.
ESL 42: Hospitals Can Make You Sick
1, 2 - bottom


ESL 42: Hospitals Can Make You SickDownload


About 100,000 people die each year in US hospitals from infections that they get while they are in the hospital. Less than half that many die on US highways. The hospital deaths are due to poor housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors are not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are almost never cleaned. The carts that carry food trays, and the trays themselves, are usually contaminated from handling and coughing. Cooks and other food handlers can easily infect the food by not washing properly after using the bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty as other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after each patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient after patient without cleaning the cuffs. Doctors often put on gloves without washing their hands first. As a result, the germs on their hands are transferred to the outside of the gloves.

Consumer groups warn patients that they must demand cleanliness. If they see or suspect unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It could be a matter of life or death. But, as one patient said, "No way! You don't tell your boss that he has bad breath, and you don't tell your doctor that he needs to wash his hands."

234290 top -


*Vocabulary:

• breath:
• consumer:
• contaminate:
• cuff:
• germ:
• guilty:
• hygiene:
• infect:
• infection:
• patient:
• pressure:
• properly:
• rarely:
• regularly:
• stethoscope:
• suspect:
• thoroughly:
• unsanitary:
• warn:

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways?

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?

4.Are room dividers cleaned daily?

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays?

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom?

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff?

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient?

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first?

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US _____ from infections that they get while they are _____ the hospital. Less than half that many die _____ US highways. The hospital deaths are due to _____ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors _____ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are _____ never cleaned. The carts that carry food trays, _____ the trays themselves, are usually contaminated from handling _____ coughing. Cooks and other food handlers can easily _____ the food by not washing properly after using _____ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty _____ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after _____ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient _____ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put _____ gloves without washing their hands first. As a _____ , the germs on their hands are transferred to _____ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients _____ they must demand cleanliness. If they see or _____ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It _____ be a matter of life or death. But, _____ one patient said, "No way! You don't tell _____ boss that he has bad breath, and you _____ 't tell your doctor that he needs to wash _____ hands."

================

*Translate into Vietnamese:

...........

234291 top -
Hongbambi xin nộp bài 42

*Vocabulary:

• breath: HƠI THỞ
• consumer: NGƯỜI TIÊU DÙNG
• contaminate: LÀM BẨN, LÀM Ô NHIỄM
• cuff: CỬA TAY
• germ: VI KHUẨN
• guilty: CÓ TỘI
• hygiene: VỆ SINH
• infect: LÂY NHIỄM
• infection: SỰ NHIỄM TRÙNG
• patient: BỆNH NHÂN
• blood pressure: ĐO HUYẾT ÁP
• properly: 1 CÁCH ĐÚNG ĐẮN
• rarely: HIẾM KHI
• regularly: 1 CÁCH THƯỜNG XUYÊN
• stethoscope: ỐNG NGHE CỦA BÁC SĨ
• suspect: NGHI NGỜ
• thoroughly: 1 CÁCH TRIỆT ĐỂ
• unsanitary: THIẾU VỆ SINH
• warn: CẢNH BÁO

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? - NO.

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?
- YES.

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?-NO.

4.Are room dividers cleaned daily? - NO.

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays? - YES.

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? - YES.

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? -NO.

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?
- NO.

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient? - NO.

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US __HOSPITAL__ from infections that they get while they are __IN__ the hospital. Less than half that many die __ON__ US highways. The hospital deaths are due to __POOR__ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors __ARE__ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are __ALMOST__ never cleaned. The carts that carry food trays, __AND__ the trays themselves, are usually contaminated from handling __AND__ coughing. Cooks and other food handlers can easily __INFECT__ the food by not washing properly after using __THE__ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty __AS__ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after __EACH__ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient __AFTER__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __ON__ gloves without washing their hands first. As a __RESULT__ , the germs on their hands are transferred to __THE__ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients __THAT__ they must demand cleanliness. If they see or __SUSPECT__ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __COULD__ be a matter of life or death. But, __AS__ one patient said, "No way! You don't tell __YOUR__ boss that he has bad breath, and you __DON__ 't tell your doctor that he needs to wash __HIS__ hands."

