.
ESL 70: Let He Who Is Without Sin?
1, 2 - bottom


ESL 70: Let He Who Is Without Sin?Download


Senator Earl Adams recently admitted that he had been having sex with prostitutes. He claimed, however, that he actually wasn't having sex with them; he was just talking to them. But he did admit that he wore diapers during "some" of those conversations. When the senator got wind that a newspaper was going to reveal his shortcomings, he called a news conference. Apparently, he figured that by "confessing" instead of "getting caught," he would be forgiven faster. The senator announced that God would forgive him because He understands that senators need to relieve their stress somehow.

In a 1998 magazine interview, his wife said that Adams was as faithful as a puppy dog. She added, however, that if she ever did catch him cheating, she would divorce him. In 1999, Adams told CNN that President Clinton should resign because of his affair with Monica—he was "unfit" to remain in public office after his "shameful behavior."

Senator Adams, however, said he would remain in office. To resign would be to let down the people who had voted for him. His wife announced that she loved him and would stand by her man.

The US Senate contains 100 of the most powerful men in the United States. They are elected because of their integrity, intelligence, and leadership. Yet here is a senator who regularly cheats on his wife, who doesn't realize that an escort service keeps phone records, and who dresses in baby clothes. The man is a joke, but he will have the last laugh—when the good people of California reelect him!

261798 top -


*Vocabulary:

• admit:
• announce:
• apparently:
• cheat:
• claim:
• confess:
• contain:
• diaper:
• divorce:
• elect:
• escort:
• faithful:
• figure:
• integrity:
• intelligence:
• prostitute:
• puppy:
• realize:
• regularly:
• relieve:
• resign:
• reveal:
• Senator:
• shortcoming:
• sin:

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Earl Adams a senator?

2.Had he been having sex with prostitutes?

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes?

4.Did the senator wear diapers to work?

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings?

6.Did he think that he would be forgiven faster?

7.Did he announce that God had forgiven him?

8.Was his wife interviewed in 1988?

9.Did his wife say that he was faithful?

10.Would she stay with him if she caught him cheating?

=================

*Fill in the blanks:

Senator Earl Adams recently admitted that he had _____ having sex with prostitutes. He claimed, however, that _____ actually wasn’t having sex with them; he was _____ talking to them. But he did admit that _____ wore diapers during “some” of those conversations. When _____ senator got wind that a newspaper was going _____ reveal his shortcomings, he called a news conference. _____ , he figured that by “confessing” instead of “getting _____ ,” he would be forgiven faster. The senator announced _____ God would forgive him because He understands that _____ need to relieve their stress somehow.

In a _____ magazine interview, his wife said that Adams was _____ faithful as a puppy dog. She added, however, _____ if she ever did catch him cheating, she _____ divorce him. In 1999, Adams told CNN that _____ Clinton should resign because of his affair with _____ —he was “unfit” to remain in public office after _____ “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would _____ in office. To resign would be to let _____ the people who had voted for him. His _____ announced that she loved him and would stand _____ her man.

The US Senate contains 100 of _____ most powerful men in the United States. They _____ elected because of their integrity, intelligence, and leadership. _____ here is a senator who regularly cheats on _____ wife, who doesn’t realize that an escort service _____ phone records, and who dresses in baby clothes. _____ man is a joke, but he will have _____ last laugh—when the good people of California reelect _____ !

===================

*Translate into Vietnamese:

………………

261799 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• admit(v): thừa nhận
• announce(v): thông báo
• apparently(adv): nhìn bên ngoài
• cheat(v): lừa gạt
• claim(v): khẳng định
• confess(v): thú tội
• contain(v): chứa, bao gồm
• diaper(n):
• divorce(v): ly dị
• elect(v): bầu
• escort(n): vệ sĩ
• faithful(a): chung thủy
• figure(v): giải quyết
• integrity(n): tính liêm chính, chính trực
• intelligence(n): sự thông minh
• prostitute(n): gái điếm
• puppy(n): chó con
• realize(v): nhận ra
• regularly(adv): thường xuyên
• relieve(v): làm an lòng
• resign(v): từ chức
• reveal(v): lột trần
• Senator(n): thượng nghị sĩ
• shortcoming(n): lỗi, điều thiếu sót
• sin(n): tội lỗi

