.
ESL 63: The Wedding Gift (2)


ESL 63: The Wedding Gift (2)Download


Aaron asked Ray if he had looked everywhere for Walt’s gift. Had he called up the wedding site to see if anything had been left behind? Ray said that he had looked everywhere and made a lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t know what to do. If he sent Walt and Mary a thank you note for a gift they hadn’t given, they would be insulted. If he didn’t send them a thank you note for a gift they HAD given, they would be insulted.

“What would you do?” Ray asked. Aaron said he would call Walt up and tell him the problem.

“You can’t go wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, yes, you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to let sleeping dogs lie.” But he thought about it, and finally decided that honesty might be the best policy. He called Walt and told him the problem. Walt said that yes, he had given an envelope. In fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray asked. “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted that it was, but he had gotten a fat raise early that year and Ray’s was the only wedding he’d been to in quite a while. Ray thanked him very much, and apologized sincerely for someone stealing Walt’s generous gift. Walt told him that it was “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s gift, Aaron laughed. “The only thief at the wedding was Walt! I quit playing cards with him last year because I caught him cheating. And it was only a $10 pot! I’m sure I told you about that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. But, of course, he had to send Walt a thank you note anyway.

253235 top -


*Vocabulary:

• admit:
• apologize:
• cheat:
• contain:
• counter:
• fruitless:
• generous:
• honest:
• insult:
• pot:
• raise:
• sincerely:
• thief:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere?

2.Had Ray looked everywhere?

3.Had Ray sent a lot of emails?

4.Did Ray know what to do?

5.Would Walt and Mary be insulted?

6.Did Aaron say he would call Walt up?

7.Is it best to let sleeping cats lie?

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy?

9.Did Ray call Walt?

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster?

==================

*Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere _____ Walt’s gift. Had he called up the wedding _____ to see if anything had been left behind? _____ said that he had looked everywhere and made _____ lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t _____ what to do. If he sent Walt and _____ a thank you note for a gift they _____ ’t given, they would be insulted. If he didn’t _____ them a thank you note for a gift _____ HAD given, they would be insulted.

“What would _____ do?” Ray asked. Aaron said he would call _____ up and tell him the problem.

“You can’t _____ wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, _____ , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to _____ sleeping dogs lie.” But he thought about it, _____ finally decided that honesty might be the best _____ . He called Walt and told him the problem. _____ said that yes, he had given an envelope. _____ fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray _____ . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted _____ it was, but he had gotten a fat _____ early that year and Ray’s was the only _____ he’d been to in quite a while. Ray _____ him very much, and apologized sincerely for someone _____ Walt’s generous gift. Walt told him that it _____ “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s _____ , Aaron laughed. “The only thief at the wedding _____ Walt! I quit playing cards with him last _____ because I caught him cheating. And it was _____ a $10 pot! I’m sure I told you _____ that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. _____ , of course, he had to send Walt a _____ you note anyway.

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

253236 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• admit(v): thừa nhận
• apologize(v): hối lỗi
• cheat(v): ăn gian
• contain(v): chứa
• counter(v): phản đối
• fruitless(a): vô ích
• generous(a): hào phóng
• honest(a): thành thật
• insult(v): lăng mạ, sỉ nhục
• pot(n): khoản tiền
• raise(n): tăng lương
• sincerely(adv): một cách thành thật
• thief(n): tên trộm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere?Yes

2.Had Ray looked everywhere?Yes

3.Had Ray sent a lot of emails?No

4.Did Ray know what to do?No

5.Would Walt and Mary be insulted?Yes

6.Did Aaron say he would call Walt up?Yes

7.Is it best to let sleeping cats lie?Yes

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy?No

9.Did Ray call Walt?Yes

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster?No

==================

*Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere __for___ Walt’s gift. Had he called up the wedding __site___ to see if anything had been left behind? ___Ray__ said that he had looked everywhere and made ___a__ lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t __know___ what to do. If he sent Walt and __Mary___ a thank you note for a gift they ___hadn__ ’t given, they would be insulted. If he didn’t __send___ them a thank you note for a gift __they___ HAD given, they would be insulted.

