú vị thay, giá của sữa đã tăng vào tháng trước. Anh ta thường mua 2 gallon sữa không béo với giá 3.59$. Bây giờ anh ta phải trả 4.69$. Và rồi, giới truyền thông im bặt- giới truyền thông tương tự thì báo cáo là giá xăng tăng thêm 2 xu hoặc ngay cả một xu giảm. Đó là tất cả tin mới. Sữa, anh ta nghĩ, có lẽ không đủ hấp dẫn.

Anh ta đỗ xe trong bãi và mở thùng xe. Bằng cách nào đó, anh ta quyết định, như thường lệ, để đặt tất cả 10 bao đựng vào trong tay mình và kéo chúng lên lầu. Một công việc mua sắm nhàm chán, anh ta nghĩ. Và rồi anh ta tự động viên trong đầu: nếu bạn nghĩ nó nhàm chán bây giờ, hãy chờ cho tới khi bạn không thể lái xe. Hãy chờ cho tới khi bạn thậm chí không thể leo lên lầu nếu bạn không sử dụng một cây batoong. Bạn sẽ mua đồ như thế nào? Càng già, anh ta tự bảo mình, bạn sẽ càng cảm thấy hiểu rõ hơn sự thật là bạn vẫn có thể tự làm những việc lặt vặt.

274737 top -

Done

274822 top -
Nộp bài ESL 71::Shopping at the 99 Cents Store
*Vocabulary:

• accept: Chấp nhận
• anger: Chọc giận
• appreciate: Hiểu rõ
• broccoli: Cây bông cải xanh
• cane: Cây gậy
• carport: Bãi đậu xe
• celery: Cần tay
• chores: Việc vặt
• decrease: Giảm
• drag: Lề mề
• eggplant: Quả cà
• errand: Việc lặt vặt
• gallon: Ga-lông
• gasoline: Xăng
• increase: Tăng
• lug: Kéo lê
• manage: Quyết định
• media: Phương tiện truyền thông
• mentally: Bằng niềm tin
• package: Đóng gói
• peach: Đào
• plastic: Bằng nhựa
• plum: Mận
• produce: Sản phẩm
• slap: Đánh cái bép
• soar: Tăng lên
• squash: Trái bí
• trunk: Thùng xe

================

*Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week? No

2.Did he always make a list? Yes

3.Did he always remember to put all the items on the list? No

4.Is he as sharp as he used to be? No

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday? Yes

6.Did they always have a lot of fresh produce? No

7.Did he get lucky? Yes

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store? Yes

9.Were there packages of oranges and strawberries? No

10.Did he have enough produce to last all week? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He _only_ made a list, but he always forgot to _put_ one or more items on the list. This _used_ to anger him, but now he just accepted _it_ . You're not as sharp as you used to _be_ , he told himself.

It was Friday—shopping day. He _went__ to the 99¢ store. Sometimes they had a _lot_ of fresh produce, sometimes they didn't. He got _lucky_=_ . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and _squash_ . Also, packages of peaches, plums, and apples. He _easily_ had enough produce to last all week, if _it_ didn't rot first. The produce alone filled up _four_ plastic bags. Four other bags contained other items _that_ were on Neil's list.

He drove to Albertson's, _which_ sold milk by the gallon and at cheaper _price_ than the 99¢ store. Interestingly, the price of _milk_ had soared in the last month. He used _to_ buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. _Now_ he was paying $4.69. Yet, the news media _were_ silent—the same news media that reports a 2-cent _increased_ in gasoline prices or even a 1-cent decrease. _That_ 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the _carport_ and opened the trunk. Somehow he managed, as _usual_ , to put all 10 plastic bags into his _hand_ and lug them upstairs. What a drag shopping _is_ , he thought. And then he mentally slapped himself: _if_ you think it's a drag now, wait till _you_ can't drive. Wait till you can't even walk _up_ the stairs unless you use a cane. How _can_ you going to get your groceries then? The _older_ you get, he told himself, the more you'd _better_ appreciate the fact that you can still do _all_ these boring chores and errands.