================

*Translate into Vietnamese:

BỆNH VIỆN CÓ THỂ LÀM BẠN BỊ NHIỄM BỆNH

Khoảng 100,000 người chết mỗi năm ở các bệnh viện của nước Mỹ do việc lây nhiễm mà họ đã mắc phải trong lúc nằm viện. Ít hơn nữa số người chết trên các đường cao tốc của nước Mỹ. Những cái chết ở bệnh viện là do sự nghèo nàn về việc quản lý và vệ sinh bệnh viện. Sàn nhà, tường và những cánh cửa đều không được làm sạch một cách thường xuyên và triệt để. Các góc phòng hầu như không bao giờ được làm sạch. Những chiếc xe đẩy chở khay thức ăn, và bản thân những chiếc khay cũng bị ô nhiểm từ việc cầm nắm và việc ho hen. Những đầu bếp và những người quản lý thức ăn cũng dễ dàng lây nhiễm sang thức ăn do việc không rửa tay một cách đúng đắn sau khi đi vệ sinh.

Các bác sĩ và y tá cũng đáng khiển trách như những nhân viên khác. Các bác sĩ hiếm khi làm sạch các ống nghe sau mỗi lần khám bệnh. Các y tá đo huyết áp cho bệnh nhân từ người này sang người khác mà không bao giờ làm sạch dụng cụ đo. Các bác sĩ thường không rửa tay trước khi mang găng tay. Kết quả là, vi khuẩn trên tay họ truyền ra ngoài qua những đôi găng tay đó.

Các bệnh nhân được cảnh báo rằng họ phải đòi hỏi sự sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ những điều kiện thiếu vệ sinh, họ phải báo cho ai đó ngay lập tức. Đó có thể là vấn đề của sự sống và cái chết. Nhưng, như một bệnh nhân đã nói, "Không có cách nào khác! Bạn không thể nói với người chủ của bạn rằng ông ta có hơi thở hôi, và bạn cũng không thể nói với bác sĩ của bạn rằnng ông ấy cần phải rửa tay."

=======================

247259 top -

Done...

250478 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• breath(n): hơi thở
• consumer(n): người tiêu dùng
• contaminate(v): làm ô nhiễm, làm ô uế
• cuff(n): cổ tay áo
• germ(n): vi khuẩn
• guilty(a): làm điều sai trái
• hygiene(n): vệ sinh
• infect(v): làm nhiễm trùng
• infection(n): nhiễm trùng
• patient(n): bệnh nhân
• pressure(n): sức ép, áp lực
• properly(v): một cách thích hợp
• rarely(adv): hiếm khi
• regularly(adv): một cách thường xuyên
• stethoscope(n): ống nghe
• suspect(v): nghi ngờ
• thoroughly(adv): hoàn toàn, triệt để
• unsanitary(a): không hợp vệ sinh
• warn(v): cảnh báo

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways?Yes

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?Yes

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?No

4.Are room dividers cleaned daily?No

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays?Yes

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom?Yes

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff?No

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?No

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient?No

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first?Yes

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US _hospitals____ from infections that they get while they are ___in__ the hospital. Less than half that many die _on____ US highways. The hospital deaths are due to __poor___ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors __are___ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are _almost____ never cleaned. The carts that carry food trays, __and___ the trays themselves, are usually contaminated from handling __and___ coughing. Cooks and other food handlers can easily __infect___ the food by not washing properly after using ___the__ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty ___as__ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after __each___ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient ___after__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __on___ gloves without washing their hands first. As a __result___ , the germs on their hands are transferred to __the___ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients __that___ they must demand cleanliness. If they see or __susspect___ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __could___ be a matter of life or death. But, ___as__ one patient said, "No way! You don't tell __your___ boss that he has bad breath, and you __don___ 't tell your doctor that he needs to wash __his___ hands."

