.
ESL 47: Destruction of Iraq
1, 2 - bottom


ESL 47: Destruction of IraqDownload


It's a big country, but still, how can anything be left of Iraq? When you look at the news on TV, all you see is one explosion after another. Helicopters falling from the sky, and vehicles flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, and two deeply religious sects going at each other's throats.

Iraqis are leaving the country as fast as they can, while terrorists are entering as fast as they can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed each year, while 2 million Iraqis have left their country since 2003. The US government, which has caused most of this suffering, has not welcomed these Iraqi refugees into the USA. Less than 800 Iraqis have been allowed to enter this country since the war began four years ago. What is the reason for this small number? The Iraqi people are our friends.

The US government tried to rescue Iraqis from Saddam Hussein and bring them democracy. Now there is no Saddam, but also there is no democracy. In the future, there might even be no Iraq. Many people worldwide, and many Iraqis, think that Iraq was better off before Bush and Cheney decided to "help."

237270 top -


*Vocabulary:

• bomber:
• commit:
• democracy:
• destruction:
• explosion:
• helicopter:
• homicide:
• refugee:
• religious:
• sect:
• suicide:
• terrorist:
• vehicle:

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country?

2.Is there anything left of Iraq?

3.Does the TV news show lots of explosions?

4.Are helicopters crashing into flying vehicles?

5.Are suicide bombers going at each other's throats?

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can?

7.Are terrorists entering the country as fast as they can?

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year?

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003?

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.?

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can ______ be left of Iraq? When you look at ______ news on TV, all you see is one ______ after another. Helicopters falling from the sky, and ______ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, ______ two deeply religious sects going at each other's ______ .

Iraqis are leaving the country as fast as ______ can, while terrorists are entering as fast as ______ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed ______ year, while 2 million Iraqis have left their ______ since 2003. The US government, which has caused ______ of this suffering, has not welcomed these Iraqi ______ into the USA. Less than 800 Iraqis have ______ allowed to enter this country since the war ______ four years ago. What is the reason for ______ small number? The Iraqi people are our friends.

______ US government tried to rescue Iraqis from Saddam ______ and bring them democracy. Now there is no ______ , but also there is no democracy. In the ______ , there might even be no Iraq. Many people ______ , and many Iraqis, think that Iraq was better ______ before Bush and Cheney decided to "help."

==================

*Translate into Vietnamese:

................

237271 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bomber(n): người đánh bom
• commit(v): gây án
• democracy(n): chế độ dân chủ
• destruction(n): sự phá huỷ
• explosion(n): vụ nổ
• helicopter(n): trực thăng
• homicide(n): kẻ giết người
• refugee(n): người tị nạn
• religious(a): tôn giáo
• sect(n): người cùng giáo phái
• suicide(n): tự tử
• terrorist(n): khủng bố
• vehicle(n): phương tiện giao thông

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country?Yes

2.Is there anything left of Iraq?No

3.Does the TV news show lots of explosions?Yes

4.Are helicopters crashing into flying vehicles?No

5.Are suicide bombers going at each other's throats?No

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can?No

7.Are terrorists entering the country as fast as they can?Yes

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year?No

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003?Yes

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.?No

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can __anything____ be left of Iraq? When you look at ___the___ news on TV, all you see is one __explosion____ after another. Helicopters falling from the sky, and __vehicles____ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, ___and___ two deeply religious sects going at each other's __throats____ .

Iraqis are leaving the country as fast as __they____ can, while terrorists are entering as fast as __they____ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed ___each___ year, while 2 million Iraqis have left their ___country___ since 2003. The US government, which has caused _most_____ of this suffering, has not welcomed these Iraqi ___refugees___ into the USA. Less than 800 Iraqis have __been____ allowed to enter this country since the war __began____ four years ago. What is the reason for ___this___ small number? The Iraqi people are our friends.

____The__ US government tried to rescue Iraqis from Saddam __Hussein____ and bring them democracy. Now there is no __Saddam____ , but also there is no democracy. In the __democracy____ , there might even be no Iraq. Many people ____worldwide__ , and many Iraqis, think that Iraq was better ___off___ before Bush and Cheney decided to "help."

