.
ESL 68: Who Ordered the Scallops?


ESL 68: Who Ordered the Scallops?


Download


"Why don't you ever take me out to dinner?" Ginger screamed. "All my girlfriends go out to dinner with their boyfriends at least once a week. They go to nice restaurants and they have a good time. Then they call me up the next day and brag about what a nice time they had. They make me sick! And so do you, you cheapskate!"

This was not the first time she had had this conversation with Barney. He replied, "How many times have I told you that I don't trust restaurant food? All you have to do is watch these specials on TV news occasionally to see what's going on in the kitchen. When you see how the cooks don't wash after using the bathroom, how they sweat into your food while it's cooking, how they touch every bite of your food with their hands--and who knows what else you DON'T see--then you'd agree with me."

"You exaggerate," she yelled. "Not all restaurants are like that—only a few!" He told her that even a few was one too many for him.

"Well, one more week without going to a restaurant is going to be one too many for me, buster," she warned. "Lester takes Heidi out three times a week. She has the life." Okay, okay, Barney surrendered. He promised to take her out that Friday night to the best sushi place in town.

The next evening Ginger's best friend called. "Did you hear about Heidi? She almost died!" she wailed. Heidi was still in the hospital. She had been taken to the emergency room that morning because of the bad scallops she had eaten at the most exclusive restaurant in Pasadena the night before.

261667 top -


*Vocabulary:

• bite:
• brag:
• buster:
• cheapskate:
• emergency:
• exaggerate:
• exclusive:
• occasionally:
• promise:
• scallop:
• scream:
• surrender:
• sushi:
• sweat:
• wail:
• warn:
• yell:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney?

2.Did she want to go out to a nightclub?

3.Did she want him to take her out to dinner?

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands?

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week?

6.Do they go to nice restaurants?

7.Do they call her up the next week?

8.Do they complain about what a bad time they had?

9.Do her girlfriends make her sick?

10.Does she think Barney is a big spender?

================

*Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to _____ ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to _____ with their boyfriends at least once a week. _____ go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next _____ and brag about what a nice time they _____ . They make me sick! And so do you, _____ cheapskate!”

This was not the first time she _____ had this conversation with Barney. He replied, “How _____ times have I told you that I don’t _____ restaurant food? All you have to do is _____ these specials on TV news occasionally to see _____ ’s going on in the kitchen. When you see _____ the cooks don’t wash after using the bathroom, _____ they sweat into your food while it’s cooking, _____ they touch every bite of your food with _____ hands--and who knows what else you DON’T see--then _____ ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not _____ restaurants are like that—only a few!” He told _____ that even a few was one too many _____ him.

“Well, one more week without going to _____ restaurant is going to be one too many _____ me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out _____ times a week. She has the life.” Okay, _____ , Barney surrendered. He promised to take her out _____ Friday night to the best sushi place in _____ .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did _____ hear about Heidi? She almost died!” she wailed. _____ was still in the hospital. She had been _____ to the emergency room that morning because of _____ bad scallops she had eaten at the most _____ restaurant in Pasadena the night before.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

261668 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bite(n): miếng thức ăn
• brag(v): khoe khoang
• buster(n): bữa ăn thỏa thích
• cheapskate(n): kẻ bần tiện
• emergency(n): tình trạng khẩn cấp
• exaggerate(v): thổi phồng
• exclusive(v): độ nhất, độc quyền
• occasionally(adv): thỉnh thoảng, đôi khi
• promise(v): hứa
• scallop(n): sò
• scream(v): hét lên
• surrender(v): chịu thua, đầu hàng
• sushi(n): su-si
• sweat(v): đổ mồ hôi
• wail(v): than khóc, kêu gào
• warn(v): cảnh báo
• yell(v): hét

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney?Yes

2.Did she want to go out to a nightclub?No

3.Did she want him to take her out to dinner?Yes

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands?No

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week?Yes

6.Do they go to nice restaurants?Yes

7.Do they call her up the next week?No

8.Do they complain about what a bad time they had?No

9.Do her girlfriends make her sick?Yes

10.Does she think Barney is a big spender?No

================

*Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to __dinner___ ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to __dinner___ with their boyfriends at least once a week. __They___ go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next ___day__ and brag about what a nice time they ___had__ . They make me sick! And so do you, __you___ cheapskate!”