================

*Translate into Vietnamese:

Bệnh viện có thể làm bạn bệnh

Khoảng 100000 người người chết mỗi năm trong bệnh viện ở Mỹ do sự nhiễm trùng họ mắc phải khi họ ở trong bệnh viện. Ít hơn một nửa so với số người chết trên xa lộ của Mỹ. Những cái chết ở bệnh viện đều do việc quản lí nhà cửa và vệ sinh kém. Sàn nhà, tường, và cửa thường không được chùi rửa hoặc chùi rửa không hoàn toàn triệt để. Những người phân phối phòng thường không bao giờ chịu lau chùi. Những chiếc xe mang khay thức ăn, và cả những cái khay thường bị làm bẩn bởi việc cầm nắm và ho. Những đầu bếp và những người mang thức ăn có thể dễ dàng làm nhiễm trùng thức ăn do không rửa tay sạch sẽ sau khi sử dụng phòng tắm.

Bác sĩ và y tá cũng là những người làm sai như những nhân viên khác. Bác sĩ hiếm khi nào chùi ống nghe sau mỗi bệnh nhân. Y tá đặt cổ tay áo đo huyết áp cho mỗi bệnh nhân mà không lau chùi. Bác sĩ thường mang găng mà không rửa sạch tay trước. Như một hệ quả tất yếu, vi khuẩn trên tay họ sẽ bám vào phía ngoài của găng tay.

Những nhóm người tiêu dùng cảnh báo bệnh nhân rằng họ phải đòi hỏi sự sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ tình trạng không hợp vệ sinh thì họ phải nói cho ai đó biết ngay tức khắc. Đó có thể là một vấn đề sống còn. Nhưng theo lời một bệnh nhân nói thì, "Không đời nào! bạn không được nói với ông chủ rằng hơi thở ông ta thối, và bạn không được nói với bác sĩ rằng ông cần phải rửa tay."

251634 top -

Done...

259794 top -
Nộp bài ESL 42:Hospitals Can Make You Sick
*Vocabulary:

• breath: Thở
• consumer: Người tiêu dùng
• contaminate: Làm ô nhiễm
• cuff: Cổ tay áo
• germ: Vi khuẩn
• guilty: Có tội
• hygiene: Vệ sinh
• infect: Làm nhiễm
• infection: Sự nhiễm trùng
• patient: Bệnh nhân
• pressure: Đo huyết áp
• properly: Một cách đúng đắn
• rarely: Hiếm khi
• regularly: Một cách thường xuyên
• stethoscope: Ống nghe của bác sĩ
• suspect: Nghi ngờ
• thoroughly: Một cách triệt để
• unsanitary: Thiếu vệ sinh
• warn: Cảnh báo

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? No

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections? Yes

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly? No

4.Are room dividers cleaned daily? No

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays? Yes

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? Yes

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? No

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient? No

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient? No

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first? Yes

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US _hospital_ from infections that they get while they are _in_ the hospital. Less than half that many die _on_ US highways. The hospital deaths are due to _poor_ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors _are_ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are _almost_ never cleaned. The carts that carry food trays,_and_ the trays themselves, are usually contaminated from handling _and_ coughing. Cooks and other food handlers can easily _infect_ the food by not washing properly after using _the_ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty _as_ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after _each patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient _after_ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put _on_ gloves without washing their hands first. As a _resual_ , the germs on their hands are transferred to _the_ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients _that_ they must demand cleanliness. If they see or _suspect_ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It _could_ be a matter of life or death. But, _as_ one patient said, "No way! You don't tell _your_ boss that he has bad breath, and you _don_ 't tell your doctor that he needs to wash _his_ hands."