287143 top -

Done

290457 top -
*Vocabulary:

• accept (v) chấp nhận
• anger (n,v) làm nóng giận, chọc tức
• appreciate (v) đánh giá cao
• broccoli: bông cải
• cane: cây trúc, cây mía/ cây gậy
• carport:
• celery: cần tây
• chores:việc vặt
• decrease (n) giảm
• drag (v) cày bừa
• eggplant:quả cà
• errand: mục đích
• gallon: ga lông
• gasoline: xăng dầu = gas
• increase (v) tăng
• lug (v) kéo mạnh, lôi
• manage(v) quản lý, xoay xở
• media (n) truyền thông
• mentally (adv) trong ý nghĩ
• package: gói
• peach: quả đào
• plastic:nhựa
• plum: mận
• produce (pl) sản lượng
• slap (v) tát
• soar (v) bay vút lên
• squash: quả bí/ đè, nén
• trunk: thân

================

*Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week?no

2.Did he always make a list?yes

3.Did he always remember to put all the items on the list?no

4.Is he as sharp as he used to be? no

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday?yes

6.Did they always have a lot of fresh produce?no

7.Did he get lucky?yes

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store?yes

9.Were there packages of oranges and strawberries?no

10.Did he have enough produce to last all week?yes

=================

*Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He ____always__ made a list, but he always forgot to __put__ one or more items on the list. This ____used__ to anger him, but now he just accepted ___it__ . You're not as sharp as you used to ___be__ , he told himself.

It was Friday—shopping day. He __went___ to the 99¢ store. Sometimes they had a ___lot__ of fresh produce, sometimes they didn't. He got ______lucky__ . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and __squash___ . Also, packages of peaches, plums, and apples. He ______easily__ had enough produce to last all week, if ______it__ didn't rot first. The produce alone filled up ___four__ plastic bags. Four other bags contained other items ___that__ were on Neil's list.

He drove to Albertson's, __which___ sold milk by the gallon and at cheaper __prices___ than the 99¢ store. Interestingly, the price of __milk___ had soared in the last month. He used __to___ buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. __Now___ he was paying $4.69. Yet, the news media ___was__ silent—the same news media that reports a 2-cent ______increase__ in gasoline prices or even a 1-cent decrease. ___That__ 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the ______carport__ and opened the trunk. Somehow he managed, as ______usual__ , to put all 10 plastic bags into his ______hands__ and lug them upstairs. What a drag shopping __is___ , he thought. And then he mentally slapped himself: ___if__ you think it's a drag now, wait till __you___ can't drive. Wait till you can't even walk ___up__ the stairs unless you use a cane. How __are___ you going to get your groceries then? The __older___ you get, he told himself, the more you'd ______better__ appreciate the fact that you can still do __all___ these boring chores and errands.

337857 top -

Done

339292 top -

*Vocabulary:

• accept(v): chấp nhận
• anger(v): chọc giận
• appreciate(v): hiểu rõ, cảm kích
• broccoli(n): cây bông cải xanh
• cane(n): cây batoong
• carport(n): bãi đậu xe
• celery(n): cần tay
• chores(n): việc vặt
• decrease(v): giảm
• drag(n): lề mề, kéo dài
• eggplant(n): cây cà, quả cà
• errand(n): việc lặt vặt
• gallon(n): ga-lông
• gasoline(n): xăng
• increase(v): tăng
• lug(v): kéo lê
• manage(v): quyết định
• media(n): phương tiện truyền thông
• mentally(adv): bằng niềm tin, tinh thần
• package(v): đóng gói
• peach(n): đào
• plastic(a): bằng mủ, nhựa
• plum(n): mận
• produce(n): sản phẩm
• slap(v): đánh cái bép
• soar(v): tăng lên
• squash(n): trái bí
• trunk(n): thùng xe

================

*Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week?No

2.Did he always make a list?Yes

3.Did he always remember to put all the items on the list?No

4.Is he as sharp as he used to be?No

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday?Yes

6.Did they always have a lot of fresh produce?No

7.Did he get lucky?Yes

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store?Yes

9.Were there packages of oranges and strawberries?No

10.Did he have enough produce to last all week?Yes

=================

*Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He __only__ made a list, but he always forgot to __put__ one or more items on the list. This __used__ to anger him, but now he just accepted __it___ . You're not as sharp as you used to __be___ , he told himself.