This was not the first time she __had___ had this conversation with Barney. He replied, “How ___many__ times have I told you that I don’t __trust___ restaurant food? All you have to do is __watch___ these specials on TV news occasionally to see ___what__ ’s going on in the kitchen. When you see __how___ the cooks don’t wash after using the bathroom, ___how__ they sweat into your food while it’s cooking, ___how__ they touch every bite of your food with __their___ hands--and who knows what else you DON’T see--then __you___ ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not __all___ restaurants are like that—only a few!” He told __her___ that even a few was one too many ___for__ him.

“Well, one more week without going to ___a__ restaurant is going to be one too many _for____ me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out __three___ times a week. She has the life.” Okay, __okay___ , Barney surrendered. He promised to take her out ___that__ Friday night to the best sushi place in __town___ .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did __you___ hear about Heidi? She almost died!” she wailed. __Heidi___ was still in the hospital. She had been _taken____ to the emergency room that morning because of __the___ bad scallops she had eaten at the most __exclusive___ restaurant in Pasadena the night before.

===================

*Translate into Vietnamese:

Ai đã gọi món sò?

"Tại sao anh chưa bao giờ dẫn em ra ngoài ăn tối?" Ginger hét lên. "Mọi bạn gái của em đi ra ngoài ăn tối với bạn trai của họ ít nhất một lần một tuần. Họ đi tới những nhà hàng đẹp và họ có khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi ngày hôm sau họ gọi cho em và khoe về khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã có. Họ làm em phát ốm! Và anh cũng vậy, anh là đồ bần tiện!"

Đây không phải là lần đầu tiên cô có đoạn hội thoại này với Barney. Anh ta trả lời, "Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh không tin tưởng thức ăn ở nhà hàng? Mọi việc em phải làm là thỉnh thoảng coi những chương trình trên TV để coi chuyện gì đang diễn ra trong nhà bếp. Khi em thấy những đầu bếp không rửa tay sau khi đi vệ sinh, họ đổ mồ hôi vào thức ăn khi đang nấu, họ chạm vào mỗi miếng thức ăn của em bằng tay--và ai biết được còn chuyện gì nữa mà em không thấy--rồi em sẽ đồng ý với anh."

"Anh thổi phồng quá," cô hét lên. "Không phải tất cả mọi nhà hàng đều như vậy- chỉ một số ít thôi!" Anh ta nói cới rằng với anh một ít cũng đã là qua nhiều.

"Được rồi, một tuần nữa mà không đi ăn một bữa thịnh soạn thì cũng là qua nhiều với em đó," cô báo trước. "Lester dẫn Heidi ra ngoài ăn ba lần một tuần. Cô ấy đầy sức sống." Được rồi, được rồi, Barney chịu thua. Anh ta hứa sẽ dẫn cô đi ăn sushi vào tối thứ sáu đó tại cửa hàng tuyệt nhất thị trấn.

Chiều mai bạn thân nhất của Ginger gọi cho cô. "Bạn đã nghe tin gì về Heidi chưa? Cô ấy gần chết rồi!" cô ta khóc thét lên. Heidi vẫn đang ở trong bệnh viện. Cô ấy đã được chuyển tới phòng cấp cứu sáng hôm đó bởi vì món sò hư mà cô ấy ăn tại cửa hàng sang trọng nhất ở Pasadena tối qua.