“What would __you___ do?” Ray asked. Aaron said he would call __Walt___ up and tell him the problem.

“You can’t __go___ wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, _yes____ , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to __let___ sleeping dogs lie.” But he thought about it, __and___ finally decided that honesty might be the best __policy___ . He called Walt and told him the problem. __Walt___ said that yes, he had given an envelope. ___In__ fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray __asked___ . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted __that___ it was, but he had gotten a fat _raise____ early that year and Ray’s was the only __wedding___ he’d been to in quite a while. Ray __thanked___ him very much, and apologized sincerely for someone ___steal__ Walt’s generous gift. Walt told him that it ___was__ “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s __gift___ , Aaron laughed. “The only thief at the wedding _was____ Walt! I quit playing cards with him last __year___ because I caught him cheating. And it was __only___ a $10 pot! I’m sure I told you _about____ that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. ____But_ , of course, he had to send Walt a ___thank__ you note anyway.

===================

*Translate into Vietnamese:

Quà cưới (2)

Aaron hỏi Ray là anh ta đã tìm quà của Walt mọi nơi chưa. Anh ta đã gọi cho chỗ tiệc cưới để coi có gì còn sót lại không? Ray nói rằng anh ta đã tìm khắp nơi và gọi nhiều nhưng vẫn vô ích.

Ray không biết làm gì hết. Nếu anh ta gửi cho Walt và Mary một tấm thiệp cảm ơn cho món quà mà họ không gửi, họ sẽ bị xúc phạm. Nếu anh ta không gửi cho họ một tấm thiệp cảm ơn cho món quà họ đã gửi, họ sẽ bị xúc phạm.

"Anh sẽ làm gì?" Ray hỏi. Aaron nói rằng anh ta sẽ gọi cho Walt và nói cho anh ta nghe vấn đề.

"Ông không thể sai được với đơn giản là thành thật thôi," Aaron nói.

Ồ, vâng, ông có thể," Ray phản đối. "Có những khi đừng khêu gợi lại những chuyện đã êm thấm." Nhưng anh ta nghĩ về điều đó, và cuối cùng quyết định rằng thành thực là cách giải quyết tốt nhất. Anh ta gọi cho Walt và nói với anh ta vấn đề. Walt nói rằng có, anh ta đã tặng một phong bì. Sự thật thì phong bì đó đựng 500$.

"500$?!" Ray hỏi. "Số tiền đó lớn quá, Walt!" Walt thừa nhận rằng đúng như vậy, nhưng năm nay anh ta được tăng lương hậu hĩnh và Ray là đám cưới duy nhất trong thời gian này. Ray cảm ơn anh ta rất nhiều, và xin lỗi một cách thành thật là ai đó đã lấy trộm món quà hào phóng của Walt. Walt nói với anh ta rằng nó chỉ là tiền thôi mà.

Khi Ray nói cho Aaron về món quà của Walt, Aaron cười. "Tên trộm duy nhất tại lễ cưới là Walt! Tui nghỉ chơi bài với anh ta năm ngoái bởi vì tui bắt gặp anh ta chơi ăn gian. Và khoản tiền đó chỉ là 10$! Tui chắc là tui kể cho ông nghe về điều đó rồi."

"Đúng vậy, ông đã kể tui rồi," Ray nói. Nhưng, dĩ nhiên rồi, dù sao đi nữa anh ta phải gửi cho Walt tấm thiệp cảm ơn.

264192 top -

Done.