268601 top -

Done

274707 top -
*Vocabulary:

• breath (n) hơi thở
• consumer: khách hàng, người tiêu dùng
• contaminate (v) làm nhiễm, làm hư hỏng
• cuff: gấu áo vén lên, cổ áo sơ mi vét/ đồ đo huyết áp
• germ: vi khuẩn
• guilty (adj) có tội
• hygiene: vệ sinh
• infect (v) nhiễm trùng
• infection (n) sự nhiễm trùng
• patient (n) bệnh nhân
• pressure: áp lực
• properly adv) thích hợp, thích đáng
• rarely: hiếm khi
• regularly (adv) đều đặn, thường xuyên, 1 cách có quy tắc
• stethoscope: ống nghe khám bệnh
• suspect (n,v, adj) người bị tình nghi, đáng ngờ, nghi ngờ
• thoroughly (adv) hoàn toàn, hoàn hảo
• unsanitary (adj) ko hợp vệ sinh
• warn (v) cảnh báo

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? no

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections? yes

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?no

4.Are room dividers cleaned daily?no

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays?yes

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? yes

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? no, the same

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?no

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient?no

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first?yes

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US ____hospitals___ from infections that they get while they are __in___ the hospital. Less than half that many die __in___ US highways. The hospital deaths are due to __poor___ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors ______are__ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are ____almost___ never cleaned. The carts that carry food trays, __and___ the trays themselves, are usually contaminated from handling __or___ coughing. Cooks and other food handlers can easily ____infect___ the food by not washing properly after using __the___ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty __as___ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after _each____ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient ___after__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put ___on__ gloves without washing their hands first. As a _result____ , the germs on their hands are transferred to __the___ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients __that___ they must demand cleanliness. If they see or ____suspect___ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It ____could___ be a matter of life or death. But, ___as__ one patient said, "No way! You don't tell __your___ boss that he has bad breath, and you ___don__ 't tell your doctor that he needs to wash __his___ hands."

321390 top -

Done

321552 top -
Mình nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? No, they don't.
2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections? Yes, it do.
3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly? No, they aren't.
4.Are room dividers cleaned daily? No, they aren't.
5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays? No, they don't.
6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? Yes, they can.
7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? No, they aren't.
8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient? No, they don't.
9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient? No, they don't.
10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first? Yes, they do.

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US __hospital___ from infections that they get while they are __in___ the hospital. Less than half that many die ___on__ US highways. The hospital deaths are due to ___poor__ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors _are____ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are ___almost__ never cleaned. The carts that carry food trays, __and___ the trays themselves, are usually contaminated from handling __and___ coughing. Cooks and other food handlers can easily __infect___ the food by not washing properly after using __the___ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty __as___ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after __each___ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient __after___ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __on___ gloves without washing their hands first. As a ___result__ , the germs on their hands are transferred to ___the__ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients ___that__ they must demand cleanliness. If they see or ___suspect__ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __could___ be a matter of life or death. But, ___there__ one patient said, "No way! You don't tell ___your__ boss that he has bad breath, and you ___don__ 't tell your doctor that he needs to wash __his___ hands."

*Translate into Vietnamese:
Khoảng 100,000 người chết mỗi năm ở các bệnh viện của nước Mỹ do việc lây nhiễm trong khi họ ở bệnh viện. Ít hơn nữa số người đó chết trên các đường cao tốc. Những cái chết ở bệnh viện là do sự nghèo nàn về việc quản lý và vệ sinh bệnh viện. Sàn nhà, tường và những cánh cửa đều không được làm sạch một cách thường xuyên và triệt để. Các góc phòng hầu như không bao giờ được làm sạch. Những chiếc xe đẩy chở khay thức ăn, và bản thân những chiếc khay cũng bị ô nhiễm từ việc cầm nắm và ho hen. Những đầu bếp và những người quản lý thức ăn cũng dễ dàng lây nhiễm sang thức ăn do việc không rửa tay một cách đúng đắn sau khi đi vệ sinh.

Các bác sĩ và y tá cũng đáng khiển trách như những nhân viên khác. Các bác sĩ hiếm khi làm sạch các ống nghe sau mỗi lần khám bệnh. Các y tá đo huyết áp cho bệnh nhân từ người này sang người khác mà không bao giờ làm sạch dụng cụ đo. Các bác sĩ thường không rửa tay trước khi mang găng tay. Kết quả là, vi khuẩn trên tay họ truyền ra ngoài qua những đôi găng tay đó.