269191 top -

Done

274816 top -
Nộp bài ESL 68: Who Ordered the Scallops ?
*Vocabulary:

• bite: Miếng thức ăn
• brag: Khoe khoang
• buster: Bữa ăn thỏa thích
• cheapskate: Kẻ bần tiện
• emergency: Tình trạng khẩn cấp
• exaggerate: Thổi phồng
• exclusive: Độc nhất
• occasionally: Thỉnh thoảng
• promise: Hứa
• scallop: Sò
• scream: Hét lên
• surrender: Đầu hàng
• sushi: Su-si
• sweat: Đổ mồ hôi
• wail: Than khóc, kêu gào
• warn: Cảnh báo
• yell: Hét

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney? Yes

2.Did she want to go out to a nightclub? No

3.Did she want him to take her out to dinner? Yes

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands? No

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week? Yes

6.Do they go to nice restaurants? Yes

7.Do they call her up the next week? No

8.Do they complain about what a bad time they had? No

9.Do her girlfriends make her sick? Yes

10.Does she think Barney is a big spender? No

================

*Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to _dinner_ ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to _dinner_ with their boyfriends at least once a week. _They_go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next _day_ and brag about what a nice time they _had_ . They make me sick! And so do you, _you_ cheapskate!”

This was not the first time she _had_ had this conversation with Barney. He replied, “How_many_ times have I told you that I don’t _trust_ restaurant food? All you have to do is _watch_ these specials on TV news occasionally to see _what_ ’s going on in the kitchen. When you see _how_ the cooks don’t wash after using the bathroom, _how_ they sweat into your food while it’s cooking, _how_ they touch every bite of your food with _their_ hands--and who knows what else you DON’T see--then _you_ ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not _all_ restaurants are like that—only a few!” He told _her_ that even a few was one too many _for_ him.

“Well, one more week without going to _a_ restaurant is going to be one too many _for_ me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out _three_ times a week. She has the life.” Okay, _okay_ , Barney surrendered. He promised to take her out _that_ Friday night to the best sushi place in _town_ .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did _you_ hear about Heidi? She almost died!” she wailed. _Heidi_ was still in the hospital. She had been _taken_ to the emergency room that morning because of _the_ bad scallops she had eaten at the most _exclusive_ restaurant in Pasadena the night before

285433 top -

Done

290453 top -
*Vocabulary:

• bite (v) cắn
• brag (v) khoe khoang, khoắc lác
• buster: bữa ăn thỏa thích
• cheapskate: đồ bần tiện
• emergency: trường hợp khẩn
• exaggerate (v) thổi phòng, cường điệu
• exclusive (v) loại trừ, độc quyền
• occasionally (adv) thỉnh thoảng
• promise: hứa
• scallop: con sò điệp
• scream: hét
• surrender (v) đầu hàng, từ bỏ
• sushi:
• sweat (v) đổ mồ hôi
• wail (n,v) than khóc
• warn (v) cảnh báo
• yell: la lên

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney? yes

2.Did she want to go out to a nightclub?no

3.Did she want him to take her out to dinner? yes

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands? no

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week?yes

6.Do they go to nice restaurants? i dont know

7.Do they call her up the next week? no

8.Do they complain about what a bad time they had? no

9.Do her girlfriends make her sick?yes

10.Does she think Barney is a big spender?

================

*Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to ____dinner___ ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to ____dinner___ with their boyfriends at least once a week. __They___ go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next __day___ and brag about what a nice time they ___had__ . They make me sick! And so do you, _you____ cheapskate!”

This was not the first time she __had___ had this conversation with Barney. He replied, “How __many___ times have I told you that I don’t ____trust___ restaurant food? All you have to do is ___watch__ these specials on TV news occasionally to see __what___ ’s going on in the kitchen. When you see __how___ the cooks don’t wash after using the bathroom, ___how__ they sweat into your food while it’s cooking, __how___ they touch every bite of your food with ____their___ hands--and who knows what else you DON’T see--then ___you__ ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not __all___ restaurants are like that—only a few!” He told ___her__ that even a few was one too many ___for__ him.

“Well, one more week without going to __the___ restaurant is going to be one too many __for___ me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out __3___ times a week. She has the life.” Okay, ____okay___ , Barney surrendered. He promised to take her out ___that__ Friday night to the best sushi place in __town___ .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did __you___ hear about Heidi? She almost died!” she wailed. ___Heidi__ was still in the hospital. She had been ____taken___ to the emergency room that morning because of __the___ bad scallops she had eaten at the most ______exclusive__ restaurant in Pasadena the night before.