==================

*Translate into Vietnamese:

Sự phá hủy Iraq

Đó là một đất nước lớn, nhưng chờ đã, liệu có còn thứ gì đó ở Iraq không? Khi bạn coi tin tức trên TV, tất cả bạn thấy chỉ là vụ nổ này tới vụ nổ khác. Trực thăng rớt từ trên trời xuống, và phương tiện giao thông thì bị bắn tung lên trời. Những kẻ đánh bom liều chết là những kẻ giết người, và người của hai tôn giáo chính tông thì cứ tìm cách giết nhau.

Người dân Iraq đang rời khỏi nước họ nhanh nhất họ có thể trong khi bọn khủng bố lại xâm nhập nước này nhanh nhất có thể. Khoảng 30000 thường dân Iraq bị giết mỗi năm, trong khi đó 3 triệu dân Iraq đã rời đất nước của họ từ năm 2003. Chính quyền Mỹ, đã gây ra hầu hết sự đau đớn này, thì lại không chào đón những người tị nạn tới Mỹ. Dưới 800 người Iraq đã tới Mỹ từ khi chiến tranh bắt đầu vào 4 năm trước. Lý do nào cho con số ít ỏi này? Người Iraq là bạn của chúng ta.

Chính quyền Mỹ cố gắng giải thoát người Iraq ra khỏi chế độ Saddam Hussein và mang tới cho họ nền dân chủ. Bây giờ thì Saddam không còn nhưng cũng chẳng có nền dân chủ nào. Trong tương lai, có lẽ sẽ không còn nước Iraq. Nhiều người trên khắp thế giới, và nhiều người Iraq, nghĩ rằng Iraq đã tốt đẹp hơn trước khi Bush và Cheney quyết định "giúp đỡ".

256057 top -

Done...

259798 top -
Nộp bài ESL 47: Destruction of Irag
*Vocabulary:

• bomber: Người đánh bom
• commit: Gây án
• democracy: Chế độ dân chủ
• destruction: Sự phá huỷ
• explosion: Vụ nổ
• helicopter: Trực thăng
• homicide: Kẻ giết người
• refugee: Người tị nạn
• religious: Tôn giáo
• sect: Người cùng giáo phái
• suicide: Tự tử
• terrorist: Khủng bố
• vehicle: Phương tiện giao thông

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country? Yes

2.Is there anything left of Iraq? No

3.Does the TV news show lots of explosions? Yes

4.Are helicopters crashing into flying vehicles? No

5.Are suicide bombers going at each other's throats? No

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can? No

7.Are terrorists entering the country as fast as they can? Yes

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year? No

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003? Yes

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.? No

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can __anything_ be left of Iraq? When you look at _the_ news on TV, all you see is one _explosion_ after another. Helicopters falling from the sky, and _vehicles_ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, _and_ two deeply religious sects going at each other's _throats_ .

Iraqis are leaving the country as fast as _they_ can, while terrorists are entering as fast as _they_ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed _each_year, while 2 million Iraqis have left their _country_ since 2003. The US government, which has caused _most_ of this suffering, has not welcomed these Iraqi _refugees_ into the USA. Less than 800 Iraqis have _been_ allowed to enter this country since the war _began_ four years ago. What is the reason for _this_small number? The Iraqi people are our friends.

_The_ US government tried to rescue Iraqis from Saddam _Hussein_ and bring them democracy. Now there is no _Saddam_ , but also there is no democracy. In the _democracy_ , there might even be no Iraq. Many people _worldwide_ , and many Iraqis, think that Iraq was better _off_ before Bush and Cheney decided to "help."