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Earl Adams a senator?Yes

2.Had he been having sex with prostitutes?Yes

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes?Yes

4.Did the senator wear diapers to work?No

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings?No

6.Did he think that he would be forgiven faster?Yes

7.Did he announce that God had forgiven him?Yes

8.Was his wife interviewed in 1988?No

9.Did his wife say that he was faithful?Yes

10.Would she stay with him if she caught him cheating?No

=================

*Fill in the blanks:

Senator Earl Adams recently admitted that he had __been___ having sex with prostitutes. He claimed, however, that ___he__ actually wasn’t having sex with them; he was __just___ talking to them. But he did admit that __he___ wore diapers during “some” of those conversations. When __the___ senator got wind that a newspaper was going __to___ reveal his shortcomings, he called a news conference. __Apparently___ , he figured that by “confessing” instead of “getting __caught___ ,” he would be forgiven faster. The senator announced __that___ God would forgive him because He understands that __senator___ need to relieve their stress somehow.

In a __1998___ magazine interview, his wife said that Adams was ___a__ faithful as a puppy dog. She added, however, __that___ if she ever did catch him cheating, she ____would_ divorce him. In 1999, Adams told CNN that __president___ Clinton should resign because of his affair with __Monica___ —he was “unfit” to remain in public office after __his___ “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would __remain___ in office. To resign would be to let __down___ the people who had voted for him. His __wife___ announced that she loved him and would stand __by___ her man.

The US Senate contains 100 of __the___ most powerful men in the United States. They ___'re_ elected because of their integrity, intelligence, and leadership. __If___ here is a senator who regularly cheats on __his___ wife, who doesn’t realize that an escort service ___keeped__ phone records, and who dresses in baby clothes. ___The__ man is a joke, but he will have __the___ last laugh—when the good people of California reelect __him___ !

===================

*Translate into Vietnamese:

Thương nghị sĩ Earl Adam gần đây đã thừa nhận là anh đã đã có quan hệ với những gái điếm. Tuy nhiên, anh ta khẳng định là anh ta không có quan hệ với họ, anh ta chỉ nói chuyện với họ thôi. Nhưng anh ta đã thừa nhận là anh ta mang bao cao su trong "vài lần" nói chuyện đó. Khi vị thương nghị sĩ nghe phong phanh rằng một tờ báo sẽ lột trần hành vi anh ta, anh ta liền triệu tập một hội nghị. Nhìn bề ngoài, anh ta giải quyết là "thú tội" thay vì "bị bắt", anh ta sẽ được tha nhanh hơn. Vị thượng nghị sĩ thông báo rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh ta bởi vì anh ta hiểu rằng những người thương nghị sĩ cần làm diu bớt dư luận bằng cách nào đó.

Trong một cuộ phỏng vấn năm 1998, vợ của Adam nói rằng anh ta là một người chung thủy như một con chó con. Tuy nhiên, cô thêm vào, nếu cô bắt gặp được anh ta ăn vụng, cô sẽ ly dị anh ta. Vào năm 1999, Adams nói với kênh truyền hình CNN rằng tổng thống Clinton nên từ chức vì vấn đề của ông ta với Monica-ông ta thiếu tư cách để tiếp tục ở lại cầm quyền sau "hành vi đáng hổ thẹn" của ông ta.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Adam, nói rằng anh ta sẽ tiếp tục ở lại. Việc từ chức sẽ làm cho những người dân đã bầu cử cho anh ta thất vọng. Vợ anh ta thông báo rằng cô yêu chồng cô và sẽ đứng cạnh anh ta.

Thượng nghị viên của Hoa Kỳ bao gồm 100 người đàn ông quyền lực nhất của nước Mỹ. Họ được chọn vì sự chính trực, sự thông mình và tài lãnh đạo của họ. Trên đây là một vị thượng nghị sĩ thường xuyên lừa gạt vợ của anh ta, người không nhận ra một dịch vụ vệ sĩ nắm giữ mọi cuộc điện thoại, và những người giả trang. Người đàn ông này là một chuyện cười, nhưng anh ta sẽ có nụ cười cuối cùng-khi những người tốt bụng của California bầu lại anh ta.