It was Friday—shopping day. He __went___ to the 99¢ store. Sometimes they had a __lot___ of fresh produce, sometimes they didn't. He got ____lucky___ . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and ____squash___ . Also, packages of peaches, plums, and apples. He ____easily___ had enough produce to last all week, if __it___ didn't rot first. The produce alone filled up __four___ plastic bags. Four other bags contained other items __that___ were on Neil's list.

He drove to Albertson's, ____which___ sold milk by the gallon and at cheaper ____price___ than the 99¢ store. Interestingly, the price of ______milk__ had soared in the last month. He used __to___ buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. __Now___ he was paying $4.69. Yet, the news media __were___ silent—the same news media that reports a 2-cent ____increased___ in gasoline prices or even a 1-cent decrease. __That___ 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the __carport____ and opened the trunk. Somehow he managed, as ____usual___ , to put all 10 plastic bags into his __hand___ and lug them upstairs. What a drag shopping __is___ , he thought. And then he mentally slapped himself: __if___ you think it's a drag now, wait till ___you__ can't drive. Wait till you can't even walk __up___ the stairs unless you use a cane. How _can____ you going to get your groceries then? The ____older___ you get, he told himself, the more you'd ____better___ appreciate the fact that you can still do ___all__ these boring chores and errands.


===================

*Translate into Vietnamese:

Mua sắm tại cửa hàng 99 xu

Mỗi tuần một lần, Neil đi tới cửa hàng mua sắm. Anh ta luôn luôn làm một bảng danh sách, nhưng anh ta luôn luôn quên ít nhất một món hàng trong danh sách. Điều này thường làm bực mình anh ta, nhưng bây giờ anh ta đã chấp nhận nó. Bạn không mau mắn như bạn lúc xưa đâu, anh ta tự bảo.

Đó là ngày thứ sáu- ngày mua sắm. Anh ta đi tới cửa hàng 99 xu. Đôi khi họ có nhiều sản phẩm tươi sạch, đôi khi họ không có. Anh ta rất may mắn. Có những cây bông cải xanh, cần tay, trái cà, và bí rất sạch. Và những trái đào, mận và táo đóng gói nữa. Anh ta đã có đủ sản phẩm một cách dễ dàng để sử dụng một tuần, nếu mà nó không chảy rữa. Chỉ những trái cây thôi là đã đầy bốn bọc nhựa. Bốn bọc khác bao gồm những món hàng khác trong danh sách.

Anh ta lái xe tới cửa hàng Albertson, nơi bán sữa bằng đơn vị gallon và giá rẻ hơn cửa hàng 99 xu. Thú vị thay, giá của sữa đã tăng vào tháng trước. Anh ta thường mua 2 gallon sữa không béo với giá 3.59$. Bây giờ anh ta phải trả 4.69$. Và rồi, giới truyền thông im bặt- giới truyền thông tương tự thì báo cáo là giá xăng tăng thêm 2 xu hoặc ngay cả một xu giảm. Đó là tất cả tin mới. Sữa, anh ta nghĩ, có lẽ không đủ hấp dẫn.

Anh ta đỗ xe trong bãi và mở thùng xe. Bằng cách nào đó, anh ta quyết định, như thường lệ, để đặt tất cả 10 bao đựng vào trong tay mình và kéo chúng lên lầu. Một công việc mua sắm nhàm chán, anh ta nghĩ. Và rồi anh ta tự động viên trong đầu: nếu bạn nghĩ nó nhàm chán bây giờ, hãy chờ cho tới khi bạn không thể lái xe. Hãy chờ cho tới khi bạn thậm chí không thể leo lên lầu nếu bạn không sử dụng một cây batoong. Bạn sẽ mua đồ như thế nào? Càng già, anh ta tự bảo mình, bạn sẽ càng cảm thấy hiểu rõ hơn sự thật là bạn vẫn có thể tự làm những việc lặt vặt.