Các bệnh nhân được cảnh báo rằng họ phải đòi hỏi sự sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ những điều kiện thiếu vệ sinh, họ phải báo cho ai đó ngay lập tức. Đó có thể là vấn đề của sự sống và cái chết. Nhưng, như một bệnh nhân đã nói, "Không có cách nào khác! Bạn không thể nói với người chủ của bạn rằng ông ta có hơi thở hôi, và bạn cũng không thể nói với bác sĩ của bạn rằng ông ấy cần phải rửa tay."

332849 top -

*Vocabulary:

• breath(n): hơi thở
• consumer(n): người tiêu dùng
• contaminate(v): làm ô nhiễm, làm ô uế
• cuff(n): cổ tay áo
• germ(n): vi khuẩn
• guilty(a): làm điều sai trái
• hygiene(n): vệ sinh
• infect(v): làm nhiễm trùng
• infection(n): nhiễm trùng
• patient(n): bệnh nhân
• pressure(n): sức ép, áp lực
• properly(v): một cách thích hợp
• rarely(adv): hiếm khi
• regularly(adv): một cách thường xuyên
• stethoscope(n): ống nghe
• suspect(v): nghi ngờ
• thoroughly(adv): hoàn toàn, triệt để
• unsanitary(a): không hợp vệ sinh
• warn(v): cảnh báo

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways?Yes

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?Yes

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?No

4.Are room dividers cleaned daily?No

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays?Yes

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom?Yes

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff?No

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?No

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient?No

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first?Yes

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US _hospitals____ from infections that they get while they are ___in__ the hospital. Less than half that many die _on____ US highways. The hospital deaths are due to __poor___ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors __are___ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are _almost____ never cleaned. The carts that carry food trays, __and___ the trays themselves, are usually contaminated from handling __and___ coughing. Cooks and other food handlers can easily __infect___ the food by not washing properly after using ___the__ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty ___as__ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after __each___ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient ___after__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __on___ gloves without washing their hands first. As a __result___ , the germs on their hands are transferred to __the___ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients __that___ they must demand cleanliness. If they see or __susspect___ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __could___ be a matter of life or death. But, ___as__ one patient said, "No way! You don't tell __your___ boss that he has bad breath, and you __don___ 't tell your doctor that he needs to wash __his___ hands."

================

*Translate into Vietnamese:

Bệnh viện có thể làm bạn bệnh

Khoảng 100000 người người chết mỗi năm trong bệnh viện ở Mỹ do sự nhiễm trùng họ mắc phải khi họ ở trong bệnh viện. Ít hơn một nửa so với số người chết trên xa lộ của Mỹ. Những cái chết ở bệnh viện đều do việc quản lí nhà cửa và vệ sinh kém. Sàn nhà, tường, và cửa thường không được chùi rửa hoặc chùi rửa không hoàn toàn triệt để. Những người phân phối phòng thường không bao giờ chịu lau chùi. Những chiếc xe mang khay thức ăn, và cả những cái khay thường bị làm bẩn bởi việc cầm nắm và ho. Những đầu bếp và những người mang thức ăn có thể dễ dàng làm nhiễm trùng thức ăn do không rửa tay sạch sẽ sau khi sử dụng phòng tắm.

Bác sĩ và y tá cũng là những người làm sai như những nhân viên khác. Bác sĩ hiếm khi nào chùi ống nghe sau mỗi bệnh nhân. Y tá đặt cổ tay áo đo huyết áp cho mỗi bệnh nhân mà không lau chùi. Bác sĩ thường mang găng mà không rửa sạch tay trước. Như một hệ quả tất yếu, vi khuẩn trên tay họ sẽ bám vào phía ngoài của găng tay.

Những nhóm người tiêu dùng cảnh báo bệnh nhân rằng họ phải đòi hỏi sự sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ tình trạng không hợp vệ sinh thì họ phải nói cho ai đó biết ngay tức khắc. Đó có thể là một vấn đề sống còn. Nhưng theo lời một bệnh nhân nói thì, "Không đời nào! bạn không được nói với ông chủ rằng hơi thở ông ta thối, và bạn không được nói với bác sĩ rằng ông cần phải rửa tay."