273470 top -
Tựa bài tuananh không thể dịch suông được, nhờ miss chitam hay Mr. Trongdung giúp đỡ cái nha. :))

273471 top -

Done

274820 top -

Let He Who Is Without Sin…

Hãy để anh ta là người nếu không có Sin... (3 chấm nên cũng dịch hết nghĩa được)

274829 top -
Nộp bài ESL 70: Let He Who Is Without Sin…
*Vocabulary:

• admit: Thừa nhận
• announce: Thông báo
• apparently: Nhìn bên ngoài
• cheat: Lừa gạt
• claim: Khẳng định
• confess: Thú tội
• contain: Chứa
• diaper: Tả lót con nít
• divorce: Ly dị
• elect: Bầu
• escort: Vệ sĩ
• faithful: Chung thủy
• figure: Giải quyết
• integrity: Chính trực
• intelligence: Sự thông minh
• prostitute: Gái điếm
• puppy: Chó con
• realize: Nhận ra
• regularly: Thường xuyên
• relieve: Làm an lòng
• resign: Từ chức
• reveal: Lột trần
• Senator: Thượng nghị sĩ
• shortcoming: Lỗi
• sin: Tội lỗi

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Earl Adams a senator? Yes

2.Had he been having sex with prostitutes? Yes

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes? Yes

4.Did the senator wear diapers to work? No

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings? No

6.Did he think that he would be forgiven faster? Yes

7.Did he announce that God had forgiven him? Yes

8.Was his wife interviewed in 1988? No

9.Did his wife say that he was faithful? Yes

10.Would she stay with him if she caught him cheating? No

=================

*Fill in the blanks:

Senator Earl Adams recently admitted that he had _been_ having sex with prostitutes. He claimed, however, that _he_ actually wasn’t having sex with them; he was _just_ talking to them. But he did admit that _he_ wore diapers during “some” of those conversations. When _the_ senator got wind that a newspaper was going _to_ reveal his shortcomings, he called a news conference. _Apparently_ , he figured that by “confessing” instead of “getting _caught_ ,” he would be forgiven faster. The senator announced _that_ God would forgive him because He understands that _senato_ need to relieve their stress somehow.

In a __998_ magazine interview, his wife said that Adams was _a_ faithful as a puppy dog. She added, however, _that_ if she ever did catch him cheating, she _would_ divorce him. In 1999, Adams told CNN that _president_ Clinton should resign because of his affair with _Monica_—he was “unfit” to remain in public office after _his_ “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would _remain_ in office. To resign would be to let _down_ the people who had voted for him. His _wife_ announced that she loved him and would stand _by_ her man.

The US Senate contains 100 of _the_ most powerful men in the United States. They _'re_ elected because of their integrity, intelligence, and leadership. _If_ here is a senator who regularly cheats on _his_ wife, who doesn’t realize that an escort service _keeped_ phone records, and who dresses in baby clothes. _The_ man is a joke, but he will have _the_ last laugh—when the good people of California reelect _him_ !

286429 top -

Done

290456 top -
*Vocabulary:

• admit (v) nhận vào, kết nạp, thừa nhận
• announce (v) thông báo, loan báo
• apparently (adv) rành rành
• cheat (v) lừa gạt
• claim (v) yêu cầu, thỉnh cầu
• confess (v) thú tội, xưng tội
• contain (v) chứa
• diaper (n,v) tã hình thoi, quấn tả cho em bé
• divorce: ly dị
• elect (v)chọn lọc, bầu cử
• escort: đi theo hộ tống
• faithful (adj) trung thành, đáng tin cậy
• figure (v) hiểu
• integrity (n) liêm chính, toàn vẹn, ko sức mẻ
• intelligence (N)thông minh
• prostitute (v) làm đĩ, bán rẻ danh dự
• puppy: cún con
• realize (v) nhận ra, nhận thức
• regularly (adv) thông thường, có quy tắc
• relieve (v) xoa dịu, làm an lòng
• resign (v) từ bỏ, từ chức
• reveal (v) tiết lộ
• Senator: thượng nghị sĩ
• shortcoming: thiếu sót, nhược điểm
• sin (n,v)sự phạm tội, gây ra lỗi lầm