417943 top -
LESSON 71:

SHOPPING AT THE 99 CENTS STORE.
MUA SẮM TẠI CỬA HÀNG 99 XU.

===========================================================
*Vocabulary:


-----------------------------------------------------------------
• accept: chấp nhận.
• anger: tức giận, giận dữ.
• appreciate: đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị.
• broccoli: súp-lơ xanh.
• cane: cấy trúc, cây mía, cây gậy.
• carport: nhà để xe.
• celery: cần tây.
• chores: việc chán phèo.
• decrease: giảm xuống.
• drag: nhạt nhẽo, chán ngán, vô vị.
• eggplant: cà tím.
• errand: việc lặt vặt.
• gallon: vật chứa được một ga-lông = 3,785 lít.
• gasoline: xăng.
• increase: tăng lên.
• lug: kéo, kéo lê.
• manage: xoay xở.
• media: các phương tiện truyền thông đại chúng.
• mentally: thầm, nhẫm.
• package: kiện hàng.
• peach: đào.
• plastic: nhựa.
• plum: mận.
• produce: sản phẩm.
• slap: thẳng, trực tiếp, đúng, chính xác.
• soar: đạt mức cao, tăng vọt.
• squash: quả bí.
• trunk: thùng sau xe hơi.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
1.Did Neil go grocery shopping twice a week?
- No, he didn't. Neil went grocery shopping once a week.

2.Did he always make a list?
- Yes, he did. He always made a list.

3.Did he always remember to put all the items on the list?
- No, he didn't. He didn't always remember to put all the items on the list.

4.Is he as sharp as he used to be?
- No, he isn't. He isn't as sharp as he used to be.

5.Did he go to the 99 Cents store on Friday?
- Yes, he did. He went to the 99 Cents store on Friday.

6.Did they always have a lot of fresh produce?
- No, they didn't. Sometimes they have a lot of fresh produce.

7.Did he get lucky?
- Yes, he did. He got lucky.

8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store?
- Yes, there were. There were broccoli, celery, eggplant, and squash at the store.

9.Were there packages of oranges and strawberries?
- No, there weren't. There weren't packages of oranges and strawberries.

10.Did he have enough produce to last all week?
- Yes, he did. He had enough produce to last all week.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Once a week, Neil went grocery shopping. He always made a list, but he always forgot to put one or more items on the list. This used to anger him, but now he just accepted it . You're not as sharp as you used to be , he told himself.

It was Friday—shopping day. He went to the 99¢ store. Sometimes they had a lot of fresh produce, sometimes they didn't. He got lucky . There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and squash . Also, packages of peaches, plums, and apples. He easily had enough produce to last all week, if it didn't rot first. The produce alone filled up four plastic bags. Four other bags contained other items that were on Neil's list.

He drove to Albertson's, which sold milk by the gallon and at cheaper prices than the 99¢ store. Interestingly, the price of milk had soared in the last month. He used to buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. Now he was paying $4.69. Yet, the news media was silent—the same news media that reports a 2-cent increase in gasoline prices or even a 1-cent decrease. That's all over the news. Milk, he thought, just isn't sexy enough.

He parked his car in the carpot and opened the trunk. Somehow he managed, as usual , to put all 10 plastic bags into his hands and lug them upstairs. What a drag shopping is , he thought. And then he mentally slapped himself: If you think it's a drag now, wait till you can't drive. Wait till you can't even walk up the stairs unless you use a cane. How are you going to get your groceries then? The older you get, he told himself, the more you'd better appreciate the fact that you can still do all these boring chores and errands.