334717 top -

Done

337040 top -

*Vocabulary:

• bite(n): miếng thức ăn
• brag(v): khoe khoang
• buster(n): bữa ăn thỏa thích
• cheapskate(n): kẻ bần tiện
• emergency(n): tình trạng khẩn cấp
• exaggerate(v): thổi phồng
• exclusive(v): độc nhất, độc quyền
• occasionally(adv): thỉnh thoảng, đôi khi
• promise(v): hứa
• scallop(n): sò
• scream(v): hét lên
• surrender(v): chịu thua, đầu hàng
• sushi(n): su-si (món ăn Nhật)
• sweat(v): đổ mồ hôi
• wail(v): than khóc, kêu gào
• warn(v): cảnh báo
• yell(v): hét

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney?Yes

2.Did she want to go out to a nightclub?No

3.Did she want him to take her out to dinner?Yes

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands?No

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week?Yes

6.Do they go to nice restaurants?Yes

7.Do they call her up the next week?No

8.Do they complain about what a bad time they had?No

9.Do her girlfriends make her sick?Yes

10.Does she think Barney is a big spender?No

================

*Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to __dinner___ ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to __dinner___ with their boyfriends at least once a week. __They___ go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next ___day__ and brag about what a nice time they ___had__ . They make me sick! And so do you, __you___ cheapskate!”

This was not the first time she __had___ had this conversation with Barney. He replied, “How ___many__ times have I told you that I don’t __trust___ restaurant food? All you have to do is __watch___ these specials on TV news occasionally to see ___what__ ’s going on in the kitchen. When you see __how___ the cooks don’t wash after using the bathroom, ___how__ they sweat into your food while it’s cooking, ___how__ they touch every bite of your food with __their___ hands--and who knows what else you DON’T see--then __you___ ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not __all___ restaurants are like that—only a few!” He told __her___ that even a few was one too many ___for__ him.

“Well, one more week without going to ___a__ restaurant is going to be one too many _for____ me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out __three___ times a week. She has the life.” Okay, __okay___ , Barney surrendered. He promised to take her out ___that__ Friday night to the best sushi place in __town___ .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did __you___ hear about Heidi? She almost died!” she wailed. __Heidi___ was still in the hospital. She had been _taken____ to the emergency room that morning because of __the___ bad scallops she had eaten at the most __exclusive___ restaurant in Pasadena the night before.

===================

*Translate into Vietnamese:

Ai đã gọi món sò?

"Tại sao anh chưa bao giờ dẫn em ra ngoài ăn tối?" Ginger hét lên. "Mọi bạn gái của em đi ra ngoài ăn tối với bạn trai của họ ít nhất một lần một tuần. Họ đi tới những nhà hàng đẹp và họ có khoảng thời gian tuyệt vời. Rồi ngày hôm sau họ gọi cho em và khoe về khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã có. Họ làm em phát ốm! Và anh cũng vậy, anh là đồ bần tiện!"

Đây không phải là lần đầu tiên cô có đoạn hội thoại này với Barney. Anh ta trả lời, "Anh đã nói với em bao nhiêu lần là anh không tin tưởng thức ăn ở nhà hàng? Mọi việc em phải làm là thỉnh thoảng coi những chương trình trên TV để coi chuyện gì đang diễn ra trong nhà bếp. Khi em thấy những đầu bếp không rửa tay sau khi đi vệ sinh, họ đổ mồ hôi vào thức ăn khi đang nấu, họ chạm vào mỗi miếng thức ăn của em bằng tay--và ai biết được còn chuyện gì nữa mà em không thấy--rồi em sẽ đồng ý với anh."

"Anh thổi phồng quá," cô hét lên. "Không phải tất cả mọi nhà hàng đều như vậy- chỉ một số ít thôi!" Anh ta nói cới rằng với anh một ít cũng đã là qua nhiều.

"Được rồi, một tuần nữa mà không đi ăn một bữa thịnh soạn thì cũng là qua nhiều với em đó," cô báo trước. "Lester dẫn Heidi ra ngoài ăn ba lần một tuần. Cô ấy đầy sức sống." Được rồi, được rồi, Barney chịu thua. Anh ta hứa sẽ dẫn cô đi ăn sushi vào tối thứ sáu đó tại cửa hàng tuyệt nhất thị trấn.