399464 top -
LESSON 42:

HOSPITALS CAN MAKE YOU SICK - BỆNH VIỆN CÓ THỂ LÀM BẠN BỆNH.


===========================================================
*Vocabulary:
------------------------------------------------------------------
• breath: hơi thở.
• consumer: người tiêu thụ.
• contaminate: làm bẩn, làm ô uế, làm nhiễm bệnh.
• cuff: cổ tay áo.
• germ: vi khuẩn.
• guilty: đã làm điều sai, đáng khiển trách.
• hygiene: vệ sinh.
• infect: làm cho ai bị bệnh.
• infection: nhiễm trùng.
• patient: bệnh nhân.
• pressure: áp lực.
• properly: đúng cách, một cách đầy đủ.
• rarely: ít khi.
• regularly: một cách thường xuyên.
• stethoscope: ống nghe.
• suspect: nghi ngờ, hoài nghi.
• thoroughly: triệt để, hoàn toàn.
• unsanitary: không hợp vệ sinh.
• warn: cảnh báo.

===========================================================

*Yes/No questions:
------------------------------------------------------------------
1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways?
- Yes, they do. More people die in U.S. hospitals than on U.S. highways.

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?
- Yes, they do. Poor housekeeping and poor hygiene cause infections.

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?
- No, they aren't. Hospital floors aren't cleaned regularly and thoroughly.

4.Are room dividers cleaned daily?
- No, they aren't. Room dividers aren't cleaned daily.

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays?
- Yes, they do. Handling and coughing contaminate food carts and food trays.

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom?
- Yes, they can. Cooks can infect the food by not washing after they use the bathroom.

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff?
- No, they aren't. Doctors and nurses are less guilty than other staff.

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?
- No, they don't. Doctors don't clean their stethoscopes after each patient.

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient?
- No, they don't. Nurses don't clean the blood pressure cuffs after each patient.

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first?
- Yes, they do. Doctors often put on gloves without washing their hands first.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
About 100,000 people die each year in US hospitals from infections that they get while they are in the hospital. Less than half that many die on US highways. The hospital deaths are due to poor housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors are not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are almost never cleaned. The carts that carry food trays, and the trays themselves, are usually contaminated from handling or coughing. Cooks and other food handlers can easily infect the food by not washing properly after using the bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty as other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after each patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient after patient without cleaning the cuffs. Doctors often put on gloves without washing their hands first. As a result , the germs on their hands are transferred to the outside of the gloves.

Consumer groups warn patients that they must demand cleanliness. If they see or susspect unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It could be a matter of life or death. But, as one patient said, "No way! You don't tell your boss that he has bad breath, and you don't tell your doctor that he needs to wash his hands."

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
------------------------------------------------------------------

Có khoảng 100.000 người chết mỗi năm trong các bệnh viện của Hoa Kỳ vì nhiễm các bệnh mà họ mắc phải trong lúc ở bệnh viện. Ít hơn một nữa so với những cái chết trên các xa lộ của Hoa Kỳ. Các trường hợp tử vong ở bệnh viện đều do việc bảo quản kém và vệ sinh tồi tệ. Sàn nhà, các bức tường và cửa ra vào không được cọ rửa thường xuyên và triệt để. Các tấm vách ngăn phòng hầu như không được lau chùi. Các xe đẩy khay thức ăn, và những cái khay không thường bị nhiễm bẩn bởi việc vận chuyển bằng tay và việc ho hen. Đầu bếp và những người bưng bê rất dễ làm thức ăn bị nhiễm bẩn bởi việc rửa tay không đúng cách sau khi sử dụng nhà tắm.