265112 top -
Nộp bài ESL 63: The Wedding Gift (2)
*Vocabulary:

• admit: Thừa nhận
• apologize: Hối lỗi
• cheat: Ăn gian
• contain: Chứa
• counter: Phản đối
• fruitless: Vô ích
• generous: Hào phóng
• honest: Thành thật
• insult: Lăng mạ, sỉ nhục
• pot: Khoản tiền
• raise: Tăng lương
• sincerely: Một cách thành thật
• thief: Tên trộm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere? Yes

2.Had Ray looked everywhere? Yes

3.Had Ray sent a lot of emails? No

4.Did Ray know what to do? No

5.Would Walt and Mary be insulted? Yes

6.Did Aaron say he would call Walt up? Yes

7.Is it best to let sleeping cats lie? Yes

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy? No

9.Did Ray call Walt? Yes

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster? No

==================

*Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere _for_ Walt’s gift. Had he called up the wedding _site_ to see if anything had been left behind? _Ray_ said that he had looked everywhere and made_a_ lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t _know_ what to do. If he sent Walt and _Mary_ a thank you note for a gift they _hadn_ ’t given, they would be insulted. If he didn’t _send_ them a thank you note for a gift _they_ HAD given, they would be insulted.

“What would _you_ do?” Ray asked. Aaron said he would call _Walt_ up and tell him the problem.

“You can’t _go_ wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, _yes_ , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to _let_ sleeping dogs lie.” But he thought about it, _and_ finally decided that honesty might be the best _policy_ . He called Walt and told him the problem. _Walt_ said that yes, he had given an envelope. _In_ fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray _asked_ . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted _that_ it was, but he had gotten a fat _raise_ early that year and Ray’s was the only _wedding_ he’d been to in quite a while. Ray _thanked_ him very much, and apologized sincerely for someone _steal_ Walt’s generous gift. Walt told him that it _was_ “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s _gift_ , Aaron laughed. “The only thief at the wedding _was_Walt! I quit playing cards with him last _year_ because I caught him cheating. And it was _only_ a $10 pot! I’m sure I told you _about_ that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. _But_ , of course, he had to send Walt a _thank_ you note anyway.

282983 top -

Done

283414 top -
*Vocabulary:

• admit (v) nhận vào, chứa, thừa nhận
• apologize(v) xin lỗi
• cheat (v)lừa đảo
• contain (v) chứa
• counter: quầy thu ngân
• fruitless (adj) ko có quả, vô ích
• generous (adj) rộng, phóng khoáng
• honest (ạdj) thật lòng
• insult (n,v) lăng mạ, xỉ nhục
• pot: ấm, bình, vại, chậu
• raise (v) nâng lên
• sincerely (adv) thành khẩn
• thief: kẻ trộm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere?yes

2.Had Ray looked everywhere?yes

3.Had Ray sent a lot of emails?no, a lot of calls

4.Did Ray know what to do?no

5.Would Walt and Mary be insulted?yes

6.Did Aaron say he would call Walt up?yes

7.Is it best to let sleeping cats lie?no

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy?yes

9.Did Ray call Walt?yes

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster?no

==================

*Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere __for___ Walt’s gift. Had he called up the wedding ______site__ to see if anything had been left behind? ___Ray__ said that he had looked everywhere and made ______a__ lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t __know___ what to do. If he sent Walt and __Mary___ a thank you note for a gift they __hadn___ ’t given, he would be insulted. If he didn’t ____send___ them a thank you note for a gift __they___ HAD given, they would be insulted.

“What would __i___ do?” Ray asked. Aaron said he would call ___Walt__ up and tell him the problem.

“You can’t ___go__ wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, __yes___ , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to ___let__ sleeping dogs lie.” But he thought about it, __and___ finally decided that honesty might be the best ____policy___ . He called Walt and told him the problem. ___He__ said that yes, he had given an envelope. ___In__ fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray ____asked___ . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted ___that__ it was, but he had gotten a fat ______raise__ early that year and Ray’s was the only _wedding____ he’d been to in quite a while. Ray ___thanked__ him very much, and apologized sincerely for someone ______stealing__ Walt’s generous gift. Walt told him that it ___was__ “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s ______gift__ , Aaron laughed. “The only thief at the wedding ___was__ Walt! I quit playing cards with him last ______year__ because I caught him cheating. And it was __only___ a $10 pot! I’m sure I told you ____about___ that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. __But___ , of course, he had to send Walt a ______thank__ you note anyway.