===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Mỗi tuần một lần, Neil đều đi mua sắm hàng tạp hoá. Ông luôn luôn lên một danh sách, nhưng ông luôn luôn quên đưa một hoặc nhiều hơn các mặt hàng cần mua vào danh sách. Điều này thường làm cho ông bực mình, nhưng tới giờ đây ông mới vừa chấp nhận được điều đó. Mày không còn nhanh nhẹn như trước đây đâu, ông tự nhủ.

Hôm nay là thứ sáu-ngày để mua sắm. Ông đi đến cửa hàng 99 xu. Thỉnh thoảng cửa hàng có nhiều mặt hàng tươi sống, đôi lúc lại chẳng có thứ gì. Ông gặp may rồi. Có nhiều gói súp-lơ xanh, cần tây, cà tím, bí, tươi mơn mởn. Và cũng có các bao trái đào, trái lê, mận và táo nữa. Ông dễ dàng có đủ hàng dùng cho cả tuần, nếu nó không bị thối rữa sớm. Chỉ riêng mặt hàng này thôi đã đựng đầy bốn chiếc túi nhựa rồi. Bốn chiếc túi khác để đựng các mặt hàng còn lại trong danh sách của Neil.

Ông lái xe đến Albertson's, nơi bán sữa theo từng ga-lông và có giá rẻ hơn cửa hàng 99 xu. Thật là thú vị, giá sữa đã vọt lên trong tháng vừa rồi. Ông thường mua hai ga-lông sữa không béo với giá 3 đô-la 59 xu. Và hiện giờ ông phải trả 4 đô-la 69 xu. Cho đến bây giờ các phương tiện truyền thông đại chúng vẫn chưa có bình luận gì. Một hãng truyền thông khác tường thuật giá xăng đã tăng lên 2 xu hay chỉ giảm xuống có 1 xu. Đó là tin tức hàng đầu. Sữa, ông nghĩ ngợi, vẫn còn chưa đủ sức hấp dẫn đâu.

Ông đỗ xe ở bãi đậu xe và mở cái thùng đựng hàng. Bằng cách này hay cách khác ông phải xoay xở thôi, như thường lệ, ông mang 10 chiếc túi nhựa trong hai tay và kéo chúng lên lầu. Việc mua sắm mới chán ngán làm sao, ông nghĩ thế. Và rồi ông lại tự vấn với mình: Nếu mày nghĩ đây là một việc ngán ngẫm, hãy nghĩ đến lúc mày không thể lái xe được nữa. Hãy nghĩ đến lúc ngay cả việc leo lầu mày cũng không thể nếu không có một cây gậy. Khi đó làm sao mày mua được hàng tạp hoá? Mày càng già đi, Ông tự nhủ, mày càng phải hiểu được rằng còn làm được những việc lặt vặt và chán ngắt như thế này là còn tốt lắm rồi.

439976 top -

HỌC,HỌC NỮA, HỌC MÃI

ESL 71: SHOPPING AT THE 99 CENTS STORE
: MUA SẮM TẠI CÁC CỬA HÀNG 99 XU


Vocabulary:

• accept: chấp nhận
• anger: tức giận, giận dữ
• appreciate: đánh giá đúng
• broccoli: bông cải xanh
• cane: mía, cây gậy
• carport: bãi đậu xe có mái che
• celery: cần tây
• chores: việc vặt, việc mọn
• decrease: giảm sút, giảm đi
• drag: kéo
• eggplant: quả cà
• errand: chuyện vặt
• gallon: đơn vị đo chất lỏng , 1 gallon = 3.78 lít
• gasoline: dầu lửa, dầu hỏa
• increase: tăng thêm
• lug: tai, vành tai
• manage: quản lý
• media: phương tiện truyền thông
• mentally: tinh thần
• package: gói, trọn gói
• peach: quả đào
• plastic: chất dẽo
• plum: quả mận
• produce: sản lượng, sản phẩm
• slap: cái tát
• soar: bay lên
• squash: quả bí
• trunk: thân cây

Translate into Vietnamese:

Once a week, Neil went grocery shopping. He always made a list, but he always forgot to put one or more items on the list. This used to anger him, but now he just accepted it. You're not as sharp as you used to be, he told himself.

