.
Thư: Xác nhận (người bảo lãnh) đang có việc làm *
. Điền những thông tin thích hợp những chữ màu xám.
Company name
Address
Phone

Date (ngày viết thư)


To Whom It May Concern

This letter is to confirm Mr. (tên họ) has been employed with (tên công ty) since (ngày bắt đầu công việc) on a full-time permanent basis. As a (chức vụ), he earns an annual salary of (số tiền bằng chữ).

Should you wish further information, please feel free to contact me.

Sincerely,
(Chữ ký)
(Tên họ của người ký)

Chức vụ (thí dụ: Payroll Administrator)


2969 top -

Image
Image