331824 top -

Done

332826 top -

*Vocabulary:

• admit(v): thừa nhận
• apologize(v): hối lỗi
• cheat(v): ăn gian
• contain(v): chứa
• counter(v): phản đối
• fruitless(a): vô ích
• generous(a): hào phóng
• honest(a): thành thật
• insult(v): lăng mạ, sỉ nhục
• pot(n): khoản tiền
• raise(n): tăng lương
• sincerely(adv): một cách thành thật
• thief(n): tên trộm

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere?Yes

2.Had Ray looked everywhere?Yes

3.Had Ray sent a lot of emails?No

4.Did Ray know what to do?No

5.Would Walt and Mary be insulted?Yes

6.Did Aaron say he would call Walt up?Yes

7.Is it best to let sleeping cats lie?Yes

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy?No

9.Did Ray call Walt?Yes

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster?No

==================

*Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere __for___ Walt’s gift. Had he called up the wedding __site___ to see if anything had been left behind? ___Ray__ said that he had looked everywhere and made ___a__ lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t __know___ what to do. If he sent Walt and __Mary___ a thank you note for a gift they ___hadn__ ’t given, they would be insulted. If he didn’t __send___ them a thank you note for a gift __they___ HAD given, they would be insulted.

“What would __you___ do?” Ray asked. Aaron said he would call __Walt___ up and tell him the problem.

“You can’t __go___ wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, _yes____ , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to __let___ sleeping dogs lie.” But he thought about it, __and___ finally decided that honesty might be the best __policy___ . He called Walt and told him the problem. __Walt___ said that yes, he had given an envelope. ___In__ fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray __asked___ . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted __that___ it was, but he had gotten a fat _raise____ early that year and Ray’s was the only __wedding___ he’d been to in quite a while. Ray __thanked___ him very much, and apologized sincerely for someone ___steal__ Walt’s generous gift. Walt told him that it ___was__ “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s __gift___ , Aaron laughed. “The only thief at the wedding _was____ Walt! I quit playing cards with him last __year___ because I caught him cheating. And it was __only___ a $10 pot! I’m sure I told you _about____ that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. ____But_ , of course, he had to send Walt a ___thank__ you note anyway.

===================

*Translate into Vietnamese:

Quà cưới (2)

Aaron hỏi Ray là anh ta đã tìm quà của Walt mọi nơi chưa. Anh ta đã gọi cho chỗ tiệc cưới để coi có gì còn sót lại không? Ray nói rằng anh ta đã tìm khắp nơi và gọi nhiều nhưng vẫn vô ích.

Ray không biết làm gì hết. Nếu anh ta gửi cho Walt và Mary một tấm thiệp cảm ơn cho món quà mà họ không gửi, họ sẽ bị xúc phạm. Nếu anh ta không gửi cho họ một tấm thiệp cảm ơn cho món quà họ đã gửi, họ sẽ bị xúc phạm.

"Anh sẽ làm gì?" Ray hỏi. Aaron nói rằng anh ta sẽ gọi cho Walt và nói cho anh ta nghe vấn đề.

"Ông không thể sai được với đơn giản là thành thật thôi," Aaron nói.

Ồ, vâng, ông có thể," Ray phản đối. "Có những khi đừng khêu gợi lại những chuyện đã êm thấm." Nhưng anh ta nghĩ về điều đó, và cuối cùng quyết định rằng thành thực là cách giải quyết tốt nhất. Anh ta gọi cho Walt và nói với anh ta vấn đề. Walt nói rằng có, anh ta đã tặng một phong bì. Sự thật thì phong bì đó đựng 500$.

"500$?!" Ray hỏi. "Số tiền đó lớn quá, Walt!" Walt thừa nhận rằng đúng như vậy, nhưng năm nay anh ta được tăng lương hậu hĩnh và Ray là đám cưới duy nhất trong thời gian này. Ray cảm ơn anh ta rất nhiều, và xin lỗi một cách thành thật là ai đó đã lấy trộm món quà hào phóng của Walt. Walt nói với anh ta rằng nó chỉ là tiền thôi mà.