Mỗi tuần một lần, Neil thường hay đi siêu thị mua sắm. Ông luôn luôn soạn sẳn một danh sách, nhưng lúc nào ông cũng hay ghi thiếu một hoặc vài món gì đó. Đôi lúc ông rất bực mình về điều này nhưng đành phải chấp nhận, mình đừng nên quá quan trọng trong vấn đề mua sắm, ông tự nhủ với bản thân mình.

It was Friday—shopping day. He went to the 99¢ store. Sometimes they had a lot of fresh produce, sometimes they didn't. He got lucky. There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and squash. Also, packages of peaches, plums, and apples. He easily had enough produce to last all week, if it didn't rot first. The produce alone filled up four plastic bags. Four other bags contained other items that were on Neil's list.

Đó là ngày thứ sáu, ngày mua sắm. Ông đã đến cửa hàng 99 xu. Nhiều lúc cửa hàng bày ra rất nhiều thực phẩm tươi sống, đôi khi thì cũng chẳng có gì. May mắn cho ông. Có bông cải xanh tươi đóng gói, cần tây, cà tím và bí đao. Ngoài ra còn có trái đào, mận và táo đóng hộp. Ông dễ dàng chọn lựa để có đủ thực phẩm sử dụng cả tuần, nếu lúc đầu nó không bị ôi thối. Thực phẩm ông mua đầy bốn túi nhựa, Bốn túi khác Neil’s mua theo danh sách ghi sẳn .

He drove to Albertson's, which sold milk by the gallon and at cheaper prices than the 99¢ store. Interestingly, the price of milk had soared in the last month. He used to buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. Now he was paying $4.69. Yet, the news media was silent—the same news media that reports a 2-cent increase in gasoline prices or even a 1-cent decrease. That's all over the news. Milk, he thought, just isn't sexy enough.

Ông lái xe đến Albertson’s, chuyên bán sữa theo từng gallon và giá rẻ hơn nhiều so với cửa hàng 99 xu. Điều thú vị là tháng trước giá sữa tăng rất cao. Ông mua ngay 2 gallon sữa không béo giá chỉ có $3.59. Bây giờ ông phải trả $4.69. Tuy nhiên các phương tiện thông tin chẳng có thông báo gì, Cũng có một tin tức khác đồn rằng giá xăng tăng 2 xu hoặc thậm chí giảm xuống còn 1 xu. Sữa đó là thông tin trên truyền thông. Ông ta nghĩ có thể giá cả của sữa không gây sự chú ý của giới truyền thông .

He parked his car in the carport and opened the trunk. Somehow he managed, as usual, to put all 10 plastic bags into his hands and lug them upstairs. What a drag shopping is, he thought. And then he mentally slapped himself: if you think it's a drag now, wait till you can't drive. Wait till you can't even walk up the stairs unless you use a cane. How are you going to get your groceries then? The older you get, he told himself, the more you'd better appreciate the fact that you can still do all these boring chores and errands.

Ông đậu xe trong bãi và mở cốp xe. Bằng mọi cách như thường lệ ông mang hai tay cả 10 túi nhựa và vác lên lầu. Một ngày mua sắm thật ngán ngẫm làm sao ông nghĩ. Và sau đó ông tự trấn an mình : nếu mình nghĩ việc mua sắm bây giờ ngán ngẫm thì mày nghĩ xem sẽ đến lúc chẳng bao giờ mày lái xe được. Không thể đi bộ lên cầu thang nếu mày không có cây gậy.Thì khi ấy làm sao mày đến được cửa hàng tạp hóa đây chứ? Lúc đó thì tuổi già sức yếu rồi đấy, ông tự trấn an mình, mày phải hiểu rằng những việc lặt vặt nhàm chán như thế còn làm được là tốt lắm rồi.