Chiều mai bạn thân nhất của Ginger gọi cho cô. "Bạn đã nghe tin gì về Heidi chưa? Cô ấy gần chết rồi!" cô ta khóc thét lên. Heidi vẫn đang ở trong bệnh viện. Cô ấy đã được chuyển tới phòng cấp cứu sáng hôm đó bởi vì món sò hư mà cô ấy ăn tại cửa hàng sang trọng nhất ở Pasadena tối qua.

417738 top -
LESSON 68:

WHO ORDERED THE SCALLOPS? - AI ĐÃ GỌI MÓN SÒ ĐIỆP?


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• bite: miếng(thức ăn)
• brag: khoe khoang.
• buster: bữa tiệc linh đình.
• cheapskate: kẻ bần tiện.
• emergency: khẩn cấp.
• exaggerate: thổi phồng, cường điệu.
• exclusive: đạc biệt, độc nhất.
• occasionally: thỉnh thoảng, đôi khi.
• promise: hứa.
• scallop: sò, sò điệp.
• scream: hét, gào.
• surrender: đầu hàng, chịu thua, nhượng bộ.
• sushi: một món bánh của Nhật.
• sweat{n}: mồ hôi. - (v): đổ mồ hôi.
• wail: than van, than khóc, kêu gào.
• warn: cảnh báo, báo trước.
• yell: kêu la, la hét

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did Ginger scream at Barney?
- Yes, she did. Ginger screamed at Barney.

2.Did she want to go out to a nightclub?
- No, she didn't. She didn't want to go out to a nightclub.

3.Did she want him to take her out to dinner?
- Yes, she did. She wanted him to take her out to dinner.

4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands?
-No, they don't. Her girlfriends go out to dinner with their boyfriends.

5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week?
[ Yes, they do. Her girlfriends go out to dinner at least once a week.

6.Do they go to nice restaurants?
- Yes, they do. They go to nice restaurants.

7.Do they call her up the next week?
- No, they don't. They call her up the next day.

8.Do they complain about what a bad time they had?
- No, they don't. They don't complain about what a bad time they had. They brag about what a nice time they had.

9.Do her girlfriends make her sick?
- Yes, they do. Her girlfriends make her sick.

10.Does she think Barney is a big spender?
- No, she doesn't. She doesn't think Barney is a big spender. She thinks Barney is a cheapskate.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
“Why don’t you ever take me out to dinner ?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to dinner with their boyfriends at least once a week. They go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next day and brag about what a nice time they had . They make me sick! And so do you, you cheapskate!”

This was not the first time she had had this conversation with Barney. He replied, “How many times have I told you that I don’t trust restaurant food? All you have to do is watch these specials on TV news occasionally to see what ’s going on in the kitchen. When you see how the cooks don’t wash after using the bathroom, how they sweat into your food while it’s cooking, how they touch every bite of your food with their hands--and who knows what else you DON’T see--then you ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not all restaurants are like that—only a few!” He told her that even a few was one too many for him.

“Well, one more week without going to a restaurant is going to be one too many for me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out three times a week. She has the life.” Okay, okay , Barney surrendered. He promised to take her out that Friday night to the best sushi place in town .

The next evening Ginger’s best friend called. “Did you hear about Heidi? She almost died!” she wailed. She was still in the hospital. She had been taken to the emergency room that morning because of the bad scallops she had eaten at the most exclusive restaurant in Pasadena the night before.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

"Tại sao anh không bao giờ dẫn em ra ngoài ăn tối? Ginger hét lên. "Mấy cô bạn của em ra ngoài ăn tối với bạn trai ít nhất một lần mỗi tuần. Bọn họ đến những nhà hàng dễ thương và có những khoảnh khắc tuyệt vời. Rồi ngày sau đó họ gọi điện thoại cho em, khoe khoang khoảng thời gian thi vị đã trãi qua. Họ làm em phát ốm! Và anh cũng thế, anh là một kẻ bần tiện!"