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Earl Adams a senator?yes

2.Had he been having sex with prostitutes?yes

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes?yes

4.Did the senator wear diapers to work?no

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings?yes

6.Did he think that he would be forgiven faster?yes

7.Did he announce that God had forgiven him?yes

8.Was his wife interviewed in 1988?no

9.Did his wife say that he was faithful?yes

10.Would she stay with him if she caught him cheating?no

=================

*Fill in the blanks:

Senator Earl Adams recently admitted that he had __he___ having sex with prostitutes. He claimed, however, that ___he__ actually wasn’t having sex with them; he was __just___ talking to them. But he did admit that __he___ wore diapers during “some” of those conversations. When ___the__ senator got wind that a newspaper was going __to___ reveal his shortcomings, he called a news conference. ____Apparently___ , he figured that by “confessing” instead of “getting ____caught___ ,” he would be forgiven faster. The senator announced __that___ God would forgive him because He understands that ____senator___ need to relieve their stress somehow.

In a __1998___ magazine interview, his wife said that Adams was ____as___ faithful as a puppy dog. She added, however, __that___ if she ever did catch him cheating, she ______would__ divorce him. In 1999, Adams told CNN that ______President__ Clinton should resign because of his affair with ____Monica___ —he was “unfit” to remain in public office after __his___ “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would ______resign__ in office. To resign would be to let ____down___ the people who had voted for him. His __wife___ announced that she loved him and would stand ___by__ her man.

The US Senate contains 100 of ___the__ most powerful men in the United States. They __are___ elected because of their integrity, intelligence, and leadership. ___Yet__ here is a senator who regularly cheats on __his___ wife, who doesn’t realize that an escort service ______keeps__ phone records, and who dresses in baby clothes. ___The__ man is a joke, but he will have ___the__ last laugh—when the good people of California reelect ___him__ !

336956 top -

Done

337029 top -

*Vocabulary:

• admit(v): thừa nhận
• announce(v): thông báo
• apparently(adv): nhìn bên ngoài
• cheat(v): lừa gạt
• claim(v): khẳng định
• confess(v): thú tội
• contain(v): chứa, bao gồm
• diaper(n):
• divorce(v): ly dị
• elect(v): bầu
• escort(n): vệ sĩ
• faithful(a): chung thủy
• figure(v): giải quyết
• integrity(n): tính liêm chính, chính trực
• intelligence(n): sự thông minh
• prostitute(n): gái điếm
• puppy(n): chó con
• realize(v): nhận ra
• regularly(adv): thường xuyên
• relieve(v): làm an lòng
• resign(v): từ chức
• reveal(v): lột trần
• Senator(n): thượng nghị sĩ
• shortcoming(n): lỗi, điều thiếu sót
• sin(n): tội lỗi

=================

*Yes/No Questions:

1.Was Earl Adams a senator?Yes

2.Had he been having sex with prostitutes?Yes

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes?Yes

4.Did the senator wear diapers to work?No

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings?No

6.Did he think that he would be forgiven faster?Yes

7.Did he announce that God had forgiven him?Yes

8.Was his wife interviewed in 1988?No

9.Did his wife say that he was faithful?Yes

10.Would she stay with him if she caught him cheating?No

=================

*Fill in the blanks:

Senator Earl Adams recently admitted that he had __been___ having sex with prostitutes. He claimed, however, that ___he__ actually wasn’t having sex with them; he was __just___ talking to them. But he did admit that __he___ wore diapers during “some” of those conversations. When __the___ senator got wind that a newspaper was going __to___ reveal his shortcomings, he called a news conference. __Apparently___ , he figured that by “confessing” instead of “getting __caught___ ,” he would be forgiven faster. The senator announced __that___ God would forgive him because He understands that __senator___ need to relieve their stress somehow.

In a __1998___ magazine interview, his wife said that Adams was ___a__ faithful as a puppy dog. She added, however, __that___ if she ever did catch him cheating, she ____would_ divorce him. In 1999, Adams told CNN that __president___ Clinton should resign because of his affair with __Monica___ —he was “unfit” to remain in public office after __his___ “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would __remain___ in office. To resign would be to let __down___ the people who had voted for him. His __wife___ announced that she loved him and would stand __by___ her man.