Bác sĩ và y tá cũng là những người cùng chịu trách nhiệm như những nhân viên khác. Các bác sĩ ít khi lau chùi ống nghe sau khi khám cho từng bệnh nhân. Y tá dùng dụng cụ đo huyết áp cho bệnh nhân này sang bệnh nhân khác mà không cần lau chùi dụng cụ. Các bác sĩ luôn luôn mang găng tay vào mà không cần rửa tay trước đã. Bởi vì thế, vi khuẩn trên tay họ đã di chuyển ra bên ngòai găng tay.

Nhóm những người tiêu thụ cảnh báo các bệnh nhân cần phải yêu cầu tình trạng sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ tình trạng không hợp vệ sinh, họ cần phải nói với ai đó ngay tức thì. Đó có thể là vấn đề sống hoặc chết. Thế nhưng, như một bệnh nhân cho biết," Không có cách nào đâu! Anh đâu được nói với xếp là hơi thở xếp có mùi, và anh đâu được nói với bác sĩ là ông ta cần phải rửa tay chứ."

433125 top -
Hongbambi xin nộp bài 42

*Vocabulary:

• breath: HƠI THỞ
• consumer: NGƯỜI TIÊU DÙNG
• contaminate: LÀM BẨN, LÀM Ô NHIỄM
• cuff: CỬA TAY
• germ: VI KHUẨN
• guilty: CÓ TỘI
• hygiene: VỆ SINH
• infect: LÂY NHIỄM
• infection: SỰ NHIỄM TRÙNG
• patient: BỆNH NHÂN
• blood pressure: ĐO HUYẾT ÁP
• properly: 1 CÁCH ĐÚNG ĐẮN
• rarely: HIẾM KHI
• regularly: 1 CÁCH THƯỜNG XUYÊN
• stethoscope: ỐNG NGHE CỦA BÁC SĨ
• suspect: NGHI NGỜ
• thoroughly: 1 CÁCH TRIỆT ĐỂ
• unsanitary: THIẾU VỆ SINH
• warn: CẢNH BÁO

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? - NO.

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections?
- YES.

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly?-NO.

4.Are room dividers cleaned daily? - NO.

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays? - YES.

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? - YES.

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? -NO.

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient?
- NO.

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient? - NO.

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first? - YES.

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US __HOSPITAL__ from infections that they get while they are __IN__ the hospital. Less than half that many die __ON__ US highways. The hospital deaths are due to __POOR__ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors __ARE__ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are __ALMOST__ never cleaned. The carts that carry food trays, __AND__ the trays themselves, are usually contaminated from handling __AND__ coughing. Cooks and other food handlers can easily __INFECT__ the food by not washing properly after using __THE__ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty __AS__ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after __EACH__ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient __AFTER__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __ON__ gloves without washing their hands first. As a __RESULT__ , the germs on their hands are transferred to __THE__ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients __THAT__ they must demand cleanliness. If they see or __SUSPECT__ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __COULD__ be a matter of life or death. But, __AS__ one patient said, "No way! You don't tell __YOUR__ boss that he has bad breath, and you __DON__ 't tell your doctor that he needs to wash __HIS__ hands."

================

*Translate into Vietnamese:

BỆNH VIỆN CÓ THỂ LÀM BẠN BỊ NHIỄM BỆNH

Khoảng 100,000 người chết mỗi năm ở các bệnh viện của nước Mỹ do việc lây nhiễm mà họ đã mắc phải trong lúc nằm viện. Ít hơn nữa số người chết trên các đường cao tốc của nước Mỹ. Những cái chết ở bệnh viện là do sự nghèo nàn về việc quản lý và vệ sinh bệnh viện. Sàn nhà, tường và những cánh cửa đều không được làm sạch một cách thường xuyên và triệt để. Các góc phòng hầu như không bao giờ được làm sạch. Những chiếc xe đẩy chở khay thức ăn, và bản thân những chiếc khay cũng bị ô nhiểm từ việc cầm nắm và việc ho hen. Những đầu bếp và những người quản lý thức ăn cũng dễ dàng lây nhiễm sang thức ăn do việc không rửa tay một cách đúng đắn sau khi đi vệ sinh.