272268 top -

Done

274715 top -
*Vocabulary:

• bomber:máy bay ném bom, người phụ trách ném bom
• commit (v)hứa, uỷ thác, giam giữ
• democracy: chế độ dân chủ
• destruction: sự phá hoại, tiêu diệt
• explosion: tiếng nổ, sự bùng nổ
• helicopter:máy bay lên thẳng
• homicide: giết người, tội giết người
• refugee: người lánh nạn, người tị nạn
• religious (adj) thuộc tôn giáo
• sect: bè phái, giáo phái
• suicide (n,v) tự vẫn
• terrorist (n,adj) khủng bố, người khủng bố
• vehicle: xe cộ

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country?yes

2.Is there anything left of Iraq?no

3.Does the TV news show lots of explosions?yes

4.Are helicopters crashing into flying vehicles?no

5.Are suicide bombers going at each other's throats?no

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can?no

7.Are terrorists entering the country as fast as they can?yes

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year?no, they are civilian

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003?yes

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.?no

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can ______anything___ be left of Iraq? When you look at ____the__ news on TV, all you see is one ______explosion___ after another. Helicopters falling from the sky, and ____vihicle____ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, __and____ two deeply religious sects going at each other's ______ .

Iraqis are leaving the country as fast as ______they___ can, while terrorists are entering as fast as ________they__ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed ________each__ year, while 2 million Iraqis have left their ______country___ since 2003. The US government, which has caused ______most___ of this suffering, has not welcomed these Iraqi __refugees____ into the USA. Less than 800 Iraqis have ______been___ allowed to enter this country since the war ______began___ four years ago. What is the reason for ___this___ small number? The Iraqi people are our friends.

___The___ US government tried to rescue Iraqis from Saddam ______Huddsen___ and bring them democracy. Now there is no ______Saddam___ , but also there is no democracy. In the ________future__ , there might even be no Iraq. Many people ______worldwide___ , and many Iraqis, think that Iraq was better ________off__ before Bush and Cheney decided to "help."

323311 top -

Done

323390 top -
Ninian xin nộp bài.

*Yes/No questions:
1.Is Iraq a big country? Yes, it is.
2.Is there anything left of Iraq? Yes, there is.
3.Does the TV news show lots of explosions? Yes, it does.
4.Are helicopters crashing into flying vehicles? No, they aren't.
5.Are suicide bombers going at each other's throats? Yes, they are.
6.Are Iraqis staying in the country as long as they can? Yes, they are.
7.Are terrorists entering the country as fast as they can? Yes, they are.
8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year? No, they aren't.
9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003? Yes, they have.
10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.? No, it has.

*Fill in the blanks:
It's a big country, but still, how can ___anything___ be left of Iraq? When you look at ___the___ news on TV, all you see is one ___explosion___ after another. Helicopters falling from the sky, and ___vehicles___ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, ____and__ two deeply religious sects going at each other's __throats____ .

Iraqis are leaving the country as fast as ___they___ can, while terrorists are entering as fast as ___they___ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed ___each___ year, while 2 million Iraqis have left their ___country___ since 2003. The US government, which has caused ___most___ of this suffering, has not welcomed these Iraqi __refugees____ into the USA. Less than 800 Iraqis have ___been___ allowed to enter this country since the war ___began___ four years ago. What is the reason for ___this___ small number? The Iraqi people are our friends.

___The___ US government tried to rescue Iraqis from Saddam ___Hussein___ and bring them democracy. Now there is no ___Saddam___ , but also there is no democracy. In the ___future___ , there might even be no Iraq. Many people __worldwide____ , and many Iraqis, think that Iraq was better __off__ before Bush and Cheney decided to "help."

*Translate into Vietnamese:
Đó là một đất nước lớn, nhưng chờ đã, liệu có còn thứ gì đó ở Iraq không? Khi bạn coi tin tức trên TV, tất cả bạn thấy chỉ là vụ nổ này tới vụ nổ khác. Trực thăng rớt từ trên trời xuống, và phương tiện giao thông thì bị bắn tung lên trời. Những kẻ đánh bom liều chết là những kẻ giết người, và người của hai tôn giáo chính tông thì cứ tìm cách giết nhau.

Người dân Iraq đang rời khỏi nước họ nhanh nhất họ có thể trong khi bọn khủng bố lại xâm nhập nước này nhanh nhất có thể. Khoảng 30000 thường dân Iraq bị giết mỗi năm, trong khi đó 3 triệu dân Iraq đã rời đất nước của họ từ năm 2003. Chính quyền Mỹ, đã gây ra hầu hết sự đau đớn này, thì lại không chào đón những người tị nạn tới Mỹ. Dưới 800 người Iraq đã tới Mỹ từ khi chiến tranh bắt đầu vào 4 năm trước. Lý do nào cho con số ít ỏi này? Người Iraq là bạn của chúng ta.