Đây không phải lần đầu tiên cô có cuộc nói chuyện như thế này với Barney. Anh trả lời, "Đã bao nhiêu lần anh nói với em là anh không tin tưởng thức ăn ở nhà hàng? Tất cả những gì em làm là thỉnh thoảng xem trên ti-vi những món ăn đặc biệt sẽ được thực hiện trong bếp. Khi em trông thấy đầu bếp không rửa tay sau khi đi vệ sinh như thế nào, đổ mồ hôi vào thức ăn lúc nấu nướng ra làm sao, cái cách họ sờ vào từng miếng thức ăn với đôi bàn tay của họ--và ai biết được những thứ gì nữa mà em không trông thấy--sau đó em đã nhất trí với anh mà."

"Anh phóng đại thêm thì có," cô đáp trả. "Không phải tất cả các nhà hàng đều như thế-chỉ một số ít thôi!" Anh bảo với cô rằng chỉ một ít thôi là đã quá nhiều đối với anh rồi.

"Được thôi, thêm một tuần nữa mà không đi nhà hàng là đã quá nhiều đối với em, một bữa tiệc linh đình đấy. Cô báo trước. "Lester dẫn Heidi ra ngoài ba lần mỗi tuần. Cô ấy thật biết sống." Được rồi, được rồi, Barney nhượng bộ. Anh hứa tối thứ sáu dẫn cô tới nơi có món su-si ngon nhất trong thành phố.

Chiều hôm sau cô bạn thân nhất của Ginger gọi điện đến. "Cậu đã nghe gì về Heidi chưa? Cô ấy sắp chết rồi!" Cô ta gào khóc. Cô ấy vẫn còn ở trong bệnh viện. Cô ấy được mang vào phòng cấp cứu sáng nay vì đã ăn những con sò điệp bị hư tại một nhà hàng đặc biệt ở Pasadena vào đêm hôm qua.

439262 top -

HỌC , HỌC NỮA, HỌC MÃI

ESL 68: WHO ORDERED THE SCALLOPS?
: AI ĐÃ GỌI MÓN SÒ ĐIỆPVocabulary:

• bite: cắn, vết cắn
• brag: khoe khoang, khoác lác
• buster: bữa tiệc linh đình
• cheapskate: kẻ bần tiện
• emergency: tình trạng khẩn cấp
• exaggerate: phóng đại, thổi phồng, nói quá đáng
• exclusive: riêng biệt, dành riêng, độc nhất
• occasionally: thỉnh thoảng, ngẫu nhiên
• promise: lời hứa, sự hứa hẹn
• scallop: con sò điệp
• scream: hét lên
• surrender: đầu hàng, bỏ, từ bỏ
• sushi:
• sweat: mồ hôi
• wail: than van,
• warn: cảnh báo
• yell: sự kêu la

Translate into Vietnamese

"Why don't you ever take me out to dinner?" Ginger screamed. "All my girlfriends go out to dinner with their boyfriends at least once a week. They go to nice restaurants and they have a good time. Then they call me up the next day and brag about what a nice time they had. They make me sick! And so do you, you cheapskate!"

“Tại sao chẳng bao giờ anh đưa em ra ngoài ăn tối vậy hả?” Ginger hét lên.” Những người bạn của em đều ra ngoài ăn tối với bạn trai vào cuối tuần ít nhất cũng được một lần. Tối họ đến nhà hàng và có thời gian bên nhau rất lãng mạn, Sau đó qua ngày hôm sau họ gọi cho em và khoe khoang kể về những thời gian bên nhau của họ. Họ làm em phát ốm ! Và anh cũng vậy, anh là kẻ bần tiện, keo kiệt.

This was not the first time she had had this conversation with Barney. He replied, "How many times have I told you that I don't trust restaurant food? All you have to do is watch these specials on TV news occasionally to see what's going on in the kitchen. When you see how the cooks don't wash after using the bathroom, how they sweat into your food while it's cooking, how they touch every bite of your food with their hands--and who knows what else you DON'T see--then you'd agree with me."