The US Senate contains 100 of __the___ most powerful men in the United States. They ___'re_ elected because of their integrity, intelligence, and leadership. __If___ here is a senator who regularly cheats on __his___ wife, who doesn’t realize that an escort service ___keeped__ phone records, and who dresses in baby clothes. ___The__ man is a joke, but he will have __the___ last laugh—when the good people of California reelect __him___ !

===================

*Translate into Vietnamese:

Hãy để Anh ta không có tội...

Thương nghị sĩ Earl Adam gần đây đã thừa nhận là anh đã đã có quan hệ với những gái điếm. Tuy nhiên, anh ta khẳng định là anh ta không có quan hệ với họ, anh ta chỉ nói chuyện với họ thôi. Nhưng anh ta đã thừa nhận là anh ta mang bao cao su trong "vài lần" nói chuyện đó. Khi vị thương nghị sĩ nghe phong phanh rằng một tờ báo sẽ lột trần hành vi anh ta, anh ta liền triệu tập một hội nghị. Nhìn bề ngoài, anh ta giải quyết là "thú tội" thay vì "bị bắt", anh ta sẽ được tha nhanh hơn. Vị thượng nghị sĩ thông báo rằng Chúa sẽ tha thứ cho anh ta bởi vì anh ta hiểu rằng những người thương nghị sĩ cần phải giải toả áp lực bằng cách nào đó.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1998, vợ của Adam nói rằng anh ta là một người chung thủy như một con chó con. Tuy nhiên, cô thêm vào, nếu cô bắt gặp được anh ta ăn vụng, cô sẽ ly dị anh ta. Vào năm 1999, Adams nói với kênh truyền hình CNN rằng tổng thống Clinton nên từ chức vì vấn đề của ông ta với Monica-ông ta thiếu tư cách để tiếp tục ở lại cầm quyền sau "hành vi đáng hổ thẹn" của ông ta.

Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Adam, nói rằng anh ta sẽ tiếp tục ở lại. Việc từ chức sẽ làm cho những người dân đã bầu cử cho anh ta thất vọng. Vợ anh ta thông báo rằng cô yêu chồng cô và sẽ đứng cạnh anh ta.

Thượng nghị viên của Hoa Kỳ bao gồm 100 người đàn ông quyền lực nhất của nước Mỹ. Họ được chọn vì sự chính trực, sự thông mình và tài lãnh đạo của họ. Trên đây là một vị thượng nghị sĩ thường xuyên lừa gạt vợ của anh ta, người không nhận ra một dịch vụ vệ sĩ nắm giữ mọi cuộc điện thoại, và những người giả trang. Người đàn ông này là một chuyện cười, nhưng anh ta sẽ có nụ cười cuối cùng-khi những người tốt bụng của California bầu lại anh ta.

417758 top -
LESSON 70:


LET HE WHO IS WITHOUT SIN.-
HÃY ĐỂ ANH TA ĐƯỢC VÔ TỘI.


===========================================================

*Vocabulary:
----------------------------------------------------------------
• admit: thú nhận.
• announce: thông báo, loan báo.
• apparently: hình như.
• cheat: lừa dối.
• claim: tuyên bố, khẳng định.
• confess: thú nhận, thú tội, xưng tội.
• contain: chứa đựng, bao hàm, bao gồm.
• diaper: tã lót trẻ em, khăn vệ sinh phụ nữ.
• divorce: li dỵ.
• elect: chọn lựa.
• escort: hộ tống, vệ sĩ.
• faithful: trung thành.
• figure: suy nghĩ, tính toán.
• integrity: liêm chính, chính trực.
• intelligence: thông minh.
• prostitute: gái mại dâm.
• puppy: chó con.
• realize: nhận ra.
• regularly: thường xuyên.
• relieve: làm cho yên tâm, làm cho an lòng, an ủi.
• resign: từ bỏ, từ chức, trao, nhường.
• reveal: để lộ ra, tiết lộ.
• Senator: thượng nghị sĩ.
• shortcoming: điều thiếu sót, khuyết điểm.
• sin: tỗi, tội lỗi, lầm lỗi, vi phạm.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------
1.Was Earl Adams a senator?
- Yes, he was. Earl Adams was a senator.