Chính quyền Mỹ cố gắng giải thoát người Iraq ra khỏi chế độ Saddam Hussein và mang tới cho họ nền dân chủ. Bây giờ thì Saddam không còn nhưng cũng chẳng có nền dân chủ nào. Trong tương lai, có lẽ sẽ không còn nước Iraq. Nhiều người trên khắp thế giới, và nhiều người Iraq, nghĩ rằng Iraq đã tốt đẹp hơn trước khi Bush và Cheney quyết định "giúp đỡ".

335384 top -

*Vocabulary:

• bomber(n): người đánh bom
• commit(v): gây án
• democracy(n): chế độ dân chủ
• destruction(n): sự phá huỷ
• explosion(n): vụ nổ
• helicopter(n): trực thăng
• homicide(n): kẻ giết người
• refugee(n): người tị nạn
• religious(a): tôn giáo
• sect(n): người cùng giáo phái
• suicide(n): tự tử
• terrorist(n): khủng bố
• vehicle(n): phương tiện giao thông

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country?Yes

2.Is there anything left of Iraq?No

3.Does the TV news show lots of explosions?Yes

4.Are helicopters crashing into flying vehicles?No

5.Are suicide bombers going at each other's throats?No

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can?No

7.Are terrorists entering the country as fast as they can?Yes

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year?No

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003?Yes

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.?No

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can __anything____ be left of Iraq? When you look at ___the___ news on TV, all you see is one __explosion____ after another. Helicopters falling from the sky, and __vehicles____ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, ___and___ two deeply religious sects going at each other's __throats____ .

Iraqis are leaving the country as fast as __they____ can, while terrorists are entering as fast as __they____ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed ___each___ year, while 2 million Iraqis have left their ___country___ since 2003. The US government, which has caused _most_____ of this suffering, has not welcomed these Iraqi ___refugees___ into the USA. Less than 800 Iraqis have __been____ allowed to enter this country since the war __began____ four years ago. What is the reason for ___this___ small number? The Iraqi people are our friends.

____The__ US government tried to rescue Iraqis from Saddam __Hussein____ and bring them democracy. Now there is no __Saddam____ , but also there is no democracy. In the __democracy____ , there might even be no Iraq. Many people ____worldwide__ , and many Iraqis, think that Iraq was better ___off___ before Bush and Cheney decided to "help."

==================

*Translate into Vietnamese:

Sự phá hủy Iraq

Đó là một đất nước lớn, nhưng chờ đã, liệu có còn thứ gì đó ở Iraq không? Khi bạn coi tin tức trên TV, tất cả bạn thấy chỉ là vụ nổ này tới vụ nổ khác. Trực thăng rớt từ trên trời xuống, và phương tiện giao thông thì bị bắn tung lên trời. Những kẻ đánh bom liều chết là những kẻ giết người, và người của hai tôn giáo chính tông thì cứ tìm cách giết nhau.

Người dân Iraq đang rời khỏi nước họ nhanh nhất họ có thể trong khi bọn khủng bố lại xâm nhập nước này nhanh nhất có thể. Khoảng 30000 thường dân Iraq bị giết mỗi năm, trong khi đó 3 triệu dân Iraq đã rời đất nước của họ từ năm 2003. Chính quyền Mỹ, đã gây ra hầu hết sự đau đớn này, thì lại không chào đón những người tị nạn tới Mỹ. Dưới 800 người Iraq đã tới Mỹ từ khi chiến tranh bắt đầu vào 4 năm trước. Lý do nào cho con số ít ỏi này? Người Iraq là bạn của chúng ta.

Chính quyền Mỹ cố gắng giải thoát người Iraq ra khỏi chế độ Saddam Hussein và mang tới cho họ nền dân chủ. Bây giờ thì Saddam không còn nhưng cũng chẳng có nền dân chủ nào. Trong tương lai, có lẽ sẽ không còn nước Iraq. Nhiều người trên khắp thế giới, và nhiều người Iraq, nghĩ rằng Iraq đã tốt đẹp hơn trước khi Bush và Cheney quyết định "giúp đỡ".