Yes/No Questions:

1.Did Neil go grocery shopping twice a week? No
2.Did he always make a list? Yes
3.Did he always remember to put all the items on the list? No
4.Is he as sharp as he used to be? No
5.Did he go to the 99 Cents store on Friday? Yes
6.Did they always have a lot of fresh produce? Yes
7.Did he get lucky? Yes
8.Were there broccoli, celery, eggplant, and squash at the store? Yes
9.Were there packages of oranges and strawberries? No
10.Did he have enough produce to last all week? Yes

Fill in the blanks:

Once a week, Neil went grocery shopping. He always made a list, but he always forgot to put one or more items on the list. This used to anger him, but now he just accepted it. You're not as sharp as you used to be, he told himself.

It was Friday—shopping day. He went to the 99¢ store. Sometimes they had a lot of fresh produce, sometimes they didn't. He got lucky. There were fresh, packaged broccoli, celery, eggplant, and squash. Also, packages of peaches, plums, and apples. He easily had enough produce to last all week, if it didn't rot first. The produce alone filled up four plastic bags. Four other bags contained other items that were on Neil's list.

He drove to Albertson's, which sold milk by the gallon and at cheaper prices than the 99¢ store. Interestingly, the price of milk had soared in the last month. He used to buy 2 gallons of nonfat milk for $3.59. Now he was paying $4.69. Yet, the news media was silent—the same news media that reports a 2-cent[b]increase in gasoline prices or even a 1-cent decrease. That 's all over the news. Milk, he thought, just 't sexy enough.

He parked his car in the carport and opened the trunk. Somehow he managed, as usual, to put all 10 plastic bags into his hands and lug them upstairs. What a drag shopping is, he thought. And then he mentally slapped himself: if you think it's a drag now, wait till you can't drive. Wait till you can't even walk up the stairs unless you use a cane. How are you going to get your groceries then? The older you get, he told himself, the more you'd better appreciate the fact that you can still do all these boring chores and errands.


602230 top -


@doanchin

Ở đoạn thứ ba có từ SEXY nếu dịch là hấp dẫn thì chưa rõ nghĩa. Đọc cả đoạn anh thấy Neil nghĩ, trong khi giá xăng chỉ tăng hay giảm 1,2 cent thì các phương tiện thông tin đại chúng đều loan báo thì giá sữa tăng hơn 1 đô chẳng thấy ai đề cập. Từ SEXY nên hiểu là sự thu hút, sự chú ý, sự quan tâm với giới truyển thông. Anh có thể tạm dịch:

Ông ta nghĩ, có thể giá cả của sữa không gây sự chú ý của giới truyền thông.

Câu cưối của bài anh xem lại bài dịch của chị HoangThiQuynhNhu nhé. Đó là một thể so sánh trong tiếng Anh, ví dụ như câu sau:

The more fruit and vegetables you eat, the less chance you have of getting cancer.

602267 top -

@ nguoidochanh.

Thank you đã xem bài, doanchin đã sửa bài xong.

602291 top -

@doanchin: Done.

602317 top -


@doanchin
Chắc là chuẩn bị bay đến nơi rồi phải không anh? Anh sửa câu cuối vẫn chưa đúng vì anh chưa hiểu rõ thể so sánh này. Không sao vì thời gian tới anh sẽ phải vật lộn với nghe và nói chứ không phải món grammar này :)

Tôi có cho anh 1 ví dụ để làm rõ cách sử dụng thể so sánh này. Ý trong bài, như chị Hoang ThiQuynhNhu đã dịch, khi mình càng già đi, mình càng phải mừng/hạnh phúc/vui vì vẫn còn có thể làm được những việc như thế này.

Ông già đang tự nói với mình nên YOU ở đây chính là ông ấy, dùng từ mình hay mày thay cho từ cậu thì đúng hơn.

SHOULD BETTER cũng là NÊN (give advice) nhưng nghĩa mạnh hơn (expecting this happens in the future). Đừng có thấy từ BETTER rồi nghĩ là tốt hơn là sai đấy nhé. :)

602323 top -
ESL 71: Shopping at the 99 Cents Store
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.