2.Had he been having sex with prostitutes?
- Yes, he had. He had been having sex with prostitutes.

3.Did he say that he was just talking to the prostitutes?
- yes, he did. He said that he was just talking to the prostitutes.

4.Did the senator wear diapers to work?
- No, he didn't. The senator didn't wore diapers to work.

5.Was a TV news show going to reveal his shortcomings?
-Yes, it was. A TV news show was going to reveal his shortcomings.

6.Did he think that he would be forgiven faster?
- Yes, he did. He thought that he would be forgiven faster.

7.Did he announce that God had forgiven him?
- Yes, he did. He announced that God had forgiven him.

8.Was his wife interviewed in 1988?
-No, she wasn't. His wife was interviewed in 1998.

9.Did his wife say that he was faithful?
- Yes, she did. His wife said that he was faithful.

10.Would she stay with him if she caught him cheating?
- No, she couldn't. She wouldn't stay with him if she caught him cheating.

===========================================================

*Fill in the blanks:
-----------------------------------------------------------------
Senator Earl Adams recently admitted that he had been having sex with prostitutes. He claimed, however, that he actually wasn’t having sex with them; he was just talking to them. But he did admit that he wore diapers during “some” of those conversations. When the senator got wind that a newspaper was going to reveal his shortcomings, he called a news conference. Apparently , he figured that by “confessing” instead of “getting caught ,” he would be forgiven faster. The senator announced that God would forgive him because He understands that senators need to relieve their stress somehow.

In a 1998 magazine interview, his wife said that Adams was as faithful as a puppy dog. She added, however, that if she ever did catch him cheating, she would divorce him. In 1999, Adams told CNN that Bill Clinton should resign because of his affair with Monica —he was “unfit” to remain in public office after his “shameful behavior.”

Senator Adams, however, said he would remain in office. To resign would be to let down the people who had voted for him. His wife announced that she loved him and would stand by her man.

The US Senate contains 100 of the most powerful men in the United States. They are elected because of their integrity, intelligence, and leadership. Yet here is a senator who regularly cheats on his wife, who doesn’t realize that an escort service keep phone records, and who dresses in baby clothes. The man is a joke, but he will have the last laugh—when the good people of California reelect him !

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-----------------------------------------------------------------

Mới đây, Thượng nghị sỹ Earl Adams thừa nhận từng có quan hệ tình dục với gái mại dâm. Ông ta tuyên bố, dù thế nào đi chăng nữa, rằng ông ta thật sự không quan hệ tình dục với họ; Ông ta chỉ trò chuyện với họ mà thôi. Nhưng ông ta đã thừa nhận là ông ta mang bĩm trè con trong suốt "những cuộc" nói chuyện đó. Khi vị Thượng nghị sĩ nghe phong phanh một tờ báo sắp tiết lộ khuyết điểm của ông, ông tổ chức một cuộc họp báo. Hình như, ông ta tính toán theo cách thú tội thay vì "bị phát hiện tội lỗi", ông ta sẽ được tha thứ nhanh hơn. Vị thượng nghị sĩ thông báo Thượng đế sẽ tha thứ cho ông ta vì Người hiểu rằng các vị thượng nghị sĩ cũng cần được an ủi bằng cách này hay cách khác.

Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí năm 1998, vợ ông nói rằng Adams chung thuỷ như một chú chó con vậy. Bà nói thêm, tuy nhiên, nếu bà bắt gặp ông đang ăn vụng, bà sẽ ly dị ông. Vào năm 1999, Adams phát biểu với CNN rằng Bill Clinton nên từ chức vì chuyện yêu đương của ông ta với Monica - ông ta không còn phù hợp để ở lại chức vụ dân cử đó sau "hành vi đáng hổ thẹn" của mình.

Thượng nghị sĩ Adams, bất kể như thế nào, nói rằng ông vẫn ở lại chức vụ. Việc từ chức sẽ làm những người đã bầu cho ông thất vọng. Vợ ông cho biết bà vẫn yêu ông và sẽ hết lòng vì người chồng của bà.