Khi Ray nói cho Aaron về món quà của Walt, Aaron cười. "Tên trộm duy nhất tại lễ cưới là Walt! Tui nghỉ chơi bài với anh ta năm ngoái bởi vì tui bắt gặp anh ta chơi ăn gian. Và khoản tiền đó chỉ là 10$! Tui chắc là tui kể cho ông nghe về điều đó rồi."

"Đúng vậy, ông đã kể tui rồi," Ray nói. Nhưng, dĩ nhiên rồi, dù sao đi nữa anh ta phải gửi cho Walt tấm thiệp cảm ơn.

412500 top -
LESSON 63:

THE WEDDING GIFT - QUÀ CƯỚI (2)


===========================================================

*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------

• admit: thừa nhận.
• apologize: xin lổi.
• cheat: gian lận, lừa bịp.
• contain: chứa, đựng.
• counter: phản đối, chống lại.
• fruitless: không có kết quả gì.
• generous: hào phóng, rộng rãi.
• honest: thành thật, lương thiện, thật thà.
• insult: sự xúc phạm.
• pot: số tiền.
• raise: tăng lương.
• sincerely: một cách chân thành.
• thief: tên trộm.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere?
- Yes, he did. Aaron asked Ray if he had looked everywhere.

2.Had Ray looked everywhere?
- Yes, he had. Ray had looked everywhere.

3.Had Ray sent a lot of emails?
- No, he hadn't. Ray hadn't sent a lot of emails.

4.Did Ray know what to do?
- No, he didn't. Ray didn't know what to do.

5.Would Walt and Mary be insulted?
-Yes, they would. Walt and Mary would be insulted.

6.Did Aaron say he would call Walt up?
- Yes, he did. Aaron said he would call Walt up.

7.Is it best to let sleeping cats lie?
- Yes, it is. It's best to let sleeping cats lie.

8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy?
- No, he didn't. Ray didn't decide that honesty might be the worst policy.

9.Did Ray call Walt?
- Yes, he did. Ray called Walt.

10.Did Walt say that he had given Ray a toaster?
- No, he didn't. Walt didn't say that he had given Ray a toaster.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Aaron asked Ray if he had looked everywhere for Walt’s gift. Had he called up the wedding site to see if anything had been left behind? Ray said that he had looked everywhere and made a lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t know what to do. If he sent Walt and Mary a thank you note for a gift they hadn't given, they would be insulted. If he didn’t send them a thank you note for a gift they HAD given, they would be insulted.

“What would you do?” Ray asked. Aaron said he would call Walt up and tell him the problem.

“You can’t go wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, yes , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to let sleeping dogs lie.” But he thought about it, and finally decided that honesty might be the best policy . He called Walt and told him the problem. Walt said that yes, he had given an envelope. In fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray asked . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted that it was, but he had gotten a fat raise early that year and Ray’s was the only wedding he’d been to in quite a while. Ray thanked him very much, and apologized sincerely for someone stealing Walt’s generous gift. Walt told him that it was “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s gift , Aaron laughed. “The only thief at the wedding was Walt! I quit playing cards with him last year because I caught him cheating. And it was only a $10 pot! I’m sure I told you about that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. But , of course, he had to send Walt a thank you note anyway.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Aaron hỏi Ray đã kiếm món quà của Walt khắp các nơi chưa. Rằng anh có gọi lại nơi tổ chức đám cưới để xem có thứ gì bị bỏ sót lại ở đó không? Ray bảo anh đã tìm kiếm khắp mọi nơi và gọi điện thoại rất nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả gì.

Ray không biết phải làm gì. Nếu anh gởi cho Walt và Mary tấm thiệp cám ơn về món quà mà họ không gởi tặng, họ sẽ thấy bị xúc phạm. Nếu anh không gởi cho họ tấm thiệp cám ơn cho món quà họ đã gởi tặng, họ sẽ bị xúc phạm.

"Cậu sẽ làm như thế nào?" Ray hỏi. Aaron nói anh sẽ gọi cho Walt và nói với anh ta việc khó xử này.

"Cậu không thể làm mọi thứ rối tinh với sự thành thực hoàn toàn như vậy," Aaron nói.

