.
I-864 - Những Điều Cần Biết
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MẪU CAM KẾT BẢO TRỢ (I-864)Theo một hướng dẫn của National Visa Center thì người bảo lãnh phải gửi cho National Visa Center bộ I-864 (mẫu bảo trợ tài chánh) và các giấy tờ hỗ trợ của đương đơn chính và mẫu I-864 của những đương đơn đi kèm.

Sau khi National Visa Center nhận được mẫu I-864 và các giấy tờ hỗ trợ, họ sẽ xét xem mẫu I-864 và các giấy tờ hỗ trợ xem có đầy đủ về phương diện ghi chép và văn phòng không. Họ sẽ cho người bảo trợ hai cơ hội để cung cấp những thông tin hay giấy tờ thiếu sót. Sau lần duyệt xét thứ hai, National Visa Center sẽ chuyển mẫu cam kết bảo trợ cùng với hồ sơ cho Ðại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Nếu người bảo trợ dùng mẫu I-864EZ, họ chỉ có thể sử dụng tiền lương hay tiền hưu khai trong bộ hồ sơ khai thuế mới nhất của họ. Nếu họ nộp bản sao bộ hồ sơ khai thuế của họ thì họ phải kèm theo bản sao của mẫu W-2 cấp bởi người chủ hay của mẫu IRS-1099 để chứng minh tiền hưu. Như đối với những người bảo trợ khác, họ không cần nộp bản sao của mẫu W-2 hay của mẫu IRS-1099 nếu họ nộp trích lục giấy thuế cấp bởi IRS (Sở thuế).

Người bảo trợ phải dùng mẫu I-864 thay vì mẫu I-864EZ nếu họ nộp bất kỳ mẫu I-864A nào.

Người bảo trợ dùng mẫu I-864 có thể đủ tiêu chuẩn bằng cách chỉ dựa trên thu nhập hay tài sản của chính họ nếu thu nhập hay tài sản hoặc cả thu nhập lẫn tài sản đủ để người bảo trợ đạt tiêu chuẩn về thu nhập. Nếu thu nhập kết hợp với tài sản của người bảo trợ không đủ để đáp ứng ngưỡng chủ yếu, họ có thể tính đến thu nhập hay tài sản của thành viên gia đình nếu thành viên gia đình:
- Tối thiểu 18 tuổi
- Ðược bao gồm trong số người trong hộ của người bảo trợ
- Ở cùng địa chỉ chính với người bảo trợ (hoặc là người phối ngẫu của người bảo trợ)
- Ðã điền và ký tên trên mẫu I-864A.

Ngoài giấy chứng minh tình trạng cư trú như bản sao của thẻ xanh hay giấy chứng nhận nhập tịch, thành viên gia đình điền mẫu I-864A cũng phải nộp giấy chứng nhận quan hệ với người bảo trợ như giấy khai sanh hay giấy kết hôn.

Trong trường hợp người bảo trợ khai thuế chung với người phối ngẫu, nhưng đủ tiêu chuẩn về thu nhập mà không cần dùng đến thu nhập của người phối ngẫu, người bảo trợ phải nộp bằng chứng thu nhập của họ.
Thí dụ: mẫu W-2 hoặc bằng chứng thu nhập khác khai với Sở thuế trên mẫu 1099.

Mặc dù tổng thu nhập trước khi trừ thuế khai trong bộ hồ sơ khai thuế mới nhất quyết định, nhân viên lãnh sự có thể yêu cầu những bằng chứng thu nhập khác như giấy xác nhận việc làm hay cùi chi phiếu tiền lương nếu người bảo trợ chứng minh rằng họ không bắt buộc phải khai thuế cho năm mới nhất và nếu nhân viên lãnh sự thấy thu nhập trong hồ sơ khai thuế mới nhất của người bảo trợ không đủ tiêu chuẩn về thu nhập.

Nếu người bảo trợ mới bắt đầu một công việc mới mà nhân viên lãnh sự cho rằng sẽ kéo dài, và nếu thu nhập của công việc này đủ hay vượt tiêu chuẩn về thu nhập, nhân viên lãnh sự sẽ chỉ cần mẫu cam kết bảo trợ.

Mặc dù thu nhập của người bảo trợ đủ tiêu chuẩn của bảng qui định mức độ nghèo khó căn bản, nhân viên lãnh sự có thể kết luận rằng mẫu I-864 không đủ.
Thí dụ: nếu thu nhập của người bảo trợ đến từ một công việc tạm thời hay theo mùa, nhân viên lãnh sự có thể kết luận rằng mẫu I-864 không đủ.

Người bảo trợ, người đồng bảo trợ và người thay thế người bảo trợ phải chứng minh khả năng duy trì thu nhập hàng năm trong hộ của họ ở mức 125% của bảng qui định mức độ nghèo khó căn bản. Họ không được tính vào thu nhập của họ những trợ cấp theo mức trung bình (means-tested benefits) mà họ đang lãnh được.

Người bảo lãnh đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, ngoại trừ những người đang trong thời kỳ huấn luyện, chỉ cần chứng minh thu nhập hàng năm bằng tối thiểu 100% của bảng qui định mức độ nghèo khó căn bản nếu họ bảo lãnh người phối ngẫu hay con dưới 21 tuổi.

Người thay thế người bảo trợ hay người đồng bảo trợ không được yêu cầu mức thu nhập 100% dựa trên quan hệ của người bảo lãnh với người có ý định di dân, hay dựa trên qui chế quân nhân của người bảo lãnh. Họ chỉ có thể yêu cầu mức thu nhập 100% nếu họ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ - chứ không phải đang trong thời kỳ huấn luyện và nếu người có ý định di dân là người phối ngẫu hay con dưới 21 tuổi của người thay thế người bảo trợ hay người đồng bảo trợ.

165186 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image