Thượng nghị viện của Hoa Kỳ gồm có 100 người đàn ông quyền lực nhất của nước Mỹ. Họ được chọn lựa vì sự liêm chính, thông minh và khả năng lãnh đạo của mình. Hiện nay có một vị thượng nghị sĩ thường xuyên lừa dối vợ, là một người không chịu nhận ra dịch vụ vệ sĩ luôn lưu giữ các cuộc điện thoại, và là người mặc áo quần của trẻ con. Người đàn ông làm trò cười cho thiên hạ, nhưng ông ta sẽ còn cười lần cuối cùng nữa thôi-khi những con người ưu tú của California tuyển cử lại ông ta.

439682 top -

Trongdung69 wrote:Let He Who Is Without Sin…

Hãy để anh ta là người nếu không có Sin... (3 chấm nên cũng dịch hết nghĩa được)
.

@ Chị HoangThiQuynhNhu:

Chào chị chủ xị F3 2002. Học tiếng Anh thật khổ nhưng đôi khi cũng thú vị phải không chị? Thú thật tôi hay theo dõi những bài của các anh chị dịch và cũng thấy rất thích thú.Tôi rất thích cách làm việc của chị: chọn từ rất cẩn thận, cân nhắc câu dịch theo tình huống, và nhất là rất chịu khó tìm tòi ngữ nghĩa để đưa ra bản dịch tốt nhất. Hôm nay, vì chị mới dịch xong bài ESL 70, nên nếu chị không phiền xin cho tôi được thêm một chút đóng góp về tựa bài 70.

@ anh Trongdung69 thân mến:

Tình cờ đọc đến chỗ này, cũng xin các bạn cho góp ý một tị

Tựa bài ESL 70 là một câu chuyện Phúc âm:" Người đàn bà ngoại tình"

Câu đầy đủ của tưa bài ESL 70 là: let him who is without sin cast the first stone ( Ai trong các ngươi vô tội thì hãy ném viên đá đầu tiên đi)

1. ^ The Holy Bible, Authorized King James Version (1611), “The Gospel According to John”, chapter 8, verses 3–7
³And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,  
⁴They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.  
⁵Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?  
⁶This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But   Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
⁷So when they continued asking him, he lifted up himself, and said   unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
http://en.wiktionary.org/wiki/let_him_w ... irst_stone

Image

Theo mình thấy có linh mục dịch là: Hà nhân vô tội ( Ai mà không có tội).

Chúc chị HoangThiQuynhNhu và anh TrongDung69 vui khoẻ,

439755 top -
Chào bạn, phamdinhphung,

Cám ơn bạn đã vào xem, góp ý và động viên việc học của mình. Từ hồi bắt đầu học sang ESL đến nay, mỗi bài học-đặc biệt là mỗi title-là một vấn đề nan giải đối với mình. Thật là khó dịch cho phù hợp, hay và sát với nội dung của bài text phần dưới. Có đôi lúc mình không được ưng ý nhưng sự hiểu biết cũng có giới hạn và chủ yếu là tự học nên đành chấp nhận tới chừng đó...là cũng đủ an ủi rồi. ^-^.

Bài 70 hôm nay cũng vậy. Không biết nên dịch title thế nào. Và càng không biết nó có một điển tích đi theo như vậy. Nhờ bạn mình mới biết đàng sau đó là một câu chuyện phúc âm.

Thỉnh thoảng bạn nhớ vào xem để góp ý, chỉnh sửa cho mình và các bạn đang học luôn nhé.

Thanks.

439801 top -


@Hi all,
@Hi anh phamdinhphung!

chitam sorry các anh chị vì đã để ngỏ tựa đề, khiến mọi người hơi bối rối. chitam đã sửa lại tựa đề, thay "..." bằng "?" cho đúng với bản gốc.

Mong mọi người thông cảm nha! :)

chitam cũng cảm ơn anh phamdinhphung thật nhiều! :)Thân chúc các anh chị luôn giữ được niềm đam mê với việc học & rèn luyện ngôn ngữ thứ hai của mình!

439988 top -
ESL 70: Let He Who Is Without Sin?
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.