"Ồ, ừ, cậu có thể mà," Ray phản đối. "Đôi khi, điều tốt nhất là hãy để quá khứ ngủ yên." Thế nhưng anh nghĩ về chuyện đó, và cuối cùng anh kết luận sự thành thật là cách xử sự phù hợp nhất. Anh gọi cho Walt và nói cho anh ta biết chuyện khó nói kia. Walt bảo có, anh ta có gởi tặng một phong bì. Và thực tế, trong phong bì có 500 đô-la.

"500 đô la?!" Ray hỏi. "Đó là một món tiền lớn, Walt!" Walt thừa nhận điều đó, nhưng anh ta mới được lên lương khá cao dịp đầu năm và đám cưới của Ray là đám cưới duy nhất trong thời gian này. Ray cám ơn và xin lỗi một cách chân thành vì ai đó đã lấy cắp món quà hậu hĩnh của Walt. Walt nói với anh đó chỉ là một món tiền thôi.

Khi Ray kể cho Aaron nghe về món quà của Walt, Aaron cười lớn. "Tên trộm duy nhất ở đám cưới chính là Walt! Tớ đã nghĩ chơi bài với hắn ta hồi năm ngoái vì tớ phát hiện hắn gian lận. Và chỉ với món tiền 10 đô-la thôi! Chắc chắn tớ đã kể cho cậu nghe về chuyện đó."

"Ừ, cậu có kể cho tớ," Ray nói. Nhưng, tất nhiên, dù gì đi chăng nữa anh cũng phải gởi cho Walt một tấm thiệp cảm ơn.

438091 top -

“MÌNH SẼ CỐ GẮNG MỖI NGÀY”

ESL 63: THE WEDDING GIFT (2)
: QUÀ TẶNG ĐÁM CƯỚI.


Vocabulary:

• admit: nhận vào, cho vào, kết nạp
• apologize: xin lỗi, tạ lỗi
• cheat: lừa đảo, lừa bịp
• contain: chứa đựng, bao hàm
• counter: quầy hàng, quầy thu tiền
• fruitless: thất bại, không có kết quả
• generous: rộng lượng, khoan hồng
• honest: lương thiện
• insult: lời lăng mạ, lời sỉ nhục
• pot: ấm, bình, lọ, chậu, hủ
• raise: nâng lên, đỡ dậy
• sincerely: thành thật, thật thà, ngay thẳng
• thief: kẻ trộm, kẻ cắp
………………………….
Translate into Vietnamese:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere for Walt’s gift. Had he called up the wedding site to see if anything had been left behind? Ray said that he had looked everywhere and made a lot of calls that were fruitless.
Aaron hỏi Ray anh tìm thử đâu đó có món quà của Walt không. Ông hãy gọi lên đám cưới hỏi chổ bàn để quà xem có còn thứ gì để quên không? Ray nói anh đã tìm kiếm khắp nơi và đã gọi rất nhiều cuộc gọi nhưng khộng được.

Ray didn’t know what to do. If he sent Walt and Mary a thank you note for a gift they hadn’t given, they would be insulted. If he didn’t send them a thank you note for a gift they HAD given, they would be insulted.
Ray không biết phải làm gì. Nếu anh gởi đến Walt và Mary lời cảm ơn lưu ý về môt món quà mà họ không đem tặng, họ sẽ bị xúc phạm. Nếu anh không gởi lời cám ơn đến món quà mà họ đã gởi, họ sẽ bị xúc phạm.

“What would you do?” Ray asked. Aaron said he would call Walt up and tell him the problem.
Thế anh sẽ làm gì ? Ray hỏi. Aaron nói anh sẽ gọi cho Walt và nói cho anh ta biết về vấn đề này.

“You can’t go wrong with simply being honest,” Aaron said.
Aaron nói “ Anh chẳng làm gì sai, đơn giản chỉ là nói trung thực.”