Các bác sĩ và y tá cũng đáng khiển trách như những nhân viên khác. Các bác sĩ hiếm khi làm sạch các ống nghe sau mỗi lần khám bệnh. Các y tá đo huyết áp cho bệnh nhân từ người này sang người khác mà không bao giờ làm sạch dụng cụ đo. Các bác sĩ thường không rửa tay trước khi mang găng tay. Kết quả là, vi khuẩn trên tay họ truyền ra ngoài qua những đôi găng tay đó.

Các bệnh nhân được cảnh báo rằng họ phải đòi hỏi sự sạch sẽ. Nếu họ thấy hoặc nghi ngờ những điều kiện thiếu vệ sinh, họ phải báo cho ai đó ngay lập tức. Đó có thể là vấn đề của sự sống và cái chết. Nhưng, như một bệnh nhân đã nói, "Không có cách nào khác! Bạn không thể nói với người chủ của bạn rằng ông ta có hơi thở hôi, và bạn cũng không thể nói với bác sĩ của bạn rằnng ông ấy cần phải rửa tay."

=======================

441031 top -
*Vocabulary:
Jacky xin nộp bài ESL 42
• breath:n = hơi thở
• consumer:n = người tiêu dùng
• contaminate:v = làm ô uế, ô nhiểm
• cuff:n = cổ tay áo có hồ
• germ:n = mầm bệnh, vi trùng
• guilty:adj = có tội, làm điều sai trái
• hygiene:n = vệ sinh
• infect:v = làm nhiễm trùng,làm lây
• infection:n = sự lây, sự truyền nhiễm
• patient:n = bệnh nhân
• pressure:n = sức ép,áp lực
• properly:adv = thích đáng, đúng đắn
• rarely:adv = hiếm, ít có
• regularly:adv = một cách đều đặn
• stethoscope:n = ống nghe(tim, phổi)
• suspect:v = nghi ngờ, ngờ vực
• thoroughly:adv = hoàn toàn, đi đến cùng
• unsanitary:adj = không hợp vệ sinh, mất vệ sinh
• warn:v = báo trước

==================

*Yes/No questions:

1.Do more people die in U.S. hospitals than on U.S. highways? no

2.Do poor housekeeping and poor hygiene cause infections? yes

3.Are hospital floors cleaned regularly and thoroughly? no

4.Are room dividers cleaned daily? no

5.Do handling and coughing contaminate food carts and food trays? yes

6.Can cooks infect the food by not washing after they use the bathroom? yes

7.Are doctors and nurses less guilty than other staff? no

8.Do doctors clean their stethoscopes after each patient? no

9.Do nurses clean the blood pressure cuffs after each patient? no

10.Do doctors often put on gloves without washing their hands first? yes

==================

*Fill in the blanks:

About 100,000 people die each year in US _hosspitals____ from infections that they get while they are _in____ the hospital. Less than half that many die _on____ US highways. The hospital deaths are due to __poor___ housekeeping and poor hygiene. Floors, walls, and doors __are___ not cleaned regularly or thoroughly. Room dividers are _almost____ never cleaned. The carts that carry food trays, _and____ the trays themselves, are usually contaminated from handling _and____ coughing. Cooks and other food handlers can easily __infect___ the food by not washing properly after using __the___ bathroom.

Doctors and nurses are just as guilty _as____ other staff. Doctors rarely clean their stethoscopes after ____each_ patient. Nurses apply blood pressure cuffs to patient ___after__ patient without cleaning the cuffs. Doctors often put __on___ gloves without washing their hands first. As a _result____ , the germs on their hands are transferred to __the___ outside of the gloves.

Consumer groups warn patients _that____ they must demand cleanliness. If they see or _suspect____ unsanitary conditions, they must tell someone immediately. It __could___ be a matter of life or death. But, _as____ one patient said, "No way! You don't tell __your___ boss that he has bad breath, and you ___don__ 't tell your doctor that he needs to wash __his___ hands."

482567 top -
ESL 42: Hospitals Can Make You Sick
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.