399867 top -
LESSON 47:

DESTRUCTION OF IRAG - TÌNH TRẠNG BỊ TÀN PHÁ CỦA IRAG.


===========================================================
*Vocabulary:
-----------------------------------------------------------------
• bomber: máy bay ném bom, người phụ trách ném bom.
• commit: phạm tội, quy cho/gán cho tội.
• democracy: dân chủ.
• destruction: sự phá huỷ, tình trạng bị tàn phá/tiêu diệt.
• explosion: tiếng nổ.
• helicopter: máy bay trực thăng.
• homicide: giết người, tội giết người, kẻ giết người.
• refugee: người tỵ nạn.
• religious: thuộc tôn giáo, tín ngưỡng, sùng đạo, ngoan đạo.
• sect: giáo phái, môn phái.
• suicide: tự tử, hành động tự sát.
• terrorist: khủng bố, kẻ khủng bố.
• vehicle: xe cộ.

===========================================================

*Yes/No questions:
------------------------------------------------------------------
1.Is Iraq a big country?
- Yes, it is. Iraq is a big country.

2.Is there anything left of Iraq?
- No, there in't. There isn't anything left of Iraq.

3.Does the TV news show lots of explosions?
- Yes, it does. The TV news shows lots of explosions.

4.Are helicopters crashing into flying vehicles?
- No, they aren't. Helicopters aren't crashing into flying vehicles.

5.Are suicide bombers going at each other's throats?
- No, they aren't. Suicide bombers aren't going at each other's throats.

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can?
-No, they aren't. Iraqis aren't staying in the country as long as they can.

7.Are terrorists entering the country as fast as they can?
- Yes, they are. Terrorists are entering the country as fast as they can.

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year?
- No, they aren't. About 30,000 Iraqi soldiers are getting killed each year.

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003?
- Yes, they have. 2 million Iraqis have left their country since 2003.

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.?
- No, it hasn't. The U.S. government hasn't welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.

===========================================================

*Fill in the blanks:
------------------------------------------------------------------
It's a big country, but still, how can anything be left of Iraq? When you look at the news on TV, all you see is one exploison after another. Helicopters falling from the sky, and vehicles flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, and two deeply religious sects going at each other's throat .

Iraqis are leaving the country as fast as they can, while terrorists are entering as fast as they can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed each year, while 2 million Iraqis have left their country since 2003. The US government, which has caused most of this suffering, has not welcomed these Iraqi refugees into the USA. Less than 800 Iraqis have been allowed to enter this country since the war began four years ago. What is the reason for this small number? The Iraqi people are our friends.

The US government tried to rescue Iraqis from Saddam Hussein and bring them democracy. Now there is no Saddam , but also there is no democracy. In the future , there might even be no Iraq. Many people worldwide , and many Iraqis, think that Iraq was better off before Bush and Cheney decided to "help."

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------
Đó là một đất nước rộng lớn, nhưng, làm sao mọi thứ vẫn có thể tồn tại được ở Irag? Khi bạn xem chương trình thời sự trên ti-vi, tất cả những gì bạn trông thấy là vụ nổ này kế tiếp một vụ nổ khác. Máy bay trực thăng rơi từ trên trời xuống, xe cộ lại bay vút vào bầu trời. Những kẻ đánh bom liều chết được quy cho tội giết người, và hai giáo phái cuồng tín tìm cách sát hại lẫn nhau.

Người dân Irag rời khỏi đất nước càng nhanh càng tốt, trong khi bọn khủng bố cũng xâm nhập càng nhanh càng tốt. Có khoảng 30.000 dân thường Irag bị giết hại mỗi năm, trong khi đó, hai triệu người dân Irag phải từ bỏ quê hương kể từ năm 2003. Chính phủ Hoa Kỳ, là nguyên nhân gây ra phần lớn nỗi thống khổ đó, đã không nhiệt tình chào đón người tỵ nạn Irag đến Hoa Kỳ. Ít hơn 800 người Irag đang đợi sự chấp thuận để vào Hoa Kỳ kể từ cuộc chiến tranh cách đây 4 năm. Như thế lý do của con số nhỏ nhoi đó là gì? Người dân Irag là bạn bè của chúng ta mà.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cố gắng giải cứu người dân Irag thoát khỏi Saddam Hussein, và mang lại cho họ một chế độ dân chủ. Bây giờ không có Saddam Hussein, nhưng cũng không có nền dân chủ nào cả. Trong tương lai, có lẽ sẽ không còn Irag. Rất nhiều người trên thế giới, và nhiều người dân Irag nghĩ rằng Irag đã tốt đẹp hơn nhiều trước khi Bush và Chenney quyết định "giúp đỡ".