“Oh, yes, you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to let sleeping dogs lie.” But he thought about it, and finally decided that honesty might be the best policy. He called Walt and told him the problem. Walt said that yes, he had given an envelope. In fact, the envelope contained $500 cash.
“Oh vâng, anh có thể,” Ray phản đối.” Đôi khi điều tốt nhất là để nó đi vào quên lãng ” nhưng anh nghĩ về nó và cuối cùng quyết định rằng sự trung thực có thể là cách giải quyết tốt nhất. Anh gọi cho Walt và nói cho ông biết về vần đề kia. Walt nói rằng ông có gởi một phong bì. Thực tế trong phong bì có $500.

“ $500?!” Ray asked. “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted that it was, but he had gotten a fat raise early that year and Ray’s was the only wedding he’d been to in quite a while. Ray thanked him very much, and apologized sincerely for someone stealing Walt’s generous gift. Walt told him that it was “only money.”
“ $500 ư !” Ray hỏi. “ Đó là món tiền lớn đấy, Walt!” Walt thừa nhận là có, nhưng vì ông đã được tăng lương cao vào năm đó và đám cưới của Ray là đám cưới duy nhất vào thời điểm đó. Ray cám ơn anh rất nhiều, và chân thành xin lổi vì ai đó đã ăn cắp món quà hào phóng của Walt. Walt nói với ông rằng trong phong bì “chỉ có tiền thôi”

When Ray told Aaron about Walt’s gift, Aaron laughed. “The only thief at the wedding was Walt! I quit playing cards with him last year because I caught him cheating. And it was only a $10 pot! I’m sure I told you about that.”
Khi Ray nói Aaron về món quà của Walt, Aaron mĩm cười. Kẻ trộm duy nhất tại đám cưới là Walt! Tôi đã bỏ chơi bài với anh ta từ năm ngoái bởi vì tôi bất gặp anh ta gian lận. Và nó chỉ là số tiền $10! Tôi chắc chắn tôi đã nói với anh về điều đórồi mà.

“Yes, you did tell me,” Ray said. But, of course, he had to send Walt a thank you note anyway.
“ Vâng, anh có nói cho tôi biết,” Ray nói. Nhưng tất nhiên, dù sao tôi cũng phải gởi cho Walt một tấm thiệp cảm ơn .

Yes/No Questions:

1.Did Aaron ask Ray if he had looked everywhere? Yes
2.Had Ray looked everywhere? Yes
3.Had Ray sent a lot of emails? No
4.Did Ray know what to do? No
5.Would Walt and Mary be insulted? Yes
6.Did Aaron say he would call Walt up? Yes
7.Is it best to let sleeping cats lie? Yes
8.Did Ray decide that honesty might be the worst policy? No
9.Did Ray call Walt? Yes
10.Did Walt say that he had given Ray a toaster? No
……………………………………..

Fill in the blanks:

Aaron asked Ray if he had looked everywhere for Walt’s gift. Had he called up the wedding site to see if anything had been left behind? Ray said that he had looked everywhere and made a lot of calls that were fruitless.

Ray didn’t know what to do. If he sent Walt and Mary a thank you note for a gift they hadn’t given, they would be insulted. If he didn’t send them a thank you note for a gift they HAD given, they would be insulted.

“What would you do?” Ray asked. Aaron said he would call Walt up and tell him the problem.

“You can’t go wrong with simply being honest,” Aaron said.

“Oh, yes , you can,” Ray countered. “Sometimes it’s best to let sleeping dogs lie.” But he thought about it, and finally decided that honesty might be the best policy . He called Walt and told him the problem. Walt said that yes, he had given an envelope. In fact, the envelope contained $500 cash.

“$500?!” Ray asked . “That’s a lot of cash, Walt!” Walt admitted that it was, but he had gotten a fat raise early that year and Ray’s was the only wedding he’d been to in quite a while. Ray thanked him very much, and apologized sincerely for someone stealing Walt’s generous gift. Walt told him that it was “only money.”

When Ray told Aaron about Walt’s gift, Aaron laughed. “The only thief at the wedding was Walt! I quit playing cards with him last year because I caught him cheating. And it was only a $10 pot! I’m sure I told you about that.”

“Yes, you did tell me,” Ray said. But , of course, he had to send Walt a thank you note anyway.


574697 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.