Đây không phải là lần đầu tiên cô nói chuyện với Barney. Anh trả lời, bao nhiêu lần anh đã nói với em rằng anh không tin tưởng thức ăn ở nhà hàng? Tất cả những gì em cần làm là hãy xem tin tức trên truyền hình thỉnh thoảng điều gì xảy ra trong nhà bếp. Khi anh nhìn thấy các đầu bếp không rửa tay sau khi đi vệ sinh, mồ hôi họ nhiễu vào thức ăn trong lúc đang nấu nướng, họ dùng tay bóc thức ăn của khách và còn những gì khác nữa mà ta không nhìn thấy , rồi em sẽ đồng ý với anh.”

"You exaggerate," she yelled. "Not all restaurants are like that—only a few!" He told her that even a few was one too many for him.

“ Anh phóng đại cho cố vào “ cô hét, “ Đâu phải nhà hàng nào cũng vậy, chỉ có một số ít như thế thôi! Anh nói với em rằng thậm chí một số ít như thế cũng là quá nhiều đối với Anh.

"Well, one more week without going to a restaurant is going to be one too many for me, buster," she warned. "Lester takes Heidi out three times a week. She has the life." Okay, okay, Barney surrendered. He promised to take her out that Friday night to the best sushi place in town.

Được rồi, một tuần nữa mà không đi nhà hàng ăn một bữa ngon lành thì đó cũng là quá nhiều với em rồi hén”. Cô cảnh báo.” Lester dẫn Heidi ra ngoài ăn ba lần trong tuần. Cô ấy thật biết cách sống .” được rồi, được rồi Barney pó tay luôn. Anh hứa với em tối thứ sáu anh sẽ đưa em đi ăn sushi ngon nhất ở thị trấn.

The next evening Ginger's best friend called. "Did you hear about Heidi? She almost died!" she wailed. Heidi was still in the hospital. She had been taken to the emergency room that morning because of the bad scallops she had eaten at the most exclusive restaurant in Pasadena the night before.

Tối hôm sau bạn thân của Ginger gọi, Cậu có nghe tin gì về Heidi chưa? Cô ấy sắp chết rồi“ Cô hốt hoảng thét lên. Heidi vẩn còn trong bệnh viện. Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu sáng nay bởi vì cô đã ăn nhầm con sò điệp ươn cô ăn ở nhà hàng sang trọng nhất tại Pasadena vào tối hôm qua đấy.

Yes/No Questions:

1.Did Ginger scream at Barney? Yes
2.Did she want to go out to a nightclub? No
3.Did she want him to take her out to dinner? Yes
4.Do her girlfriends go out to dinner with their husbands? No
5.Do her girlfriends go out to dinner at least once a week? Yes
6.Do they go to nice restaurants? Yes
7.Do they call her up the next week? Yes
8.Do they complain about what a bad time they had?
9.Do her girlfriends make her sick? Yes
10.Does she think Barney is a big spender? No

Fill in the blanks:

“Why don’t you ever take me out to [b] dinner
?” Ginger screamed. “All my girlfriends go out to dinner with their boyfriends at least once a week. They go to nice restaurants and they have a time. Then they call me up the next day and brag about what a nice time they had. They make me sick! And so do you, you cheapskate!”

This was not the first time she had had this conversation with Barney. He replied, “How many times have I told you that I don’t trust restaurant food? All you have to do is watch these specials on TV news occasionally to see what’s going on in the kitchen. When you see how the cooks don’t wash after using the bathroom, how they sweat into your food while it’s cooking, how they touch every bite of your food with their hands--and who knows what else you DON’T see--then you ’d agree with me.”

“You exaggerate,” she yelled. “Not all restaurants are like that—only a few!” He told her that even a few was one too many for him.

“Well, one more week without going to a restaurant is going to be one too many for me, buster,” she warned. “Lester takes Heidi out three times a week. She has the life.” Okay, okay, Barney surrendered. He promised to take her out that Friday night to the best sushi place in town

The next evening Ginger’s best friend called. “Did you hear about Heidi? She almost died!” she wailed. Heidi was still in the hospital. She had been taken to the emergency room that morning because of the bad scallops she had eaten at the most exclusive restaurant in Pasadena the night before.


601916 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.