434103 top -
*Vocabulary:
jacky xin nộp bài ESL 47

• bomber:n = máy bay ném bom,kẻ đặt bom ở chỗ đông người
• commit:v = can phạm,hứa, cam kết
• democracy:n = nền(chế độ)dân chủ
• destruction:n = sự tàn phá
• explosion:n = sự nổ
• helicopter:n = máy bay lên thẳng, máy bay trực thăng
• homicide:n = kẻ giết người
• refugee:n = người tị nạn, người lánh nạn
• religious:adj = thuộc về tôn giáo, tính ngưỡng
• sect:n = giáo phái, tôn giáo bè phái
• suicide:n = sự tự tử
• terrorist:n = tên khủng bố
• vehicle:n = xe, xe cộ,phương tiện chuyên chở

===================

*Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country? yes

2.Is there anything left of Iraq? no

3.Does the TV news show lots of explosions? yes

4.Are helicopters crashing into flying vehicles? no

5.Are suicide bombers going at each other's throats? no

6.Are Iraqis staying in the country as long as they can? no

7.Are terrorists entering the country as fast as they can? yes

8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year? no

9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003? yes

10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.? no

===================

*Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can ___anything___ be left of Iraq? When you look at ___the___ news on TV, all you see is one ___explosion___ after another. Helicopters falling from the sky, and __vehicles____ flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, _and_____ two deeply religious sects going at each other's _throats_____ .

Iraqis are leaving the country as fast as __they____ can, while terrorists are entering as fast as ___they___ can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed __each____ year, while 2 million Iraqis have left their ___country___ since 2003. The US government, which has caused __most____ of this suffering, has not welcomed these Iraqi __refugees____ into the USA. Less than 800 Iraqis have _been_____ allowed to enter this country since the war __began____ four years ago. What is the reason for __this____ small number? The Iraqi people are our friends.

__The____ US government tried to rescue Iraqis from Saddam __Hussein____ and bring them democracy. Now there is no _Saddam_____ , but also there is no democracy. In the ___future___ , there might even be no Iraq. Many people _worldwide_____ , and many Iraqis, think that Iraq was better _off_____ before Bush and Cheney decided to "help."

483891 top -

HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI.

ESL 47: DESTRUCTION OF IRAQ : SỰ HỦY DIỆT CỦA IRAQ


Vocabulary:

• bomber: máy bay ném bom
• commit: bỏ tù, giam giử, tống giam
• democracy: dân chủ
• destruction: sự phá hoại, phá hủy
• explosion: bùng nổ, vụ nổ
• helicopter: máy bay lên thẳng
• homicide: giết người, kẻ giết người
• refugee: người tị nạn
• religious: tôn giáo, nhà tu hành
• sect: phái, bè phái, giáo phái
• suicide: tự tử, tự vận
• terrorist: khủng bố
• vehicle: xe, xe cộ
…………………………………………

Translate into Vietnamese:

It's a big country, but still, how can anything be left of Iraq? When you look at the news on TV, all you see is one explosion after another. Helicopters falling from the sky, and vehicles flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, and two deeply religious sects going at each other's throats.
Đó là một quốc gia rộng lớn, nhưng làm sao mọi thứ còn lại gì đâu ở Irap? Khi bạn xem tin tức trên truyền hình, tất cả những gì bạn nhìn thấy là sau những vụ nổ liên tiếp khác nhau. Từ trên trời máy bay trực thăng rơi xuống, và xe cộ thì bay lên bầu trời. Ném bom tự sát thì cho là hành động giết người, Người của hai hệ phái đạo hồi này chém giết nhau từ hàng trăm năm nay

Iraqis are leaving the country as fast as they can, while terrorists are entering as fast as they can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed each year, while 2 million Iraqis have left their country since 2003. The US government, which has caused most of this suffering, has not welcomed these Iraqi refugees into the USA. Less than 800 Iraqis have been allowed to enter this country since the war began four years ago. What is the reason for this small number? The Iraqi people are our friends.
Người Irap rời khỏi đất nước càng nhanh nếu họ có thể, trong khi những kẻ khủng bố đang muốn xâm nhập càng sớm. Khoảng 30,000 thường dân Irap bị giết hại mỗi năm trong khi 2 triệu người dân Irap đã rời khỏi đất nước của họ từ năm 2003. Chính phủ Mỹ, người gây ra phần lớn đau khổ này đã không cho những người tị nạn vào nước Mỹ. Dưới 800 người Irap được phép nhập cư vào nước này từ khi chiến tranh bắt đầu bốn năm trước đây. Lý do cho số ít ỏi này là gì? Người dân Irap là bạn của chúng tôi.

The US government tried to rescue Iraqis from Saddam Hussein and bring them democracy. Now there is no Saddam, but also there is no democracy. In the future, there might even be no Iraq. Many people worldwide, and many Iraqis, think that Iraq was better off before Bush and Cheney decided to "help."
Chính phủ Mỹ đã cố gắng giải cứu người Irap từ Saddam Hussein và mang lại cho họ sự tự do. Bây giờ không có Saddam, nhưng cũng không có dân chủ. Trong tương lai, thậm chí có thể không còn nước Irap. Nhiều người trên thế giới, và những người Irap, nghĩ rằng Irap đã khá hơn trước khi Tổng thống Buss và Cheney quyết định giúp đỡ.
………………………………………..

Yes/No questions:

1.Is Iraq a big country? Yes
2.Is there anything left of Iraq? Yes
3.Does the TV news show lots of explosions? No
4.Are helicopters crashing into flying vehicles? No
5.Are suicide bombers going at each other's throats? Yes
6.Are Iraqis staying in the country as long as they can? No
7.Are terrorists entering the country as fast as they can? Yes
8.Are about 30,000 Iraqi soldiers getting killed each year? No
9.Have 2 million Iraqis left their country since 2003? Yes
10.Has the U.S. government welcomed these Iraqi refugees into the U.S.A.? No
………………………………………..

Fill in the blanks:

It's a big country, but still, how can anything be left of Iraq? When you look at the news on TV, all you see is one explosion after another. Helicopters falling from the sky, and vehicles flying into the sky. Suicide bombers committing homicide, and two deeply religious sects going at each other's throats.

Iraqis are leaving the country as fast as they can, while terrorists are entering as fast as they can. About 30,000 Iraqi civilians are getting killed each year, while 2 million Iraqis have left their country since 2003. The US government, which has caused most of this suffering, has not welcomed these Iraqi refugees into the USA. Less than 800 Iraqis have been allowed to enter this country since the war began four years ago. What is the reason for this small number? The Iraqi people are our friends.

The US government tried to rescue Iraqis from Saddam Hussein and bring them democracy. Now there is no Saddam, but also there is no democracy. In the future, there might even be no Iraq. Many people worldwide, and many Iraqis, think that Iraq was better off before Bush and Cheney decided to "help."


553406 top -


@doanchin

1. Anh để ý từ LEFT. Ý người ta là còn lại gì đâu (sau chiến tranh) ở đất nước rộng lớn và từng giàu có này.

2. Two deeply religious sects: Ở Irak hay hầu hết các quốc gia Trung Đông tồn tại hai hệ phái của đạo Hồi: Sunni và Shitte (hình như còn gọi là Shia). Người của hai hệ phái này chém giết nhau từ hàng trăm năm nay.

3. The US government, which has caused most of this suffering, has not welcomed these Iraqi refugees into the USẠ
Chính phủ Mỹ, người gây ra phần lớn đau khổ này, đã không cho những người tị nạn vào nước Mỹ.

553546 top -

@ nguoidochanh.
doanchin cám ơn anh rất nhiều, bận nhiều việc mà vẫn vào sửa bài....

553624 top -
ESL 47: Destruction of Iraq
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.